Gezondheidszorg Jurisprudentie

Uitgever Sdu
Tijdschrift Gezondheidszorg Jurisprudentie
Datum 06-05-2021
Aflevering 3
RubriekRechtbank
TitelRechtbank Limburg 03-02-2021
CiteertitelGJ 2021/38
SamenvattingBelgische kliniek.
Samenvatting (Bron)Nederlandse patiŽnte wendt zich tot een kliniek in BelgiŽ voor een borstvergroting. Een aantal jaar later stelt ze de kliniek en de behandelend arts aansprakelijk en start een procedure in Nederland. Is de Nederlandse rechter bevoegd om van de zaak kennis te nemen? Kan de medische behandelingsovereenkomst aangemerkt worden als een consumentenovereenkomst in de zin van artikel 17 lid 1 onder c van de Brussel I-bis-Verordening?
UitspraakECLI:NL:RBLIM:2021:1058
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Noord-Holland 27-01-2021
CiteertitelGJ 2021/39
SamenvattingGeneeskundige behandelingsovereenkomst.
Samenvatting (Bron)Geneeskundige behandelingsovereenkomst. Een onverzekerde dakloze patiŽnt wordt in 2016 geopereerd en de kosten daarvan bedragen ruim 20.000,00. Het ziekenhuis vordert dat de patiŽnt wordt veroordeeld tot betaling van die kosten. De kantonrechter wijst de vordering af, vanwege een schending door het ziekenhuis van de verplichting van artikel 38 lid 1 van de Wet marktordening gezondheidszorg om een patiŽnt tijdig en zorgvuldig te informeren over de kosten. De vordering wordt ook afgewezen vanwege een gerechtvaardigd vertrouwen van de patiŽnt dat zij de kosten niet hoefde te betalen en omdat een veroordeling naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
UitspraakECLI:NL:RBNHO:2021:529
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Noord-Holland 16-02-2021
CiteertitelGJ 2021/40
SamenvattingToediening ingrijpmedicatie.
Samenvatting (Bron)Beslissing over klacht ex artikel 10:7 lid 1 van de Wvggz en over schadevergoeding ex art. 10:12 lid 2 van de Wvggz. Klacht over gedwongen coronatest gegrond verklaard en schadevergoeding van 200,- toegewezen. Overige klachten ongegrond.
UitspraakECLI:NL:RBNHO:2021:1269
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Rotterdam 17-02-2021
CiteertitelGJ 2021/41
SamenvattingFertiliteitsarts, Verjaringstermijn, Maatstaven van redelijkheid en billijkheid.
Samenvatting (Bron)(Schending) zorgplicht(en) fertiliteitsarts. Verjaring. Wettelijk kader. Ten aanzien van groot aantal eisers zijn de vorderingen in absolute zin verjaard. Beroep op verjaring is naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar. (Weging) gezichtspunten arrest Van Hese/De Schelde. Beroep op relatieve verjaring ten aanzien van de overige eisers treft geen doel. Daadwerkelijke bekendheid met de schade en de daarvoor aansprakelijke persoon. Nadere conclusiewisseling ten aanzien van. (omvang van) de schade.
UitspraakECLI:NL:RBROT:2021:1380
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKlachtencommissie SCEN
TitelKlachtencommissie SCEN 27-10-2020, 2020-01
CiteertitelGJ 2021/42
SamenvattingSCEN-arts.
LinkVolledige tekst uitspraak (knmg.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRegionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg
TitelRegionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam 17-02-2021, 2020/123
CiteertitelGJ 2021/43
SamenvattingZiekte van Lyme.
UitspraakECLI:NL:TGZRAMS:2021:24
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRegionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg
TitelRegionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Eindhoven 17-02-2021, 2068
CiteertitelGJ 2021/44
SamenvattingProfessioneel handelen huisarts.
UitspraakECLI:NL:TGZREIN:2021:14
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekEHRM
TitelEHRM, 16-02-2021, 23922/19
CiteertitelGJ 2021/45
SamenvattingAangifte euthanasie.
AnnotatorA.C. Hendriks
UitspraakECLI:CE:ECHR:2021:0216JUD002392219
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtbank
TitelRechtbank Midden-Nederland 08-01-2021
CiteertitelGJ 2021/46
SamenvattingZwarte lijst artsen,
Samenvatting (Bron)Website en domeinnaam zwartelijstartsen is onrechtmatig. Belangenafweging tussen recht op eer en goede naam van de artsen en recht op vrijheid van meningsuiting valt in het voordeel uit van recht op eer en goede naam. Verwerking van persoonsgegevens op de website eveneens in strijd met AVG. Lijfsdwang toegepast.
AnnotatorT.A.M. van den Ende , T. Schroten
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2021:23
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Den Haag 18-11-2020
CiteertitelGJ 2021/47
SamenvattingOmzetplafond.
Samenvatting (Bron)GGZ. Zorgovereenkomsten. Overschrijding omzetplafonds, verrekening en terugvordering. Afrekeningstermijn geen fatale termijn. Omzetplafonds niet onrechtmatig. Recht op vrije artsenkeuze gewaarborgd. Beperkende en aanvullende werking redelijkheid en billijkheid, onvoorziene omstandigheden.
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2020:12857
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekScheidsgerecht Gezondheidszorg
TitelScheidsgerecht Gezondheidszorg 10-12-2020, SG 20/10
CiteertitelGJ 2021/48
SamenvattingConflict samenwerking.
LinkVolledige tekst uitspraak (scheidsgerechtgezondheidszorg.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCollege van Beroep voor het bedrijfsleven
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 09-02-2021
CiteertitelGJ 2021/49
SamenvattingBelanghebbende bij goedkeuringsbesluit NZa.
Samenvatting (Bron)artikel 49b en 49c Wet marktordening gezondheidszorg artikel 1:2 van de Algemene wet bestuursrecht CliŽnten van een zorginstelling voor mensen met een beperking zijn betrokkenen in de zin van artikel 49b en 49c van de Wet marktordening gezondheidszorg en daarmee (derde-)belanghebbenden bij het besluit tot verlening van goedkeuring aan het tot stand brengen van de voorgenomen concentratie van twee zorginstellingen. Dat maakt appellante als hun statutair belangenbehartiger tot derde-belanghebbende. Anders dan verweerster heeft betoogd, staat de samenwerkingsovereenkomst van de familievereniging met de cliŽntenraad niet in de weg aan haar belanghebbendheid.
UitspraakECLI:NL:CBB:2021:142
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGerechtshoven
TitelGerechtshof Den Haag 26-02-2021
CiteertitelGJ 2021/50
SamenvattingAvondklok.
Samenvatting (Bron)Avondklok-zaak. De avondklok mag worden gebaseerd op de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag (Wbbbg). Eisen van proportionaliteit en subsidiariteit in acht genomen. Vonnis voorzieningenrechter vernietigd.
AnnotatorK.D. Meersma
UitspraakECLI:NL:GHDHA:2021:285
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtbank
TitelRechtbank Den Haag 16-02-2021
CiteertitelGJ 2021/51
SamenvattingAvondklok.
Samenvatting (Bron)Toewijzing vorderingen van Stichting Viruswaarheid.nl om de regelingen waarmee de avondklok in Nederland in werking is gesteld buiten werking te stellen.
AnnotatorK.D. Meersma
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2021:1100
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Den Haag 05-03-2021
CiteertitelGJ 2021/52
SamenvattingVaccinatie COVID-19.
Samenvatting (Bron)Kort geding over de campagne van de Staat om Nederlanders zich te laten vaccineren. De vordering om die campagne te staken, wordt afgewezen. De Staat heeft een grote vrijheid om zijn beleid zo in te richten dat het doel van het realiseren van een bepaalde vaccinatiegraad wordt behaald. Dat de Staat om dat doel te behalen het belang van vaccinatie en de positieve kanten daarvan in zijn campagne benadrukt, is niet ongeoorloofd. De Staat onderschrijft daarbij zonder voorbehoud de vrije, eigen keuze van burgers om zich al dan niet te laten vaccineren. De Staat schiet niet tekort in zijn informatieverstrekking. Ook andere vorderingen, onder meer strekkend tot rectificatie, worden afgewezen.
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2021:1920
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGerechtshoven
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch 08-12-2020
CiteertitelGJ 2021/53
SamenvattingZorginkoopprocedure.
Samenvatting (Bron)geen bestuurdersaansprakelijkheid van bestuurder failliete zorgonderneming
AnnotatorM. de Jong
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2020:3758
Artikel aanvragenVia Praktizijn