Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 23-02-2021
Aflevering 7518
RubriekRedactioneel
TitelUitsluiting van kennisneming van geheime stukken, een slecht idee
CiteertitelGst. 2021/9
SamenvattingHet wetsvoorstel bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur ligt ter behandeling bij de Tweede Kamer. Onderdeel van de wet is een herziening van de regels omtrent geheimhouding. Die nieuwe regeling is zonder twijfel een grote verbetering, en het is te hopen dat zij spoedig het Staatsblad zal halen. Met één uitzondering: in het wetsvoorstel wordt voorgesteld om raadsleden die de geheimhouding hebben geschonden bij besluit van de raad voor ten hoogste drie maanden uit te sluiten van de verdere kennisneming van geheime stukken (art. 89 lid 5 Gemeentewet). Dat is een zeer problematische bepaling die de eindstreep niet zou moeten halen.
Auteur(s)S.A.J. Munneke
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelKomt er wel versterking voor Groningen?
CiteertitelGst. 2021/10
SamenvattingOp 6 november 2020 zijn op het provinciehuis in Groningen bestuurlijke afspraken gepresenteerd voor de versterkingsoperatie van woningen in de gelijknamige provincie. Dit leidt tot de vraagstelling in deze bijdrage: wat voegt het nieuwe versterkingsplan toe aan de bestaande schadeprocedures en waarom kiest de wetgever voor een aparte uitvoeringsorganisatie?
Auteur(s)R. Bronsema
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHet criterium ‘slecht levensgedrag’ uit de Algemene Plaatselijke Verordening en de Dienstenrichtlijn
CiteertitelGst. 2021/11
SamenvattingEen artikelnoot bij drie uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 9 september 2020: ECLI:NL:RVS:2020:2174, ECLI:NL:RVS:2020:2168 en ECLI:NL:RVS:2020:2169.
Auteur(s)A. van den Berg , L. van Moorsel
LinkVolledige tekst annotatie (kvdl.com)
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:2174
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 09-09-2020
CiteertitelGst. 2021/12
SamenvattingVerlenging exploitatievergunning afgewezen naar aanleiding van onderzoek antecedenten.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 april 2019 heeft de burgemeester van Amsterdam de aanvraag van [wederpartij A] en [wederpartij B] om een verlenging van de exploitatievergunning voor [horecabedrijf] afgewezen. [wederpartij A] en [wederpartij B] zijn vennoten van [horecabedrijf]. De vennootschap exploiteert het horecabedrijf dat aan de [locatie] in Amsterdam is gevestigd. Daartoe is een exploitatievergunning verleend. Op 10 februari 2019 hebben [wederpartij A] en [wederpartij B] een aanvraag gedaan om een verlenging van de exploitatievergunning. Naar aanleiding van die aanvraag zijn de antecedenten van [wederpartij B] onderzocht. Uit het uittreksel van de Justitiële Documentatie over [wederpartij B] is de burgemeester gebleken dat hij gedagvaard is wegens een gewapende overval in een hotel. Hij heeft daarvoor in preventieve hechtenis gezeten van 24 april 2018 tot 2 november 2018. Verder is de burgemeester gebleken dat hij zich in de afgelopen vijf jaar schuldig heeft gemaakt aan een snelheidsovertreding.
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:2168
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 09-09-2020
CiteertitelGst. 2021/13
SamenvattingExploitatievergunning ingetrokken naar aanleiding van onderzoek antecedenten.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 mei 2019 heeft de burgemeester van Amsterdam de vergunning van [appellant sub 2] voor het exploiteren van horecabedrijf [bedrijf A] met ingang van 11 juni 2019 ingetrokken. Op 11 oktober 2016 is aan [appellant sub 2] een exploitatievergunning verleend voor [bedrijf A] (hierna: het horecabedrijf) aan de [locatie] in Amsterdam, die tot 1 augustus 2019 geldig was. [appellant sub 2] is exploitant en de enige leidinggevende van dit alcoholvrije horecabedrijf. Naar aanleiding van een aanvraag om een exploitatievergunning voor [bedrijf B] zijn de antecedenten van [appellant sub 2] onderzocht. Binnen de terugkijktermijn van vijf jaar is de burgemeester uit de Justitiële Documentatie het volgende gebleken. Op 21 februari 2019 is [appellant sub 2] veroordeeld tot een boete van 670,- wegens het overtreden van de maximumsnelheid in de bebouwde kom op 9 februari 2019.
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:2169
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 09-09-2020
CiteertitelGst. 2021/14
SamenvattingExploitatievergunning geweigerd. Bibob.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 augustus 2019 heeft de burgemeester een vergunning aan Wow Sensation geweigerd voor de exploitatie van horecabedrijf Club The Sense aan de Noorddammerweg 24 in De Kwakel. Wow Sensation is exploitant van de club. Op 10 december 2015 heeft de burgemeester haar een vergunning verleend voor de exploitatie van de club. Omdat die vergunning op 10 december 2018 was verlopen zijn de activiteiten gestaakt. Op 5 maart 2019 heeft Wow Sensation een nieuwe aanvraag om een exploitatievergunning gedaan. Daartoe heeft zij een Bibob-vragenformulier ingevuld en ingediend. De burgemeester heeft de vergunning geweigerd op grond van artikel 3, zesde lid, van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur. De burgemeester heeft zich daarbij op het standpunt gesteld dat er feiten of omstandigheden zijn die redelijkerwijs doen vermoeden dat [gemachtigde], enig aandeelhouder en bestuurder van Wow Sensation, valsheid in geschrifte heeft gepleegd.
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:2174
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 11-11-2020
CiteertitelGst. 2021/15
SamenvattingLast onder dwangsom. In afwijking van vergunning zijn kamers verbouwd tot een zogenoemde stookruimte voor een verbrandingstoestel voor houtpellets.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 april 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders van Utrecht aan WEM drie lasten onder dwangsom opgelegd ten aanzien van het pand op het perceel Zamenhofdreef 77 te Utrecht. WEM is eigenaar van het pand, dat voorheen als kantoor werd gebruikt. Bij besluit van 20 juni 2013 heeft het college aan WEM een omgevingsvergunning verleend voor het verbouwen van het pand ten behoeve van kamerverhuur. Naar aanleiding van een controle van een toezichthouder op 6 april 2017 heeft het college geconstateerd dat - in afwijking van de omgevingsvergunning - twee kamers op de eerste verdieping zijn verbouwd tot een zogenoemde stookruimte voor een verbrandingstoestel voor houtpellets (hierna: de stookinstallatie) en een opslagruimte voor houtpellets.
AnnotatorJ. Zweers
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:2698
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 21-10-2020
CiteertitelGst. 2021/16
SamenvattingVergoeding kosten voor eigen vervoer van zoon naar school afgewezen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 juni 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders van Utrecht de aanvraag van [appellant] om vergoeding van de kosten voor eigen vervoer van zijn [zoon] naar het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam afgewezen. [zoon] is de zoon van [appellant]. In het schooljaar 2018/2019 ging hij van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Op 11 mei 2018 heeft [appellant] een aanvraag ingediend voor vergoeding van de kosten die hij gaat maken om zijn zoon met de auto van de woning in Utrecht naar het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam te brengen. [zoon] lijdt aan een spierziekte en is niet in staat om zelfstandig naar zijn nieuwe middelbare school te gaan. [appellant] heeft als dichtstbijzijnde, toegankelijke school voor zijn zoon het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam aangemerkt.
AnnotatorP.W.A. Huisman
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:2467
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 11-11-2020
CiteertitelGst. 2021/17
SamenvattingOvertreding Huisvestingswet. Airbnb.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 juli 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam gelast om de overtreding van artikel 21, aanhef en onder a, van de Huisvestingswet 2014 (hierna: de Huisvestingswet) ongedaan te maken door het hotelmatig gebruik van de woning op het adres [locatie] in Amsterdam te staken en gestaakt te houden. Op 30 mei 2018 heeft een controle van de woning plaatsgevonden. In de woning zijn drie Amerikaanse toeristen aangetroffen. Deze verklaarden via Airbnb met vier personen de gehele woning voor vier nachten te hebben gehuurd. De woning heeft twee slaapkamers, woonkamer, keuken en toilet. De toeristen hebben in de beide slaapkamers geslapen. Zij verklaren dat de eigenaar gedurende die tijd niet in de woning verbleef, maar in een gebouw in de tuin achter de woning. Op grond van de controle is een rapport van bevindingen opgemaakt en is overgegaan tot het opleggen van een bestuurlijke boete en het opleggen van een last onder dwangsom strekkende tot beëindiging van de overtreding.
AnnotatorL.R.M.A. Beurskens
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:2676
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 30-09-2020
CiteertitelGst. 2021/18
SamenvattingVerzoek handhavend optreden afgewezen tegen plaatsen CV-ketel met rookgasuitvoer. Astma buurvrouw.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 april 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam het verzoek van [appellante] afgewezen om handhavend op te treden tegen het plaatsen van een nieuwe CV-ketel met rookgasuitvoer op het balkon van het appartement op het adres [locatie 1] in Amsterdam. [appellante] woont op het adres [locatie 2] in Amsterdam. Zij heeft astma waardoor de ramen en deur van het balkon van haar appartement geregeld open moeten staan om frisse lucht binnen te laten. [belanghebbende] heeft in januari 2018 op het balkon van haar appartement op het adres [locatie 1] een nieuwe CV-ketel en een afvoerpijp langs de gevel geplaatst. Volgens [appellante] komt er rookgas van deze CV-ketel haar appartement binnen, omdat het uiteinde van de afvoerpijp te dicht bij haar appartement ligt. Zij heeft het college daarom verzocht om handhavend op te treden.
AnnotatorL.W. Feenstra
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:2321
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep 22-09-2020
CiteertitelGst. 2021/19
SamenvattingAanvraag bijstand buiten toepassing. Niet alle gevraagde afschriften van bankrekeningen verstrekt.
Samenvatting (Bron)Aanvraag met toepassing van artikel 4:5 van de Awb buiten toepassing gesteld. Niet alle gevraagde afschriften van bankrekeningen verstrekt. In redelijkheid gebruik kunnen maken van bevoegdheid.
AnnotatorH.W.M. Nacinovic
UitspraakECLI:NL:CRVB:2020:2239
Artikel aanvragenVia Praktizijn