Milieu & Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Milieu & Recht
Datum 28-02-2021
Aflevering 2 Bodemdaling
RubriekOpinie
TitelVliegende koeien
CiteertitelM en R 2021/17
SamenvattingDit nummer van Milieu en Recht is gewijd aan bodemdaling in de veengebieden in het westen en noorden van ons land. In stedelijk gebied is het de druk van opgebrachte grond, gebouwen en infrastructuur die het onderliggende veenpakket samendrukt en daardoor bodemdaling veroorzaakt. Dit zorgt voor stankhinder en wateroverlast en problemen met funderingen van gebouwen, breuk van leidingen en rioleringen en verzakking van de openbare ruimte en tuinen.
Auteur(s)H.E. Woldendorp
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelBodemdaling in Nederlandse veengebieden: knelpunten voor solide beleid en besluitvorming
CiteertitelM en R 2021/18
SamenvattingBodemdaling is in Nederland een groot maatschappelijk probleem, met name in veengebieden (de delen van Nederland waar de ondiepe bodem bestaat uit laagveen, eventueel opgehoogd met klei of zand). Bodemdaling in veengebieden is grotendeels het gevolg van vermijdbaar menselijk handelen, maar de precieze oorzaken van bodemdaling verschillen per gebied.
Auteur(s)M.M.W. van Gils , F.A.G. Groothuijse , H.F.M.W. van Rijswick , E. Stouthamer
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelBodemdaling in stedelijk gebied
CiteertitelM en R 2021/19
SamenvattingBodemdaling komt voor in deltagebieden over de hele wereld. In Nederland voltrekt dit proces van bodemdaling zich al meer dan duizend jaar en op sommige plaatsen liggen we nu 8 meter lager dan toen. De bodemdaling is door mensen veroorzaakt en is economisch gedreven. Door het onttrekken van water werden gronden geschikt gemaakt voor landbouw en met het winnen van turf hielden we onszelf warm in de winter. In groeiende steden werden steeds meer huizen op slappe bodem gebouwd bij gebrek aan geschiktere gronden. In stedelijk gebied ontstaat dan bodemdaling door zetting.
Auteur(s)R. van Cleef
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelPeilbeheer als middel om bodemdaling in veenweidegebieden terug te dringen
CiteertitelM en R 2021/20
SamenvattingIn de voorliggende bijdrage staat bodemdaling in veengebieden centraal, in het bijzonder het landelijke gebied, waarbij de focus ligt op de waterhuishoudkundige dimensie. Wat kunnen waterschappen doen om het proces van continue bodemdaling te stoppen of te vertragen en welke juridische instrumenten zijn hiervoor beschikbaar? In hoeverre is samenwerking daarvoor nodig? Om het veenweidegebied leef- en werkbaar te houden, is het nodig het proces van bodemdaling te vertragen. Niets doen is eigenlijk geen optie.
Auteur(s)P.J. de Putter
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelStijgende aandacht voor bodemdaling
CiteertitelM en R 2021/21
SamenvattingOnlangs heeft de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli; hierna: Raad) een advies over bodemdaling uitgebracht. Hierin bepleit de Raad om het probleem van bodemdaling daadkrachtig te gaan aanpakken. We zijn in Nederland al lang bekend met het probleem en de ernst ervan, maar we komen er niet toe om er wat aan te doen.
Auteur(s)H.E. Woldendorp
LinkVolledige tekst advies (rli.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHvJ EU 09-07-2020, C-297/19
CiteertitelM en R 2021/22
SamenvattingBegrip 'normaal beheer van gebieden, zoals vastgelegd in habitatdossiers of in documenten waarin de doelen zijn uiteengezet, of zoals voordien uitgeoefend door eigenaars of exploitanten'
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 9 juli 2020.#Naturschutzbund Deutschland - Landesverband Schleswig-Holstein e.V. tegen Kreis Nordfriesland.#Prejudici?le verwijzing - Milieu - Milieuaansprakelijkheid - Richtlijn 2004/35/EG - Bijlage I, derde alinea, tweede streepje - Schade die niet als ,aanmerkelijke schade' hoeft te worden beschouwd - Begrip ,normaal beheer van gebieden, zoals vastgelegd in habitatdossiers of in documenten waarin de doelen zijn uiteengezet, of zoals voordien uitgeoefend door eigenaars of exploitanten' - Artikel 2, punt 7 - Begrip ,beroepsactiviteit' - Activiteit die op grond van een wettelijke taakoverdracht in het algemeen belang wordt uitgevoerd - Al dan niet daaronder begrepen.#Zaak C-297/19.
AnnotatorE.H.P. Brans
UitspraakECLI:EU:C:2020:533
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 04-11-2020
CiteertitelM en R 2021/23
SamenvattingScheurvorming woning als gevolg van mijnbouwactiviteiten.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 31 mei 2017 heeft het bestuur van de stichting Calamiteitenfonds Mijn(water)schade Limburg het verzoek van [wederpartij] om een voorziening uit het Calamiteitenfonds Mijn(water)schade Limburg voor haar woning te Brunssum afgewezen. [wederpartij] heeft op 4 mei 2017 verzocht om een voorziening uit het Calamiteitenfonds voor haar woning aan de [locatie] te Brunssum. De woning ligt op de breuklijn van de concessie van de voormalige staatsmijn Hendrik en vertoont scheurvorming als gevolg van de mijnbouwactiviteiten. De woning staat sinds het overlijden van [wederpartij] op 18 januari 2018 leeg. De erven wensen de woning te verkopen en stellen aanspraak te maken op een voorziening uit het Calamiteitenfonds om ernstige bouwkundige gebreken aan de woning te laten herstellen.
AnnotatorB. Arentz
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:2606
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Noord-Holland 13-11-2020
CiteertitelM en R 2021/24
SamenvattingWeigering omgevingsvergunning voor activiteiten bouwen. Geen milieueffectrapport noodzakelijk.
Samenvatting (Bron)Weigering omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen en beperkte milieutoets voor het bouwen van een geitenstal. Tegelijkertijd met het nemen van het hoofdbesluit, het besluit op de aanvraag om omgevingsvergunning, is verweerder teruggekomen van de voorbereidingsbeslissing die inhield dat geen milieueffectrapport hoefde te worden gemaakt. Artikel 7.17 Wet milieubeheer en artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht.
AnnotatorB. Arentz
UitspraakECLI:NL:RBNHO:2020:9723
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 18-11-2020
CiteertitelM en R 2021/25
SamenvattingWnb-ontheffing voor woningbouw.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 april 2018 heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Holland aan GEM Bloemendalerpolder C.V. ontheffing verleend op grond van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) ten behoeve van de ontwikkeling van het project Natuurontwikkeling Bloemendalerpolder aan de Papelaan en de Weesperweg te Weesp. In deze procedure staat de bij besluit van 10 april 2018 aan GEM verleende ontheffing op grond van de Wnb centraal. Deze ontheffing is verleend om de inrichting en ontwikkeling van het in de ontheffing van 1 november 2017 bedoelde compensatiegebied mogelijk te maken. Meer in het bijzonder gaat het om de aanleg en inrichting van een kerngebied en een verbindingszone in de Bloemendalerpolder. In het westelijk deel van de Bloemendalerpolder ligt het kerngebied (de locaties D3 en D2). De ontheffing heeft onder meer betrekking op de beschermde diersoorten heikikker, rugstreeppad, platte schijfhoren, hermelijn, wezel en ringslang.
AnnotatorP. Mendelts
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:2737
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 24-11-2020
CiteertitelM en R 2021/26
SamenvattingBaggerspecie. Internationale bevoegdheid en toepasselijk recht. Onvoldoende aannemelijk dat eerste producent vanaf de inladingen van de baggerspecie in België daarvan nog eigenaar was (gebleven).
Samenvatting (Bron)Hoger beroep van kort geding ECLI:NL:RBMNE:2020:393; depot vanuit België naar Nederland vervoerde baggerspecie; vordering verwijdering; internationale bevoegdheid en toepasselijk recht; onvoldoende aannemelijk dat eerste producent vanaf de inladingen van de baggerspecie in België daarvan nog eigenaar was (gebleven); (verder) in het verkeer brengen van een zaak kan onder omstandigheden (ook) jegens anderen dan de afnemer onrechtmatig zijn; EVOA heeft algemene strekking, is verbindend in al haar onderdelen en rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat; bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving van artikel 22 EVOA (ingeval een transport niet als gepland kan worden voltooid); artikel 22 doet voor particulieren niet rechtstreeks rechten ontstaan in die zin dat een opslaghouder op grond daarvan in geval van een niet voltooid transport een eerste producent tot terugname kan verplichten; het voert te ver om naar Nederlands aansprakelijkheidsrecht, zonder een door de bevoegde autoriteit van verzending bij beschikking opgelegde terugnameplicht, een op de eerste producent rustende ketenaansprakelijkheid te aanvaarden ten behoeve van degene die met zijn aanvankelijk toestemming en na opvolging van de in de EVOA neergelegde verplichtingen afvalstoffen in opslag heeft gekregen en daarvan later af wil om (hoofdzakelijk) andere redenen dan de door de EVOA beoogde bescherming van de kwaliteit van het milieu en de gezondheid van de mens (zie overweging 7 EVOA), te weten het weer in gebruik kunnen nemen van zijn grond; artikel 7:605 lid 1 BW, dat onder meer inhoudt dat de bewaarnemer onverwijlde terugneming van de zaak kan vorderen, geldt tegenover de contracterende bewaargever, maar niet jegens willekeurige derden, ook niet ten opzichte van degene van wie de baggerspecie oorspronkelijk afkomstig is. Artikel 6:162 en 7:605 lid 1 BW; artikel 288 lid 2 VWEU artikel 2, punt 15 en artikel 22 EVOA artikel 7, aanhef en lid 2 van de herschikte EEX-Vo artikel 4 lid 1 van Rome II.
AnnotatorW.Th. Douma
UitspraakECLI:NL:GHARL:2020:9689
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelGerechtshof Den Haag 24-11-2020
CiteertitelM en R 2021/27
SamenvattingBesluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Bgb) aldus gewijzigd dat het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de land- en tuinbouw niet meer is toegestaan.
Samenvatting (Bron)Wijziging besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden onverbindend?
AnnotatorF.C.S. Warendorf
UitspraakECLI:NL:GHDHA:2020:2173
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Noord-Holland 26-11-2020
CiteertitelM en R 2021/28
SamenvattingAmbtshalve wijziging omgevingsvergunning. Ruimere emissiegrenswaarde.
Samenvatting (Bron)Ambtshalve wijziging omgevingsvergunning in het licht van Best Beschikbare Techniek conclusie 65 voor de ijzer- en staalproductie. Ruimere emissiegrenswaarde. Artikel 5.5, zevende lid, van het Bor.
AnnotatorC.M. Walgemoed , V.M.Y. van 't Lam
UitspraakECLI:NL:RBNHO:2020:9876
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Gelderland 07-12-2020
CiteertitelM en R 2021/29
SamenvattingSchade door edelherten aan graszoden
Samenvatting (Bron)Geen schadevergoeding voor teler van graszoden voor schade aan graszoden door edelherten op de Veluwe. Teelt van graszoden is een kapitaalintensieve teelt als bedoeld in de beleidsregels. Bij de beoordeling of aanleiding bestond om op grond van artikel 4:84 van de Awb van het beleid af te wijken, heeft het college van GS van Gelderland niet met alle aangevoerde omstandigheden rekening. Daarbij gaat het om de vraag of de trekroutes van edelherten vanaf 2010 zijn veranderd door overheidsbeleid, of het afschermen van de percelen met een raster al dan niet uitvoerbaar is, of de kosten van afrastering onevenredig hoog zijn en of de hoge kosten van afrastering de concurrentiepositie aantast. Daarover moet opnieuw worden beslist. Volgens de rechtbank is in ieder geval de geboden overgangstermijn te kort.
AnnotatorP. Mendelts
UitspraakECLI:NL:RBGEL:2020:6487
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 09-12-2020
CiteertitelM en R 2021/30
SamenvattingWatervergunning waterkrachtcentrale
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 februari 2018 heeft de minister aan Vattenfall een watervergunning verleend voor het onttrekken aan en het brengen van water in de rivier de Maas door de waterkrachtcentrale te Alphen/Lith. In de Maas zijn drie waterkrachtcentrales, één in Borgharen, gemeente Maastricht, één in Linne, gemeente Maasgouw, en één in Alphen/Lith, gemeente West Maas en Waal. De centrales in Alphen/Lith en Linne zijn in bedrijf. Deze zaak gaat over de waterkrachtcentrale in Alphen/Lith. De wkc is in de jaren 80 van de vorige eeuw gebouwd aan de rechteroever van de Maas, ter hoogte van het stuwcomplex Lith. De wkc heeft een vermogen van 14 megawatt en is sinds 1990 in bedrijf. De vergunning is tijdelijk verleend, namelijk tot 1 januari 2023, en ziet onder meer op visbeschermende maatregelen met een experimenteel karakter. Vattenfall betwist de vergunningplicht, het hanteren door de minister van een norm voor vissterfte en de noodzaak om de vergunning tijdelijk te verlenen.
AnnotatorS. Handgraaf
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:2888
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelLondon Inner South Coroner's Court 16-12-2020, 16122020
CiteertitelM en R 2021/31
SamenvattingLandmark Air Pollution Decision in the Ella Roberta Adoo Kissi-Debrah Case
AnnotatorB. Arentz
LinkMeer over deze uitspraak (todaysconveyancer.co.uk)
Artikel aanvragenVia Praktizijn