AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 15-02-2021
Aflevering 7
RubriekEuropees Hof voor de Rechten van de Mens
TitelEHRM, 26-03-2020, 44229/11
CiteertitelAB 2021/50
SamenvattingUnnecessary prolonged retention of the applicantís computer server in the context of criminal proceedings against third parties.
AnnotatorT. Barkhuysen , M.L. van Emmerik
UitspraakECLI:CE:ECHR:2020:0326JUD004422911
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekHoge Raad
TitelHoge Raad 24-04-2020
CiteertitelAB 2021/51
SamenvattingVerzoek tot verklaring voor recht dat werkzaamheid internationale Bandidos Motorcycle Club in strijd is met openbare orde.
Samenvatting (Bron)Rechtspersonenrecht. IPR. Verzoek tot verklaring voor recht dat werkzaamheid internationale Bandidos Motorcycle Club in strijd is met openbare orde (art. 10:122 BW) door hof afgewezen. Heeft OM voldoende omstandigheden aangevoerd om aan te nemen dat sprake is van een internationale corporatie als bedoeld in art. 10:117, onder a, BW en art. 10:122 BW? Verbodenverklaring en ontbinding van Bandidos-motorclub in Nederland (art. 2:20 BW) door hof toegewezen. Treft dit verbod ook de lokale Nederlandse afdelingen ('chapters')? Formele en informele verenigingen (art. 2:26 BW); rechtspersoonlijkheid van afdelingen? Uitleg van art. 10:122 BW en art. 2:20 BW in licht van grondrecht op vrijheid van vereniging en vrijheid van meningsuiting.
AnnotatorJ.G. Brouwer , J. Koornstra
UitspraakECLI:NL:HR:2020:797
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAfdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
TitelRaad van State 18-11-2020
CiteertitelAB 2021/52
SamenvattingHandhavend optreden tegen een aantal overtredingen op perceel. Het verzoek is onder andere gericht tegen een inpandige paardenstalling, paardenbakken, een longeercirkel en een paardenpaddock. Er bestaat geen algemene plicht om stil te staan bij de vraag of door middel van het treffen van bepaalde maatregelen of voorzieningen een overtreding gedeeltelijk kan worden gelegaliseerd.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 april 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders van Gilze en Rijen [appellante] en wijlen haar echtgenoot gelast diverse overtredingen op het perceel aan de [locatie A] in Rijen te staken en gestaakt te houden. Aan de last is een dwangsom verbonden van 2.500,00 per geconstateerde overtreding. [appellante] woont aan de [locatie A] in Rijen. [belanghebbende] woont aan de [locatie B]. Bij brief van 13 juli 2017 heeft [belanghebbende] het college verzocht om handhavend op te treden tegen een aantal overtredingen op het perceel van [appellante]. Het verzoek is onder andere gericht tegen een inpandige paardenstalling, paardenbakken, een longeercirkel en een paardenpaddock. Bij een controle op 28 september 2017 zijn door een toezichthouder van de gemeente meerdere overtredingen geconstateerd.
AnnotatorT.N. Sanders
LinkVolledige tekst artikel (handhavingsrecht.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:2750
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAfdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
TitelRaad van State 07-10-2020
CiteertitelAB 2021/53
SamenvattingWindmolenpark. Ontheffing om dieren te doden en te verwonden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 maart 2016 is aan Windpark Den Tol Exploitatie B.V. voor dertien diersoorten ontheffing verleend van het verbod om die dieren te doden en te verwonden. Windpark Den Tol wil een windmolenpark bouwen ten oosten van het dorp Netterden en ten noorden van het Natura 2000-gebied "Unterer Niederrhein" in Duitsland. Van dit Natura 2000-gebied is Hetter-Millingerbrug een deelgebied (ook wel "De Hetter" genoemd). Dit gebied ligt direct ten zuiden van het windpark. Bij besluit van 11 oktober 2018 op de bezwaren van NABU, TegenWind en Windpark Den Tol heeft de minister aan Windpark Den Tol voor 99 diersoorten een ontheffing verleend van het verbod om die dieren te doden en te verwonden. Dit besluit is door de rechtbank op 9 april 2019 vernietigd. Bij besluit van 18 juni 2019 heeft de minister naar aanleiding van de vernietiging door de rechtbank een nieuw besluit genomen waarin de minister, kort gezegd, heeft beoogd de motivering van de ontheffing te verbeteren.
AnnotatorE. Stilma , H.D. Tolsma
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:2384
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAfdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
TitelRaad van State 08-04-2020
CiteertitelAB 2021/54
SamenvattingZijn ligplaatsen schaars en dienen deze op een transparante manier verdeeld te worden?
Samenvatting (Bron)Bij afzonderlijke besluiten van 3 februari 2017 heeft het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel West de aanvragen van New Orange om negen ligplaatsvergunningen voor bedrijfsvaartuigen afgewezen. New Orange heeft aan het algemeen bestuur gevraagd of zij met negen boten ligplaats mag innemen in het water van de Haarlemmertrekvaart bij het Nassauplein en de Haarlemmerweg ter hoogte van de nummers 1 tot en met 15 van de Haarlemmerweg. Het algemeen bestuur stelt dat dat nu niet kan. Volgens het algemeen bestuur zijn er minder ligplaatsen dan waar behoefte aan is. Daarom is het algemeen bestuur bezig om een systeem te bedenken waarbij de beschikbare ligplaatsvergunningen kunnen worden verdeeld. Tot dat dat nieuwe systeem er is, worden geen ligplaatsvergunningen verleend. New Orange is het hier niet mee eens. De vraag die in deze zaak moet worden beantwoord, is of de ligplaatsen schaars zijn en daarom op een transparante manier verdeeld moeten gaan worden.
AnnotatorC.J. Wolswinkel
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:1013
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAfdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
TitelRaad van State 23-12-2020
CiteertitelAB 2021/55
SamenvattingLigplaatsvergunning schaars? Verleend voor een periode van drie jaar.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 juni 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam aan de Rederij een ligplaatsvergunning verleend voor een periode van drie jaar. Het college heeft aan de Rederij een ligplaatsvergunning verleend om met het bedrijfsvaartuig [vaartuig 1] de [vaartuig 2] ligplaats in te nemen aan de Kromme Waal tegenover 10 te Amsterdam. Omdat de ligplaatsvergunning een schaarse vergunning is, dient die volgens het college voor bepaalde tijd te worden verleend. De vergunning is verleend voor een periode van drie jaar. Daarbij is rekening gehouden met enerzijds het belang van de Rederij om gedurende deze jaren te kunnen exploiteren en anderzijds de belangen van derden zodat zij in de toekomst ook kunnen meedingen naar deze schaarse vergunning. Bij besluit op bezwaar van 1 november 2018 heeft het college de verlening van de ligplaatsvergunning voor een periode van drie jaar gehandhaafd. De Rederij betoogt dat de rechtbank ten onrechte is uitgegaan van schaarste.
AnnotatorC.J. Wolswinkel
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:3081
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 12-11-2020
CiteertitelAB 2021/56
SamenvattingStudiefaciliteiten ambtenaar. Minister moet zich vergewissen van doel van aanvraag en om een toelichting verzoeken over zijn antwoorden op het aanvraagformulier.
Samenvatting (Bron)Appellant stelt dat de rechtbank ten onrechte heeft geoordeeld dat de minister zijn aanvraag om toekenning van arrangement B in redelijkheid heeft mogen afwijzen. Dit betoog slaagt. Alvorens op de aanvraag te beslissen, had de minister zich moeten vergewissen van het door appellant beoogde doel van zijn aanvraag en hem om een toelichting moeten verzoeken over zijn - tegenstrijdige - antwoorden op het aanvraagformulier. Uit vorenstaande volgt dat het bestreden besluit in strijd met artikel 3:2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is genomen en derhalve niet in stand kan blijven. Het hoger beroep slaagt en de aangevallen uitspraak moet worden vernietigd. Opdracht nieuw te nemen besluit.
AnnotatorL.M. Koenraad , R. Ortlep
UitspraakECLI:NL:CRVB:2020:2868
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCollege van Beroep voor het bedrijfsleven
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 03-11-2020
CiteertitelAB 2021/57
SamenvattingVastgoedcertificaten. Consumentenbescherming. Feitelijk leidinggeven, essentiŽle informatie niet of niet tijdig verstrekt.
Samenvatting (Bron)Hoger beroep, Wet handhaving consumentenbescherming, oneerlijke handelspraktijken, boete, feitelijk leidinggeven, essentiŽle informatie niet of niet tijdig verstrekt, zorgvuldigheid onderzoek AFM en rechtbank, gelijkheidsbeginsel en willekeur.
AnnotatorR. Stijnen
UitspraakECLI:NL:CBB:2020:792
Artikel aanvragenVia Praktizijn