Bouwrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Bouwrecht
Datum 02-06-2021
Aflevering 6
RubriekRedactioneel
TitelZelfbewoning
CiteertitelBR 2021/47
SamenvattingIn BR 2021/35 schreef mr. M.J.E. Boudesteijn over de opkoopbescherming van koopwoningen, zij noemde de zelfbewoningsplicht die een gemeente of woningcorporatie met een koper/erfpachter kan overeenkomen: in de koop- of erfpachtovereenkomst/akte staat dan dat de koper/erfpachter bijv. drie jaar lang de woning zelf moet bewonen en niet mag verkopen.
Auteur(s)R.C.J. Cremers
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDuurzame bouwsector via inkoop na 2021: van ‘nice to have’ naar ‘must-have’
CiteertitelBR 2021/48
SamenvattingDe overheid speelt een belangrijke rol in de transitie naar een volledig circulaire (bouw)economie, doordat zij als zogenoemde ‘launching customer’ innovatie en duurzaamheid kan (en zou moeten) stimuleren door innovatiegericht en duurzaam in te kopen. Inmiddels is de ambitie om de markt als overheid te stimuleren tot innovatie en duurzaamheid steeds meer zichtbaar aanwezig.
Auteur(s)T.A. Terlien
LinkVolledige tekst artikel (Ploum.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe veiligheidscoördinator directe omgeving
CiteertitelBR 2021/49
SamenvattingNog voordat het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) – de opvolger van het Bouwbesluit 2012 onder de Omgevingswet – in werking is getreden, zijn daarin veelvuldig wijzigingen aangebracht. Zo werkt het Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen (Bkb) het stelsel van kwaliteitsborging en de taken van de private kwaliteitsborger uit.
AnnotatorP.M.J. de Haan
LinkVolledige tekst besluit (Ontwerpbesluit kwaliteitsborging voor het bouwen, rijksoverheid.nl)
LinkVolledige tekst besluit (Besluit bouwwerken leefomgeving, officielebekendmakingen.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijk ordeningsrecht
TitelRaad van State 07-04-2021
CiteertitelBR 2021/50
SamenvattingVernietiging besluit gemeenteraad om bestemmingsplan niet vast te stellen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 april 2020 heeft de raad van de gemeente Renkum besloten het bestemmingsplan [locatie], 2020" niet vast te stellen. [appellant] is sinds mei 2018 eigenaar van het perceel aan de [locatie] in Oosterbeek (hierna: het perceel). Op het perceel bevindt zich al jaren een manege met bijbehorende stallen, een pensionstalling, een rijhal, een paardenbak en een stapmolen. Sinds [appellant] eigenaar is van het perceel is sprake van een andere bedrijfsvoering op het perceel. [appellant] richt zich op de wedstrijdsport. De publieksfunctie van de manege is daarom komen te vervallen, waardoor het aantal paarden dat gehouden wordt is afgenomen en een aantal stallen leeg is komen te staan. Op de plek van deze stallen is sinds eind 2019 een sportschool aanwezig, waarvoor een tijdelijke vergunning is verleend. Daarnaast bevinden zich op het perceel een restaurant en een bedrijfswoning.
AnnotatorJ.W. van Zundert
UitspraakECLI:NL:RVS:2021:736
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuursrecht algemeen
TitelRaad van State 10-02-2021
CiteertitelBR 2021/51
SamenvattingVuilniszakkenproblematiek. Geloofwaardige verklaring appellante waardoor aannemelijk is datzij niet degene is geweest die de afvalstoffen verkeerd heeft aangeboden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 juni 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders van Rijswijk zijn beslissing om op 27 mei 2020 spoedeisende bestuursdwang toe te passen wegens het in strijd met de Afvalstoffenverordening voor de gemeente Rijswijk 2011 aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen, op schrift gesteld. De toepassing van spoedeisende bestuursdwang heeft bestaan uit het verwijderen van een platgemaakte doos die op 27 mei 2020 is aangetroffen onder een stalen trap aan het Waldhoornplein, ter hoogte van de Marimbahal, in Rijswijk. Het college is ervan uitgegaan dat [appellante] de doos verkeerd heeft aangeboden, omdat haar naam en adres op het adreslabel op de doos staan. [appellante] betwist niet dat de doos van haar afkomstig is, maar stelt dat zij de doos in de nabij gelegen papiercontainer heeft gedaan. Zij stelt dat de papiercontainer op de Klaroenstraat vol was, waarom ze is doorgereden naar het Waldhoornplein.
AnnotatorC.M.M. van Mil
LinkVolledige tekst annotatie (Hekkelman.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2021:266
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuursrecht algemeen
TitelRaad van State 27-01-2021
CiteertitelBR 2021/52
SamenvattingWob. Openbaarmaking gegevens agrarische bedrijven waarvoor een melding in het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) gedaan is.
Samenvatting (Bron)Bij drie afzonderlijke deelbesluiten van 6 juni, 1 juli en 23 juli 2019 heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit twee verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur van MOB deels ingewilligd en deels afgewezen. MOB heeft op 13 januari 2019 twee Wob-verzoeken ingediend. Zij heeft bij die verzoeken verzocht om openbaarmaking van gegevens over alle agrarische bedrijven waarvoor een melding in het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is ingediend bij alle bevoegde gezagen vanaf 1 juli 2015 tot 13 januari 2019 en om openbaarmaking van gegevens over alle niet-agrarische bedrijven waarvoor zon melding is gedaan. De Wob-verzoeken omvatten PAS-meldingen van ongeveer 3.500 bedrijven. Voor alle PAS-meldingen geldt dat de minister de meldingsbevestiging uit het AERIUS Register openbaar heeft gemaakt, met uitzondering van de daarin opgenomen persoonsgegevens. De minister heeft gesteld dat in de documenten persoonsgegevens staan zoals namen, privéadressen, topografische kaarten.
AnnotatorA. Drahmann , M.H.A. Bakkum
UitspraakECLI:NL:RVS:2021:153
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Overeenkomstenrecht
TitelHoge Raad 05-03-2021
CiteertitelBR 2021/53
SamenvattingAansprakelijkheid gemeente voor te laat beslissen?
Samenvatting (Bron)Overheidsprivaatrecht. Exploitatieovereenkomst met inspanningsverplichting voor gemeente om voortvarend te handelen m.b.t. aanvragen bouwvergunningen. Aansprakelijkheid voor te laat beslissen? Uitleg. Pas contractuele aansprakelijkheid in het geval dat op grond van onrechtmatige daad aansprakelijkheid bestaat? HR 22 oktober 2010, ECLI:NL:HR:2010:BM7040 (Eindhoven/curatoren) en HR 11 januari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BX7579 (Amsterdam/Have).
AnnotatorE.W.J. de Groot , R.M.F. de Martines
LinkVolledige tekst annotatie (akd.nl)
UitspraakECLI:NL:HR:2021:339
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Omgevingsrecht
TitelRaad van State 03-02-2021
CiteertitelBR 2021/54
SamenvattingOmgevingsvergunning voor realiseren opstelplaats voor winkelwagens.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 december 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders van Westland aan Detailconsult Supermarkten B.V. een omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een opstelplaats voor winkelwagens op het perceel Patijnenburg tegenover 14 (aangevraagd als De Tuinen nabij 66 te Naaldwijk, hierna: het perceel).
AnnotatorJ.A. Mohuddy
UitspraakECLI:NL:RVS:2021:208
Artikel aanvragenVia Praktizijn