Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 15-06-2021
Aflevering 7524
RubriekRedactioneel
TitelSociaal of asociaal domein? Over fraude en ondermijning…
CiteertitelGst. 2021/75
SamenvattingDe eerste jaren na de stelselwijziging in het gemeentelijk sociaal domein was er vooral aandacht voor het in de steigers zetten van de bestaansreden van de drie wetten: respectievelijk de verstrekking van inkomensvoorzieningen (via de Participatiewet), van maatschappelijke ondersteuning (via de Wmo 2015) en van jeugdhulp (via de Jeugdwet). Die prioritering was begrijpelijk en terecht, maar het betreft wel allemaal de ‘vragen aan de voorkant’ van het proces. Er was niet of nauwelijks aandacht voor ‘de achterkant’, ofwel de handhaving.
Auteur(s)C.W.C.A. Bruggeman
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe wet stikstofreductie en natuurverbetering: een definitieve oplossing voor de stikstofproblematiek in Nederland?
CiteertitelGst. 2021/76
SamenvattingOp 9 maart 2021 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet stikstofreductie en natuurverbetering. De doelstelling van deze wet is een reductie van de stikstofdepositie in Nederland en het herstel van de stikstofgevoelige habitats in de Nederlandse Natura 2000-gebieden teneinde de doelstelling van de Vogel- en Habitatrichtlijn te realiseren. In deze bijdrage worden de wet en de bijbehorende regelingen kritisch beschouwd. De centrale vraag hierbij is of de reductie van stikstof en het herstel van de habitats in Natura 2000-gebieden voldoende geborgd is.
Auteur(s)S.D.P. Kole
LinkMeer over dit wetsvoorstel (eerstekamer.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe Wet open overheid in de gemeentelijke praktijk; wat brengt de novelle? (deel III)
CiteertitelGst. 2021/77
SamenvattingHet wijzigingswetsvoorstel Wet open overheid werd 2 januari 2019 ingediend. Aanvaarding volgde ruim twee jaar later op 26 januari 2021. Alle reden dus voor een analyse van de belangrijkste wijzigingen voor de Woo. De Woo wordt nu verder behandeld door de Eerste Kamer.
Auteur(s)C.N. van der Sluis
LinkMeer over dit wetsvoorstel (eerstekamer.nl)
LinkVolledige tekst artikel (Overheidenopenbaarheid.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 17-03-2021
CiteertitelGst. 2021/78
SamenvattingBestuurlijke boete voor het zonder vergunning omgezet houden van een zelfstandige woning in onzelfstandige woonruimten.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 februari 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam aan [appellante] een bestuurlijke boete opgelegd van 6.000,00 voor het zonder vergunning omgezet houden van een zelfstandige woning in onzelfstandige woonruimten. Op 29 oktober 2018 heeft het college een melding ontvangen over mogelijke woonfraude in de woning. Toezichthouders van de gemeente hebben op 16 januari 2019 een huisbezoek afgelegd om te controleren of er een derde bewoner was. Het college heeft naar aanleiding van het daarover op ambtsbelofte opgestelde rapport van bevindingen van 17 januari 2019 een bestuurlijke boete van 6.000,00 aan [appellante] opgelegd, omdat het college uit de constateringen van de toezichthouders afleidt dat de woning door drie personen werd bewoond zonder dat zij een daartoe strekkende vergunning voor omzetting van de woning had.
AnnotatorO.Y. Ifzaren
UitspraakECLI:NL:RVS:2021:577
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 17-03-2021
CiteertitelGst. 2021/79
SamenvattingAfdeling ‘gaat om’, hoger beroep toch ontvankelijk ondanks ontbreken tijdig procesbesluit, bekrachtiging achteraf mogelijk.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 december 2016 heeft het dagelijks bestuur van Samenwerkingsverband Noord-Nederland een verleningsbeschikking voor [wederpartij] op grond van de Investeringspremieregeling Noord-Nederland 2008 ingetrokken en het verleende voorschot van 73.180,00 teruggevorderd. In de Investeringspremieregeling Noord-Nederland 2008 (hierna: IPR 2008) staat dat stuwende ondernemingen die zich gaan vestigen in bepaalde gebieden van Noord-Nederland worden gesteund. De regeling subsidieert in beperkte mate ook uitbreidingsprojecten. Er kan in dat kader een subsidie worden aangevraagd voor onder meer investeringen in bedrijfsgebouwen, duurzame bedrijfsuitrusting en immateriële activa. Naar aanleiding van het door [wederpartij] tegen het besluit gemaakte bezwaar, heeft de externe commissie voor de bezwaarschriften in juni 2017 aan het dagelijks bestuur advies uitgebracht. In het advies staat dat het oprichten van een nieuw bedrijf genaamd SP&S niet kan worden gezien als een vestigingsproject.
AnnotatorJ. Wieland
LinkVolledige tekst annotatie (stijladvocaten.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2021:567
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 24-02-2021
CiteertitelGst. 2021/80
SamenvattingOmgevingsvergunning verleend voor legaliseren bestaand bijgebouw. Belemmering uitzicht appellant?
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 maart 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders van Aa en Hunze aan [vergunninghouder] omgevingsvergunning verleend ter legalisering van een reeds bestaande berging op het perceel [locatie 1]. Bij besluit van 29 maart 2017 heeft het college omgevingsvergunning verleend voor het legaliseren van een bestaand bijgebouw van 2,40 m hoog, 2,60 m breed en 3,60 m breed op het perceel [locatie 1]. [appellant] woont op het perceel [locatie 2] gelegen schuin achter dit perceel. Vanuit zijn woning heeft hij zicht op het bij besluit van 29 maart 2017 vergunde bijgebouw. Het bijgebouw staat in de zijtuin van het perceel van [vergunninghouder] tegen de perceelsgrens van het perceel van [appellant].
UitspraakECLI:NL:RVS:2021:375
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 24-02-2021
CiteertitelGst. 2021/81
SamenvattingMet indienen van klachtformulier is niet tijdig bezwaar gemaakt, omdat klachtformulier niet als bezwaarschrift is aan te merken.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 augustus 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam aan Beleggingsmaatschappij Klaprozenweg Amsterdam (BKA) B.V. een omgevingsvergunning verleend voor het oprichten van een combinatiegebouw met 72 huurwoningen en kantoor-, bedrijfs- en bijeenkomstruimtes, met bijbehorende nevenfuncties, op het terrein op de hoek Hulstweg en Vlierweg (kavel BSH06) in Amsterdam. Het college heeft aan BKA een omgevingsvergunning verleend. Op 30 augustus 2019 heeft [appellant] het college langs digitale weg verzocht om de vergunningsstukken. Op 8 september 2019 heeft [appellant] een online klachtformulier ingediend bij het college, omdat hij de gevraagde stukken nog niet had ontvangen. Op 7 oktober 2019 ontving [appellant] van het college een "link" naar de stukken.
AnnotatorG.J. Stoepker
UitspraakECLI:NL:RVS:2021:381
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 24-02-2021
CiteertitelGst. 2021/82
SamenvattingWet openbaarheid van bestuur afschriften vijftig documenten die betrekking hebben op de vuurwerkramp in Enschede.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 juli 2018 heeft de staatssecretaris een verzoek van [appellant] op grond van de Wet openbaarheid van bestuur om afschriften van vijftig documenten die betrekking hebben op de vuurwerkramp in Enschede gedeeltelijk afgewezen. [appellant] doet in zijn hoedanigheid als journalist onderzoek naar de vuurwerkramp in Enschede van 13 mei 2000. Hij heeft in zijn verzoek van 29 maart 2018 verzocht om een afschrift van vijftig stukken die in het jaar 2000 en daarna zijn opgesteld door het toenmalige Ministerie van Verkeer en Waterstaat. De vijftig documenten heeft hij overgenomen uit de literatuurlijst van het proefschrift van T.F.M. Woeltjes, "Teamwork in het beleidsdepartement, De kwaliteit van beleidsontwikkeling in een groep", dat zij op 25 juni 2010 in het openbaar heeft verdedigd. In hoofdstuk 4 van het proefschrift is (met name) ingegaan op het groepsproces en de kwaliteit van beleidsontwikkeling rondom het thema vuurwerk voor en na de vuurwerkramp.
AnnotatorC.N. van der Sluis
LinkVolledige tekst annotatie (Overheidenopenbaarheid.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2021:399
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 27-01-2021
CiteertitelGst. 2021/83
SamenvattingSubsidie. Stichting Openbare Bibliotheek Eindhoven.
Samenvatting (Bron)Bij uitspraak van 13 februari 2019, ECLI:NL:RVS:2019:413, heeft de Afdeling het door de bibliotheek ingestelde hoger beroep gegrond verklaard en de uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant van 30 mei 2018 in zaak nr. 17/3023 vernietigd, voor zover de rechtbank in die uitspraak de besluiten van 30 september 2016 en 20 april 2017 van (het bestuur van) de Stichting Cultuur Eindhoven heeft herroepen. Op 31 mei 2016 heeft de bibliotheek, op grond van de Subsidieregeling Cultuur Eindhoven 2017-2020 voor de periode 2017-2020 een subsidie van 14.018.000,00 aangevraagd. Bij besluit van 30 september 2016, (onder aanpassing van de motivering) gehandhaafd bij besluit van 26 september 2017, heeft SCE deze aanvraag gehonoreerd in zoverre dat aan de bibliotheek voor die periode een subsidie is verleend van maximaal 12.788.468,00, hetgeen 1.229.532,00 lager is dan aangevraagd.
AnnotatorE.M.M.A. Driessen , A. Drahmann
UitspraakECLI:NL:RVS:2021:176
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelKroniek van het gemeentelijk sociaal domein: Participatiewet
CiteertitelGst. 2021/84
SamenvattingDe kroniekschrijvers zagen veel interessante rechtspraak inzake de Participatiewet (Pw) en aanverwante kwesties langskomen. We noemen hier alvast een aantal publicaties over de Pw die in de kroniekperiode in De Gemeentestem zijn verschenen. In een redactioneel van mei 2020 benoemde Bruggeman een aantal overbruggingsuitkeringen in het kader van de maatregelen in verband met de uitbraak van het coronavirus, waaronder de onder de Pw sorterende Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers.
Auteur(s)C.W.C.A. Bruggeman , R. Stijnen , T.J. Poppema , M.W. Venderbos
Artikel aanvragenVia Praktizijn