Bouwrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Bouwrecht
Datum 16-03-2021
Aflevering 3
RubriekRedactioneel
TitelUnieke maatregelen in unieke tijden
CiteertitelBR 2021/18
Samenvatting'Desperate times call for desperate measures'. Een veelgehoorde uitspraak van de Europese Commissie vorig jaar maart. Dat gold zeker voor het staatssteunrecht. Op 19 maart 2020 nam de Europese Commissie de Tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun ter ondersteuning van de economie vanwege de Covid-19-uitbraak aan. Op 3 april, 8 mei, 29 juni en 13 oktober 2020 werd deze verder verruimd.
Auteur(s)A.D.L. Knook
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelWaar blijft de sectorbrede Governance code voor de Bouw?
CiteertitelBR 2021/19
SamenvattingNadat voor beursgenoteerde bedrijven een Corporate Governance Code aan het begin van dit millennium het licht zag, hebben nadien andere economische sectoren een op hun sector toegesneden governance code opgesteld. Te denken valt aan de bankensector, corporatiesector, etc.
Auteur(s)W.H.E. Parlevliet
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijk ordeningsrecht
TitelRaad van State 16-12-2020
CiteertitelBR 2021/20
SamenvattingEr wordt gesteld dat ten onrechte in de bodem van de voormalige vuilstort wordt geroerd, hetgeen negatieve effecten heeft op de hydrologie van het Coovelsbos. Uit hydrologisch onderzoek zou blijken dat heiwerkzaamheden en afval- en grondverplaatsingen leiden tot ernstige verontreiniging van het grondwater.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 april 2019 heeft de raad van de gemeente Helmond het bestemmingsplan "Automotive Campus" en het gelijknamige exploitatieplan vastgesteld. Met het bestemmingsplan is beoogd een bestaand bedrijventerrein aan de westzijde uit te breiden en te ontwikkelen specifiek voor bedrijven in de automotive en mobiliteitssector en daaraan gelieerde kennisinstellingen en onderzoekscentra. Gelijktijdig met het bestemmingsplan is het exploitatieplan vastgesteld. Het plangebied wordt bij benadering begrensd door de Europaweg, de Veedrift, Schootenseloop, Coovelsbos en Steenovenweg. Het plangebied omvat tevens enkele gronden ten zuiden van de Europaweg, waaraan de bestemming "Natuur" en de bestemming "Groen" is toegekend. [appellant sub 1] en [appellant sub 2] hadden in het bestemmingsplan voor hun percelen graag grotere oppervlakken met de bestemming "Bedrijventerrein" en kleinere oppervlakken met een groen- en natuurbestemming gezien.
AnnotatorE.J. van Baardewijk
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:2999
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuursrecht algemeen
TitelHof van Justitie van de Europese Unie 14-01-2021, C-826/18
CiteertitelBR 2021/21
SamenvattingSchending Verdrag van Aarhus. EU-recht. Milieubesluitvorming. Personenfuik. Onderdelenfuik. Ontvankelijkheid beroep. Procesrecht. Inspraak. Toegang tot de rechter. Uniforme openbare voorbereidingsprocedure.
Samenvatting (Bron)conclusie van advocaat-generaal Bobek in de zaak Stichting Varkens in Nood e.
AnnotatorJ.H.N. Ypinga , J. Tingen
LinkVolledige tekst annotatie (Stibbe.com)
UitspraakECLI:EU:C:2021:7
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuursrecht algemeen
TitelRaad van State 20-01-2021
CiteertitelBR 2021/22
SamenvattingD dwangsom gelast in het pand op perceel te (laten) herstellen en hersteld te houden. Bouwbesluit.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 april 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders van Utrecht [appellant] onder oplegging van een dwangsom gelast de geconstateerde gebreken in het pand op het perceel [locatie 1] te Utrecht (hierna: het perceel) vr 15 juli 2018 te (laten) herstellen en hersteld te (laten) houden. Daarnaast heeft het college [appellant] een bestuurlijke boete van 4.000,00 opgelegd. [appellant] is eigenaar van het pand op het perceel. Op 1 juni 2017, 20 september 2017 en 25 januari 2018 hebben toezichthouders van de gemeente inspecties van het pand uitgevoerd. Volgens het college is uit die inspecties gebleken dat er bouwkundige en technische gebreken zijn en dat het pand niet voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit 2012, waardoor sprake is van een overtreding van artikel 1b van de Woningwet. Daarom heeft het college [appellant] bij het besluit van 5 april 2018 gelast de geconstateerde gebreken te herstellen.
AnnotatorP.M.J. de Haan
UitspraakECLI:NL:RVS:2021:101
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Arbitrage
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw 15-10-2020, 81.612
CiteertitelBR 2021/23
SamenvattingBouwtijdoverschrijding. De door onderneemster gestelde onwerkbare werkdagen zijn deels door verkrijgers betwist. Het is aan onderneemster onwerkbare werkdagen te stellen en te bewijzen. Zij kan niet volstaan met te verwijzen naar een overzicht onwerkbare werkdagen van BouwSupport-Infoplaza zonder onderliggende stukken waaruit blijkt dat wordt voldaan aan het criterium van artikel 11 lid 1 Algemene Voorwaarden, dat gedurende tenminste vijf (5) uren door het grootste deel van de werknemers of machines niet kan worden gewerkt.
AnnotatorT.B. van Dijk , N. van Deinsen
LinkVolledige tekst uitspraak (raadvanarbitrage.info)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Omgevingsrecht
TitelRaad van State 09-12-2020
CiteertitelBR 2021/24
SamenvattingUitbreiding en wijziging een varkensbedrijf. Natura 2000.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 juli 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders van Aalten aan de maatschap een omgevingsvergunning verleend voor de uitbreiding en wijziging van een varkensbedrijf aan de [locatie] te Aalten. De rechtbank heeft het daartegen door [partij] en anderen ingestelde beroep gegrond verklaard. Daartoe heeft de rechtbank overwogen dat de omgevingsvergunning in dit geval niet had mogen worden verleend zonder dat het college van gedeputeerde staten van Gelderland (hierna: gedeputeerde staten) hebben verklaard dat zij daartegen geen bedenkingen hebben in verband met de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden. De eerder aan de maatschap verleende vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 maakt volgens de rechtbank niet dat in dit geval kon worden volstaan met een melding op grond van de Wet natuurbescherming, omdat deze vergunning ziet op een ander stalsysteem dan waarop de verleende omgevingsvergunning ziet.
AnnotatorR.S. Wertheim
LinkVolledige tekst annotatie (wertheimadvocatuur.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:2935
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Omgevingsrecht
TitelRechtbank Noord-Nederland 09-12-2020
CiteertitelBR 2021/25
SamenvattingRegenwatersysteem.
Samenvatting (Bron)Nietigheid beding m.b.t. regenwatersysteem wegens in strijd met de wet (Woningwet)
AnnotatorM.Y.C.L. de Wit
UitspraakECLI:NL:RBNNE:2020:4348
Artikel aanvragenVia Praktizijn