Tijdschrift voor Agrarisch Recht

Uitgever Den Hollander
Tijdschrift Tijdschrift voor Agrarisch Recht
Datum 31-05-2021
Aflevering 5
RubriekKort & bondig
TitelJe zou maar ‘PAS-melder’ zijn!
CiteertitelTvAR 2021, afl. 5
SamenvattingEén van de consequenties van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 is dat activiteiten waarvoor onder vigeur van het Programma Aanpak Stikstof enkel een meldingsplicht gold, alsnog vergunningplichtig zijn geworden. In veel gevallen kan echter geen natuurvergunning voor het project worden verkregen. De Minister van LNV heeft reeds in het najaar van 2019 een oplossing in het vooruitzicht gesteld voor sommige PAS-melders.
Auteur(s)P.P.A. Bodden
LinkVolledige tekst Kamerbrief (officielebekendmakingen.nl)
LinkVolledige tekst artikel (Hekkelman.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:1603
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelGeen recht op stikstofrechten voor de pachter!
CiteertitelTvAR 2021, afl. 5
SamenvattingDienen de stikstofrechten bij het einde van de pachtovereenkomst tussen de verpachter en pachter 50/50 te worden verdeeld of zijn en blijven deze rechten volledig eigendom van verpachter? Uit een eerste uitspraak van de pachtkamer volgt dat de pachter bij het einde van de pachtovereenkomst geen recht heeft op de stikstofrechten die op naam van de verpachter staan.
Auteur(s)F. Gietema-van der Heide
LinkVolledige tekst artikel (vandersluisvanderzeekalmijn.nl)
UitspraakECLI:NL:RBNNE:2021:1799
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe toekomst van het agrarisch recht – Rode draad - De deelname van deskundigen aan de pachtrechtspraak
CiteertitelTvAR 2021, afl. 5
SamenvattingTer gelegenheid van het afscheid van Willem Bruil als bijzonder hoogleraar Agrarisch recht aan de Rijksuniversiteit Groningen was er op 13 maart 2020 een afscheidssymposium georganiseerd. Op 12 maart 2020 werd die bijeenkomst geannuleerd vanwege corona. Vol optimisme kwam er snel een nieuwe datum, in juni 2020. Ook die datum ging niet door en het symposium zal naar verwachting niet meer in de destijds beoogde vorm doorgaan. Nu het symposium geen doorgang vindt, is besloten om (een bewerking van) deze inleidingen als een rode draad in de komende edities te plaatsen.
Auteur(s)E.H.M. Harbers
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 11-08-2020
CiteertitelTvAR 2021/8055
SamenvattingOntbinding pachtovereenkomst. Pachter is op enkele punten tekortgeschoten, maar de geringe tekortkomingen rechtvaardigen niet de ontbinding van de pachtovereenkomst (r.o. 2.18 slot). Daarbij bestaat veel aandacht voor de moeilijke omstandigheden waarin de pachter in de periode 2012-2014 verkeerde. Een met oog voor de subjectieve omstandigheden van pachter gewezen vonnis derhalve.
Samenvatting (Bron)Artikel 7:376 BW. Vervolg van ECLI:NL:GHARL:2019:7068. Ontbinding pachtovereenkomst. Persoonlijk gebruik. Beslissing na getuigenverhoor. Afdracht suikerquotum.
AnnotatorJ.W.A. Rheinfeld
LinkVolledige tekst annotatie (RuG.nl)
UitspraakECLI:NL:GHARL:2020:6268
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 22-12-2020
CiteertitelTvAR 2021/8056
SamenvattingPacht. Bewijslast. Ondanks leugens en (vermeende) onderpacht blijft de pachtovereenkomst voor een groot deel intact.
Samenvatting (Bron)art. 7:376 BW. Vervolg op ECLI:NL:GHARL:2019:7212 Verpachter wil de pachtovereenkomsten laten ontbinden omdat de pachter de verschuldigde pacht niet betaalt, de exploitatie aan anderen overlaat, geen landbouwbedrijf meer heeft en de directeur van verpachter heeft bedreigd. De pachter betwist dat. Verpachter mag bewijzen dat pachter tekortschiet omdat hij geen agrarische onderneming meer drijft met het gepachte en/of het gepachte niet als goed pachter gebruikt door het aan derden in gebruik te verstrekken of onder te verpachten en van de omvang van het mondeling en schriftelijk verpachte. Na getuigenverhoor wijst het hof een gedeeltelijke ontbinding toe.
AnnotatorJ.W.A. Rheinfeld
LinkVolledige tekst annotatie (RuG.nl)
UitspraakECLI:NL:GHARL:2020:10665
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 29-10-2019
CiteertitelTvAR 2021/8057
SamenvattingOnderverpachting. Zie ook: ECLI:NL:GHARL:2021:1462 en ECLI:NL:GHARL:2020:1065. De schadevergoedingsclaim van de verpachter is door het hof, met vorenstaande huurrechtelijke leerstukken als toetssteen, afgewezen, omdat verpachter onvoldoende heeft toegelicht dat hij door de onderverpachting schade heeft geleden (r.o. 2.11). Er is, aldus het hof, meer nodig dan het enkel stellen van het mogelijke risico van schade aan het gepachte door gebruik door een derde. De aannemelijkheid van de schade is te weinig toegelicht, waardoor verpachter de toegang tot schadevergoeding wordt ontzegd. Wel ontbinding en ontruiming, maar geen schadevergoeding luidt het eindoordeel derhalve.
Samenvatting (Bron)tweede tussenarrest in zaak over pachtontbinding wegens niet persoonlijk gebruik/onderverpachting na omschakeling melkveebedrijf naar akkerbouw. De verpachter heeft voorlopig voldoende aannemelijk gemaakt dat de gronden zijn onderverpacht, althans niet door de pachter persoonlijk in gebruik zijn geweest gedurende een aantal jaren. De pachter mag tegen dit bewijsvermoeden tegenbewijs door getuigen leveren.
AnnotatorJ.W.A. Rheinfeld
LinkVolledige tekst annotatie (RuG.nl)
UitspraakECLI:NL:GHARL:2019:9216
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRaad van State 14-04-2021
CiteertitelTvAR 2021/8058
SamenvattingOmgevingsrecht. Beroepsrecht.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 oktober 2019 heeft de raad van de gemeente Almelo het bestemmingsplan "Haghoek Rosarium Westeres" vastgesteld. Uit de toelichting bij het bestemmingsplan "Haghoek Rosarium Westeres" blijkt dat de raad hiermee wil voorzien in een plan ter actualisatie van verschillende bestemmingsplannen, met een overwegend consoliderend karakter. [appellante sub 1] en anderen zijn eigenaren van de percelen [locatie 1] en [locatie 2] in Almelo. [appellant sub 2] is eigenaar van de percelen [locatie 3] en [locatie 4] in Almelo. Aan de gronden van de percelen [locatie 1] en [locatie 2] is in het plan de bestemming "Gemengd - 2" toegekend. [appellante sub 1] en anderen kunnen zich niet ermee verenigen dat in het plan het gebruik van de percelen [locatie 1] en [locatie 2] voor de huisvesting van meer dan één huishouden en kamerverhuur niet is toegestaan. [appellant sub 2] keert zich ook tegen de planregeling voor de percelen [locatie 1] en [locatie 2].
AnnotatorY. Demirci
UitspraakECLI:NL:RVS:2021:786
Artikel aanvragenVia Praktizijn