Milieu & Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Milieu & Recht
Datum 22-03-2021
Aflevering 3
RubriekOpinie
TitelOmgevingswet niet controversieel
CiteertitelM en R 2021/33
SamenvattingDe Eerste en de Tweede Kamer hebben besloten de behandeling van het inwerkingtredings-KB met het demissionaire kabinet voort te zetten (Kamerstukken II 2020/21, 33 118, nr. 172). Dat is goed nieuws voor de praktijk, die zich al geruime tijd aan het voorbereiden is op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2022. Natuurlijk moet het Digitaal Stelsel Omgevingswet dan ook werken, maar of dat het geval is laat ik over aan de digitaal deskundigen, van wie ik gelukkig positieve geluiden hoor.
Auteur(s)J.H.G. van den Broek
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelMinder water bij de wijn doen!
CiteertitelM en R 2021/34
SamenvattingEen meer waarin ooit volop werd gevist, veranderde in een woestijn waar de kamelen tussen de schepen door lopen die op de uitgedroogde bodem van het meer zijn blijven liggen. Door het onttrekken van water voor de katoenindustrie is het Aralmeer op het hoogtepunt 90% in volume afgenomen. Een groot deel van dat katoen is bestemd voor de Europese markt. Wat de meeste mensen niet weten is dat ons consumptiegedrag grote gevolgen heeft voor de watervoorraden in andere delen van de wereld.
Auteur(s)P. Ligtenberg
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelMilieubelastende activiteiten in de bruidsschat: de ene milieubelastende activiteit is de andere niet
CiteertitelM en R 2021/35
SamenvattingHet omgevingsplan bevat op het moment van de inwerkingtreding van de Omgevingswet (ook) regels die niet door de gemeenteraad zijn vastgesteld maar die van rechtswege onderdeel zijn van het omgevingsplan: de bruidsschat. In de bruidsschat komt eveneens de term ‘milieubelastende activiteit’ voor. In deze bijdrage wordt bezien hoe dit element in de bruidsschat zich verhoudt tot de systematiek van de Omgevingswet, in het bijzonder de omgevingsvergunningplicht en de verhouding tot het Bal en het Bkl.
Auteur(s)A.G.A. Nijmeijer
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Oost-Brabant 01-12-2020
CiteertitelM en R 2021/36
SamenvattingIntrekking of wijziging onherroepelijke omgevingsvergunning voor bouw en in gebruik nemen nieuwe veehouderij.
Samenvatting (Bron)De zaak gaat over een verzoek om intrekking of wijziging van een onherroepelijke omgevingsvergunning voor de bouw en het in gebruik nemen van een grote nieuwe veehouderij. Inmiddels zijn emissiefactoren in de Regeling geurhinder en veehouderij aangepast. Als de verwachte geurhinder wordt berekend met de nieuwe factoren, wordt niet voldaan aan de Wgv en is bij twee woningen in de buurt sprake van een geurbelasting rond 30 Odourunits. De rechtbank is van oordeel dat verweerder onvoldoende heeft gemotiveerd wanneer sprake is van ontoelaatbare milieugevolgen. Verweerder moet hierbij de omstandigheden van het geval moet betrekken (de mate van overschrijding, het aantal geurgevoelige objecten waar de geurnorm uit de gemeentelijke geurverordening wordt overschreden, de achtergrondbelasting in het gebied, de recent algemeen aanvaarde milieutechnische inzichten en in dit geval de geurgebiedsvisie). Gelet op de onzekerheid over het werkelijke rendement van de luchtwasser is het nog te vroeg om te zeggen dat sprake is van een ontoelaatbaar milieugevolg met als automatische consequentie dat verweerder de omgevingsvergunning moet intrekken. Verweerder heeft verzuimd te beoordelen of de nieuwe Bref intensieve veehouderij (die is vastgesteld na de verlening van de omgevingsvergunning) kan leiden tot verdere beperking van de nadelige gevolgen voor het milieu. De rechtbank wijst in dit verband vooral op BBT conclusie 12 en de daarin vervatte aanbeveling om een geurbeheersplan op te stellen. Verweerder kan niet volstaan met de opmerking dat wordt voldaan aan de Wgv want dat is niet het geval. Verweerder had ook een streefwaarde kunnen opnemen. De onduidelijkheid in het land over het werkelijke rendement van de luchtwasser (zowel de luchtwasser bij vergunninghoudster als andere combiluchtwassers) geen excuus is om niets te doen. Het is goed om de omgevingsvergunning aan te vullen met een goede meetverplichting. De rechtbank doet een tussenuitspraak en biedt verweerder de mogelijkheid de gebreken te herstellen.
AnnotatorB. Arentz
UitspraakECLI:NL:RBOBR:2020:5970
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 02-12-2020
CiteertitelM en R 2021/37
SamenvattingWinningsplan gas. Hydraulische stimulatie (fracking).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 november 2018 heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat krachtens artikel 34 van de Mijnbouwwet ingestemd met het door Vermilion Energy Netherlands B.V. ingediende winningsplan Waalwijk-Noord. Het winningsplan heeft betrekking op het gasvoorkomen Waalwijk-Noord. Het gasvoorkomen is gelegen in de gemeenten Waalwijk, Altena en Heusden, op een diepte van ongeveer 2800 m. Uit dit gasvoorkomen wordt sinds 1991 gas gewonnen. Het winningsplan voorziet in een langere gaswinning dan eerder verwacht, tot uiterlijk 2026. Ook voorziet het winningsplan in mogelijkheden om de gasproductie te verhogen, zoals de toepassing van hydraulische stimulatie (fracking) en het eventueel boren van een nieuwe put in het gasvoorkomen. Hydraulische stimulatie is ook in het verleden toegepast bij de gaswinning uit het gasvoorkomen. De minister heeft met het winningsplan ingestemd, en daarbij onder meer bepaald dat nog 1618 miljoen Nm3 gas uit het gasvoorkomen Waalwijk-Noord mag worden gewonnen.
AnnotatorB. Arentz
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:2875
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Overijssel 05-01-2021
CiteertitelM en R 2021/38
SamenvattingOmgevingsvergunning afvalwaterlozing.
Samenvatting (Bron)Omgevingsvergunning verleend voor veranderen van wijze van afvalwaterlozing; bestreden besluit geen betrekking op geurvoorschriften; beroep ongegrond.
AnnotatorV.M.Y. van 't Lam , S. Ravelli
UitspraakECLI:NL:RBOVE:2021:24
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 13-01-2021
CiteertitelM en R 2021/39
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 juli 2018 heeft het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland aan [boomkwekerij] een vergunning als bedoeld in de Waterwet verleend De vergunning betreft de kern- en beschermingszone van een "overige watergang" in de Gouwepolder, ter plaatse van [locatie] te Boskoop. [naam eigenaar] is eigenaar van een boomkwekerij. Het perceel waarop deze boomkwekerij wordt geëxploiteerd, wordt doorsneden door een sloot. Om de beide helften met elkaar te verbinden, wordt gebruik gemaakt van een brug. [boomkwekerij] wil de sloot dempen om zijn bedrijfsvoering efficiënter te maken. [appellante sub 1] en de stichting hebben hiertegen bezwaar omdat zij met hun boten gebruik maken van de sloot. Het gaat hierbij onderscheidenlijk om boten die worden gebruikt voor het transport van materiaal en om rondvaartboten.
AnnotatorJ.J.H. van Kempen
UitspraakECLI:NL:RVS:2021:58
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHvJ EU 14-01-2021, C-826/18
CiteertitelM en R 2021/40
SamenvattingGeen toegang tot de rechter voor ander publiek dan het betrokken publiek. Varken in Nood.
Samenvatting (Bron)conclusie van advocaat-generaal Bobek in de zaak Stichting Varkens in Nood e.
AnnotatorV.M.Y. van 't Lam , S. Ravelli
UitspraakECLI:EU:C:2021:7
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 20-01-2021
CiteertitelM en R 2021/41
SamenvattingTracébesluit A15/A12 Ressen-Oudbroeken (ViA15). Inwoners en bedrijven uit dorpen die in de buurt van het tracé liggen maken zich zorgen over de gevolgen voor hun woon- en leefklimaat en hun bedrijfsvoering.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 februari 2017 heeft de minister van Infrastructuur en Milieu (nu: Infrastructuur en Waterstaat) het tracébesluit A15/A12 Ressen-Oudbroeken (ViA15) vastgesteld. Het tracébesluit maakt het doortrekken van de A15 mogelijk en zorgt daarmee voor een verbinding tussen de bestaande A12 en de A15 bij Arnhem. Ook voorziet het tracébesluit in het verbreden van de A12 en de A15. Tegen het tracébesluit zijn 48 bezwaarschriften ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Onder de bezwaarmakers zijn inwoners en bedrijven uit dorpen die in de buurt van het tracé liggen, zoals Groessen, Elst en Didam. Zij maken zich zorgen over de gevolgen voor hun woon- en leefklimaat en hun bedrijfsvoering. De minister heeft het besluit gewijzigd naar aanleiding van de beslissing van de Afdeling bestuursrechtspraak om de beroepen aan te houden vanwege de prejudiciële vragen over het PAS. De minister heeft nieuw onderzoek gedaan naar de gevolgen van extra stikstofdepositie.
AnnotatorM.M. Kaajan
UitspraakECLI:NL:RVS:2021:105
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 20-01-2021
CiteertitelM en R 2021/42
SamenvattingIntrekking vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 varkenshouderij.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 juli 2018 heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant het verzoek van BMF en Natuurmonumenten om intrekking van de op 19 december 2013 aan De Logt verleende vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 voor de wijziging en uitbreiding van een varkenshouderij, afgewezen. Deze zaak gaat over de afwijzing van een verzoek van BMF en Natuurmonumenten om de natuurvergunning voor de varkenshouderij van De Logt in te trekken. De rechtsvraag die de Afdeling in deze uitspraak moet beantwoorden is onder welke omstandigheden een natuurvergunning kan of moet worden ingetrokken en welke eisen aan de motivering van een beslissing op een verzoek om intrekking of wijziging van een natuurvergunning worden gesteld. Verder gaat de Afdeling in de uitspraak in op de betekenis van de wijziging van de vergunningplicht per 1 januari 2020 voor projecten die gebruik maken van intern salderen.
AnnotatorCh.W. Backes
UitspraakECLI:NL:RVS:2021:71
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 20-01-2021
CiteertitelM en R 2021/43
SamenvattingWoningbouwproject Laarveld. Vrees voor aantasting het beschermd dorpsgezicht en voor aantasting leefgebied beschermde diersoorten.
Samenvatting (Bron)Bij het besluit van 8 juli 2020 heeft de raad van de gemeente Weert het bestemmingsplan "Laarveld 2020" vastgesteld. Het plan maakt deel uit van het woningbouwproject Laarveld aan de noordkant van Weert, dat in totaal 868 nieuwe woningen omvat, te realiseren in vier fasen. Het voorliggende plan voorziet onder meer in de bouw van 152 woningen in fase 3 van het woningbouwproject. Voor fase 4 is in het plan ten behoeve van de bouw van 310 woningen de bestemming 'Wonen - Uit te werken' opgenomen. De Vereniging Dorpsbelangen Laar (hierna: de vereniging) komt blijkens haar statuten op voor behoud en verbetering van de leefbaarheid van het kerkdorp Laar en het behoud van de agrarische identiteit daarvan. De vereniging vreest onder meer voor aantasting van het beschermd dorpsgezicht Laarakker en voor aantasting van het leefgebied van in het plangebied aanwezige beschermde diersoorten.
AnnotatorM.A.A. Soppe
UitspraakECLI:NL:RVS:2021:80
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 27-01-2021
CiteertitelM en R 2021/44
SamenvattingGeen vergunningplicht Wnb bij intern salderen
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 november 2017 heeft het college van gedeputeerde staten van Limburg aan [vergunninghouder] een vergunning krachtens artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming verleend voor de exploitatie van een melkrundvee- en varkenshouderij aan de [locatie] te [plaats]. In de omgeving van het bedrijf liggen de Natura 2000-gebieden "Groote Peel", "Sarsven en de Banen" en "Weerter en Budelerbergen & Ringselven". De aanvraag dateert van 30 juni 2015 en ziet op het houden van 70 melkkoeien, 50 stuks jongvee en 220 vleesvarkens met een emissie van 1.790,0 kg NH3 / jaar. Er is niet eerder een vergunning op grond van de Wnb of de voorheen geldende Natuurbeschermingswet 1998 verleend. Voor het bedrijf is op 17 mei 1994 een vergunning op grond van de Wet milieubeheer verleend voor 50 stuks jongvee, 70 stuks melkvee en 220 vleesvarkens. Het college heeft de Wnb-vergunning verleend omdat de aanvraag ziet op de bedrijfssituatie waarvoor op 17 mei 1994 een milieuvergunning is verleend.
AnnotatorM.M. Kaajan
LinkVolledige tekst artikel (envir-advocaten.com)
UitspraakECLI:NL:RVS:2021:175
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 27-01-2021
CiteertitelM en R 2021/45
SamenvattingOpenbaarmaking gegevens agrarische bedrijven waarvoor melding in het kader Programma Aanpak Stikstof (PAS) is ingediend. PAS-meldingen openbaar heeft gemaakt, met uitzondering van daarin opgenomen persoonsgegevens.
Samenvatting (Bron)Bij drie afzonderlijke deelbesluiten van 6 juni, 1 juli en 23 juli 2019 heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit twee verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur van MOB deels ingewilligd en deels afgewezen. MOB heeft op 13 januari 2019 twee Wob-verzoeken ingediend. Zij heeft bij die verzoeken verzocht om openbaarmaking van gegevens over alle agrarische bedrijven waarvoor een melding in het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is ingediend bij alle bevoegde gezagen vanaf 1 juli 2015 tot 13 januari 2019 en om openbaarmaking van gegevens over alle niet-agrarische bedrijven waarvoor zon melding is gedaan. De Wob-verzoeken omvatten PAS-meldingen van ongeveer 3.500 bedrijven. Voor alle PAS-meldingen geldt dat de minister de meldingsbevestiging uit het AERIUS Register openbaar heeft gemaakt, met uitzondering van de daarin opgenomen persoonsgegevens. De minister heeft gesteld dat in de documenten persoonsgegevens staan zoals namen, privéadressen, topografische kaarten.
AnnotatorB. Arentz
UitspraakECLI:NL:RVS:2021:153
Artikel aanvragenVia Praktizijn