Nederlands Juristenblad

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Nederlands Juristenblad
Datum 23-04-2021
Aflevering 16 De staat van het recht (kroniekennummer)
RubriekKronieken
TitelKroniek van het vermogensrecht
CiteertitelNJB 2021/1213
SamenvattingRegels, conflicten en oplossingen: tweestrijd is alom. Ook in het vermogensrecht is vaak sprake van tweestrijd. Hoe moeten dan de rechtens juiste keuzes worden gemaakt? Misschien komt alles samen in de gedachtecirkel dat het ultieme doel van het recht gezien kan worden als evenwichtigheid en rechtvaardigheid, het zoeken naar de juiste afweging tussen beginselen, conflicten en orde.
Auteur(s)T.H.M. van Wechem , J.G.J. Rinkes
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKroniek van het algemeen bestuursrecht - Over evenredigheid, de behoefte aan maatwerk maar ook aan een effectieve en rechtszekere uitvoering
CiteertitelNJB 2021/1214
SamenvattingKroniek over het bestuursrecht, waarin onder meer wordt ingegaan op de Toeslagenaffaire en de nasleep daarvan.
Auteur(s)T. Barkhuysen , W. den Ouden
LinkVolledige tekst artikel (Stibbe.com)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKroniek van het straf(proces)recht
CiteertitelNJB 2021/1215
SamenvattingAuteur bespreken in deze kroniek, naast de rechtspraak uit de afgelopen periode en recente wetenschappelijke onderzoeken op strafrechtelijk gebied, de plannen die in diverse verkiezingsprogramma's te vinden waren en welk beleid er de komende jaren te verwachten valt.
Auteur(s)J.S. Nan , P.A.M. Verrest , C.L. van der Vis
LinkVolledige tekst artikel (wlaws.com)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKroniek van het Ondernemingsrecht
CiteertitelNJB 2021/1216
SamenvattingMaatschappelijke thema's als klimaatverandering, duurzaamheid en diversiteit, die in combinatie met COVID-19 alleen maar actueler zijn geworden, leidden tot veel aanvullende regelingen en beleid rondom de zorgplicht voor (multinationale) ondernemingen.
Auteur(s)H.J. de Kluiver
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKroniek van het mededingingsrecht
CiteertitelNJB 2021/1217
SamenvattingHet afgelopen jaar was er veel veel maatschappelijke belangstelling voor het mededingingsrecht en mededingingsbeleid in de vorm van onderzoeken en beleidsinitaiteven. Zo zullen de gepubliceerde voorstellen voor de Digital Markets Act en Digital Services Act ongetwijfeld grote gevolgen hebben voor de mededingingspraktijk. Ook de ontwikkelingen in het Europese mededingingsrecht staan niet stil.
Auteur(s)W. Knibbeler , T.C. van Helfteren
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKroniek financieel recht - Financieel recht in onzekere tijden
CiteertitelNJB 2021/1218
SamenvattingDe grote thema’s van deze tijd zijn ook beeldbepalend in het financieel recht: de coronacrisis, duurzaamheid, de almaar voortschrijdende technologische ontwikkelingen, de immer voortwoekerende strijd tussen integratie/federalisme en protectionisme/nationalisme en, last but not least, de druk die uitgaat van geopolitieke grootmachten zoals China, de VS en Rusland. Deze thema’s bepalen in belangrijke mate (het recente) verleden, heden, en de toekomst van het financieel recht in Europa.
Auteur(s)D. Busch
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKroniek van de intellectuele eigendom
CiteertitelNJB 2021/1219
SamenvattingIn deze kroniek komen vele deelgebieden van het intellectuele-eigendomsrecht langs: handelsnamen, octrooirecht, dwanglicenties op geneesmiddelen, auteursrecht voor filmmakers en 'hyperlinking' vanuit zoekmachines.
Auteur(s)D.J.G. Visser , S.C. Dack
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKroniek internationaal publiekrecht
CiteertitelNJB 2021/1220
SamenvattingDe coronacrisis drukte in het verslagjaar ook een stempel op het internationale rechtsverkeer en de multilaterale diplomatie. Maar naast vele negatieve gevolgen zijn er ook wel positieve effecten van de coronacrisis voor internationale werkwijzen. Verder aandacht voor de ontwikkelingen in de economische betrekkingen van de Europese Unie met het VK en het einde van de intra-EU bilaterale investeringsverdragen. Verder beschouwen de schrijvers in deze kroniek de internationale rechtspraak en de veranderingen die er zijn in de organisatie van volkenrechtelijke advisering van het Ministerie van Buitenlandse zaken.
Auteur(s)N.M. Blokker , N.J. Schrijver
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKroniek van het gezondheidsrecht
CiteertitelNJB 2021/1221
SamenvattingAfgelopen kroniekperiode stond de strijd tegen het coronavirus centraal. COVID-19 heeft een fors stempel gezet op onze samenleving, de zorg en het gezondheidsrecht. Alleen al over deze ziekte kan makkelijk een hele kroniek worden geschreven. Dit verslag spitst zich echter toe op de belangrijkste gezondheidsrechtelijke ontwikkelingen op het terrein van de patiëntenrechten, de kwaliteit van zorg, de omgang met persoonsgegevens en euthanasie, waar nodig aangevuld met zaken aangaande COVID-19.
Auteur(s)A.C. Hendriks
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKroniek van het omgevingsrecht
CiteertitelNJB 2021/1222
SamenvattingDeze kroniek beschrijft de hoofdlijnen van de ontwikkelingen in het omgevingsrecht in deze kroniekperiode. Ook in deze kroniek wordt aandacht besteed aan de ontwikkelingen omtrent de Omgevingswet, waarvan de verwachte inwerkingtreding is uitgesteld naar 2022. Het gaat daarbij onder meer om ontwikkelingen in de wetgevings operatie, waaronder de totstandkoming van de aanvullingswetten Bodem, Geluid, Natuur en Grondeigendom en aanverwante regelgeving, die de stelselherziening moeten complementeren. Daarnaast komt een aantal belangrijke ontwikkelingen in de rechtspraak aan de orde, waaronder de jurisprudentie over de stikstofproblematiek.
Auteur(s)M.N. Boeve , F.A.G. Groothuijse
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKroniek technologie & recht
CiteertitelNJB 2021/1223
SamenvattingTerwijl in Nederland en Europa nog volop wordt geprocedeerd over de toepassing van richtlijnen uit de beginjaren van deze eeuw op nieuwe technische situaties, verschijnt de ene na de andere EU-richtlijn en -verordening die de online consument en concurrent moeten beschermen tegen de veronderstelde almacht of onverschilligheid van de (helaas nog steeds vooral Amerikaanse) platforms. Zo doemen er misschien eindelijk de contouren op van een Europees ‘internetrecht’. En als de EU in het huidige tempo doorbouwt aan een overkoepelend regelgevend raamwerk voor ‘data’, ‘data governance’ en artificiële intelligentie, kan bijna twintig jaar na de eerste NJB-kroniek technologie en recht zelfs zoiets gaan ontstaan als ‘technologierecht’.
Auteur(s)R. Chavannes , A. Strijbos , D. Verhulst
LinkVolledige tekst artikel (brinkhof.com)
Artikel aanvragenVia Praktizijn