AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 26-03-2021
Aflevering 13
RubriekAfdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
TitelRaad van State 15-02-2021
CiteertitelAB 2021/97
SamenvattingKandidatenlijst EVERT! in alle kieskringen ongeldig verklaard.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 februari 2021 heeft de Kiesraad, handelend als centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, de kandidatenlijst van EVERT! in alle kieskringen ongeldig verklaard. Aan het besluit van 5 februari 2021 heeft het centraal stembureau ten grondslag gelegd dat bij de kandidatenlijst van EVERT! in alle kieskringen onvoldoende geldige verklaringen van ondersteuning zijn ingeleverd.
AnnotatorP.J. Stolk
UitspraakECLI:NL:RVS:2021:301
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAfdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
TitelRaad van State 12-02-2021
CiteertitelAB 2021/98
SamenvattingAvondklok ten behoeve van de bestrijding van covid-19.
Samenvatting (Bron)[appellante] heeft beroep ingesteld tegen het besluit van de minister van Justitie en Veiligheid van 21 januari 2021. [appellante] komt op tegen de beslissing van de centrale overheid van 21 januari 2021 om een avondklok in te stellen ten behoeve van de bestrijding van covid-19.
AnnotatorR. Stijnen
UitspraakECLI:NL:RVS:2021:336
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtbanken
TitelRechtbank Den Haag 16-02-2021
CiteertitelAB 2021/99
SamenvattingToewijzing vorderingen buitenwerkingstelling avondklok
Samenvatting (Bron)Toewijzing vorderingen van Stichting Viruswaarheid.nl om de regelingen waarmee de avondklok in Nederland in werking is gesteld buiten werking te stellen.
AnnotatorR. Stijnen
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2021:1100
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGerechtshoven
TitelGerechtshof Den Haag 16-02-2021
CiteertitelAB 2021/100
SamenvattingAvondklok. Wraking.
Samenvatting (Bron)Avondklok-zaak. Beslissing op wrakingsverzoek.
AnnotatorR. Stijnen
UitspraakECLI:NL:GHDHA:2021:319
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGerechtshoven
TitelGerechtshof Den Haag 26-02-2021
CiteertitelAB 2021/101
SamenvattingAvondklok mag worden gebaseerd op de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag
Samenvatting (Bron)Avondklok-zaak. De avondklok mag worden gebaseerd op de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag (Wbbbg). Eisen van proportionaliteit en subsidiariteit in acht genomen. Vonnis voorzieningenrechter vernietigd.
AnnotatorR. Stijnen
UitspraakECLI:NL:GHDHA:2021:285
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGerechtshoven
TitelGerechtshof Den Haag 26-02-2021
CiteertitelAB 2021/102
SamenvattingDe avondklok mag worden gebaseerd op de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag (Wbbbg).
Samenvatting (Bron)Avondklok-zaak. De avondklok mag worden gebaseerd op de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag (Wbbbg). Eisen van proportionaliteit en subsidiariteit in acht genomen. Vonnis voorzieningenrechter vernietigd.
AnnotatorR. Stijnen
UitspraakECLI:NL:GHDHA:2021:285
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAfdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
TitelRaad van State 16-12-2020
CiteertitelAB 2021/103
SamenvattingBestemmingsplan zonnepark. De Afdeling is van oordeel dat de raad de voor- en nadelen van alternatieve locaties voldoende in zijn afweging heeft meegenomen. De raad heeft zich in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat de voorliggende locatie geschikt is voor het realiseren van een zonnepark. Weliswaar is de locatie aangedragen door de initiatiefnemers, maar de aanvraag voor het vestigen van een zonnepark op deze locatie is daarna door de raad beoordeeld en ruimtelijk aanvaardbaar bevonden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 juli 2019 heeft de raad van de gemeente Oost Gelre het bestemmingsplan "Buitengebied, herziening zonnepark Nieuwendijk te Lievelde" vastgesteld. Het plan voorziet in een grondgebonden zonnepark op gronden die voorheen een agrarische bestemming hadden. Het zonnepark wordt gerealiseerd voor een termijn van maximaal 25 jaar. De grondeigenaren en het bedrijf Sunvest hebben het initiatief genomen om dit zonnepark te realiseren op een perceel aangrenzend aan het perceel aan de Nieuwendijk 4 te Lievelde. Het plangebied is ongeveer 9,5 ha groot. Hiervan wordt ongeveer 8 ha ingevuld met zonnepanelen. LTO Noord is een organisatie die opkomt voor de belangen van agrarische ondernemers in onder andere de Achterhoek. [appellant sub 1] en anderen wonen in de omgeving van het plangebied. LTO Noord en [appellant sub 1] en anderen kunnen zich niet verenigen met het plan. Zij vrezen dat waardevolle agrarische gronden verloren gaan door het voorziene zonnepark.
AnnotatorT. Groot
LinkVolledige tekst annotatie (Stijladvocaten.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:3010
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAfdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
TitelRaad van State 09-09-2020
CiteertitelAB 2021/104
SamenvattingVergunning voor exploiteren horecabedrijf ingetrokken. Antecedentenonderzoek.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 mei 2019 heeft de burgemeester van Amsterdam de vergunning van [appellant sub 2] voor het exploiteren van horecabedrijf [bedrijf A] met ingang van 11 juni 2019 ingetrokken. Op 11 oktober 2016 is aan [appellant sub 2] een exploitatievergunning verleend voor [bedrijf A] (hierna: het horecabedrijf) aan de [locatie] in Amsterdam, die tot 1 augustus 2019 geldig was. [appellant sub 2] is exploitant en de enige leidinggevende van dit alcoholvrije horecabedrijf. Naar aanleiding van een aanvraag om een exploitatievergunning voor [bedrijf B] zijn de antecedenten van [appellant sub 2] onderzocht. Binnen de terugkijktermijn van vijf jaar is de burgemeester uit de Justitiële Documentatie het volgende gebleken. Op 21 februari 2019 is [appellant sub 2] veroordeeld tot een boete van 670,- wegens het overtreden van de maximumsnelheid in de bebouwde kom op 9 februari 2019.
AnnotatorA.A. al Khatib , J.W.L. van der Loo
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:2169
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 07-01-2021
CiteertitelAB 2021/105
SamenvattingNiet valt in te zien waarom een bestuursorgaan dat twijfelt aan de uitkomst van een met het oog op een te nemen besluit verricht onderzoek, niet zou mogen besluiten tot het laten verrichten van een nader of tweede onderzoek.
Samenvatting (Bron)Appellant heeft betoogd dat verweerder geen geldige reden heeft gehad een nieuw onderzoek (second opinion) te gelasten nu er een gedegen rapport lag van Qare, dat verweerder het advies dat uit dit rapport naar voren is gekomen dient op te volgen en appellant in aanmerking te brengen voor de voortgezette uitkering op grond van artikel 133a van de Appa. De Raad volgt appellant hierin niet. Niet valt in te zien waarom een bestuursorgaan dat twijfelt aan de uitkomst van een met het oog op een te nemen besluit verricht onderzoek, niet zou mogen besluiten tot het laten verrichten van een nader of tweede onderzoek. Geen rechtsregel verzet zich daartegen. Verweerder stelt zich op het standpunt dat appellant ten tijde hier van belang niet volledig arbeidsongeschikt is te achten voor de maatgevende functie. Dit standpunt is gebaseerd op de rapportage van Remédis, opgesteld door de verzekeringsarts A.W.A. Elemans die appellant heeft onderzocht. Andersluidende medische gegevens zijn door appellant niet overgelegd. Blijkens het rapport van Elemans zijn er geen aanwijzingen gevonden voor het opleggen van een urenbeperking. Anders dan door appellant is betoogd zijn er geen aanknopingspunten voor het oordeel dat het onderzoek van Elemans onzorgvuldig is geweest. Het bestreden besluit kan in rechte stand houden. Het beroep zal ongegrond worden verklaard.
AnnotatorA.C. Hendriks
UitspraakECLI:NL:CRVB:2021:55
Artikel aanvragenVia Praktizijn