Gezondheidszorg Jurisprudentie

Uitgever Sdu
Tijdschrift Gezondheidszorg Jurisprudentie
Datum 09-04-2021
Aflevering 2
RubriekGerechtshoven
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20-01-2021
CiteertitelGJ 2021/21
SamenvattingHof laat schorsingsmaatregel grondslag in stand
Samenvatting (Bron)Schorsing ouderlijk gezag (artikelen 1:268 BW jo 1:266 BW) Ouders zijn door de kinderrechter (op grond van artikel 1:268, lid 1, onder b. BW (medische behandeling)) geheel in de uitoefening van het gezag over hun minderjarige dochter geschorst waarbij de voorlopige voogdij is opgedragen aan een jeugdzorginstelling. Het hof bekrachtigt de beslissing van de kinderrechter op andere gronden (op grond van artikel 1:268, lid 1, onder a. BW (gezagsbeëindigende maatregel), zoals de raad voor de kinderbescherming had verzocht. Er is sprake van een crisissituatie. Het lukt de ouders niet om op wezenlijke punten tot overeenstemming te komen terwijl deze verdeeldheid bijzonder schadelijk wordt geacht voor het welzijn van hun ernstig zieke dochter (levensbedreigende eetstoornis).
UitspraakECLI:NL:GHARL:2021:424
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGeschilleninstantie Huisartsenzorg
TitelGeschilleninstantie Huisartsenzorg 15-12-2020, 20200034
CiteertitelGJ 2021/22
SamenvattingBeroep op geheimhoudingsplicht bij verzoek inzage medisch dossier
LinkVolledige tekst uitspraak (skge.nodum.io)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg
TitelCentraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 18-12-2020, c2019.280
CiteertitelGJ 2021/23
SamenvattingUitvoering operatie door chirurg
UitspraakECLI:NL:TGZCTG:2020:228
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg
TitelCentraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 8-01-2021, c2020.050
CiteertitelGJ 2021/24
SamenvattingOnjuiste behandeling/verkeerde diagnose
UitspraakECLI:NL:TGZCTG:2021:4
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg
TitelCentraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 22-01-2021, c2019.288
CiteertitelGJ 2021/25
SamenvattingFraudeonderzoek
UitspraakECLI:NL:TGZCTG:2021:14
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRegionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg
TitelRegionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag 5-01-2021, 2019-278
CiteertitelGJ 2021/26
SamenvattingSchending beroepsgeheim
AnnotatorJ.H. Hubben
UitspraakECLI:NL:TGZRSGR:2021:2
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRegionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg
TitelRegionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag 5-01-2021, 2019-251
CiteertitelGJ 2021/27
SamenvattingInzage-, correctie- en blokkeringsrecht: hoe zit het eigenlijk? Geregeld wordt ‘het inzage-, correctie- en blokkeringsrecht’ in een adem genoemd, alsof het drie onderdelen van één hierop betrekking hebbend wetsartikel zou zijn. Dat is niet zo. In deze annotatie een poging tot ordening en verheldering.
AnnotatorA.C. de Die
LinkVolledige tekst annotatie (gzr-updates.nl)
UitspraakECLI:NL:TGZRSGR:2021:9
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRegionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg
TitelRegionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Eindhoven 13-01-2021, 2084c
CiteertitelGJ 2021/28
SamenvattingArts stuurt concept van deskundigenrapport en nota te laat in
UitspraakECLI:NL:TGZREIN:2021:4
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRegionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg
TitelRegionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Zwolle 8-01-2021, 032-2020
CiteertitelGJ 2021/29
SamenvattingInvullen rol als regisseur en eindverantwoordelijke calamiteitenprocedure
UitspraakECLI:NL:TGZRZWO:2021:7
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtbank
TitelRechtbank Midden-Nederland 08-01-2021
CiteertitelGJ 2021/30
SamenvattingRedelijkheid en billijkheid bij overeenkomst dienstapotheek en zorgverzekeraars
Samenvatting (Bron)Kort geding. Farmaceutische spoedzorg. Overeenkomst tussen dienstapotheek en zorgverzekeraars. De door de zorgverzekeraars genomen besluiten zijn gelet op de omstandigheden van het geval in strijd met de redelijkheid en billijkheid. De besluiten betreffen het niet meer contracteren met de dienstapotheek en het ongewijzigd vaststellen van het terhandstellingstarief. De zorgverzekeraars worden veroordeeld tot voortzetting van de overeenkomst en tot de gebruikelijke vaststelling van het over een te komen terhandstellingstarief.
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2021:21
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekScheidsgerecht Gezondheidszorg
TitelScheidsgerecht Gezondheidszorg 16-10-2020, KG 20/09
CiteertitelGJ 2021/31
SamenvattingPositie ziekenhuis bij aanwijzing vrijgevestigd medisch specialist
AnnotatorM. de Jong
LinkVolledige tekst uitspraak (scheidsgerechtgezondheidszorg.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekScheidsgerecht Gezondheidszorg
TitelScheidsgerecht Gezondheidszorg 28-10-2020, SG 20/13
CiteertitelGJ 2021/32
SamenvattingArbeidsconflict
AnnotatorT.A.M. van den Ende
LinkVolledige tekst uitspraak (scheidsgerechtgezondheidszorg.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtbank
TitelRechtbank Oost-Brabant 08-01-2021
CiteertitelGJ 2021/33
SamenvattingGemeente volgt het stappenplan onvoldoende
Samenvatting (Bron)Jeugdwet. Stappenplan onvoldoende gevolgd. Het college dient zich bij het onderzoek naar de hulpvraag niet te beperken tot de hulpvraag zoals deze in het aanvraagformulier is verwoord, maar actief te onderzoeken tegen welke problemen het gezin aanloopt en waar het gezin hulp bij wenst. Eerst nadat dit onderzoek is verricht komt verweerder toe aan de tweede stap in het stappenplan. Het college heeft geen nader onderzoek naar de hulpvraag verricht. De op het aanvraagformulier geformuleerde hulpvraag luidt dat eisers moeder met behulp van een pgb zichzelf wil inkopen omdat ze niet kan werken vanwege de beperkingen van eiser. Door geen nader onderzoek te doen naar de hulpvraag van eisers gezin achter deze wens om toekenning van een pgb, heeft het college naar het oordeel van de rechtbank op onjuiste wijze uitvoering gegeven aan het hiervoor genoemde stappenplan. De besluitvorming is daarmee onvoldoende zorgvuldig voorbereid en ontbeert tevens een deugdelijke motivering. Het bestreden besluit wordt daarom vernietigd wegens strijd met de artikelen 3:2 en 7:12 van de Awb. Het college mocht niet afzien van het verrichten van nader onderzoek. Geen onderbouwing van het standpunt van het college dat de ouders zich hebben verzet tegen een nader onderzoek. Opdracht nieuw besluit. Bij de nieuwe besluitvorming kan niet volstaan worden met een verwijzing naar de Wlz-procedure.
UitspraakECLI:NL:RBOBR:2021:53
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGeschillencommissie Zorgverzekeringen
TitelGeschillencommissie Zorgverzekeringen 30-12-2020, 201902796
CiteertitelGJ 2021/34
SamenvattingSolist mag een DBC-zorgproductcode voor medisch-specialistische revalidatie in rekening brengen
LinkVolledige tekst uitspraak (kpzv.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGeschillencommissie Zorgverzekeringen
TitelGeschillencommissie Zorgverzekeringen 22-01-2021, 202001426
CiteertitelGJ 2021/35
SamenvattingDe zorgverzekeraar heeft onvoldoende onderzoek gedaan naar vermoede declaratiefraude
LinkVolledige tekst uitspraak (kpzv.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtbank
TitelRechtbank Den Haag 14-10-2020
CiteertitelGJ 2021/36
SamenvattingIntellectueel-eigendomsrecht
Samenvatting (Bron)Tussenvonnis - Betekenen verbod in kort geding tav achteraf ten onrechte gebleken octrooiaanspraak - Concurrenten van markt geweerd/gehouden - Zorgverzekeraar gedwongen hoge zorgkosten - Ongerechtvaardigde verrijking farmaceut jegens zorgverzekeraar.
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2020:10160
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtbank
TitelRechtbank Noord-Holland 29-01-2021
CiteertitelGJ 2021/37
SamenvattingCorona-uitbraak verzorgingshuis
Samenvatting (Bron)Vordering om eiseressen toegang te verlenen tot Verzorgingshuis (waar sprake is van een Corona-uitbraak) teneinde hun hoogbejaarde moeder te bezoeken, wordt afgewezen. Afgewogen tegen het risico van nieuwe besmettingen bij het op dit moment op ruimere schaal toelaten van bezoek en de onzekerheden rond de Britse variant van het Corona-virus, kan van SWZP niet worden gevergd dat zij op dit moment voor eiseressen een uitzondering maakt op haar beleid.
UitspraakECLI:NL:RBNHO:2021:895
Artikel aanvragenVia Praktizijn