Journaal bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Journaal bestuursrecht
Datum 09-06-2005
Aflevering 11
TitelDe trage overheid
CiteertitelJBa 2005/164
SamenvattingTrage besluitvorming door de overheid heeft al een aantal jaren de aandacht. Zo heeft de Nationale Ombudsman er bij herhaling op gewezen dat het gebrek aan voortvarendheid bij bestuursorganen de meest voorkomende reden vormt om een klacht in te dienen en is de Algemene Rekenkamer in verschillende publicaties ingegaan op de tekortkoming in het naleven van beslistermijnen.
Auteur(s)E.M.T.A. G÷ertz
Pagina162-164
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 18-05-2005, 200408454/1
CiteertitelJBa 2005/165
SamenvattingBelanghebbende. Persoonlijk belang.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 januari 2004 (Stcrt. 14 januari 2004, nr. 8) heeft verweerder een wijziging van de op grond van artikel 17 van de Natuurbeschermingswet gesloten gebieden in het staatsnatuurmonument "Waddenzee" bekendgemaakt.
Pagina165-165
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT5688
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 18-05-2005, 200407575/1
CiteertitelJBa 2005/166
SamenvattingBelanghebbende. Rechtstreeks belang.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 februari 2003 heeft de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (thans de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit; hierna: de Minister) aan de gemeente Aalsmeer een ontheffing als bedoeld in artikel 75, derde lid, van de Flora- en Faunawet verleend.
Pagina165-165
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT5667
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 18-05-2005, 200409211/1
CiteertitelJBa 2005/167
SamenvattingBelanghebbende. Kapvergunning. Vereniging.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 februari 2004 heeft het dagelijks bestuur van het stadsdeel Zuidoost van de gemeente Amsterdam (hierna: het dagelijks bestuur) vergunning verleend voor de kap van 736 bomen in de omgeving van de Bijlmerdreef, 's-Gravendijkdreef en de wijk Grunder te Amsterdam-Zuidoost ten behoeve van de vernieuwing van het plangebied Grunder-Grubbenhoeve.
Pagina165-166
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT5700
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 25-05-2005, 200407359/1
CiteertitelJBa 2005/168
SamenvattingBelanghebbende. Machtiging. Rechtspersoon. Statutaire doelstelling.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 juli 2003 heeft het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (hierna: het algemeen bestuur) het peilbesluit voor de Polder Baambrugge Oostzijds vastgesteld.
Pagina166-166
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT6162
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 18-05-2005, 200404492/1
CiteertitelJBa 2005/169
SamenvattingOntvankelijkheid. Zienswijzen. Verschoonbare termijnoverschrijding. Afgifte.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 oktober 2003 heeft de gemeenteraad van Haarlem, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 9 september 2003, het bestemmingsplan "Pijlslaan en omgeving" vastgesteld.
Pagina166-167
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT5687
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 18-05-2005, 200407357/1
CiteertitelJBa 2005/170
SamenvattingBekendmaking. Toezending aan belanghebbende.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 augustus 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Utrecht (hierna: het college) vrijstelling van het geldende bestemmingsplan en bouwvergunning verleend aan de Heeren van Utrecht B.V. voor het renoveren van een sociŰteitszaal en het wijzigen van de bestemming in horeca D (restaurant) op het perceel [locatie] te [plaats].
Pagina167-167
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT5680
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 18-05-2005, 200408382/1
CiteertitelJBa 2005/171
SamenvattingInhoud. Verzuim. Herstel. Identiteit bezwaarmakers.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 mei 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Deventer (hierna: het college) bouwvergunning verleend voor het plaatsen van vier woonwagens op het perceel [locatie] te [plaats].
Pagina167-168
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT5683
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 25-05-2005, 200408856/1
CiteertitelJBa 2005/172
SamenvattingInhoud. Indiening gronden van beroep.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 maart 2002 heeft het college van burgemeester en wethouders van Enschede (hierna: het college) aan appellante bouwvergunning verleend voor het bouwen van een woongebouw met parkeerkelder op het perceel kadastraal bekend gemeente Enschede, sectie [], no. [], plaatselijk bekend [locatie].
Pagina168-168
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT6168
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 20-05-2005, 200503457/1 en 200503457/2
CiteertitelJBa 2005/173
SamenvattingTermijnoverschrijding. Ontbreken rechtsmiddelenvoorlichting. Verschoonbaar.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 juni 2004 heeft verweerder een last onder dwangsom als geregeld in artikel 5:32, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht opgelegd. De dwangsom is vastgesteld op 5.000,00 per week dat er zonder vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer activiteiten plaatsvinden op het perceel [locatie] te [plaats]. Het maximum waarboven geen dwangsom meer wordt verbeurd is vastgesteld op 50.000,00.
Pagina168-168
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT6151
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 18-05-2005, 200408094/1
CiteertitelJBa 2005/174
SamenvattingUitnodiging hoorzitting. Horen. Uitnodiging niet ontvangen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 maart 2004, kenmerk SPN04/36550-1, heeft verweerder aan appellant verscheidene lasten onder dwangsom als bedoeld in artikel 5:32, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht opgelegd wegens overtreding van diverse bepalingen van het Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer (hierna: het Besluit), de Wet milieubeheer en de Wet bodembescherming als gevolg van het in werking zijn van zijn inrichting op het perceel [locatie] te [plaats]. Voor de lasten geldt een begunstigingstermijn tot 3 april 2004.
Pagina169-169
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT5703
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 18-05-2005, 200409954/1
CiteertitelJBa 2005/175
SamenvattingKostenveroordeling. Beroep. Negatieve lijst.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 augustus 2003 heeft de raad van de gemeente Westerveld (hierna: de raad) geweigerd het bestemmingsplan "Buitengebied Havelte" te wijzigen ten behoeve van de aanleg van een nieuw landgoed bij Uffelte.
Pagina169-169
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT5704
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 25-05-2005, 200406219/1
CiteertitelJBa 2005/176
SamenvattingGrondslag. Beroepsgronden. Goede procesorde.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 juni 2004, kenmerk ME/EP/UM/4015990, heeft verweerder ingestemd met het door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Total E&P Nederland B.V." ingediende winningsplan als bedoeld in artikel 34 van de Mijnbouwwet voor de winning van gas uit het voorkomen "Oldelamer". Dat voorkomen wordt thans geŰxploiteerd door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Vermilion Oil & Gas Netherlands B.V." (hierna: Vermilion). Dit besluit is op 26 juni 2004 ter inzage gelegd.
Pagina169-169
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT6157
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 18-05-2005, 200407773/1
CiteertitelJBa 2005/177
SamenvattingVernietiging. Zelf in de zaak voorzien.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 juli 2002 heeft het college van burgemeester en wethouders van Nunspeet (hierna: het college) het verzoek van [verzoeker] afgewezen om handhavend op te treden tegen het gebruik van het pand [locatie] te [plaats] voor kamerverhuur.
Pagina169-170
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT5656
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 20-05-2005, 200503271/2
CiteertitelJBa 2005/178
SamenvattingVoorlopige voorziening. Spoedeisend belang.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 februari 2005 heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan [vergunninghoudster] een vergunning verleend voor het oprichten en in werking hebben van de desbetreffende inrichting gelegen aan de [locatie 1] te [plaats], kadastraal bekend gemeente [plaats], sectie [], nummer []. Dit besluit is op 2 maart 2005 ter inzage gelegd.
Pagina170-170
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT6150
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 24-05-2005, 200503809/2
CiteertitelJBa 2005/179
SamenvattingVoorlopige voorziening. Spoedeisend belang.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 juni 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Hellevoetsluis (hierna: het college) verzoekers op straffe van een dwangsom gelast de permanente bewoning van een recreatiewoning, gelegen aan de [locatie] te [plaats], binnen zes maanden te staken.
Pagina170-170
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT6546
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 24-05-2005, 200503348/2
CiteertitelJBa 2005/180
SamenvattingVoorlopige voorziening. Beslissing op bezwaar.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 oktober 2004 heeft verzoeker (hierna: het college) aan de gemeente Maastricht een vergunning als bedoeld in artikel 11 van de Monumentenwet 1988 verleend voor het restaureren en consolideren van het fort Sint Pieter en het aanbrengen van veiligheidsvoorzieningen op het perceel Luikerweg 80 te Maastricht, kadastraal bekend gemeente Maastricht, sectie A, nr 1074.
Pagina170-171
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT6545
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 25-05-2005, 200405561/1
CiteertitelJBa 2005/181
SamenvattingKennisgeving. Directe omgeving.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 april 2004, kenmerk 0403724, heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan [vergunninghouder] een vergunning verleend voor het oprichten en in werking hebben van een akkerbouwbedrijf met groencompostering, paardenstal, camping en opslag van agrarische producten op het adres [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 28 mei 2004 ter inzage gelegd.
Pagina171-171
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT6171
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 25-05-2005, 200409118/1
CiteertitelJBa 2005/182
SamenvattingTermijn. Bestemmingsplan. Herziening. Planperiode.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 februari 2004 heeft de gemeenteraad van Grootegast het bestemmingsplan "Caspar de Roblespark" vastgesteld.
Pagina171-172
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT6161
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVerschenen
CiteertitelJBa 2005/
Pagina173-173
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelAgenda
CiteertitelJBa 2005/
Pagina173-174
Artikel aanvragenVia Praktizijn