Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 17-05-2021
Aflevering 7522
RubriekRedactioneel
TitelStop de privatisering van het bouwtoezicht!
CiteertitelGst. 2021/54
SamenvattingAl geruime tijd vóór het uitbreken van de coronacrisis is door velen het einde verkondigd van het tijdperk van de neoliberale marktideologie, die ten grondslag lag aan de privatisering van veel overheidstaken en de invoering van marktwerking. In de recente verkiezingsstrijd hebben alle politieke voorlieden gepleit voor het beperken van marktwerking. Was dat méér dan alleen maar politieke retoriek?
Auteur(s)J.M.H.F. Teunissen
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelAmbtelijke bijstand duaal (in)geregeld
CiteertitelGst. 2021/55
SamenvattingIn deze bijdrage beschrijven de burgemeester, gemeentesecretaris en raadsgriffier van de gemeente Echt-Susteren op welke manier de ambtelijke bijstand in die gemeente sinds december 2020 is geregeld. Een gezamenlijke inspanning van gemeenteraad en college van de gemeente Echt-Susteren heeft ertoe geleid dat deze gemeente per ultimo 2020 de eerste is, die binnen de kaders van de wet én op dualistische leest geschoeid ambtelijke bijstand kan aanbieden, waarbij de raadsleden al hun rechten op inhoudelijke ondersteuning kunnen gebruiken, terwijl de gemeenteambtenaar goed beschermd en met een duidelijke instructie zijn werk kan doen.
Auteur(s)J.W.M.M.J. Hessels , M.M.W.H.Y. Hermans , G.W.T. van Balkom
LinkVolledige tekst artikel (echt-susteren.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelLokaal clubkledingverbod onhoudbaar
CiteertitelGst. 2021/56
SamenvattingOp 13 november 2018 maakten enkele parlementariërs het initiatiefwetsvoorstel ‘Bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties’ bij de Tweede Kamer aanhangig. Op 23 juni 2020 is dit wetsvoorstel met een paar wijzigingen door de Tweede Kamer aangenomen en thans ligt het bij de Eerste Kamer. Kort gezegd voorziet dit voorstel erin om de Minister voor Rechtsbescherming de bevoegdheid te verlenen organisaties te verbieden die een cultuur van wetteloosheid creëren, bevorderen of in stand houden. Leidmotief is dat het niet te lang mag duren voordat een dergelijke organisatie definitief verboden is en uit het straatbeeld verdwijnt.
Auteur(s)J. Koornstra , J.G. Brouwer
LinkAbonneren op dit tijdschrift (eerstekamer.nl)
LinkVolledige tekst artikel (RuG.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 03-02-2021
CiteertitelGst. 2021/57
SamenvattingDwangsom. Horecabedrijf met een terras. Toetsingskader bij invordering. Bij het toezichthouden gaat het om alle omstandigheden in onderlinge samenhang bezien. Controlerapport bevat geen deugdelijke en controleerbare vaststelling van de relevante feiten en omstandigheden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 mei 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam een door Marco Polo Pizzeria-Steakhouse B.V. verbeurde dwangsom van 5.000,00 ingevorderd. Marco Polo is een horecabedrijf met een terras, gevestigd aan het Damrak in het centrum van Amsterdam. In juni 2017 heeft het college aan Marco Polo een last onder dwangsom opgelegd wegens het op 12 mei 2017 overtreden van het verbod, neergelegd in artikel 2.50, eerste lid, aanhef en onder b, van de Algemene Plaatselijke Verordening, om op of aan de weg diensten aan te bieden. Daarbij heeft het college aan Marco Polo meegedeeld dat zij bij eerste constatering van het opnieuw overtreden van dit verbod een dwangsom ten bedrage van 2.500,00 en bij tweede constatering een dwangsom ten bedrage van 5.000,00 verbeurt. In mei 2018 hebben toezichthouders geconstateerd dat een medewerker van Marco Polo vanaf het terras van het bedrijf klanten heeft geworven. Daarmee heeft zij opnieuw het verbod overtreden.
AnnotatorC.M.M. van Mil
LinkVolledige tekst annotatie (Hekkelman.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2021:222
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 27-01-2021
CiteertitelGst. 2021/58
SamenvattingStrijdig gebruik van pand als woning. Onderbreking beschermende werking gebruiksovergangsrecht bestemmingsplan.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 februari 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders van Alkmaar geweigerd aan [appellant] een omgevingsvergunning te verlenen voor het realiseren van bewoning op het perceel [locatie 1] te Alkmaar. Bij besluit van 3 april 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders van Alkmaar [appellant] gelast om het met het bestemmingsplan strijdige gebruik van het pand te staken. [partij] heeft het college in april 2016 verzocht om handhavend op te treden tegen de bewoning van het achter haar woning gelegen pand. In november 2016 heeft het college [appellant] een last onder dwangsom opgelegd ter beëindigding van het gebruik van het pand als woning. In april 2017 heeft het college het door [appellant] daartegen gemaakte bezwaar ongegrond verklaard. Dit besluit is onherroepelijk geworden. In januari 2019 heeft [appellant] een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend om het strijdige gebruik van het pand als woning te legaliseren.
AnnotatorY. Schönfeld
LinkVolledige tekst annotatie (pouderoyentonnaer.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2021:167
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 07-10-2020
CiteertitelGst. 2021/59
SamenvattingSubsidie vastgesteld en het teveel ontvangen bedrag teruggevorderd.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 mei 2018 heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de door de stichting ontvangen subsidie over de periode van 1 juli 2011 tot en met 31 december 2015 vastgesteld en het teveel ontvangen bedrag teruggevorderd. De stichting heeft op Bonaire een opvangvoorziening voor kwetsbare jonge meisjes en tienermoeders. Op 1 juli 2011 heeft zij een aanvraag ingediend bij de minister om haar een projectsubsidie te verlenen voor het project Kas pa Hoben Ku Futuro voor de periode van 1 juli 2011 tot en met 31 december 2013. Bij besluit van 13 juli 2012 heeft de minister een projectsubsidie verleend van $ 863.110,00 voor die periode. Bij e-mail van 5 januari 2018 heeft de stichting een aanvraag voor de subsidievaststelling ingediend.
AnnotatorS.E.A. Groeneveld , D. van Tilborg
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:2374
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 04-11-2020
CiteertitelGst. 2021/60
SamenvattingVergunning verleend voor het hebben, behouden en onderhouden van zes oplaadpalen voor elektrische motorvoertuigen op verzorgingsplaats Den Ruygen Hoek-Oost.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 september 2017 heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat aan Wegrestaurant Burgerveen B.V. een vergunning verleend voor het hebben, behouden en onderhouden van zes oplaadpalen voor elektrische motorvoertuigen op verzorgingsplaats Den Ruygen Hoek-Oost langs de rijksweg A4 in de gemeente Haarlemmermeer. Wegrestaurant Burgerveen beschikt over het recht om op verzorgingsplaats Den Ruygen Hoek-Oost langs de A4 een wegrestaurant te exploiteren. Dit is een van de basisvoorzieningen die zich op Den Ruygen Hoek-Oost bevinden. De andere basisvoorzieningen zijn het benzinestation van Shell en het oplaadstation voor elektrische voertuigen van Fastned. De grond waarop het wegrestaurant wordt geëxploiteerd, inclusief de bij het wegrestaurant gelegen parkeerplaatsen, is eigendom van de staat. De minister heeft aan dit besluit ten grondslag gelegd dat zich geen van de in artikel 3 van de Wbr opgenomen weigeringsgronden voordoet.
AnnotatorC.J. Dekker , C.N. van der Sluis
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:2607
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep 18-01-2021
CiteertitelGst. 2021/61
SamenvattingBijstand. Beoordeling bijstandsaanvraag. Aankoopbewijs Mercedes.
Samenvatting (Bron)Afwijzing aanvraag. Voertuig op naam. Vermogen. Bewijslast. Onderzoeksplicht. Het college heeft in het kader van de beoordeling van de bijstandsaanvraag van appellant het aankoopbewijs van de Mercedes opgevraagd als bewijs voor de stelling van appellant dat de Mercedes van X is, hoewel die op naam van appellant staat geregistreerd. Met het overleggen van de aankoopfactuur heeft appellant het door het college gevraagde bewijs verstrekt. Als het college meende dat de aankoopfactuur daartoe op zichzelf niet toereikend was, had het, gelet op zijn onderzoeksplicht, op zijn weg gelegen om nader onderzoek te doen om de inlichting van appellant dat hij niet de beschikkingsmacht had over de Mercedes te controleren. Het college heeft een zodanig onderzoek niet verricht. Onder deze omstandigheden moet het er voor worden gehouden dat appellant in dit geval met de aankoopfactuur aannemelijk heeft gemaakt dat de Mercedes in de te beoordelen periode geen bestanddeel vormde van het vermogen waarover hij in die periode beschikte of redelijkerwijs kon beschikken. Het enkele feit dat appellant de wegenbelasting en de premie van de verzekering voor de Mercedes heeft voldaan is noch op zichzelf, noch in samenhang met het gegeven dat wat appellant en X schriftelijk hadden verklaard over de reden om de Mercedes op naam van appellant te registreren niet geheel overeenstemde met wat zij daarover ter zitting van de rechtbank hadden verklaard, voldoende om ervan uit te gaan dat de Mercedes in de te beoordelen periode tot vermogen van appellant moet worden gerekend.
AnnotatorJ.C. de Wit
UitspraakECLI:NL:CRVB:2021:93
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep 11-12-2020
CiteertitelGst. 2021/62
SamenvattingBijstand. Afwijzing van het verzoek om kwijtschelding van het restant van de in 1997 ontstane vordering ten onrechte gebaseerd op artikel 58 van de PW.
Samenvatting (Bron)Het college heeft de afwijzing van het verzoek om kwijtschelding van het restant van de in 1997 ontstane vordering ten onrechte gebaseerd op artikel 58 van de PW. Op grond van artikel 58 van de WWB was het college bevoegd tot terugvordering en kwijtschelding, ook voor de onder de Abw ontstane vorderingen. Een beleidsregel, die toepassing van een bij wet geregelde begunstigende bevoegdheid volledig uitsluit, kan de toets van een redelijke beleidsbepaling niet doorstaan. Ook de verplichte terugvordering bij schending van de inlichtingenverplichting kan dit zo te noemen nul beleid niet rechtvaardigen. Dit geldt ook voor de kwijtschelding van oude terugvorderingen. Per 1 januari 2013 is met de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving een gebonden terugvordering bij schending van de inlichtingenverplichting ingevoerd maar ook een discretionaire bevoegdheid tot -onder voorwaarden - kwijtschelding van die terugvorderingen. Doordat niet meer onder alle omstandigheden onbeperkt terugvorderingen wegens schending van de inlichtingenverplichting kunnen worden ingevorderd, is een begunstiging in het leven geroepen tegen het voorheen in vaste rechtspraak niet-onredelijk geoordeelde beleid dat behoudens dringende redenen geen kwijtschelding van die terugvorderingen wordt verleend. De schuldenaren van oude terugvorderingen behoren op dit punt niet van die begunstiging te worden uitgesloten vanwege toepassing van het overgangsrecht van de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving dat hen beoogt te beschermen.
AnnotatorL. op den Camp
UitspraakECLI:NL:CRVB:2020:3387
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep 20-10-2020
CiteertitelGst. 2021/63
SamenvattingBijstand. Wijzigen grondslag na bezwaar. Terugkomen op een eerder uitdrukkelijk en bewust verlaten wettelijke grondslag is in strijd met de goede procesorde. (Rotterdam)
Samenvatting (Bron)Wijzigen grondslag na bezwaar. Bewust en ondubbelzinnig prijsgegeven grondslag. Procesorde.
AnnotatorM. Wever
LinkVolledige tekst annotatie (RuG.nl)
UitspraakECLI:NL:CRVB:2020:2587
Artikel aanvragenVia Praktizijn