Milieu & Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Milieu & Recht
Datum 30-03-2005
Aflevering 2
TitelSpeak now..
Samenvatting.. or forever hold your peace! En Engeland weet men hoe je om moet gaan met dwarsliggers. Eén kans krijgen ze om hun bezwaren naar voren te brengen en blijft die onbenut, dan gaat men over tot waar het echt om gaat, in dat geval de trouwerij. (..)
Pagina65-65
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelStaatssteun voor milieubescherming
SamenvattingStaatssteun is in principe verboden, maar een uitzondering kan worden gemaakt voor steun voor maatregelen ter bescherming van het milieu. Dit artikel gaat in op de voorwaarden die de Commissie stelt, in het bijzonder de noodzaak van een stimulerend effect en de steunintensiteit. Voorts wordt ingegaan op de toepassing van het principe 'de vervuiler betaalt' ten aanzien van recycling en afval. Hoe scheidt de Commissie het kaf van het koren?
Auteur(s)A.T. Seinen
Pagina66-71
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen
SamenvattingHet vervoer van gevaarlijke stoffen is sterk gereguleerd. Voor vrijwel elk met dat vervoer verband houdend onderwerp zijn regels gegeven. Deze zijn in hoofdzaak van internationale en Europese herkomst. De verantwoordelijkheid voor de naleving van deze regels is echter niet altijd duidelijk. Bovendien is deze verantwoordelijkheid vaak verspreid over een groot aantal partijen. Ter vervulling van hun plichten mogen deze partijen nogal eens vertrouwen op informatie van derden. Door deze opzet is de veiligheid van het vervoer van gevaarlijke stoffen niet altijd voldoende verzekerd.
Auteur(s)A. den Breejen
Pagina72-79
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelPreirestanten en tomatenloof: wat doen we ermee?
SamenvattingOogstrestanten dienen in principe als afvalstoffen te worden aangemerkt. Ook in het geval de restanten -al dan niet na tussentijdse opslag- worden teruggebracht op het land van herkomst. Slechts onder specifieke omstandigheden kan dan volgens huidige regelgeving en jurisprudentie anders zijn.
Auteur(s)A.M.C.C. Tubbing
Pagina80-82
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 17-11-2004, 200403676/1
SamenvattingVerkeersveiligheid valt onder openbare veiligheid.

(Stichting De Faunabescherming tegen GS van Overijssel).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 januari 2004 heeft het college van gedeputeerde staten van Overijssel (hierna: het college) met toepassing van artikel 68, eerste lid, aanhef en onder a, van de Flora- en faunawet (hierna: de Ffw) aan de Fauna- en wildbeheereenheid Salland-Midden (hierna: de wildbeheereenheid) voor de periode tot en met 31 december 2006 ontheffing verleend voor het doden van reeën met behulp van het geweer op gronden gelegen in nader aangegeven gemeenten, behorende tot het werkgebied van de wildbeheereenheid, in het belang van de openbare veiligheid (verkeersveiligheid).
Pagina92-92
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR5862
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 17-11-2004, 200400956/1
SamenvattingUitleg van het begrip 'belangrijke schade'.

(GS van Noord-Holland tegen Stichting de Faunabescherming).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 september 2003 heeft appellant aan [belanghebbende] ontheffing, als bedoeld in artikel 68, eerste lid, aanhef en onder c, van de Flora- en faunawet (hierna: de Ffw), verleend voor het doden van knobbelzwanen en meerkoeten in de periode van respectievelijk 1 oktober 2003 tot en met 30 april 2004 en 15 september 2003 tot en met 30 april 2004 ter voorkoming of beperking van belangrijke schade aan gras en daarbij gebruik te maken van geweer en hond op een aantal percelen op en rond de [locatie] te [plaats].
Pagina92-92
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR5865
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 03-11-2004, 200402096/1
SamenvattingVerzekerbaarheid van schade toegebracht door vogels.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 mei 2002 heeft het bestuur van het Faunafonds (hierna: het Faunafonds) het verzoek van appellant om een tegemoetkoming in de door roeken op 22 mei 2002 aangerichte schade aan snijmaïs op het bij hem in gebruik zijnde perceel te Baak afgewezen.
Pagina92-92
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR5072
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 03-11-2004, 200308644/1
SamenvattingConcrete beleidsbeslissing, onderzoek, rechtszekerheid, streekplan.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 november 2003, kenmerk PS2003-165, hebben verweerders, op voorstel van het college van gedeputeerde staten van Gelderland van 2 september 2003, vastgesteld het Streekplan Gelderland 1996, partiële herziening inzake omlegging N831 Hedel (oostelijk deel) (hierna: de partiële herziening).
Pagina92-93
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR5085
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 22-12-2004, 200403799/1
SamenvattingPrimair niet-ontvankelijk, subsidiair ongegrond; de subsidiaire ongegrondverklaring is (in dit geval) een partijen niet bindende overweging.

(Landelijke Vereniging tot behoud van de Waddenzee tegen Minister van LNV).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 maart 2000 (Stcr. 31 maart 2000, nr. 65) heeft verweerder het op de bij dat besluit behorende kaart aangegeven gebied, bekend onder de naam Waddeneilanden/Noordzeekustzone/Breebaart, aangewezen als speciale beschermingszone (verder: SBZ) in de zin van artikel 4, eerste en tweede lid, van de richtlijn 79/409/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand (PbEG L 103; hierna: Vogelrichtlijn).
Pagina93-93
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR7974
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 22-12-2004, 200403117/1
SamenvattingNu een bezwaarschrift ten onrechte niet-ontvankelijk is verklaard, kan (m.b.t. SBZ's) beroep van wel in bezwaar ontvangen partij niet behandeld worden.

(Twee particulieren en de Landelijke Vereniging tot behoud van de Waddenzee tegen Minister van LNV).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 maart 2000 (Stcr. 31 maart 2000, nr. 65) heeft verweerder het op de bij dat besluit behorende kaart aangegeven gebied, bekend onder de naam Lauwersmeer, aangewezen als speciale beschermingszone (verder: SBZ) in de zin van artikel 4, eerste en tweede lid, van de richtlijn 79/409/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand (PbEG L 103; hierna: Vogelrichtlijn).
Pagina93-93
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR7973
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 22-02-2002, 200200247/2
SamenvattingBij meerdere bezwaarschriften tegen besluit (tot aanwijzing van SBZ) dient integrale beoordeling plaats te vinden.

(Vereniging Gewestelijke Land- en Tuinbouworganisatie tegen Staatssecretaris van LNV).
Pagina93-93
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 22-12-2004, 200000690/1-A en 200101670/1-A
SamenvattingNb-wetvergunningen voor het mechanisch vissen van kokkels in de Waddenzee vernietigd wegens strijd met art. 6, lid 3, Habitatrichtlijn.

(Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee en Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels tegen Staatssecretaris van LNV).
Samenvatting (Bron)Bij besluiten van 1 juli 1999 (zaak nr. 200000690/1) en 7 juli 2000 (zaak nr. 200101670/1) heeft de toenmalige Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij aan de Coöperatieve Producentenorganisatie van de Nederlandse Kokkelvisserij U.A. (hierna: de Producentenorganisatie) onder voorwaarden vergunningen verleend als bedoeld in artikel 12 van de Natuurbeschermingswet voor het mechanisch vissen van kokkels in de Waddenzee.
Pagina93-94
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR8011
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 22-12-2004, 200402064/1
SamenvattingAspect externe veiligheid onvoldoende beoordeeld bij besluit omtrent goedkeuring bestemmingsplan dat voorziet in uitbreiding van een park voor schotelantennes.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 juni 2003 heeft de gemeenteraad van De Marne, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 juni 2003, het bestemmingsplan "Partiële herziening bestemmingsplan Industrieterrein Noord kern Zoutkamp Telecommunicatie" vastgesteld.
Pagina94-94
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR7992
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 22-12-2004, 200404609/1
SamenvattingAanvaardbare overschrijding referentieniveau omgevingsgeluid en van richtlijnen van de Handreiking industrielawaai en vergunningsverlening.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 april 2004, kenmerk 2003/50, heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Party- en Kartcentrum Traxx B.V." een revisievergunning als geregeld in artikel 8.4, eerste lid, van deze wet verleend voor een indoor kartcentre met horecavoorziening gelegen aan de [locatie] te Uden, kadastraal bekend gemeente Uden, sectie [], nummer []. Dit besluit is op 28 april 2004 ter inzage gelegd.
Pagina94-94
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR7976
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 22-12-2004, 200401103/1
SamenvattingToepassingsbereik van IPPC-richtlijn bij wijziging voorschriften voor bestaande installatie.

(Coöperatie Mobilisation for the Environment U.A. tegen GS van Groningen).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 januari 2004, kenmerk 2004-24.635/4/ A.31 MV, heeft verweerder op verzoek van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Elektroschmelzwerk Delfzijl B.V. (hierna: vergunninghoudster) met toepassing van artikel 8.24, eerste lid, van de Wet milieubeheer de aan haar krachtens deze wet verleende vergunning zodanig gewijzigd dat de emissie van stikstofoxiden, afkomstig uit de Energieterugwincentrale, maximaal 700 mg/m3 mag bedragen. Dit besluit is op 22 januari 2004 ter inzage gelegd.
Pagina94-94
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR7990
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 08-12-2004, 200401387/1
SamenvattingProcesbelang.
Samenvatting (Bron)Bij besluiten van 10 november en 20 december 1999, zoals gehandhaafd bij de beslissing op bezwaar van 21 juni 2000, heeft appellant sub 1 (hierna: de Minister) afwijzend beslist op het verzoek van appellante sub 2 (hierna: Delisea) om verlening van een vergunning voor het uitzaaien in de Oosterschelde van oesters en mosselen uit het productiegebied Wexford Harbour (voor het jaar 2000), gelegen in de Ierse Zee.
Pagina94-94
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR7114
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 15-12-2004, 200402403/1
SamenvattingGoede ruimtelijke ordening, milieu, voorschriften, verbindendheid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 september 2001 heeft het college van burgemeester en wethouders van Tilburg (hierna: het college) aan appellante vrijstelling en bouwvergunning geweigerd voor de bouw van een tankplaats voor motorbrandstoffen (bovengrondse tanken van 40.000 liter en 2000 liter en twee pompen) aan de [locatie] te Tilburg (hierna: het perceel).
Pagina94-95
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR7592
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerecht van Eerste Aanleg van de Europese Gemeenschappen, 18-11-2004, 176/01
SamenvattingCommunautaire kaderregeling inzake staatssteun ten behoeve van het milieu.

(Ferriere Nord SpA tegen Commissie).
AnnotatorJ.H. Jans
Pagina95-96
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 30-11-2004, 48939/99
SamenvattingDood van 39 bewoners van een sloppenwijk in Turkije ten gevolge van een methaangasexplosie in een afvalberg. Autoriteiten hadden de dodelijke risico's die de bewoners liepen behoren te kennen. Zij hebben onvoldoende maatregelen getroffen om hun levens te beschermen. Schending art. 2 EVRM.

(Oneryildiz tegen Turkije).
Samenvatting (Bron)Violation of Art. 2 in its substantive aspect;Violation of Art. 2 in its procedural aspect;Violation of P1-1;Violation of Art. 13+2;Violation of Art. 13+P1-1;Not necessary to examine Art. 6 and 8;Pecuniary damage - financial award;Non-pecuniary damage - financial award;Costs and expenses partial award - Convention proceedings
Annotator Baka , Bratza , Costa , Greve , Jungwiert , Kovler , Loucaides , Mularoni , Palm , Ress , Rozakis , Tsatsa-Nikolovska , Tulkens , Türmen , Ugrekhelidze , Wildhaber , Zagrebelsky
Pagina96-99
UitspraakECLI:CE:ECHR:2004:1130JUD004893999
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 10-11-2004, 46117/99
SamenvattingVergunningsverlening aan de eigenaren van een Turkse goudmijn om met behulp van cyaankali goud te gaan winnen. Vernietiging van de vergunning door de Turkse Raad van State vanwege het risico de cyaankali in bodem, lucht of water terecht zal komen. De mijn kreeg desondanks toestemming van de autoriteiten om de activiteiten voort te zetten. Schending art. 8 EVRM.

(Taskin tegen Turkije).
Samenvatting (Bron)Violation of Art. 8;Violation of Art. 6-1;Not necessary to examine Art. 2 and 13;Non-pecuniary damage - financial award
Annotator Cabral Baretto , Caflisch , Greve , Ress , Traja , Türmen , Zupancic
Pagina99-100
UitspraakECLI:CE:ECHR:2004:1110JUD004611799
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 16-11-2004, 4143/02
SamenvattingNachtelijke geluidhinder in een woonwijk. Plaatselijke voorschriften niet gehandhaafd door de autoriteiten. Schending art. 8 EVRM.

(Moreno Gomez tegen Spanje).
Samenvatting (Bron)Violation of Art. 8;Pecuniary damage - claim dismissed;Non-pecuniary damage - financial award;Costs and expenses partial award
Annotator Borrego Borrego , Bratza , Casadevall , Fura-Sandström , M.T. Kamminga , Mijovic , Pavlovschi , Pellonpää
Pagina100-102
UitspraakECLI:CE:ECHR:2004:1116JUD000414302
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 09-03-2004, 00567/03 E
Samenvatting (Bron)1. Handelen in strijd met vergunning Wet milieubeheer door nalaten ingrijpen; verantwoordelijkheid vergunninghouder bij activiteiten van derden in strijd met vergunningsvoorschrift. 2. Eisen aan beroep op dwaling. Verontschuldigbare dwaling kan niet worden aangenomen op de enkele grond dat de verdachte meent dat de norm niet helder is.
Annotator Balkema , Davids , van Dorst , Ilsink , van Schendel , Tubbing
Pagina102-110
UitspraakECLI:NL:HR:2004:AN9919
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 01-12-2004, 200400945/1, 200400943/1, 200400947/1, 200400949/1 en 200400950/1
SamenvattingAantal staande netten in SBZ IJsselmeer teruggebracht. Beroep op art. 1 Eerste Protocol bij het EVRM. 'Fair balance' bereikt tussen het met de maatregelen nagestreefde algemeen belang en het individuele belang van vissers.
Samenvatting (Bron)Bij te onderscheiden besluiten van 29 mei 2002 heeft de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (hierna: de Staatssecretaris; thans de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) aan [appellanten sub 1 tm sub 5] voor de periode van 1 juni 2002 tot en met 31 mei 2003 vergunningen als bedoeld in artikel 8 van het Reglement voor de binnenvisserij 1985 verleend voor visserij in het IJsselmeer.
Annotator van den Brink , van Diepenbeek , van Kreveld , J.M. Verschuuren
Pagina110-112
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR6777
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 24-11-2004, 200403892/1
SamenvattingVerzoek van B & W van Soesterberg om de geluidszones van militair luchtvaartterrein Soesterberg te verkleinen (voorzover deze de afgelopen jaren niet zijn benut) afgewezen; beroep tegen (tweede) beslissing op bezwaar waarmee bezwaren ongegrond zijn verklaard.

(B & W Soesterberg tegen staatssecretaris van Defensie in overeenstemming met de staatssecretaris van VROM).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 juli 1999, no. MG1999002332, heeft verweerder afwijzend beslist op de aanvraag van appellant om wijziging van de aanwijzing van het militair luchtvaartterrein Soesterberg.
Annotator Bartel , Hoekstra , Simons-Vinckx
Pagina112-113
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR6298
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 28-05-2003, 200203865/1
SamenvattingEr is een Wvo-vergunning verleend aan B & W inzake het rioolstelsel van Creil. Voorschriften met betrekking tot afkoppelen van dakvlakken en schone terreinverhardingen zijn nodig in het belang van de kwaliteit van het oppervlaktewater.

(B & W Noordoostpolder tegen College van dijkgraaf en heemraden).
Samenvatting (Bron)-
Annotator Hammerstein-Schoonderwoerd , Hirsch Ballin , Wiebenga
Pagina114-116
UitspraakECLI:NL:RVS:2003:AF9217
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 13-10-2004, 200307069/1
SamenvattingVerlening van een vergunning voor een riooloverstort. Vergunning wordt vernietigd vanwege een onzorgvuldige voorbereiding omdat niet duidelijk is hoeveel overstortgebeurtenissen er per jaar plaats mogen vinden (waarmee de vergunning eveneens niet handhaafbaar is) en vanwege een ontoereikende motivering ten aanzien van de toegestane hoeveelheid overstortingen per jaar, die veel groter kan zijn dan de feitelijke hoeveelheid uit de afgelopen jaren.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 augustus 2003, kenmerk VOO-303, heeft verweerder aan de gemeente Gulpen-Wittem een vergunning verleend krachtens de Wet verontreiniging oppervlaktewateren voor het met behulp van een werk lozen van afvalwater uit het gemengde rioolstelsel van rioleringsgebied 5 van de kern Slenaken in oppervlaktewater, genaamd de Gulp. Dit besluit is op 18 september 2003 ter inzage gelegd.
Annotator van Angeren , van Ettekoven , van Rijswick , Wiebenga
Pagina116-118
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR3742
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 15-09-2004, 200306213/1
SamenvattingEen bedrijf heeft bodemverontreiniging vermoedelijk veroorzaakt door het geleidelijk weglekken van brandstof uit oude niet afgedopte brandstofleidingen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 juni 2002, kenmerk SBO/25953/M682, heeft verweerder beslist bestuursdwang als geregeld in artikel 5:21 van de Algemene wet bestuursrecht toe te passen ter zake van de door appellante gedreven inrichting aan de [locatie] te [plaats]. De bestuursdwang strekt tot het geheel of gedeeltelijk sluiten van de inrichting en het leegpompen van de zich op het terrein van de inrichting bevindende ondergrondse tanks. Bij besluit van 29 juli 2002, kenmerk SBO/28878/M682, heeft verweerder dit besluit ingetrokken.
Annotator Hennekens , Hirsch Ballin , Wiebenga
Pagina118-120
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR2180
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 24-11-2004, 200304566/1
SamenvattingGoedkeuring bestemmingsplan tweede fase IJburg, omsloten door SBZ ingevolgde de Vogelrichtlijn.

(Vereniging tot Behoud van het IJsselmeer en de Stichting Centrale Dorpenraad Landelijk Noord tegen GS van Noord-Holland).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 oktober 2002 heeft de gemeenteraad van Amsterdam, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 oktober 2002, het bestemmingsplan IJburg, tweede fase vastgesteld.
Annotator Cleton , Hennekens , J.M. Verschuuren , Wiebenga
Pagina120-122
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR6309
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 29-12-2004, 200402809/1
SamenvattingBeroep tegen beslissing op grond van art. 15 lid 1 Tracewet (TB Sloelijn d.d. 12 februari 2004).
Samenvatting (Bron)Verweerder heeft op grond van artikel 15, eerste lid, van de Tracéwet op 12 februari 2004 het Tracébesluit Sloelijn vastgesteld.
Annotator van Buuren , Cleton , Oosting
Pagina122-123
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR8385
Artikel aanvragenVia Praktizijn