AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 23-05-2021
Aflevering 20
RubriekHof van Justitie van de Europese Unie
TitelHvJ EU 11-03-2021, C-112/20
CiteertitelAB 2021/147
SamenvattingBelang van het kind. Belgische Staat (Retour du parent díun mineur).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tiende kamer) van 11 maart 2021.#M. A. tegen Belgische Staat.#Verzoek van de Raad van State om een prejudici?le beslissing.#Prejudici?le verwijzing - Richtlijn 2008/115/EG - Artikel 5 - Terugkeerbesluit - Vader van een minderjarig kind dat Unieburger is - Inaanmerkingneming van het belang van het kind bij de vaststelling van het terugkeerbesluit.#Zaak C-112/20.
AnnotatorP.R. Rodrigues
UitspraakECLI:EU:C:2021:197
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekHoge Raad
TitelHoge Raad 20-03-2020
CiteertitelAB 2021/148
SamenvattingRechterswisseling.
Samenvatting (Bron)Verbintenissenrecht. Procesrecht. Uitleg samenwerkingsovereenkomst. Draagt de afwijzing van de op primaire grondslag gebaseerde vordering (wanprestatie) ook de afwijzing van de subsidiaire grondslagen (onrechtmatige daad en ongerechtvaardigde verrijking)? Onmiddellijkheidsbeginsel. Rechterswisseling. Getuigenverhoren; redelijke uitleg van art. 155 Rv. Nadere regels voor mededeling rechterswisseling. Vervolg op, en gedeeltelijke heroverweging van, HR 31 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:3076 en HR 15 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:662. Termijn voor partijen om verzoek om nadere mondelinge behandeling te doen. Overgangsregeling.
AnnotatorR. Stijnen
UitspraakECLI:NL:HR:2020:472
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAfdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
TitelRaad van State 31-03-2021
CiteertitelAB 2021/149
SamenvattingVerschil tussen AVG-verzoek en Wob-verzoek.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 november 2018 heeft de burgemeester van Dordrecht een verzoek van [appellant] om inzage in hem betreffende persoonsgegevens ingewilligd. Op 20 september 2018 heeft [appellant] de burgemeester op grond van artikel 15 van de AVG verzocht om inzage in de verwerking van zijn persoonsgegevens door het Regionaal Informatie en Expertisecentrum binnen het samenwerkingsverband. Bij besluit van 29 november 2018 heeft de burgemeester het verzoek van [appellant] ingewilligd. Volgens de burgemeester zijn in het kader van het RIEC-samenwerkingsverband de persoonsgegevens van [appellant] verwerkt in het dossier Koevinkje en het dossier Evarus. De burgemeester heeft daarvan een overzicht verstrekt. De burgemeester heeft het door [appellant] gemaakte bezwaar ongegrond verklaard. Hij heeft daarbij het verzoek van [appellant] om wissing buiten beschouwing gelaten, omdat dit verder gaat dan zijn oorspronkelijke verzoek om inzage.
AnnotatorP.J. Stolk
UitspraakECLI:NL:RVS:2021:675
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 17-03-2021
CiteertitelAB 2021/150
SamenvattingUrgente verhuizing.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 oktober 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam de aanvraag van [appellante] voor een urgentieverklaring afgewezen. [appellante] woont sinds 2016 in een tweekamerappartement aan de [locatie] in Bos en Lommer (Amsterdam). [appellante] heeft op 22 mei 2018 bij het college een urgentieverklaring aangevraagd, omdat zij kampt met een paniekstoornis en straatangst. Door deze klachten heeft zij verzorging nodig van haar ouders die in Osdorp wonen. Om die reden verblijven [appellante] en haar kinderen overdag bij haar ouders in Osdorp. De partner van [appellante] is vanwege zijn werk tussen 8 uur s ochtends en 7 uur s avonds niet thuis. De woning aan de Jan van Galenstraat wordt daarom alleen als slaapplek gebruikt. Op 25 oktober 2018 heeft de GGD-arts een medisch advies uitgebracht aan het college. Uit dit advies volgt dat onvoldoende medische argumenten zijn gevonden om urgente verhuizing mee te rechtvaardigen.
AnnotatorA.C. Hendriks
UitspraakECLI:NL:RVS:2021:570
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 24-02-2021
CiteertitelAB 2021/151
SamenvattingBelanghebbende bij pgb-besluit. Zorginstelling verzet zich tegen voorwaarde in pgb-besluit dat geen zorg bij haar kan worden ingekocht. Gemeentebestuur heeft zorgvuldig onderzoek gedaan en heeft in redelijkheid deze voorwaarde aan het besluit kunnen verbinden.
Samenvatting (Bron)Over de beroepsgrond van appellante dat bestreden besluit 2 geen stand kan houden vanwege schending van het beginsel van zorgvuldige voorbereiding en het beginsel van hoor en wederhoor, overweegt de Raad dat, gelet op de gang van zaken, deze hoger beroepsgrond niet slaagt. De beroepsgrond dat het onderzoek niet aan het bestreden besluit ten grondslag kon worden gelegd omdat de Wmo 2015 geen grond biedt om appellante als organisatie te onderzoeken, slaagt evenmin. Op basis van de uitkomsten van zijn onderzoek heeft het college het standpunt ingenomen dat de ondersteuning door appellante aan individuele budgethouders niet veilig, doeltreffend en cliŽntgericht is. De Raad volgt het college hierin. Ook de beroepsgrond dat bestreden besluit 2 geen stand kan houden omdat dit in strijd is met het verbod van dťtournement de pouvoir dan wel het beginsel van een evenredige belangenafweging slaagt niet. Hieruit volgt dat het beroep tegen bestreden besluit 2 ongegrond is.
AnnotatorA. Tollenaar
LinkVolledige tekst annotatie (rug.nl)
UitspraakECLI:NL:CRVB:2021:448
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCollege van Beroep voor het bedrijfsleven
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 22-12-2020
CiteertitelAB 2021/152
SamenvattingVerhouding tussen Unierechtelijk en nationaal vertrouwensbeginsel.
Samenvatting (Bron)Landbouw. Afwijzing aanvraag voor toewijzing van betalingsrechten voor 2018 uit de Nationale reserve voor jonge landbouwers. Tussen partijen is niet langer in geschil en ook voor het College staat vast dat appellante in 2018 niet in aanmerking kwam voor toewijzing van betalingsrechten uit de Nationale reserve voor jonge landbouwers. Het gaat in deze procedure over de vraag of verweerder door het geven van onjuiste informatie in strijd heeft gehandeld met het vertrouwensbeginsel en onrechtmatig heeft gehandeld door appellante geen schadevergoeding aan te bieden. Omdat niet duidelijk is of het Unierecht zich ertegen verzet dat appellante in aanmerking komt voor betaling van een vergoeding door het nationale bestuursorgaan voor de schade die zij als gevolg van de verstrekte onjuiste informatie heeft geleden, gaat het College over tot het stellen van een prejudiciŽle vraag aan het Hof van Justitie van de EU.
AnnotatorR. Ortlep
UitspraakECLI:NL:CBB:2020:1034
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCollege van Beroep voor het bedrijfsleven
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 08-12-2020
CiteertitelAB 2021/153
SamenvattingParkeren op gemeentelijke parkeerterreinen en in gemeentelijke parkeergarages die zijn afgesloten met een slagboom is een economische activiteit. De kosten daarvoor moeten integraal worden opgenomen in de tarieven.
Samenvatting (Bron)Wet Markt en Overheid (Mededingingswet) Verzoek om handhaving van private onderneming die in de gemeente parkeergarages exploiteert. ACM stelt, met toepassing van artikel 70c, eerste lid, aanhef en onder a, van de Mededingingswet, vast dat de gemeente door het aanbieden van gratis parkeren op de zaterdagen in de door de gemeente geŽxploiteerde parkeergarages artikel 25i, eerste lid, van de Mededingingswet heeft overtreden. Het College oordeelt dat het aanbieden van slagboomparkeren door de gemeente, anders dan het bij wege van overheidsprerogatief reguleren van straatparkeren door de gemeente, een economische activiteit is. Geen onlosmakelijke samenhang tussen straatparkeren en slagboomparkeren als bedoeld in het arrest Tenderned van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 7 november 2019. Het besluit van ACM blijft in stand.
AnnotatorJ.J.A. Waverijn , A. Outhuijse
LinkVolledige tekst annotatie (Stibbe.com)
UitspraakECLI:NL:CBB:2020:923
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 01-09-2020
CiteertitelAB 2021/154
SamenvattingRegeling LNV-subsidies.
Samenvatting (Bron)Regeling LNV-subsidies. Onduidelijkheden in de subsidievaststelling. Ook is onduidelijk op welke wijze verweerder heeft beoordeeld dat een korting moet worden toegepast. Verweerder is niet ingegaan op het schuld-criterium. Het bestreden besluit is onvoldoende gemotiveerd en wordt daarom vernietigd. Verweerder moet een nieuw besluit op bezwaar nemen.
AnnotatorM.C. Pakkert
UitspraakECLI:NL:CBB:2020:623
Artikel aanvragenVia Praktizijn