Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 10-03-2021
Aflevering 7519
RubriekRedactioneel
TitelCOHO, een semi-zbo
CiteertitelGst. 2021/20
SamenvattingDe COVID-19-pandemie heeft grote impact op de Caribische delen van het Koninkrijk der Nederlanden. Het toerisme is ingestort, met als gevolg dat voor de landen Aruba, CuraÁao en Sint-Maarten de belangrijkste bron van inkomen vrijwel is weggevallen. De toch al penibele financiŽle positie van de landen is verder verslechterd.
Auteur(s)L.J.M. Timmermans
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelOp reis met maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp: Over de (on)mogelijkheden om in het buitenland maatschappelijke ondersteuning of jeugdhulp te ontvangen
CiteertitelGst. 2021/21
SamenvattingVaak wordt maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp aangeboden nabij de woonplaats van de cliŽnt en de jeugdige. De meeste cliŽnten verkeren echter niet gedurende het gehele jaar binnen de landsgrenzen, maar ook daarbuiten, bijvoorbeeld voor een vakantie. Daarnaast zijn er cliŽnten die graag jeugdhulp en/of maatschappelijke ondersteuning wensen te verkrijgen van in het buitenland opererende aanbieders. De vraag die in dit artikel centraal staat, is of op het college van burgemeester en wethouders de verplichting rust om maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp te bieden in het buitenland.
Auteur(s)S.G. ten Hertog , D. van Tilborg
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelJobcenter Krefeld: meer duidelijkheid voor de gemeenschapsonderdaan: Een artikelnoot bij het arrest van het Hof van Justitie van 6 oktober 2020, ECLI:EU:C:2020:794
CiteertitelGst. 2021/22
SamenvattingDe kring der rechthebbenden in het sociaal domein is geen toegankelijk en eenvoudig onderwerp. Bij dit onderwerp komen namelijk delen van het Nederlands socialezekerheidsrecht, het vreemdelingenrecht en het Europees recht samen. Hoewel in de uitvoeringspraktijk van de Participatiewet (hierna: Pw) en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (hierna: Wmo 2015) voor dit onderwerp verschillende ezelsbruggetjes bestaan, volgt uit rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep (hierna: Raad) dat een dogmatische beheersing van dit onderwerp niet vanzelfsprekend is.
Auteur(s)F.M.E. Schulmer , G.J. Stoepker
UitspraakECLI:EU:C:2020:794
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDe Gemeentewet opgehelderd
TitelDelegatie van regelgevende bevoegdheden aan de burgemeester vereist een duidelijke grondslag in de Gemeentewet
CiteertitelGst. 2021/23
SamenvattingIn de Gemeentewet wordt de uitvoering van beslissingen van de raad geattribueerd aan het college van burgemeester en wethouders, maar uitsluitend voor zover deze uitvoering bij of krachtens de wet niet aan de burgemeester is opgedragen. De burgemeester wordt in de Gemeentewet belast met de uitvoering van verordeningen, voor zover dat betrekking heeft op het toezicht van de burgemeester op openbare samenkomsten en vermakelijkheden, voor publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven.
Auteur(s)C.W.M. van Alphen
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHof van Justitie van de Europese Unie 6-10-2020, C-181/19
CiteertitelGst. 2021/24
SamenvattingMigrerend werknemer met kinderen te zijnen laste die in het gastland naar school gaan.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Grote kamer) van 6 oktober 2020.#Jobcenter Krefeld - Widerspruchsstelle tegen JD.#Verzoek van Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen om een prejudici?le beslissing.#Zaak C-181/19.
UitspraakECLI:EU:C:2020:794
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 18-11-2020
CiteertitelGst. 2021/25
SamenvattingGesloten flessen en blikjes zwak- en sterk-alcoholhoudende drank gevonden in hostel.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 september 2018 heeft de burgemeester Breda Nightflight gelast het gebruik van het pand Nijverheidssingel 311 in Breda met ingang van 12 september 2018 gedurende ťťn maand te staken en gestaakt te houden. Breda Nightflight is een hostel dat wordt geŽxploiteerd door [gemachtigde]. Zij heeft een aantal kleine kamers en twee grotere waar vaak groepen verblijven. In ťťn van die grotere kamers hebben inspecteurs op 23 juni 2018 gesloten flessen en blikjes zwak- en sterk-alcoholhoudende drank gevonden. De burgemeester vindt dit een overtreding van artikel 25, eerste lid, van de Drank- en Horecawet. De rechtbank heeft geoordeeld dat artikel 25, eerste lid, van de DHW alleen wordt overtreden als de gevonden alcoholhoudende drank toebehoort aan degene die de ruimte voor het publiek geopend houdt. Dat was in dit geval niet het geval, omdat de drank door de gasten van Breda Nightflight was meegebracht. De burgemeester komt in hoger beroep op tegen het oordeel van de rechtbank.
AnnotatorW.P. Adriaanse
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:2742
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 18-11-2020
CiteertitelGst. 2021/26
SamenvattingNadeelcompensatie standplaatsvergunninghouders en huurder strandpaviljoen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 september 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders van Katwijk de aanvraag van [appellante] om nadeelcompensatie afgewezen. Katwijk was de laatste zwakke schakel van de Zuid-Hollandse kust. Tussen oktober 2013 en februari 2015 is het project Kustwerk Katwijk uitgevoerd. De kust bij Katwijk is versterkt met een dijk-in-duin. Tussen de dijk en de Boulevard is een ondergrondse parkeergarage gebouwd. Tegelijkertijd is het duingebied verbreed en opnieuw ingericht. [appellante] exploiteert sinds 1999 een mobiele viskiosk op de Boulevard in Katwijk ter hoogte van het Vuurbaakplein. De gemeente is eigenaar van de Boulevard. Voor deze kiosk moet jaarlijks een standplaatsvergunning worden aangevraagd. Daarnaast dient [appellante] over een terrasvergunning en ontheffing van het verbod op het gebruik van verwarmingstoestellen en/of kook- en baktoestellen te beschikken. Voor het gebruik van de gemeentegrond betaalt [appellante] precariobelasting.
AnnotatorA.C.A. Dennissen-Wit , S. Berns
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:2717
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 18-11-2020
CiteertitelGst. 2021/27
SamenvattingNadeelcompensatie standplaatsvergunninghouders en huurder strandpaviljoen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 september 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders van Katwijk de aanvraag van [appellante sub 2] om nadeelcompensatie afgewezen. Katwijk was de laatste zwakke schakel van de Zuid-Hollandse kust. Tussen oktober 2013 en februari 2015 is het project Kustwerk Katwijk uitgevoerd. De kust bij Katwijk is versterkt met een dijk-in-duin. Tussen de dijk en de Boulevard is een ondergrondse parkeergarage gebouwd. Tegelijkertijd is het duingebied verbreed en opnieuw ingericht. [appellante sub 2] exploiteert het [strandpaviljoen] te Katwijk. Op 22 februari 2012 heeft zij met de [vennootschap] een overeenkomst gesloten voor de huur van het strandpaviljoen met bijbehorend terras en het gedeelte van het strandvak waarop het strandpaviljoen is gesitueerd. Volgens de overeenkomst is het strandpaviljoen in beginsel van 1 maart tot 1 november geopend. [appellante sub 2] heeft verzocht om vergoeding van uit omzetdaling voortvloeiende schade als gevolg van werkzaamheden.
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:2774
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 04-11-2020
CiteertitelGst. 2021/28
SamenvattingTerugvordering subsidie organisatie die zorg biedt aan mensen die al dan niet tijdelijk dak- of thuisloos zijn.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 juli 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders van Doetinchem de subsidie voor Iriszorg voor beschermd wonen over 2016 vastgesteld op 1.450.672,00 en 499.358,00 teruggevorderd. Iriszorg biedt zorg aan mensen die al dan niet tijdelijk dak- of thuisloos zijn of dreigen te worden en aan mensen met verslavingsproblemen. In 2015 is op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning de regionale taak voor beschermd wonen overgedragen vanuit de Algemene wet bijzondere ziektekosten naar gemeenten. De gemeente Doetinchem heeft voor 2015 en 2016 gekozen om subsidieafspraken te maken met instellingen die zorg boden aan cliŽnten beschermd wonen. Iriszorg is zo een instelling. Op 31 augustus 2015 heeft Iriszorg een subsidieaanvraag beschermd wonen 2016 ingediend.
AnnotatorH. Pennarts
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:2648
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 30-09-2020
CiteertitelGst. 2021/29
SamenvattingVerwijdering persoonsgegevens. Malafide hondenhandel.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 april 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders van Bladel het verzoek van [verzoeker] en [appellante] om verwijdering van hun persoonsgegevens afgewezen. In 2013 is in het kader van de integrale aanpak van malafide hondenhandel door de Politie Landelijke Eenheid Expertisecentrum Dierenwelzijn een zogenoemd pre-weegdocument opgesteld. In dat document zijn gegevens van hondenhandelaren opgenomen waarbij voldoende indicatoren aanwezig zijn geacht om een nader onderzoek te rechtvaardigen. De in het pre-weegdocument voorkomende hondenhandelaren zijn opgenomen in het algemeen draaiboek Canitas project dat is opgesteld ten behoeve van een landelijke handhavingsactiedag, en dat in paragraaf 1.4 een schema met gegevens van hondenhandelaren bevat. De gegevens van [verzoeker] en [appellante] zijn in dit schema opgenomen.
AnnotatorC.N. van der Sluis , R. Wiekeraad
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:2316
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 24-06-2020
CiteertitelGst. 2021/30
SamenvattingOnderwijsrecht. Overschrijdingsregeling. De salariskosten van een directeur van een onderwijsondersteunend bureau zijn ABB-kosten en vallen daarom niet onder de overschrijdingsregeling. (Stadskanaal)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 december 2013 heeft het college van burgemeester en wethouders van Stadskanaal de uitgaven en inkomsten van het openbaar basisonderwijs over de periode 2006-2007 vastgesteld en de hoogte van het overschrijdingspercentage over die periode op nihil vastgesteld. Het geschil heeft betrekking op de zogenoemde overschrijdingsregeling, die is opgenomen in de artikelen 142 tot en met 147 van de Wpo. Deze regeling houdt in dat een gemeente die meer uitgaven doet voor personeel en de materiŽle instandhouding van openbare basisscholen dan aan rijksbijdragen is ontvangen, een naar rato gelijke overschrijdingsuitkering moet doen aan bijzondere scholen om bevoordeling van openbare scholen te voorkomen. Daartoe wordt het verschil tussen de uitgaven van de openbare basisscholen voor personeel en materiŽle instandhouding en de ontvangsten uit de Rijkskas voor deze scholen bepaald.
AnnotatorF.J. van der Vaart
LinkVolledige tekst annotatie (Kienhuishoving.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:1497
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 24-06-2020
CiteertitelGst. 2021/31
SamenvattingOverschrijdingsregeling. Wet op het primair onderwijs.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 december 2010 heeft het college van burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn de inkomsten en uitgaven van het openbaar onderwijs in de periode 2001-2005 vastgesteld en de doorbetalingsverplichting op grond van de overschrijdingsregeling aan het bijzonder basisonderwijs vastgesteld op een bedrag van 57.529,71. Het geschil heeft betrekking op de zogenoemde overschrijdingsregeling, die is opgenomen in de artikelen 142 tot en met 147 van de Wet op het primair onderwijs. Deze regeling houdt in, dat een gemeente die meer uitgaven doet voor personeel en materiŽle instandhouding van openbare basisscholen dan aan rijksbijdragen is ontvangen, een naar rato gelijke overschrijdingsuitkering moet doen aan bijzondere scholen om bevoordeling van openbare scholen te voorkomen. Daartoe wordt het verschil tussen de uitgaven van de openbare basisscholen voor personeel en materiŽle instandhouding en de ontvangsten uit de Rijkskas voor deze scholen bepaald.
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:1496
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep 24-11-2020
CiteertitelGst. 2021/32
SamenvattingBijstand. Niet aannemelijk gemaakt dat appellant zich agressief en intimiderend heeft gedragen tijdens het gesprek met handhavingsmedewerkers.
Samenvatting (Bron)Het college heeft met het opgemaakte rapport niet aannemelijk gemaakt dat appellant zich agressief en intimiderend heeft gedragen tijdens het gesprek met de handhavingsmedewerkers. Ook anderszins heeft het college dat niet aannemelijk gemaakt. Niet in geschil is dat de enkele in de telefoonnotitie bedoelde gedraging van appellant, waaruit is op te maken dat hij heeft gezegd Ach rot toch op, rotwijf, geen toereikende grondslag is voor het standpunt van het college dat appellant zich zeer ernstig heeft misdragen. Dit betekent dat het college de bijstand van appellant ten onrechte voor de duur van ťťn maand met 100% heeft verlaagd.
AnnotatorM.I.T. Albers , J.C. de Wit
UitspraakECLI:NL:CRVB:2020:2965
Artikel aanvragenVia Praktizijn