Tijdschrift voor Bouwrecht

Uitgever Instituut voor Bouwrecht
Tijdschrift Tijdschrift voor Bouwrecht
Datum 17-06-2021
Aflevering 6
RubriekArtikelen
TitelHet arrest Varkens in Nood en de ruimhartige uitleg van de Afdeling nader beschouwd
CiteertitelTBR 2021/67
SamenvattingVoor de ingewijde bestuursrechtjurist kwam het arrest Varkens in Nood van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: het Hof) van 14 januari 2021 naar alle waarschijnlijkheid niet als een donderslag bij heldere hemel. De uitspraak van de Rechtbank Limburg (hierna: de Rechtbank) die de aanleiding vormde voor het arrest had in de literatuur immers al enige aandacht gekregen, evenals de kritische conclusie van advocaat-generaal Bobek.
Auteur(s)R.H.W. Frins
UitspraakECLI:EU:C:2021:7
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelOnteigenen, de bestuursrechter en de Omgevingswet
CiteertitelTBR 2021/68
SamenvattingOver de toekomst van het onteigeningsrecht onder de Omgevingswet is de laatste jaren al veel gezegd en geschreven - variërend van een tamelijk warm onthaal tot fundamentele kritiek.
Auteur(s)J.S. Procee , M.J.W. Timmer , L.A. Jager
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelVertraging in de bouw: samenloop van vertragingsevents
CiteertitelTBR 2021/69
SamenvattingVertraging in de oplevering van een bouwproject leidt tot één van de meest voorkomende discussies tussen aannemer en opdrachtgever. Een centraal thema in die discussies is de relatie tussen de vertragingsoorzaken en het kritieke pad van de planning.
Auteur(s)J.W.A. Meesters , A.S. de Nijs
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetenschap
TitelDe aansprakelijkheid van de onderaannemer jegens de opdrachtgever: een vergelijking met het Duitse recht
CiteertitelTBR 2021/70
SamenvattingIn de praktijk is onderaanneming een gangbare contractsvorm. Onderaanneming houdt in dat degene die het initiatief neemt tot de bouw van een werk - de opdrachtgever - de bouw integraal opdraagt aan één hoofdaannemer die op zijn beurt, onder eigen verantwoordelijkheid, een onderdeel van het werk uitbesteedt aan een onderaannemer.
Auteur(s)C.F. Manders
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelInformatieverstrekking in de UAV-GC 2005 en concept UAV-GC
CiteertitelTBR 2021/71
SamenvattingIn haar afscheidsrede ‘De zaak van de smeltende dinosaurus’ schreef em. prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis: ‘De informatievoorziening is de achilleshiel bij de totstandkoming van geïntegreerde contracten, daar is iedereen het wel over eens. Er moet dus wat aan gedaan worden’. Inmiddels is de concept UAV-GC ter visie gelegd bij CROW en dus is bekend wat er aan het onderwerp informatievoorziening is gedaan
Auteur(s)W.J.M. Herber
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPraktijk
TitelGebreken in het uitgevoerde bouwwerk: stelplicht en bewijslast (Deel I): Een praktijkbijdrage over aansprakelijkheid, haar gevolgen en de daarbij behorende stelplicht en bewijslastverdeling
CiteertitelTBR 2021/72
SamenvattingIn de afgelopen twee decennia heeft de verbetering van de bouwkwaliteit steeds meer aandacht gekregen. Het voorlopige sluitstuk van die toenemende aandacht is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) welke wet, naar het zich nu laat aanzien, op 1 januari 2022 in werking zal treden.
Auteur(s)P. Vermeij
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 07-04-2021
CiteertitelTBR 2021/73
SamenvattingBurgerparticipatie. Uitvoerbaarheid bestemmingsplan. Relativiteitsvereiste staatssteun en Dienstenrichtlijn. VNG-brochure Handreiking Bedrijven en milieuzonering. Verwijzing naar brochure volstaat voor geur. Nader onderzoek vereist voor geluid vanwege locatiespecifieke omstandigheden
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 februari 2020 heeft de raad van de gemeente Waalre het bestemmingsplan "Natuurbelevingscentrum Buiten, Waalre" vastgesteld. Het plan voorziet in de realisatie van een informatiecentrum met een horecagelegenheid aan de waterplas "De Meeris" als onderdeel van de ontwikkeling van Waalre-Noord. In het voorheen geldende bestemmingsplan had het perceel een groenbestemming. [appellant sub 1] en [appellant sub 2] wonen in de directe omgeving van het plangebied en zij vrezen dat hun woon- en leefklimaat door de voorziene horecagelegenheid zal worden aangetast.
AnnotatorH.J. de Vries , Redactie
UitspraakECLI:NL:RVS:2021:699
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Wabo
TitelRaad van State 28-04-2021
CiteertitelTBR 2021/74
SamenvattingOmgevingsvergunning. Kerkgebouw. Religieus klokgelui:
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 februari 2019 heeft het college aan de Hersteld Hervormde Gemeente Tholen een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een kerk op het perceel Grindweg 49a te Tholen en het gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan. Het college heeft de omgevingsvergunning verleend en hier het volgende voorschrift aan verbonden: "Het gebruik van het kerkgebouw is toegestaan onder de voorwaarde dat een goed woon- en leefklimaat voor de omgeving gegarandeerd is en blijft. In paragraaf 5.5 van de ruimtelijke onderbouwing is ten aanzien van het aspect milieuzonering' geconcludeerd dat dit geen belemmering vormt voor de uitvoerbaarheid van dit plan. Bij het aanbrengen van een luidklok in de toekomst moet middels een akoestisch onderzoek worden aangetoond dat de geldende geluidsnormen voor het gebiedstype rustige woonwijk' uit de VNG-uitgave 'Bedrijven en Milieuzonering' niet worden overschreden zodat een goed woon- en leefklimaat gehandhaafd blijft."
AnnotatorR. Kegge , Redactie
UitspraakECLI:NL:RVS:2021:910
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Algemeen bestuursrecht
TitelRechtbank Amsterdam 12-03-2021
CiteertitelTBR 2021/75
SamenvattingBesluit tot aanwijzing van wijken waarin vakantieverhuur verboden is. Grondslag in Huisvestingsverordening Amsterdam 2020 in strijd met Huisvestingswet 2014. In Huisvestingswet 2014 geen ruimte voor totaalverbod op vakantieverhuur.
Samenvatting (Bron)Met het aanwijzingsbesluit verbodswijken vakantieverhuur Amsterdam heeft de gemeente Amsterdam drie wijken aangewezen als gebieden waar het verboden is woonruimten in gebruik te geven voor vakantieverhuur. Naar het oordeel van de rechtbank biedt de Huisvestingswet 2014 niet de ruimte voor een verbod op vakantieverhuur zoals geregeld in artikel 3.3.8b, derde lid, van de Huisvestingsverordening 2020. Artikel 3.3.8b, derde lid, van de Huisvestingsverordening 2020 is onverbindend wegens strijd met de Huisvestingswet 2014. Volgens de rechtbank volgt uit de Huisvestingswet 2014 dat een verbod op vakantieverhuur in één of meerdere door de gemeente te bepalen wijken niet tot de mogelijkheden behoort. Het is immers geen vergunningsvoorwaarde of -voorschrift.
AnnotatorR. van der Hulle , M.C.T.M. Sonderegger , Redactie
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2021:1017
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuurlijke schadevergoeding
TitelRaad van State 03-03-2021
CiteertitelTBR 2021/76
SamenvattingPlanschade. Compensatie in natura. Schadebeperkingsplicht:
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 november 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen een aanvraag van MTM om een tegemoetkoming in planschade afgewezen, aan MTM een vergoeding van 1.089,00 toegekend voor de in verband met de behandeling van de aanvraag redelijkerwijs gemaakte kosten van deskundige bijstand en bepaald dat het door MTM betaalde drempelbedrag van 300,00 aan haar wordt gerestitueerd. In geschil is of tegemoetkoming in de door MTM geleden planschade voldoende anderszins is verzekerd en of vergoeding van de door MTM gestelde overige schade in deze procedure mogelijk is.
AnnotatorB.J. van Ettekoven , G.T.J.M. Jurgens , E.A. Minderhoud
UitspraakECLI:NL:RVS:2021:436
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuurlijke schadevergoeding
TitelRaad van State 17-03-2021
CiteertitelTBR 2021/77
SamenvattingPlanschade. Compensatie in natura. Schadebeperkingsplicht
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 juli 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders van Lelystad een aanvraag van [appellant sub 2] om een tegemoetkoming in planschade afgewezen. In 1997 heeft [appellant sub 2] een tussen de Binnenhavenweg en de Wortmantocht te Lelystad gelegen terrein met een oppervlakte van ongeveer 87.456 m² gekocht. Het terrein is onderdeel van een gebied dat bekend staat als De Groene Velden. Op 2 december 2015 heeft [appellant sub 2] het college verzocht om een tegemoetkoming in de planschade die hij heeft geleden als gevolg van de inwerkingtreding van het bij raadsbesluit van 14 mei 2013 vastgestelde bestemmingsplan De Groene Velden, partiële herziene vaststelling artikel 5. In het nieuwe bestemmingsplan is onder meer bepaald dat een bouwperceel op het terrein een minimale omvang van 5.000 m² heeft. Onder het aan de inwerkingtreding van het nieuwe bestemmingsplan voorafgaande planologische regime van het bestemmingsplan De Groene Velden was geen beperking aan de omvang gesteld.
AnnotatorF.A. Mulder , C.C. Corsten , Redactie
UitspraakECLI:NL:RVS:2021:554
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 06-10-2020
CiteertitelTBR 2021/78
SamenvattingMeerwerk. Asbest. Uitvoering werkzaamheden. Stelplicht. Bewijslast. Kosten. Bestekswijzigingen. Opleverdatum
Samenvatting (Bron)Hoger beroep. Asbest. Meerwerk. De opdrachtgever mocht verwachten en dat heeft de aannemer ook moeten verwachten dat de eventueel extra te verrekenen aanwezigheid van asbest ziet op de aanwezigheid van asbest waaruit voor de aannemer daadwerkelijk extra werkzaamheden of kosten zouden voortvloeien. Over en weer mochten partijen niet van elkaar verwachten dat de enkele aanwezigheid van meer asbest, ook als dat niet of slechts beperkt tot extra werkzaamheden of kosten zou leiden, de aannemer recht zou geven op betaling als meerwerk tegen de eerder overeengekomen prijs.
AnnotatorF. van Cassel-van Zeeland
LinkVolledige tekst annotatie (cassel-advocatuur.nl)
UitspraakECLI:NL:GHARL:2020:8022
Artikel aanvragenVia Praktizijn