Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht (NTS)

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht (NTS)
Datum 20-03-2020
Aflevering 3
RubriekArtikelen
TitelDe verdachte is dood, leve het strafproces?
CiteertitelNTS 2021, afl. 3, p. 137
Samenvatting In deze bijdrage wordt onderzocht of het Nederlandse strafprocesrecht wat betreft de straf(proces)rechtelijke situatie na het overlijden van de verdachte of veroordeelde een coherente en voldoende doordachte regeling kent. Allereerst wordt kort stilgestaan bij de vraag wanneer iemand juridisch eigenlijk dood is, hoe zich dat in rechte laat vaststellen en hoe wordt omgegaan met feitelijke onzekerheid of achteraf bezien onjuiste vaststellingen met betrekking tot het overlijden (par. 2). Daarna gaan wij dieper in op de hoofdregel dat de rechten tot strafvervolging en strafexecutie vervallen door de dood van de verdachte/veroordeelde en identificeren wij bestaansredenen voor dit uitgangspunt en de beperkingen die dit stelt aan de ruimte om na overlijden nog strafrechtelijke sancties op te leggen en/of te executeren (par. 3). Vervolgens analyseren wij de in het geldende recht bestaande uitzonderingen op het uitgangspunt dat vervolging en bestraffing van een overledene niet mogelijk zijn (par. 4). In par. 5 zullen de consistentie en wenselijkheid van de bestaande hoofdregel en de daarop geldende uitzonderingen nader worden afgewogen. Afgesloten wordt met een korte conclusie.
Auteur(s)E.M. Moerman , J.H.B. Bemelmans
Pagina137
LinkVolledige tekst artikel (bjutijdschriften.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelPoging middels voorwaardelijk opzet: Dient er in concreto sprake te zijn geweest van een aanmerkelijke kans?
CiteertitelNTS 2021, afl. 3, p. 146
SamenvattingVoor een strafbare poging moet er sprake zijn van een voornemen tot het begaan van een misdrijf dat zich door een begin van uitvoering heeft geopenbaard (art. 45 Sr). Deze omschrijving heeft zowel elementen in zich van de subjectieve pogingsleer waarbij de nadruk ligt op het gevaar van de wil die tot uiting komt in het voornemen, als van de objectieve pogingsleer waarbij de klemtoon ligt op de gevaarlijkheid van de gedraging die tot uiting komt in de uitvoeringshandelingen van het voorgenomen misdrijf
Auteur(s)R. ter Haar , M.J. Hornman
Pagina146
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelBeslag op levende dieren, knelpunten
CiteertitelNTS 2021, afl. 3, p. 163
SamenvattingIn artikel 94 Sv is opgenomen dat alle voorwerpen vatbaar zijn voor beslag, zolang zij kunnen dienen om de waarheid aan het licht te brengen of om wederrechtelijk verkregen voordeel aan te tonen (lid 1), of vatbaar zijn voor verbeurdverklaring of onttrekking aan het verkeer (lid 2). Ook levende dieren zijn in voorkomend geval vatbaar voor verbeurdverklaring of onttrekking aan het verkeer.
Auteur(s)J.L. Baar
Pagina163
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelBegrijpelijk ten laste leggen: Zo’n vijfentwintig jaar later…
CiteertitelNTS 2021, afl. 3, p. 175
SamenvattingHet belang van een begrijpelijke informatieverstrekking is nog steeds actueel. De aandacht gaat daarbij vooral uit naar de uitspraken. Die moeten voor eenieder toegankelijk zijn.
Auteur(s)J. Boksem
Pagina175
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelGroepsbelediging en vrijheid van meningsuiting
CiteertitelNTS 2021, afl. 3, p. 183
SamenvattingArtikel 137c Sr, dat in deze bijdrage centraal staat, stelt strafbaar het zich in het openbaar beledigend uitlaten over een groep mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap. Artikel 137d Sr voegt daar een verbod op aanzetten tot haat, discriminatie en geweld tegen mensen wegens voornoemde eigenschappen alsmede wegens geslacht, aan toe.
Auteur(s)A.J. Nieuwenhuis
Pagina183
Artikel aanvragenVia Praktizijn