AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 04-06-2005
Aflevering 22
TitelRaad van State, 09-03-2005, 200406253/1
CiteertitelAB 2005/167
SamenvattingOpenbaarheid aanbestedingsstukken; bijzondere openbaarmakingsregeling; financiële en economische belangen overheid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 februari 2003 heeft appellant (hierna: het college) het verzoek van [wederpartij], redacteur bij het Haarlems Dagblad, om openbaarmaking van alle bij het college berustende documenten die betrekking hebben op de openbare aanbesteding van de nieuwbouw van het provinciehuis te Haarlem afgewezen met uitzondering van de documenten die beschikbaar zijn gesteld via internet.
AnnotatorE.J. Daalder
Pagina965-969
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS9247
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 05-01-2005, 200400393/1
CiteertitelAB 2005/168
SamenvattingBurgemeestersmandaat voor beslissen op bezwaar tegen collegebesluit; ongeoorloofd mandaat, hoewel geen sprake is van ondergeschiktheidsverhouding.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 juni 2003, kenmerk 03/122217, heeft verweerder een verzoek van appellant van 28 oktober 2002 om ten aanzien van het Graaf Huyn College bestuurlijke handhavingsmiddelen toe te passen, afgewezen.
AnnotatorH.E. Bröring
Pagina969-971
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AR8743
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 20-10-2004, 200400718/1
CiteertitelAB 2005/169
SamenvattingReëel besluit na beroep tegen niet tijdig beslissen op bezwaar; procesbelang na gevolg geven aan last onder aanzegging bestuursdwang; betekenis beroepschrift tegen het reële besluit.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 september 2002 heeft het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam (hierna: het college) [appellanten 1 en 2] onder aanzegging van bestuursdwang gelast de exploitatie van de verblijfsinrichting aan de [locatie] te Rotterdam binnen 14 dagen na de verzenddatum van dit besluit te beëindigen.
AnnotatorH.E. Bröring
Pagina971-974
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR4294
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 02-03-2005, 200405564/1
CiteertitelAB 2005/170
SamenvattingBezwaar tegen afwijzing handhavingsverzoek gegrond; in heroverweging oordeel dat moet worden gehandhaafd; art. 7:11 Awb vergt dat gelijktijdig met herroepen primaire besluit handhavingsbesluit wordt genomen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 januari 2003 heeft verweerder het verzoek van appellant om toepassing van bestuurlijke handhavingsmiddelen met betrekking tot een recuperatie- en detailhandelbedrijf op het perceel [locatie] te [plaats] afgewezen.
AnnotatorA.B. Blomberg
Pagina975-978
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS8404
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 02-03-2005, 200500516/1
CiteertitelAB 2005/171
SamenvattingGedoogbesluit in afwachting van onderzoek naar mogelijkheid om overtreden voorschrift in te trekken; geen concreet zicht op legalisatie.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 januari 2005, kenmerk B200500316, verzonden 12 januari 2005, heeft verweerder aan [Café-Restaurant] een gedoogtoestemming verleend om in afwijking van voorschrift 8.1 van de aan haar krachtens de Hinderwet op 8 oktober 1991 verleende vergunning open te zijn tot 03.00 uur.
Annotator Beekhuis , A.B. Blomberg
Pagina978-980
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS9251
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 09-02-2005, 200305131/1
CiteertitelAB 2005/172
SamenvattingCumulatieve stankhinder; concrete reductie-maatregelen ammoniakemissie; toetsing aan Habitatrichtlijn.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 juni 2003, kenmerk 2003001965, heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan [vergunninghouder] een vergunning gedeeltelijk verleend en gedeeltelijk geweigerd voor het oprichten en in werking hebben van een vleesvarkenshouderij op het perceel [locatie] te Oldebroek, kadastraal bekend gemeente Oldebroek, sectie [], nummer []. Dit aangehechte besluit is op 9 juli 2003 ter inzage gelegd.
Annotator Beekhuis , Mouton , Simons-Vinckx , J.M. Verschuuren
Pagina980-986
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS5512
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 22-07-2004, 02/949 WW en 02/1086 WW
CiteertitelAB 2005/173
SamenvattingTwee besluiten op bezwaar tegen hetzelfde primaire besluit; achterwege laten verwijtbaarheidstoets bij toekenning werkloosheidsuitkering en financieel belang werkgever.

(Minister van Landbouw tegen A. en De Stichting Agrarisch Onderwijs Centrum Terra).
Samenvatting (Bron)Verwijtbaar werkloosheid. Gescheiden behandeling en besluitvorming op de bezwaarschriften van werknemer én werkgever tegen hetzelfde primaire besluit, is in strijd met de Awb. Bevoegdheid om alsnog een maatregel ingevolge het BWOO op te leggen.
Annotator Hoogenboom , B.B.B. Lanting , Talman , Zeilemaker
Pagina987-993
UitspraakECLI:NL:CRVB:2004:AQ5807
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 17-03-2005, AWB 05/56
CiteertitelAB 2005/174
SamenvattingVoorzieningsrechter; niet verlenen concessie openbaar vervoer trein traject Dordrecht-Geldermalsen; mandaat; belanghebbende; bevoegdheid CBB; hoger voorzieningenniveau; later: huidige voorzieningenniveau; verschillen tussen aanbiedingen.

(NoordNed Personenvervoer BV tegen De Minister van Verkeer & Waterstaat).
Samenvatting (Bron)Wet personenvervoer 2000 Aanbesteding van concessie
AnnotatorJ.H. van der Veen , Winter
Pagina993-1000
UitspraakECLI:NL:CBB:2005:AT2530
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelNationale Ombudsman, 13-04-2005, 2005/117
CiteertitelAB 2005/175
SamenvattingMisbruik van bevoegdheid; actieve en adequate informatieverstrekking.
AnnotatorP.J. Stolk
Pagina1000-1007
LinkVolledige tekst rapport (nationaleombudsman.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn