Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 01-06-2021
Aflevering 7523
RubriekRedactioneel
TitelMet nodeloze onzekerheid omgeven: Het begrip ‘publieke plaats’ in de Wet publieke gezondheid
CiteertitelGst. 2021/64
SamenvattingDe coronawetgeving houdt ons al lange tijd in de greep. Het is dan ook niet onverwacht dat een groeiende groep burgers en bedrijven steeds meer moeite heeft met het brede palet aan beperkende maatregelen. Een afbrokkelend draagvlak daarvoor ontstaat niet alleen wanneer de noodzaak voor de beperkingen onvoldoende duidelijk is, maar ook als de indruk bestaat dat er willekeur is bij de toepassing van de geldende regelgeving.
Auteur(s)A.E. Schilder
LinkVolledige tekst wetsartikel (58a Wpg, wetten.overheid.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelEerlijk zullen we alles (ver)delen: Kan een meervoudig onderhandse procedure een relevante verdeelmethode zijn voor de verdeling van schaarse vergunningen?
CiteertitelGst. 2021/65
SamenvattingDe rondvaartboten in de Amsterdamse grachten, een speelautomatenhal in Vlaardingen, de bloemenkraam op de straathoek en de visboer op de markt. Het is slechts een greep uit de talrijke voorbeelden, maar een burger krijgt vaker te maken met schaarse publieke rechten dan hij zou vermoeden. De openbare ruimte in Nederland is beperkt, waardoor bestuursorganen voorwaarden verbinden aan het gebruik ervan. Een publiek recht is schaars als er een plafond is ingesteld en het aantal beschikbare vergunningen vooraf tot een maximum is beperkt. Een bestuursorgaan moet in deze gevallen met een verdelingsprocedure bepalen welke aanvrager al dan niet de schaarse vergunning krijgt.
Auteur(s)B.J.A. Pellegrom , A. Drahmann
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelEen nieuwe Alcoholwet en een initiatiefvoorstel Wet regulering mengformules
CiteertitelGst. 2021/66
SamenvattingOp 28 januari 2021 is door publicatie in Staatsblad 2021, 26 een belangrijke wijziging van de Drank- en horecawet bekend gemaakt. Na inwerkingtreding van deze wijziging zal de wet de nieuwe citeertitel ‘Alcoholwet’ dragen. Reeds voor het wetsvoorstel Alcoholwet heeft Tweede Kamerlid Ziengs (VVD), op 6 juni 2018, een initiatiefwetsvoorstel ingediend tot wijziging van de Drank- en horecawet en enkele andere wetten in verband met verruiming van de mogelijkheid tot het inzetten van mengformules (Wet regulering mengformules). In dit artikel worden de nieuwe Alcoholwet en het initiatiefwetsvoorstel besproken, vooral tegen de achtergrond van de gemeentelijke taken en bevoegdheden. De onderdelen die het gemeentebestuur niet of nauwelijks regarderen zal ik niet of meestal beknopt behandelen.
Auteur(s)W.P. Adriaanse
LinkVolledige tekst Staatsblad (officielebekendmakingen.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 24-03-2021
CiteertitelGst. 2021/67
SamenvattingWeigeringsbesluit bestemmingsplan onzorgvuldig voorbereid en berust niet op een deugdelijke motivering.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 april 2019 heeft de raad van Súdwest-Fryslân besloten om het bestemmingsplan "Hemelum, De Soal 4" niet vast te stellen. Hemelumer Hoeve B.V. wil haar kernfokbedrijf aan De Soal 4 te Hemelum uitbreiden met twee nieuwe varkensstallen en activiteiten op het gebied van mestverwerking en voerbereiding. Hiervoor is een bouwvlak nodig van 2,0 ha, waarvan 1,5 ha voor de varkenshouderij en 0,5 ha voor mestverwerking en voerbereiding. De bedoeling is dat rondom het bouwperceel wordt voorzien in een beplantingsstrook ter inpassing van de bedrijfsbebouwing. Hemelumer Hoeve B.V. vindt dat het weigeringsbesluit van de raad onzorgvuldig is voorbereid en niet berust op een deugdelijke motivering. Volgens haar had het plan moeten worden vastgesteld en had het college dienovereenkomstig een omgevingsvergunning moeten verlenen.
AnnotatorJ.W. van Zundert
UitspraakECLI:NL:RVS:2021:619
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 24-02-2021
CiteertitelGst. 2021/68
SamenvattingExploitatievergunning afgewezen wegens slecht levensgedrag.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 maart 2019 heeft de burgemeester van Waddinxveen een aanvraag van [appellant sub 2] om verlening van een exploitatievergunning afgewezen. [appellant sub 2] heeft de burgemeester op grond van artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening Waddinxveen 2009 verzocht om een vergunning te verlenen voor de exploitatie van [lunchroom]. Bij die aanvraag heeft zij een Verklaring Omtrent het Gedrag gevoegd en heeft zij een vragenformulier op grond van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur moeten invullen. Dat formulier heeft zij in mei 2018 ingevuld en ondertekend. Daarbij heeft zij verklaard dat formulier naar waarheid te hebben ingevuld. Tot het moment dat op de aanvraag was besloten, mocht [appellant sub 2] van de burgemeester bij wijze van coulance de lunchroom exploiteren. De burgemeester heeft de aanvraag voor een exploitatievergunning afgewezen, omdat [appellant sub 2] volgens hem in enig opzicht van slecht levensgedrag is.
AnnotatorB. van der Vorm
UitspraakECLI:NL:RVS:2021:392
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 10-02-2021
CiteertitelGst. 2021/69
SamenvattingBevoegdheid tot invordering verjaard, zodat de verbeurde dwangsommen niet meer konden worden ingevorderd. Appellante daarom onverschuldigd betaald.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 december 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders van Utrecht aan Stichting Ludens ten aanzien van vijf kinderopvanglocaties lasten onder dwangsom opgelegd. Stichting Ludens is houder van een aantal kinderopvanglocaties in Utrecht. Het college heeft aan Stichting Ludens als houder van de kinderopvanglocaties [kinderopvanglocatie 1], [kinderopvanglocatie 2], [kinderopvanglocatie 3], [kinderopvanglocatie 4] en [kinderopvanglocatie 5] lasten onder dwangsom opgelegd. Aanleiding hiervoor is het volgens het college voortduren van enkele in het verleden geconstateerde overtredingen van de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Bij besluit van 30 november 2018 heeft het college de lasten ten aanzien van de locaties [kinderopvanglocatie 1], [kinderopvanglocatie 2], [kinderopvanglocatie 3] en [kinderopvanglocatie 4] uit coulance ingetrokken, omdat bij latere inspecties is gebleken dat Stichting Ludens daar structurele verbeteringen heeft doorgevoerd.
AnnotatorR. Olivier
UitspraakECLI:NL:RVS:2021:273
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 22-07-2020
CiteertitelGst. 2021/70
SamenvattingOnderzoek auto en vondst cocaïne is aanleiding onderzoek en sluiting huis op grond van 13b Opiumwet.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 januari 2019 heeft de burgemeester van Rotterdam aan [appellant sub 2] een last onder bestuursdwang opgelegd op grond van artikel 13b van de Opiumwet strekkende tot sluiting van de woning aan de [locatie] te Rotterdam voor de duur van zes maanden. Bij een actie preventief fouilleren in de Zwartewaalstraat is de [neef] van [appellant sub 2] op 23 augustus 2018 staande gehouden. In de auto van de neef zijn 26 ponypacks cocaïne (in totaal 11,7 g) aangetroffen. Dit vormde voor de politie aanleiding de woning van [appellant sub 2] te doorzoeken, omdat de neef daar woonde. Bij de doorzoeking van de woning zijn zeven XTC-pillen (in totaal 3,5 g MDMA) aangetroffen, alsmede latex handschoenen, een grammenweegschaal, een gasbrander en een ploertendoder. In een bestuurlijke rapportage van 27 augustus 2018 heeft de politie, eenheid Rotterdam, de burgemeester verzocht te onderzoeken of hij handhavend wil optreden op grond van artikel 13b van de Opiumwet.
AnnotatorF.A. Pommer
LinkVolledige tekst annotatie (Hekkelman.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:1755
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep 01-03-2021
CiteertitelGst. 2021/71
SamenvattingBijstand. Zwaarste maatregel opleggen aan bijstandsontvanger?
Samenvatting (Bron)Gemeente hoeft niet de zwaarste maatregel op te leggen aan bijstandsontvanger: Als een bijstandsontvanger niet meewerkt aan re-integratie naar betaald werk en een college kan kiezen uit twee verschillende soorten maatregelen, dan mag zij kiezen voor de zwaardere, maar hoeft dat niet.
AnnotatorH. Jans , J.C. de Wit
UitspraakECLI:NL:CRVB:2021:400
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep 08-12-2020
CiteertitelGst. 2021/72
SamenvattingBijstand. Formele rechtskracht van intrekkingsbesluit ziet uitsluitend op rechtsgevolgen van intrekkingsbesluit.
Samenvatting (Bron)De formele rechtskracht van het intrekkingsbesluit ziet uitsluitend op de rechtsgevolgen van het intrekkingsbesluit, namelijk dat appellant vanaf 5 augustus 2013 jegens het college geen recht heeft op bijstand. Appellant kan dan ook in deze procedure, die het besluit tot terugvordering over de periode van 5 augustus 2013 tot en met 30 april 2014 betreft, in volle omvang de daaraan ten grondslag liggende schending van de inlichtingenverplichting bestrijden. Omdat appellant heeft berust in het intrekkingsbesluit, zullen de tegen de terugvordering aangevoerde gronden op de feitelijke en juridische grondslag worden beoordeeld. Appellant heeft zijn inlichtingenverplichting geschonden door niet te melden dat zijn hoofdverblijf niet in de gemeente Heerlen was.
AnnotatorM.I.T. Albers , J.C. de Wit
UitspraakECLI:NL:CRVB:2020:3229
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Gelderland 23-03-2021
CiteertitelGst. 2021/73
SamenvattingBijstand. Onvoldoende inzicht verschaft in hoe in levensonderhoud voorzien. De rechtbank stelt boete opnieuw vast, rekening houdend met een beslagvrije voet van 95% van de toepasselijke bijstandsnorm.
Samenvatting (Bron)Intrekking, terugvordering en boete bijstand. Schending inlichtingenverplichting. Onvoldoende inzicht verschaft in hoe in levensonderhoud voorzien. Niet aannemelijk gemaakt geld geleend voor levensonderhoud. Geen dringende redenen. Ten aanzien van boete beroep op uitspraak CRVB:2020:1525. Inmiddels Wet vereenvoudiging beslagvrije voet in werking getreden. Ambtshalve toepassing lex mitior-beginsel. De rechtbank stelt de boete opnieuw vast, rekening houdend met een beslagvrije voet van 95% van de toepasselijke bijstandsnorm. Verweerder moet de proceskosten in beroep vergoeden, niet die van bezwaar.
AnnotatorL. op den Camp
LinkVolledige tekst annotatie (Schulinck.nl)
UitspraakECLI:NL:RBGEL:2021:1652
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Noord-Holland 18-11-2020
CiteertitelGst. 2021/74
SamenvattingOverheidsbesluitaansprakelijkheid. Onrechtmatige (gedoog)besluiten van gemeente Castricum inzake vier illegale strandpaviljoens. Schadevordering restaurant Blinckers tegen gemeente deels toegewezen. Relativiteit. Geschonden norm betreft beginselplicht tot handhaving. Deze plicht strekt mede tot bescherming vermogensbelangen van Blinckers.
Samenvatting (Bron)Besluitaansprakelijkheid. Twee onrechtmatige besluiten van de gemeente. Schadevordering deels toegewezen. Relativiteit. Bewijslast. De geschonden norm betreft o.a. de beginselplicht tot handhaving. Deze plicht strekt mede tot bescherming vermogensbelangen van eiseres die kan worden aangemerkt als belanghebbende bij het vernietigde besluit. Causaal verband staat vast voor bepaalde periode. Inkomensschade. Schatting.
AnnotatorM.H.J. van Driel , T. Groot
LinkVolledige tekst artikel (stijladvocaten.nl)
UitspraakECLI:NL:RBNHO:2020:9823
Artikel aanvragenVia Praktizijn