Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 23-04-2021
Aflevering 7521
RubriekRedactioneel
Titel…zie hadden (nooit) van de motorcross geheurd…
CiteertitelGst. 2021/44
SamenvattingDe tekst van Oerend Hard van de groep Normaal bleef in mijn hoofd rondzingen bij het lezen van het arrest in de zaak Stichting Landgoed Steenbergen e.a. t. Nederland. Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens spreekt zich hierin uit over de aanvaardbaarheid van (exclusieve) digitale bekendmaking van besluiten in relatie tot de toegang tot de rechter.
Auteur(s)R.J.N. Schlössels
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelVerschillende gezichten van bestuursrechtelijk maatwerk: interactie tussen wetgever, bestuur en bestuursrechter
CiteertitelGst. 2021/45
SamenvattingNaar aanleiding van de kinderopvangtoeslagaffaire staat het onderwerp ‘maatwerk in het bestuursrecht’ volop in de belangstelling. In deze bijdrage wordt het thema ‘maatwerk in het bestuursrecht’ bezien vanuit de invalshoek van alle drie de staatsmachten.
Auteur(s)P.J. Huisman , N. Jak
LinkVolledige tekst artikel (vu.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe ‘boodschappenaffaire’: Een artikelnoot bij de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland van 14 oktober 2019, ECLI:NL:RBMNE:2019:4746
CiteertitelGst. 2021/46
SamenvattingIneens was een ogenschijnlijk weinig bijzondere (rechtbankuitspraak over een) bijstandszaak vanaf eind december 2020 prominent aanwezig in het landelijk nieuws. Politici vielen over elkaar heen om – niet zelden opportunistisch – de handelwijze van de gemeente en de gestelde weinig kritische benadering van de rechtbank te problematiseren.
Auteur(s)M.W. Venderbos
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2019:4746
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Midden-Nederland 14-10-2019
CiteertitelGst. 2021/47
SamenvattingBijstand. Ontvangen boodschappen van moeder
Samenvatting (Bron)Bijstand, terugvordering, ontvangen boodschappen van moeder middelen, nibud norm, beroep ongegrond. Deze uitspraak is gepubliceerd in verband met een onderzoek van de Universiteit Utrecht.
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2019:4746
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 03-02-2021
CiteertitelGst. 2021/48
SamenvattingVrees voor verslechtering woon- en leefklimaat. Landschappelijke inpassing afvalverwerking(slocatie)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 april 2019 heeft de raad van de gemeente Enschede het bestemmingsplan "Boeldershoek 2018" vastgesteld. Afvalverwerkingslocatie Boeldershoek ligt op de grens tussen de gemeente Enschede en de gemeente Hengelo en wordt op dit moment geëxploiteerd door Twence B.V. Het bestreden plan voorziet grotendeels in een actuele planologisch-juridische regeling voor het deel van de afvalverwerkingslocatie Boeldershoek dat is gesitueerd in de gemeente Enschede. Daarnaast voorziet het plan ook in enkele uitbreidingsmogelijkheden voor de afvalverwerkingslocatie in Enschede. Zo is de toegestane maximale bouwhoogte van overige bouwwerken, niet zijnde gebouwen, in het plan verhoogd van 4 m naar 10 m. [appellant] en anderen zijn een groep van 10 omwonenden en een ondernemer, die wonen, respectievelijk is gevestigd in de omgeving van het plangebied in het buurtschap Twekkelo. Zij verzetten zich tegen het plan en vrezen voor een verslechtering van hun woon- en leefklimaat.
AnnotatorJ.W. van Zundert
UitspraakECLI:NL:RVS:2021:226
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 23-12-2020
CiteertitelGst. 2021/49
SamenvattingZandwinningsproject passend is met oog op bescherming en ontwikkeling van natuurwaarden?
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 februari 2019 heeft de raad van de gemeente De Fryske Marren besloten om het bestemmingsplan "IJsselmeer-Industriezandwinning" niet vast te stellen. Smals wil industriezand gaan produceren uit specie, dat wordt gewonnen in het IJsselmeer nabij Lemmer. De projectlocatie is ongeveer 250 ha groot en ligt bijna geheel in het Natura 2000-gebied "IJsselmeer". Voor de voorgenomen zandwinning voorziet het project onder andere in de aanleg van een kunstmatig werkeiland met bijbehorende installaties, gebouwen en overige bouwwerken in/op het IJsselmeer. Om het project planologisch mogelijk te maken heeft Smals de gemeente verzocht om een bestemmingsplan vast stellen. De raad heeft kennisgenomen van de met Smals gesloten overeenkomst, het ontwerpbestemmingsplan en de daaraan ten grondslag gelegde onderzoeken en overige stukken, de verschillende ingediende zienswijzen en de beantwoording daarvan door het college van burgemeester en wethouders.
AnnotatorF.H. Kistenkas
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:3071
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 14-10-2020
CiteertitelGst. 2021/50
SamenvattingNiet toegestaan om inbrekerswerktuigen te vervoeren of bij zich te dragen
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 februari 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders van Amstelveen [appellant] een last onder dwangsom opgelegd om te voorkomen dat hij opnieuw inbrekerswerktuigen vervoert of bij zich heeft. Uit de bestuurlijke rapportage volgt dat een buurtbewoner van een wijk in Amstelveen twee jongens, zo bleek later [appellant] en zijn jongere broer, een onlogische route zag lopen door de wijk. De jongens stonden soms stil bij een woning en observeerden deze. Bij fouillering van deze twee jongens door de gewaarschuwde politie bleek dat zij een slotentrekker, steeksleutel, schroevendraaier met boorschroef en bouwsleutel bij zich hadden. Volgens het college zijn de hiervoor genoemde voorwerpen inbrekerswerktuigen. Op grond van artikel 2:44, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Amstelveen is het niet toegestaan om inbrekerswerktuigen te vervoeren of bij zich te dragen.
AnnotatorB. van der Vorm
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:2433
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 17-11-2020
CiteertitelGst. 2021/51
SamenvattingIn geschil is of verweerder bij het in bezwaar gehandhaafde primaire besluit de verkoop van zwak-alcoholhoudende drank na 22:00 uur had moeten toestaan.
Samenvatting (Bron)Winkeltijdenwet, artikel 2 Winkeltijdenverordening Hilversum 2018 (Winkeltijdenverordening 2018), artikel 7 en 10 Appellant exploiteert een avondwinkel. In geschil is of verweerder bij het in bezwaar gehandhaafde primaire besluit de verkoop van zwak-alcoholhoudende drank na 22:00 uur had moeten toestaan. Verweerder had de aanvraag van appellant om verlenging van zijn ontheffing moeten opvatten als een verzoek om continuering van het aan de ontheffing verbonden voorschrift op grond waarvan de verkoop van zwak-alcoholhoudende drank is toegestaan (hierna: de toestemming). Deze toestemming was beperkt tot een periode van één jaar, waarna zou worden geëvalueerd en beslist over continuering. Op grond van het overgangsrecht was verweerder bij zijn besluitvorming niet gebonden aan inhoudelijke criteria of randvoorwaarden uit de Winkeltijdenverordening 2018. Dat betekent dat voor verweerder ruimte bestond met inachtneming van alle relevante feiten en omstandigheden en na afweging van alle betrokken belangen te besluiten. Beroep op het vertrouwensbeginsel. Beoordeling vindt plaats aan de hand van drie stappen. Appellant mocht er gezien de gedane uitlatingen op vertrouwen dat de toestemming met een periode zou worden verlengd, nu er geen klachten waren binnengekomen. De toezegging strekte mede gezien de latere uitlatingen van de ambtenaar en de onzekerheid waarmee de toestemming van het begin af aan was omgeven evenwel niet zover dat hij erop mocht vertrouwen dat de toestemming tot in lengte van jaren zou worden gecontinueerd. Het bestreden besluit is genomen in strijd met artikel 3:2 van de Algemene wet bestuursrecht. Verweerder dient opnieuw te beslissen op het bezwaar met inachtneming van deze uitspraak. Concreet betekent dit dat verweerder in het kader van de door hem te maken belangenafweging dient te bezien of en in hoeverre aanleiding bestaat alsnog toestemming te verlenen gedurende een bepaalde (overgangs-)termijn, dan wel te voorzien in enigerlei compensatie in verband met het niet nakomen van de toezegging dat bij een positieve evaluatie zou worden verlengd.
AnnotatorW.P. Adriaanse
UitspraakECLI:NL:CBB:2020:852
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep 08-12-2020
CiteertitelGst. 2021/52
SamenvattingBijstand. De constructie van periodieke uitbetaling van de erfenis maakt niet dat de aard van dit middel wijzigt en gelijk moet worden gesteld met inkomen.
Samenvatting (Bron)De Svb heeft het door appellant maandelijks ontvangen bedrag van 400,- uit een erfenis ten onrechte aangemerkt als inkomen en op grond daarvan de aanvraag om een AIO-aanvulling afgewezen. Een periodieke betaling is op zichzelf niet doorslaggevend om middelen als inkomen aan te merken. De constructie van periodieke uitbetaling van de erfenis maakt niet dat de aard van dit middel wijzigt en gelijk moet worden gesteld met inkomen. Bij de aanvraag beschikte appellant over vermogen dat onder de vermogensgrens bleef. De Raad voorziet zelf en bepaalt dat appellant bijstand wordt verleend.
AnnotatorM.I.T. Albers , J.C. de Wit
UitspraakECLI:NL:CRVB:2020:3230
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Den Haag 09-12-2020
CiteertitelGst. 2021/53
SamenvattingOverheidscommunicatie coronavirus
Samenvatting (Bron)Kort geding. De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat de Staat het gebruik van de PCR-test in het kader van het testbeleid ter bestrijding van het coronavirus niet hoeft te staken. Ook de overheidscommunicatie over het coronavirus hoeft niet te worden aangepakt. De vorderingen van Stichting Viruswaarheid om de Staat daartoe te veroordelen zijn afgewezen.
AnnotatorD.G.M. Diesfeldt , J.C. de Wit
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2020:12449
Artikel aanvragenVia Praktizijn