Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht
Datum 26-05-2021
Aflevering 5
RubriekRedactioneel
TitelDe ontdekking van de burger
CiteertitelNTB 2021/135
SamenvattingKort voor de inwerkingtreding van de Algemene wet bestuursrecht, stelde Leo Damen zich een interessante vraag: ʻBestaat de Awb-mens?ʼ. Hij doelt daarmee op welk mensbeeld aan de Awb ten grondslag ligt en komt op die vraag, omdat in de toelichting bij de Awb wordt gespro­ken van een wederkerige rechtsbetrekking tussen bestuur en burger.
Auteur(s)H. Peters
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelDe mythe van de hardheidsclausule: De toeslagenaffaire en de interpretatie van artikel 26 Awir
CiteertitelNTB 2021/136
SamenvattingIn de toeslagenaffaire speelt beeldvorming een belangrijke rol. Het beeld bepaalt waar de oorzaak van de toeslagenaffaire wordt gezocht, wie als hoofdschuldige wordt aangewezen en welke stappen ondernomen moeten worden om toekomstig leed te voorkomen.
Auteur(s)J. van de Beeten , R.H. van de Beeten
LinkVolledige tekst wetsartikel (26 Awir, wetten.overheid.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelArrest Varkens in Nood: much ado about nothing
CiteertitelNTB 2021/137
SamenvattingOp 14 januari 2021 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (Hof) arrest gewezen naar aanleiding van een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU), ingediend door de rechtbank Limburg. Inmiddels zijn er naar aanleiding van het arrest diverse blogs, artikelen en annotaties verschenen.
Auteur(s)H.A.J. Gierveld
UitspraakECLI:EU:C:2021:7
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBijdrage
TitelWie wenst en hoopt leeft al in de toekomst: Europa en het algemeen bestuursrecht. Burger en bestuur in de gemeenschappelijke rechtsorde
CiteertitelNTB 2021/138
SamenvattingHet rapport van de zogeheten Commissie Europeanisering algemeen bestuursrecht is onlangs gepubliceerd en draagt de volgende titel: Europa en het algemeen bestuursrecht. Burger en bestuur in de gemeenschappelijke rechtsorde.
Auteur(s)R. Ortlep , R.J.G.M. Widdershoven
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBijdrage
TitelDe reflectiewerking van het Unierecht
CiteertitelNTB 2021/139
SamenvattingHet is mij een eer en genoegen om iets te mogen schrijven naar aanleiding van het verschijnen van het rapport Europa en het algemeen bestuursrecht. Burger en bestuur in de gemeenschappelijke rechtsorde. Een juweel met een originele invalshoek en voor elk wat wils: wat kunnen de Awb en de Ewb (meer specifiek: de ReNEUAL Model Rules en het EP-voorstel voor een verordening over een Awb voor de EU-instellingen) van elkaar leren?
Auteur(s)H. Sevenster
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBijdrage
TitelAlgemeen bestuursrecht in een gemeenschappelijke rechtsorde
CiteertitelNTB 2021/140
SamenvattingDe redactie van het NTB vroeg de auteur om een korte reactie op (een deel van) het rapport ‘Europa en het algemeen bestuursrecht’ van de commissie Europeanisering algemeen bestuursrecht VAR. Het rapport vermeldt als centrale probleemstelling de vraag: ‘Hoe staan beoefenaren van het Nederlandse algemeen bestuursrecht tegenover de mogelijke verdere Europeanisering ervan door een Europese Awb?'
Auteur(s)S. Haket
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBijdrage
TitelLoyale samenwerking in de Awb: Reactie op het VAR-rapport ‘Europa en het algemeen bestuursrecht’
CiteertitelNTB 2021/141
SamenvattingWat valt me op, wat vind ik mooi aan het VAR-rapport over Europa en het algemeen bestuursrecht? Om er een punt uit te lichten: de aanbeveling in hoofdstuk 8 ‘om het beginsel van loyale samenwerking – ook gelet op het fundamentele karakter ervan – als voor de Nederlandse bestuursorganen geldend beginsel in de Awb op te nemen.’ Daar waar de regering in 1995 oordeelde dat de tijd daarvoor nog niet rijp was, is de VAR-commissie Europeanisering algemeen bestuursrecht van oordeel dat dat inmiddels wel het geval is.
Auteur(s)L. Hillary
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBijdrage
TitelDe ontwikkeling van beginselen van goed bestuur in het Europees bestuursrecht: Voer voor discussie over beginselen, responsiviteit en het burgerperspectief in het Nederlands bestuursrecht
CiteertitelNTB 2021/142
SamenvattingDe commissie Europeanisering algemeen bestuursrecht van de VAR heeft in haar rapport gekozen voor een brede benadering van de ontwikkelingen in het Europees bestuursrecht; wanneer daar door de oogharen naar wordt gekeken, welke tendensen tekenen zich dan af?
Auteur(s)M. Ippel
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBijdrage
TitelDe voorstellen voor een Europese Awb als inspiratiebron voor een beginsel-gestuurde doorwerking voor Europese guidance
CiteertitelNTB 2021/143
SamenvattingHet rapport ‘Europa en het algemeen bestuursrecht’ mocht ik al aan het begin van dit jaar inzien, ter voorbereiding van het vak Europeanisering van het bestuursrecht in Leiden. Alleen al voor dat doel bleek het rapport een zeer welkom en waardevol werk.
Auteur(s)C. van Dam
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBijdrage
TitelEen zaadje voor meer burgerperspectief is geplant, maar let op cultuur- en contextcheck
CiteertitelNTB 2021/144
SamenvattingEr is de auteur gevraagd om vanuit haar ervaring en expertise te reflecteren op het rapport van de Commissie Europeanisering algemeen bestuursrecht. Hoewel de commissie vier jaar de tijd had om dit indrukwekkende en inspirerende rapport op te stellen, is de auteur een periode van negen dagen gegund om daarop te reflecteren.
Auteur(s)A. Outhuijse
LinkVolledige tekst artikel (Stibbe.com)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBijdrage
TitelMeer regulering van het regelgevingsproces! Maar waarom?
CiteertitelNTB 2021/145
SamenvattingHoofdstuk 4 van het rapport Europa en het algemeen bestuursrecht van de Commissie Europeanisering algemeen bestuursrecht VAR gaat over de totstandkoming van regelgeving. De totstandkoming van regelgeving is ook het onderwerp van boek II van de ReNEUAL Model Rules.
Auteur(s)M. van Zanten
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBijdrage
TitelAandacht gevraagd voor het Unierechtelijke beginsel van effectieve rechtsbescherming
CiteertitelNTB 2021/146
Samenvatting‘Voor Nederland [betekent de uiteenlopende wijze waarop onderwerpen van algemeen bestuursrecht in specifieke Europese regelingen worden geregeld] dat de toekomstige Europese agenda van de Awb ten dele ook moet bestaan uit het vroegtijdig beïnvloeden van Europese regelingen voor zover deze betrekking hebben op het algemene deel van het bestuursrecht.
Auteur(s)E. Plambeck
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBijdrage
TitelEuropa en het algemeen bestuursrecht: op zoek naar een balans
CiteertitelNTB 2021/147
SamenvattingAllereerst grote complimenten aan de VAR-commissie voor het werk dat zij de afgelopen jaren heeft verricht. Het rapport biedt een waardevolle visie op de Europeanisering van het nationale bestuursrecht.
Auteur(s)M. Botman
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBijdrage
TitelInspiratie uit Europa voor de bevoegdhedenovereenkomst?
CiteertitelNTB 2021/148
SamenvattingDe auteur gaat in op het verzoek te reflecteren op het fraaie VAR-rapport van de Commissie Europeanisering algemeen bestuursrecht over Europa en het algemeen bestuursrecht. Zij reageert op de voorstellen die daarin worden gedaan voor een Awb-regeling voor overheidscontracten, in het bijzonder bevoegdhedenovereenkomsten.
Auteur(s)N. van Triet
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelKroniek Bestuurshandelingen november 2020 - april 2021
CiteertitelNTB 2021/149
SamenvattingDe afgelopen kroniekperiode was voor het besluitbegrip rustig; er waren hier geen grote ontwikkelingen. Wel verdient vermelding de Groningse dissertatie van M. Wever, Kwaliteit van bestuursrechtelijke bezwaarprocedures. Indachtig de titel besteedt Wever met name aandacht aan de kwaliteit van bestuursrechtelijke bezwaarprocedures, maar ook het rechtskarakter van de beslissing op bezwaar en de daarin op te nemen dicta komen aan de orde.
Auteur(s)R. Bassie , R.M. van Male , A. Mazzola , F.M.E. Schulmer , G.A. van der Veen
LinkVolledige tekst proefschrift (recht.nl)
LinkVolledige tekst artikel (AKD.eu)
Artikel aanvragenVia Praktizijn