AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 23-04-2021
Aflevering 16
RubriekAfdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
TitelABRvS 10-03-2021, 201905788/1/A3
CiteertitelAB 2021/120
SamenvattingWob. Verzoek om meldingen rondom integriteit openbaar te maken.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 31 maart 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders van Haarlem een verzoek van [wederpartij] om op grond van de Wet openbaarheid van bestuur informatie openbaar te maken, afgewezen. Bij brief van 24 februari 2017 heeft [wederpartij] het college verzocht om meldingen rondom integriteit sinds 1 januari 2007 openbaar te maken. Het college heeft dit verzoek met toepassing van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g, van de Wob afgewezen. Volgens het college zouden de belangen van de gemeente bij een goed functionerende interne meldmogelijkheid en van melders en personen over wie een melding wordt gedaan door openbaarmaking van welke dossierinformatie dan ook onevenredig worden benadeeld en weegt het belang van de openbaarheid niet op tegen het voorkomen van die benadeling. Bij het besluit op bezwaar heeft het college deze afwijzing gehandhaafd.
AnnotatorP.J. Stolk
UitspraakECLI:NL:RVS:2021:525
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAfdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
TitelABRvS 24-02-2021, 202003640/1/A2
CiteertitelAB 2021/121
SamenvattingSchade woning als gevolg van mijnbouwactiviteiten in het Groningenveld
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 februari 2019 heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat het verzoek van [appellant] om schadevergoeding afgewezen. [appellant] is sinds 2017 eigenaar van de woning aan de [locatie] te [plaats]. De woning is gebouwd in 1900 en bevindt zich boven het Groningenveld, in het gebied waar zich als gevolg van gaswinning bodemdaling en aardbevingen voordoen. Op 15 maart 2018 heeft [appellant] schade als gevolg van mijnbouwactiviteiten in het Groningenveld gemeld bij het Centrum Veilig Wonen. De schade is omschreven als scheuren in de gevel. Bij het besluit van 14 augustus 2019 heeft de minister een schadevergoeding toegekend voor een aantal schades en geen schadevergoeding toegekend voor de overige schades, omdat die schades volgens de minister niet het gevolg zijn van de gaswinning in Groningen. Op 19 maart 2018 is met het Besluit Mijnbouwschade Groningen van 1 februari 2018 de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen ingesteld.
AnnotatorS. Schuite
UitspraakECLI:NL:RVS:2021:374
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAfdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
TitelABRvS 23-12-2020, 201908673/1/R1
CiteertitelAB 2021/122
SamenvattingVerzoek tot wijziging waterloop afgewezen. Waterloop voldoet aan het leggerprofiel en water voldoende af.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 augustus 2018 heeft het dagelijks bestuur van het Waterschap Vechtstromen het verzoek van [appellant] om een projectplan vast te stellen om de waterloop WL00657 in Ambt Delden in de oude staat te herstellen, afgewezen. Bij brief van 16 april 2018 heeft [appellant] het dagelijks bestuur verzocht om de hiervoor genoemde waterloop, die volgens [appellant] in 1974 door de toenmalige erven [appellant] aan het dagelijks bestuur in gebruik is overgedragen, in de oorspronkelijke toestand te herstellen en daarvoor binnen twee weken een plan van aanpak vast te stellen. Het dagelijks bestuur heeft dit verzoek opgevat als een verzoek tot het vaststellen van een projectplan zoals bedoeld in artikel 5.4 van de Waterwet. Dit verzoek is door het dagelijks bestuur afgewezen omdat de waterloop aan het leggerprofiel voldoet en voldoende afwatert, zodat geen aanleiding bestaat om wijzigingen in de waterloop aan te brengen.
AnnotatorF.A.G. Groothuijse
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:3084
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCRvB 28-01-2021, 502 AKW
CiteertitelAB 2021/123
SamenvattingKinderbijslag. Beslissing op verzoek van appellant om informatie niet op rechtsgevolg gericht.
Samenvatting (Bron)Verzoek om een dwangsom vast te stellen terecht afgewezen. Geen sprake van een aanvraag om een besluit te nemen, slechts een verzoek om informatie, een beslissing die niet op rechtsgevolg is gericht.
AnnotatorL.J.A. Damen
UitspraakECLI:NL:CRVB:2021:167
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCRvB 11-01-2021, 2597 PW
CiteertitelAB 2021/124
SamenvattingBijstand. Telefonische mededeling geen besluit en geen blokkering.
Samenvatting (Bron)Telefonische mededeling geen besluit en geen blokkering abi art. 79 PW. De telefonische mededeling dat de uitbetaling van de bijstand wordt geblokkeerd is geen besluit in de zin van artikel 1:3 van de Awb en evenmin van een handeling als bedoeld in artikel 79 van de PW. Er was ook geen sprake van het feitelijk niet uitbetalen van de bijstand. Het college heeft het bezwaar tegen de mededeling terecht niet-ontvankelijk verklaard. De rechtbank heeft ten onrechte geoordeeld dat appellant geen belang had bij een rechterlijke beoordeling hiervan. In elk geval is een procesbelang gelegen in de vergoeding van de in bezwaar gemaakte kosten.
AnnotatorL.J.A. Damen
UitspraakECLI:NL:CRVB:2021:101
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCollege van Beroep voor het bedrijfsleven
TitelCBB 09-02-2021, 19/900
CiteertitelAB 2021/125
SamenvattingDe reactie op grond van Regeling storingsmeldingen is geen besluit.
Samenvatting (Bron)Reactie van het Agentschap Telecom op een storingsmelding in de ontvangst van een digitale televisiezender via de kabel. De reactie op grond van de Regeling storingsmeldingen is geen besluit.
AnnotatorL.J.A. Damen
UitspraakECLI:NL:CBB:2021:138
Artikel aanvragenVia Praktizijn