Jurisprudentie Bestuursrecht plus

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie Bestuursrecht plus
Datum 28-12-2019
Aflevering 4
TitelEquality of arms bij de bestuursrechter - Korošec en het stappenplan nader bekeken
CiteertitelJB Plus 2019, afl. 4
SamenvattingHet Europese Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde de afgelopen jaren een aantal keer over de vraag of de rechter zijn oordeel mag baseren op een advies van een deskundige van het bestuursorgaan. Eén van de vereisten hiervoor is dat de deskundige neutraal is. In deze bijdrage wordt onder meer nagegaan of de neutraliteit van de deskundige wel invloed heeft op de wapengelijkheid tussen partijen. Verder wordt ingegaan op de vertaling door de Afdeling bestuursrechtspraak en de Centrale Raad van Beroep van de jurisprudentie van het Hof in het zogenoemde stappenplan.
Auteur(s)I.S. Ouwehand
Artikel aanvragenVia Praktizijn
Titel20 jaar jurisprudentie kartelboetes: uitkomsten, ontwikkelingen en gevolgen
CiteertitelJB Plus 2019, afl. 4
SamenvattingIn dit artikel worden diverse in het oog springende aspecten en ontwikkelingen van de bestuursrechtelijke rechtspraak op het gebied van kartelboetes besproken. Hierbij wordt met name ingegaan op de grote lijnen die interessant zijn voor een algemeen bestuursrechtelijk publiek.
Auteur(s)A. Outhuijse
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEen vrije keuze tussen delegatie en mandaat bij intergemeentelijke samenwerking? Over bevoegdheidstoekenning bij intergemeentelijke samenwerking en de gevolgen voor de democratische legitimatie
CiteertitelJB Plus 2019, afl. 4
SamenvattingGemeentelijke taken en bevoegdheden worden op steeds meer verschillende manieren uitgevoerd. Waar traditioneel de gemeente deze zelf uitvoerde en de bestuursorganen dan mandaat verleenden aan de eigen (ondergeschikte) ambtenaren, worden taken nu steeds vaker belegd bij gemeenschappelijke regelingen, andere gemeenten of zelfs privaatrechtelijke instanties. Zeker bij gemeenschappelijke regelingen ligt daarbij al jaren de aandacht op de democratische legitimatie van die taakuitoefening. De Wet gemeenschappelijke regelingen kent daartoe allerlei waarborgen, het zogenoemde verlengd lokaal bestuur. Maar worden deze waarborgen eigenlijk niet uitgehold door de huidige trend van mandatering van bevoegdheden aan een samenwerkingsverband? Die vraag staat in dit artikel centraal.
Auteur(s)R.J.M.H. de Greef
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelFuncties van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure in het licht van recente ontwikkelingen in de rechtspraak
CiteertitelJB Plus 2019, afl. 4
SamenvattingIn deze bijdrage worden actualiteiten in de rechtspraak over de UOV besproken. Dat gebeurt aan de hand van verschillende onderwerpen: de toepasselijkheid en het voorwerp van de UOV, de kenbaarheid van de toepassing van de UOV, het met de uitvoering van de UOV belaste bestuursorgaan, de behandeling van de zienswijzen en de verhouding tot de fase van beroep op de bestuursrechter. Per onderwerp zal waar nodig aan de orde komen in hoeverre de functies van het bevorderen van zorgvuldige besluitvorming, het bieden van individuele rechtsbescherming en het bieden van inspraak tot hun recht komen.
Artikel aanvragenVia Praktizijn