SEW; Tijdschrift voor Europees en economisch recht

Uitgever Uitgeverij Paris
Tijdschrift SEW; Tijdschrift voor Europees en economisch recht
Datum 09-05-2021
Aflevering 5
RubriekRedactionele signalen
TitelRedactionele signalen
CiteertitelSEW 2021/74
SamenvattingMet het Portugees voorzitterschap staat een sociaal Europa met duurzaamheid en rechtvaardigheid als belangrijke pijlers hoog op de agenda. Op 4 maart jl. heeft de Europese Commissie haar Actieplan voor de Europese pijler van sociale rechten gepubliceerd. Het is evenwel de vraag of de concrete maatregelen die de Commissie in dit Actieplan voorstelt voldoende zijn om de problemen die in dit tijdschriftnummer worden geadresseerd, het hoofd te bieden.
Auteur(s)S. de Vries
Pagina177-177
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe keerzijde van intra-Europese arbeidsmobiliteit voor de lidstaat van herkomst. Een vergeten perspectief ?
CiteertitelSEW 2021/75
SamenvattingHet publieke debat in Nederland en België, bij uitbreiding in de volledige Europese Unie (EU), omtrent de impact van intra-Europese (arbeids)mobiliteit focust zich hoofzakelijk op de (negatieve) gevolgen voor bestemmingseconomieën, zoals risico’s van ‘sociale dumping’ en ‘uitkeringstoerisme’. Dit is evenwel een te enge benadering. Zo kampen verschillende van de jongere lidstaten (EU-13), in het bijzonder Roemenië, Bulgarije, Kroatië, Letland, Litouwen en Polen, met een sterke daling van hun (actieve) bevolking. Intra-Europese arbeidsmobiliteit heefter geleid toteen ‘braindrain’en arbeidstekorten in bepaalde sectoren, met negatieve effecten op de belastbare basisen op deeconomische groei. Het mag duidelijk zijn dat het debat baat heeft bij een meer uitgebalanceerde benadering van arbeidsmobiliteit binnen de EU, waarbij eveneens de gevolgen voor zendende economieën worden benoemd en gekwantificeerd. Daarom opperen de schrijvers dat dringend werk moet gemaakt worden van een gedetailleerde berekening van de kosten en baten van uitgaande intra-Europese (arbeids)mobiliteit.
Auteur(s)F. De Wispelaere , J. Pacolet , D. Gillis
Pagina178-185
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVrij verkeer als persoonlijk recht - Enkele juridische reflecties op ‘De keerzijde van intra-Europese arbeidsmobiliteit voor de lidstaat van herkomst. Een vergeten perspectief?’ door F. De Wispelaere, J. Pacolet en D. Gillis
CiteertitelSEW 2021/76
SamenvattingDit artikel vormt een bespreking van het artikel van De Wispelaere, Pacolet en Gillis, "De keerzijde van intra-Europese arbeidsmobiliteit voor de lidstaat van herkomst. Een vergeten perspectief?" (SEW 2021/75, in ditzelfde tijdschriftnummer). Volgens Vonk is de kernboodschap van De Wispelaere c.s. als volgt samen te vatten: de oude lidstaten doen er goed aan op te houden het vrij verkeer van personen aan te roepen als een Europeesrechtelijk icoon ter bescherming van hun eigen belangen en moeten oog hebben voor de ontwrichtende gevolgen van dit vrij verkeer voor de samenlevingen in de nieuwe lidstaten, met name in termen van de exodus van menselijk kapitaal. In zijn artikel becommentarieert hij die kernboodschap nader.
Auteur(s)G. Vonk
Pagina186-188
LinkVolledige tekst artikel (rug.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe keerzijde van intra-Europese arbeidsmobiliteit: wat kan het Unierecht bijdragen?
CiteertitelSEW 2021/77
SamenvattingDe schrijver reageert in dit artikel vanuit een juridische invalshoek op het artikel over de keerzijde van de intra-Europese arbeidsmobiliteit van De Wispelaere, Pacolet en Gillis (SEW 2021/75, ook in dit tijdschriftnummer),
Auteur(s)H. Verschueren
Pagina189-192
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelLevensmiddelenrecht onder de slagschaduw van COVID-19 - Een kroniek van taboes, gemiste kansen en ontluikende mogelijkheden
CiteertitelSEW 2021/78
SamenvattingCOVID-19 maakt onderscheid naar onderliggend lijden. Dit inzicht drong al vroeg in de pandemie door. Het merendeel van de COVID-19-patiënten op de intensive care is man met overgewicht. Toch ontbreekt tot op heden elke vorm van beleid gericht op het aanpakken – voorkomen of genezen – van het onderliggende lijden. Meerin het algemeen ontbreken preventieve voedingsinterventies in het beleidspakket. Om deze reden gaat een belangrijk deel van deze bijdrage over beleid dat zou kunnen worden gevoerd, maar in feite (nog) niet wordt gevoerd.
Auteur(s)B.M.J. van der Meulen
Pagina193-204
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie EU Actueel
TitelHvJ EU 26-01-2021, C-422/19 en C-423/19
CiteertitelSEW 2021/79
SamenvattingGevoegde zaken C-422/19 en C-423/19, Hessischer Rundfunk.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Grote kamer) van 26 januari 2021.#Johannes Dietrich tegen Hessischer Rundfunk.#Prejudici?le verwijzing - Economisch en monetair beleid - Artikel 2, lid 1, en artikel 3, lid 1, onder c), VWEU - Monetair beleid - Exclusieve bevoegdheid van de Unie - Artikel 128, lid 1, VWEU - Protocol nr. 4 betreffende de Statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank - Artikel 16, eerste alinea - Begrip ,hoedanigheid van wettig betaalmiddel' - Gevolgen - Verplichting om eurobankbiljetten te aanvaarden - Verordening (EG) nr. 974/98 - Mogelijkheid voor de lidstaten om betalingen in eurobankbiljetten en -munten te beperken - Voorwaarden - Regionale regeling waarbij de betaling in contanten van een omroepbijdrage aan een publiekrechtelijke regionale omroeporganisatie wordt uitgesloten.#Zaak C-422/19.
UitspraakECLI:EU:C:2021:63
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHvJ EU 26-01-2021, C-16/19
CiteertitelSEW 2021/80
SamenvattingZaak C-16/19, VL/Szpital Kliniczny im. dra J. Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Grote kamer) van 26 januari 2021.#VL tegen Szpital Kliniczny im. dra J. Babi?skiego Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej w Krakowie.#Verzoek van de S?d Okr?gowy w Krakowie om een prejudici?le beslissing.#Prejudici?le verwijzing - Sociale politiek - Gelijke behandeling in arbeid en beroep - Richtlijn 2000/78/EG - Artikel 2, lid 1, en lid 2, onder a) en b) - ,Begrip discriminatie' - Directe discriminatie - Indirecte discriminatie - Discriminatie op grond van handicap - Verschil in behandeling binnen een groep werknemers met een handicap - Toekenning van een loontoeslag aan werknemers met een handicap die na een door de werkgever gekozen datum een attest van erkenning van een handicap hebben verstrekt - Uitsluiting van werknemers met een handicap die hun attest v??r die datum hebben verstrekt.#Zaak C-16/19.
UitspraakECLI:EU:C:2021:64
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHvJ EU 27/01/2021, C-229/19 en C-289/19
CiteertitelSEW 2021/81
SamenvattingGevoegde zaken C-229/19 en C-289/19, Dexia Nederland BV/XXX en Z.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 27 januari 2021.#Dexia Nederland BV tegen XXX en Z.#Verzoeken van het gerechtshof Amsterdam en het gerechtshof Den Haag om een prejudici?le beslissing.#Prejudici?le verwijzing - Bescherming van de consument - Richtlijn 93/13/EEG - Oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten - Artikel 3, lid 1, artikel 4, lid 1, en artikel 6, lid 1 - Beoordeling van het oneerlijke karakter van contractuele bedingen - Beding waarbij het mogelijke voordeel voor de schuldeiser bij vroegtijdige be?indiging van de overeenkomst bij voorbaat wordt gefixeerd - Aanzienlijke verstoring van het evenwicht tussen de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen van partijen - Datum waarop de verstoring van het evenwicht moet worden beoordeeld - Vaststelling dat een beding oneerlijk is - Gevolgen - Vervanging van een oneerlijk beding door een nationale bepaling van aanvullend recht.#Gevoegde zaken C-229/19 en C-289/19.
UitspraakECLI:EU:C:2021:68
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHvJ EU 02-02-2021, C-481/19
CiteertitelSEW 2021/82
SamenvattingZaak C-481/19, Consob.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Grote kamer) van 2 februari 2021.#DB tegen Commissione Nazionale per le Societ? e la Borsa (Consob).#Prejudici?le verwijzing - Harmonisatie van de wetgevingen - Richtlijn 2003/6/EG - Artikel 14, lid 3 - Verordening (EU) nr. 596/2014 - Artikel 30, lid 1, onder b) - Marktmisbruik - Administratieve sancties van strafrechtelijke aard - Weigering om met de bevoegde autoriteiten mee te werken - Artikelen 47 en 48 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie - Recht om te zwijgen en om niet mee te werken aan de eigen veroordeling.#Zaak C-481/19.
UitspraakECLI:EU:C:2021:84
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHvJ EU 03-02-2021, C-555/19
CiteertitelSEW 2021/83
SamenvattingZaak C-555/19, Fussl.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Derde kamer) van 3 februari 2021.#Fussl Modestrasse Mayr GmbH tegen SevenOne Media GmbH e.a.#Prejudici?le verwijzing - Richtlijn 2010/13/EU - Aanbieden van audiovisuele mediadiensten - Artikel 4, lid 1 - Vrij verrichten van diensten - Gelijke behandeling - Artikel 56 VWEU - Artikelen 11 en 20 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie - Audiovisuele commerci?le communicatie - Nationale regeling die televisieomroepen verbiedt in hun landelijk uitgezonden programma's televisiereclame op te nemen die alleen regionaal kan worden ontvangen.#Zaak C-555/19.
UitspraakECLI:EU:C:2021:89
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHvJ EU 25-02-2021, C-615/19 P
CiteertitelSEW 2021/84
SamenvattingZaak C-615/19 P, Dalli/Commissie.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 25 februari 2021.#John Dalli tegen Europese Commissie.#Hogere voorziening - Beroep tot schadevergoeding - Niet-contractuele aansprakelijkheid van de Europese Unie - Vermeend onrechtmatig gedrag van de Europese Commissie en het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) - Vertrek van een lid van de Commissie - Procedurele regels voor het onderzoek van OLAF - Openen van een onderzoek - Recht om te worden gehoord - Comit? van toezicht van OLAF - Vermoeden van onschuld - Beoordeling van de gestelde schade.#Zaak C-615/19 P.
UitspraakECLI:EU:C:2021:133
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerecht EU 17-02-2021, T-238/20
CiteertitelSEW 2021/85
SamenvattingZaak T-238/20, Ryanair DAC/Commissie.
Samenvatting (Bron)__[no-tr-for:arret-t-10-g]__ du 17 f?vrier 2021.#Ryanair DAC contre Commission europ?enne.#Aides d'?tat - March? du transport a?rien en Su?de, depuis la Su?de et ? destination de la Su?de - Garanties de pr?ts visant ? soutenir les compagnies a?riennes dans le cadre de la pand?mie de COVID-19 - D?cision de ne pas soulever d'objections - Encadrement temporaire des mesures d'aides d'?tat - Mesure destin?e ? rem?dier ? une perturbation grave de l'?conomie d'un ?tat membre - Libre prestation de services - ?galit? de traitement - Proportionnalit? - Crit?re de la d?tention d'une licence ?mise par les autorit?s su?doises - Absence de mise en balance des effets b?n?fiques de l'aide avec ses effets n?gatifs sur les conditions des ?changes et sur le maintien d'une concurrence non fauss?e - Article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE - Ratio legis - Obligation de motivation.#Affaire T-238/20.
UitspraakECLI:EU:T:2021:91
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie NL Actueel
TitelGerechtshof Amsterdam 09-03-2021
CiteertitelSEW 2021/86
SamenvattingConsumentenrecht, Richtlijn 93/13/EEG (Richtlijn oneerlijke bedingen), Ambtshalve toets, Boetebeding leaseovereenkomst, Aanzienlijke verstoring van het evenwicht.
Samenvatting (Bron)Private lease auto. Ontbinding leaseovereenkomst. Boetebeding in geval van ontbinding in de algemene voorwaarden ambtshalve getoetst aan de Richtlijn oneerlijke bedingen, hoewel de gevorderde ontbindingsvergoeding niet is berekend overeenkomstig dat beding. HvJ EU 26 januari 2017, ECLI:EU:C:2017:60. Buitengerechtelijke incassokosten afgewezen. Veertiendagenbrief voldoet niet aan de eisen van art. 6:96 lid 6 BW. HR 25 november 2016, ECLI:NL:HR:2016:2704.
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2021:682
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad 26-03-2021
CiteertitelSEW 2021/87
Samenvatting (Bron)BPM; art. 10 Wet BPM; art. 8, lid 3, Uitvoeringsregeling BPM, art. 110 VWEU; uit andere lidstaat afkomstige gebruikte personenauto met essentiële gebreken die in het kentekenregister is geregistreerd met vermelding wacht op keuring.
UitspraakECLI:NL:HR:2021:415
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHvJ EU 24-09-2020, C-223/19
CiteertitelSEW 2021/88
SamenvattingNederlandse pensioenhervorming niet zonder Unierechtelijke risico’s. Zaak C-223/19, YS/NK AG.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Derde kamer) van 24 september 2020.#YS tegen NK AG.#Verzoek van het Landesgericht Wiener Neustadt om een prejudici?le beslissing.#Prejudici?le verwijzing - Gelijke behandeling in arbeid en beroep - Richtlijn 2000/78/EG en richtlijn 2006/54/EG - Werkingssfeer - Verbod van indirecte discriminatie op grond van leeftijd of geslacht - Rechtvaardigingsgronden - Nationale wettelijke regeling op grond waarvan een bedrag wordt ingehouden op pensioenen die door ondernemingen welke voornamelijk onder zeggenschap staan van de overheid, rechtstreeks worden uitgekeerd aan de rechthebbenden, en waarbij de indexering van de pensioenen wordt afgeschaft - Artikelen 16, 17, 20 en 21 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie - Toepasselijkheid - Discriminatie op grond van vermogen - Schending van de contractvrijheid - Schending van het eigendomsrecht - Artikel 47 van het Handvest van de grondrechten - Recht op een doeltreffende voorziening in rechte.#Zaak C-223/19.
AnnotatorH. van Meerten , J.J.M. Sluijs
UitspraakECLI:EU:C:2020:753
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHvJ EU 06-10-2020, C-181/19
CiteertitelSEW 2021/89
SamenvattingHet recht op sociale bijstand voor migrerende Unieburgers: dit keer een stap vooruit in de rechtspraak van het Hof van Justitie. Zaak C-181/19, Jobcenter Krefeld/JD.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Grote kamer) van 6 oktober 2020.#Jobcenter Krefeld - Widerspruchsstelle tegen JD.#Verzoek van Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen om een prejudici?le beslissing.#Zaak C-181/19.
AnnotatorH. Verschueren
UitspraakECLI:EU:C:2020:794
Artikel aanvragenVia Praktizijn