Bouwrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Bouwrecht
Datum 15-03-2005
Aflevering 3
RubriekArtikelen
TitelAansprakelijkheid voor bouw- en woningtoezicht
CiteertitelBR 2005/49
SamenvattingVerslag van de derde kwartaalvergadering van de Vereniging voor Bouwrecht gehouden op 30 september 2004 te Amersfoort.
Auteur(s)B.J. Schueler
Pagina177-183
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelSerieus toezien op bouwen en wonen!
CiteertitelBR, 2005, 183
SamenvattingHoever reikt de civielrechtelijke (mede)aansprakelijkheid van de gemeente in geval van gebrekkig bouw- en woningtoezicht?
Auteur(s)P.C.M. Heinen
Pagina183-192
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelWater en ruimtelijke ordening: méér dan de watertoets!
CiteertitelBR 2005/51
SamenvattingWater en ruimtelijke ordening hebben een wederkerige relatie. Enerzijds leggen waterhuishoudkundige belangen beslag op de ruimte (bijvoorbeeld vrijwaringszones en retentiegebieden), anderzijds is water randvoorwaardelijk voor de ruimtelijke ordening (watertoets).
Auteur(s)F.A.G. Groothuijse , H.F.M.W. van Rijswick
Pagina193-210
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelBetekenis en relevantie van rechtspreken als 'goede mannen naar billijkheid'
CiteertitelBR, 2005, 210
SamenvattingArt. 18 van de Statuten van de Raad van Arbitrage voor de Bouw (juni 2002) bepalen in het eerste lid: 'Het scheidsgerecht beslist als goede mannen naar billijkheid, tenzij partijen andere zijn overeengekomen, en bij meerderheid van stemmen.' In het tweede lid wordt een andere maatstaf geformuleerd: 'In afwijking van het eerste lid beslist het scheidsgerecht in geschillen over aanbesteding van werken, die vallen onder de werking van regelingen, die voorzien in de verwerking van vigerende richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen betreffende coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor de uitvoering van werken, naar de regelen des rechts.'
Auteur(s)M.A.B. Chao-Duivis
Pagina210-220
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelEnkele opmerkingen naar aanleiding van het Stadt Halle-arrest
CiteertitelBR 2005/53
SamenvattingOp 11 januari 2005 heeft het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen een belangwekkend arrest op het gebied van het Europese aanbestedingsrecht gewezen in de zaak C-26/03 (Stadt Halle). Het arrest is om twee redenen interessant. In de eerste plaats verduidelijkt het Hof de regels voor het door aanbestedende diensten onderhands gunnen van opdrachten aan gelieerde entiteiten (in de praktijk ook wel aangeduid als 'inbesteden'). In de tweede plaats bevestigt het Hof dat ook de (impliciete) beslissing om niet aan te besteden een besluit in de zin van de Rechtsbeschermingsrichtlijn is. Dit artikel betreft uitsluitend het eerste aspect.
Auteur(s)G.W. van der Bend , J.F. van Nouhuys
Pagina220-222
UitspraakECLI:EU:C:2005:5
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 02-06-2004, 200306337/1
CiteertitelBR, 2005, 222
SamenvattingAanbrengen balkons betreft uitbreiding hoofdgebouw en niet de realisering van een bouwwerk geen gebouw zijnde. Onjuiste toepassing bestemmingsplan en vrijstellingsbevoegdheid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 april 2002 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente s-Hertogenbosch (hierna: het college) geweigerd aan appellante vrijstelling en bouwvergunning te verlenen voor het legaliseren van een balkon en een dakterras en het maken van een vluchtmogelijkheid op het perceel, plaatselijk bekend [locatie], kadastraal bekend gemeente 's-Hertogenbosch, sectie [] nr. [] (hierna: het perceel).
Pagina222-224
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AP0402
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 29-09-2004, 200308733/1
CiteertitelBR, 2005, 224
SamenvattingOnduidelijke bestemmingsplankaart. Toetsing bouwplan aan digitale kaart. (Digitale kaart Haarlem).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 januari 2002 heeft het college van burgemeester en wethouders van Haarlem (hierna: het college) vrijstelling en bouwvergunning geweigerd voor het bouwen van een garage op het perceel [locatie] (hierna: het perceel).
Pagina224-224
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR2900
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 01-12-2004, 200401793/1
CiteertitelBR, 2005, 225
SamenvattingGoedkeuring bestemmingsplan, waar in aanleg sportveldencomplex en bouw van enkele woningen worden voorzien, in afwijking van regionaal structuurplan. Advies van regionaal bestuur aan GS. (Sportpark Lent).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 april 2002 heeft de gemeenteraad van Nijmegen, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 maart 2002, het bestemmingsplan "Vossenpels, herziening sportpark" vastgesteld.
Pagina225-228
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR6755
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 10-11-2004, 200306936/1
CiteertitelBR, 2005, 228
SamenvattingRechtszekerheidsbeginsel. Rechtspositie bestaand gebruik. Gebruik dat reeds onder het overgangsrecht van het vorige plan viel mag in beginsel niet opnieuw onder het overgangsrecht worden gebracht. Strekking overgangsrecht. In beginsel dient voor illegaal gebruik geen regeling in het plan te worden opgenomen, tenzij aannemelijk is dat dit gebruik niet binnen de planperiode zal worden beëindigd. (Bestemmingsplan 'Voordorp-Voorveldse polder', Utrecht II).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 januari 2003 heeft de gemeenteraad van Utrecht, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 december 2002, het bestemmingsplan "Voordorp-Voorveldse polder" vastgesteld.
Pagina228-234
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR5459
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 01-09-2004, 200402233/1
CiteertitelBR, 2005, 234
SamenvattingVraag of een bouwaanvraag dient te worden aangehouden indien tevens een verzoek om wijziging ex art. 11 WRO is gedaan. (Bouwaanvraag Maasdriel).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 februari 2002 heeft appellant (hierna: het college) geweigerd bouwvergunning te verlenen voor het oprichten van een bedrijfsloods en een bedrijfswoning op het perceel kadastraal bekend gemeente Maasdriel, sectie [], nummer [], plaatselijk bekend [locatie] te [plaats].
Pagina234-235
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AQ8746
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 24-11-2004, 200306145/1
CiteertitelBR, 2005, 235
SamenvattingWeigering om een bouwvergunning te verlenen voor de bouw van een bedrijfswoning wegens strijd met het bestemmingsplan. Appellant stelt aanspraak te kunnen maken op verlening van een vrijstelling van dit bestemmingsplan. (Bouwaanvraag Winterswijk).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 januari 2001 heeft het college van burgemeester en wethouders van Winterswijk (hierna: het college) geweigerd aan appellante bouwvergunning te verlenen voor de bouw van een bedrijfswoning op het perceel, kadastraal bekend gemeente Winterswijk, sectie [], nummer [], plaatselijk bekend [locatie] te Winterswijk (hierna: het perceel).
Pagina235-235
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR6305
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 06-10-2004, 200402448/1
CiteertitelBR, 2005, 236
SamenvattingAfwijzing van een verzoek om vergoeding van planschade. Voorzienbaarheid. Vergelijking planologische regimes. (Voorzienbaarheid Breda).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 augustus 1999 heeft de raad van de gemeente Breda (hierna: de raad) een verzoek van appellant om vergoeding van schade op de voet van artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (hierna: de WRO) afgewezen.
Pagina236-237
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR3330
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 06-10-2004, 200401629/1
CiteertitelBR, 2005, 237
SamenvattingAfwijzing van een verzoek om vergoeding van planschade. Voorzienbaarheid en passieve risicoaanvaarding. (Voorzienbaarheid Assen).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 december 2002 heeft de raad van de gemeente Assen (hierna: de raad) het verzoek van appellant om vergoeding van schade als bedoeld in artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO), afgewezen.
Pagina237-240
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR3365
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 13-10-2004, 200403890/1
CiteertitelBR, 2005, 240
SamenvattingAfwijzing van een verzoek om vergoeding van planschade, geleden ten gevolge van de bouw van een zwembad tegenover de woning van verzoeker. Lagere WOZ-taxatie geen indicatie planschade. (Zwembad Vlissingen).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 november 2002 heeft appellant het verzoek van [verzoeker] om een schadevergoeding als bedoeld in artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (hierna: de WRO), afgewezen.
Pagina240-241
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR3801
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw, 10-09-2004, 24.654
CiteertitelBR, 2005, 242
SamenvattingBuitengewone regenval.
Pagina242-244
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw, 09-12-2004, 26658
CiteertitelBR, 2005, 244
SamenvattingStaalprijzen. Prijsvastbeding, Onvoorziene omstandigheden. Ondernemersrisico. (Explosief gestegen staalprijzen II).
Pagina244-248
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelArbitrage instituut Bouwkunst, 15-07-2004, 1200-0224
CiteertitelBR, 2005, 249
SamenvattingNegatief advies welstandscommissie. Honorering architect. (Politiek draagvlak).
Pagina249-252
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelArbitrage instituut Bouwkunst, 29-07-2004, 1200-0298
CiteertitelBR, 2005, 252
SamenvattingWelstandscommissie. Aansprakelijkheid architect. Medeschuld opdrachtgever. (Wijzigingen en welstandcommissie).
Pagina252-256
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 03-12-2004, C03/196HR
CiteertitelBR, 2005, 256
SamenvattingVerlegging van kabels voor de telecommunicatie-infrastructuur van KPN in verband met de reconstructie van een rijksweg. Vraag wie de kosten van verlegging voor zijn rekening moet nemen. (Kosten kabellegging rijksweg).
Samenvatting (Bron)3 december 2004 Eerste Kamer Nr. C03/196HR JMH Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: KPN TELECOM B.V., gevestigd te 's-Gravenhage, EISERES tot cassatie, advocaat: mr. J.G. de Vries Robbé, t e g e n DE STAAT DER NEDERLANDEN, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, gevestigd te 's-Gravenhage, VERWEERDER in cassatie, advocaat: mr. G. Snijders. 1. Het geding in feitelijke instanties...
Pagina256-258
UitspraakECLI:NL:HR:2004:AR0264
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Arnhem, 09-07-2004, 113805
CiteertitelBR, 2005, 258
SamenvattingZiekenhuis aanbestedende dienst? Richtlijn Diensten (92/50). Financiering. Drempelwaarde. (Ziekenhuis I).
Samenvatting (Bron)EEG-recht; Aanbestedingsrecht. Het ziekenhuis had de opdracht tot verzorging van het management van zijn parkeerfaciliteiten moeten aanbesteden overeenkomstig de Richtlijn Diensten.
Pagina258-260
UitspraakECLI:NL:RBARN:2004:AP9659
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Breda, 30-11-2004, 137514
CiteertitelBR, 2005, 260
SamenvattingZiekenhuis als aanbestedende dienst? Voedselverdeelwagens. (Ziekenhuis II).
Pagina260-264
Artikel aanvragenVia Praktizijn