Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 30-06-2021
Aflevering 7525
RubriekRedactioneel
TitelDe gemeentelijke ‘Omtzigt’
CiteertitelGst. 2021/85
SamenvattingArt. 68 Gw, waarin het parlementaire inlichtingenrecht is geregeld, staat op het moment, als gevolg van de toeslagenaffaire, volop in de belangstelling. Een ingrijpende herinrichting van de informatiehuishouding is door het kabinet aangekondigd, die erin moet resulteren dat de Staten-Generaal beter worden geďnformeerd en zij hun rol als tegenmacht beter kunnen waarmaken.
Auteur(s)S.A.J. Munneke
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelOmgevingswet, van planschade naar nadeelcompensatie
CiteertitelGst. 2021/86
SamenvattingMet de invoering van de Omgevingswet, op 1 juli 2022 of later, wordt het uit de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekende begrip ‘planschade’ vervangen door ‘nadeelcompensatie’, de overkoepelende term voor vergoeding van schade die rechtmatig door de overheid wordt veroorzaakt.
Auteur(s)J.W. van Zundert
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelNaar een échte versterking van de decentrale rekenkamer!? Over decentrale rekenkamers en verbonden partijen
CiteertitelGst. 2021/87
SamenvattingBij de dualisering van het gemeente- en provinciebestuur zijn de verplichte decentrale rekenkamers (of althans de invulling van de rekenkamerfunctie) ingevoerd. De rekenkamers kregen de bevoegdheid onderzoek te doen bij de gemeente of provincie zelf, maar ze kregen ook bevoegdheden om onderzoek te doen bij verbonden partijen van de eigen gemeente of provincie.
Auteur(s)R.J.M.H. de Greef
LinkVolledige tekst artikel (nvrr.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelPannenkoeken en koud water: Over de GOO-behandeling bij de Centrale Raad van Beroep
CiteertitelGst. 2021/88
SamenvattingAl ruim tien jaar is in het bestuursrecht een ontwikkeling gaande van autonoom recht naar responsief recht. Binnen de rechtspraak zijn allerlei proeven en projecten om te komen tot maatschappelijk effectieve(re) rechtspleging.
Auteur(s)J.N.A. Bootsma , G.J. Stoepker , F.M.E. Schulmer
LinkVolledige tekst artikel (linkedin.com)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 17-03-2021
CiteertitelGst. 2021/89
SamenvattingSubsidie wordt niet vastgesteld op basis van de jaarrekening, maar op basis van de werkelijke kosten, zoals de beschikking tot subsidieverlening heeft bepaald. (Zuid-Holland)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 april 2018 heeft het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland de aan de stichting Expertisecentrum Jeugd, Samenleving en Ontwikkeling verleende boekjaarsubsidie vastgesteld op 2.143.000,00 en het te veel betaalde voorschot van 207.000,00 teruggevorderd. De stichting is een ondersteuningsinstelling op de beleidsterreinen maatschappelijke participatie en jeugd. Bij brief van 28 december 2017 heeft de stichting een aanvraag tot subsidievaststelling van de boekjaarsubsidie ingediend. Zij heeft onder meer een halfjaarverslag 2017 van december 2017 en een verantwoording van november 2017 bijgevoegd. In het halfjaarverslag 2017 is een voorziening leegstaand pand van 207.000,00 opgenomen. De stichting heeft dit toegelicht. Zij is op 1 juli 2008 een huurovereenkomst aangegaan voor de duur van tien jaar. Door de beëindiging van de subsidierelatie is er een krimp in het aantal medewerkers. De gehuurde kantoorruimte is daarom te groot.
AnnotatorH. Pennarts
UitspraakECLI:NL:RVS:2021:587
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 17-03-2021
CiteertitelGst. 2021/90
SamenvattingBeroep tegen bestuurlijk rechtsoordeel. Bestuurlijk rechtsoordeel is geen besluit. Afwachten van een besluit omtrent handhaving is in dit geval onevenredig bezwarend. (Minister van I en W)
Samenvatting (Bron)Bij e-mail van 5 augustus 2019 heeft de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (hierna: FUMO) aan [appellante] meegedeeld dat hij een advies heeft ontvangen van de Veiligheidsregio Fryslân (Brandweer Fryslân), dat hij als toezichthoudende dienst van het college van gedeputeerde staten van Fryslân mee gaat in dat advies en dat dit impliceert dat het vuurwerk in Terherne op 7 augustus 2019 geen doorgang kan vinden. [appellante] is een bedrijf dat zich onder meer bezig houdt met het organiseren van vuurwerkshows. [appellante] is daarvoor in het bezit van een toepassingsvergunning zoals bedoeld in het Vuurwerkbesluit. [appellante] was voornemens om op 7 augustus 2019 tijdens een bruiloft in Terherne vuurwerk tot ontbranding te brengen. Op 15 februari 2019 heeft zij daarvoor een melding gedaan als bedoeld in artikel 3B.4 van het Vuurwerkbesluit. Bij e-mail van 5 augustus 2019 heeft FUMO aan [appellante] meegedeeld dat hij als toezichthoudende dienst van het college mee gaat in het advies van de brandweer.
AnnotatorJ.P. Roelfsema
UitspraakECLI:NL:RVS:2021:582
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 09-12-2020
CiteertitelGst. 2021/91
SamenvattingNoodbevel kan worden ingezet om gevolg te geven aan de positieve verplichting uit artikel 2 EVRM, ook als daarbij het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer beperkt wordt. (Nijmegen)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 augustus 2018 heeft de burgemeester van Nijmegen een noodbevel aan [appellant sub 2] gegeven. [appellant sub 2A] woonde met zijn gezin aan de [locatie] in Nijmegen. Dit gezin bestaat uit [appellant sub 2A], zijn echtgenote en hun twee minderjarige kinderen. De burgemeester heeft met toepassing van artikel 175, eerste lid, van de Gemeentewet een noodbevel gegeven en [appellant sub 2] bevolen om: - het perceel en het pand aan de [locatie] met de gezinsleden met onmiddellijke ingang te verlaten; - het pand te sluiten en zichtbaar gesloten te houden; - zich te onthouden van zichtbaar en kenbaar verblijf in de gemeente Nijmegen. Aan het noodbevel heeft de burgemeester ten grondslag gelegd dat er een ernstige vrees is voor het ontstaan van ernstige wanordelijkheden bij de woning van [appellant sub 2]. Er zijn bedreigingen tegen [appellant sub 2A] geuit door vermoedelijk leden van een zware criminele organisatie.
AnnotatorB.J.P.G. Roozendaal , M. Buitenhuis
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:2839
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep 07-04-2021
CiteertitelGst. 2021/92
SamenvattingHet college dient te onderzoeken in hoeverre belanghebbende tijdens zijn verblijf in Davos naast behandeling op grond van de Zvw is aangewezen op individuele begeleiding vanuit de Wmo 2015. (Waterland)
Samenvatting (Bron)Anders dan de rechtbank heeft overwogen, heeft het college de schending van de inlichtingenplicht niet aan het bestreden besluit ten grondslag gelegd. Tussen partijen is niet in geschil dat appellant tijdens zijn verblijf in Davos niet langer was aangewezen op de verstrekte maatwerkvoorzieningen dagbesteding en hulp bij het huishouden. Partijen zijn uitsluitend verdeeld over de vraag of appellant naast de zorg op grond van de Zvw in Davos nog was aangewezen op de verstrekte maatwerkvoorziening begeleiding individueel. Appellant heeft terecht aangevoerd dat het college onvoldoende onderzoek heeft gedaan naar de vraag of hij naast de behandeling in Davos op grond van de Zvw nog was aangewezen op begeleiding individueel op grond van de Wmo 2015. Met het oog hierop heeft het college niet aannemelijk gemaakt dat is voldaan aan de voorwaarden van artikel 2.3.10, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wmo 2015. Uit wat hiervoor is overwogen volgt dat het bestreden besluit onzorgvuldig is voorbereid en niet berust op een deugdelijke motivering, zodat dit besluit in strijd is met de artikelen 3:2 en 7:12, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De rechtbank heeft dit niet onderkend, zodat de aangevallen uitspraak zal worden vernietigd. Doende wat de rechtbank zou behoren te doen, zal de Raad het beroep gegrond verklaren en het bestreden besluit vernietigen. Met het oog op een voortvarende afdoening van het geschil bestaat wel aanleiding om met toepassing van artikel 8:113, tweede lid, van de Awb te bepalen dat tegen de door het college te nemen nieuwe beslissing op bezwaar slechts bij de Raad beroep kan worden ingesteld. Aanleiding bestaat om het college te veroordelen in de proceskosten van appellant.
AnnotatorE.M. Linthorst
UitspraakECLI:NL:CRVB:2021:758
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelGerechtshof Amsterdam 23-02-2021
CiteertitelGst. 2021/93
SamenvattingDe omstandigheid dat een publiekrechtelijke ontheffing niet is ingetrokken, staat niet in de weg aan de beëindiging van de privaatrechtelijke toestemming door middel van opzegging. Geen onaanvaardbare doorkruising van het publiekrecht. (Hoogheemraadschap Rijnland)
Samenvatting (Bron)Kort geding. Hoogheemraadschap. De omstandigheid dat de publiekrechtelijke vergunning niet is ingetrokken staat niet in de weg aan de beëindiging van de privaatrechtelijke toestemming door middel van opzegging. Geen onaanvaardbare doorkruising van het publiekrecht. Geen misbruik van bevoegdheid als bedoeld in artikel 3:14 BW.
AnnotatorW. Lever
LinkVolledige tekst annotatie (legaltree.nl)
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2021:542
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Overijssel 18-05-2020
CiteertitelGst. 2021/94
SamenvattingOverheidsvennootschap is geen bestuursorgaan (b-orgaan). Niet voldaan aan financieel en inhoudelijk criterium. (Overijssel). Deze uitspraak laat de problematiek zien van overheden die ter behartiging van publieke belangen gebruikmaken van vennootschappen waarvan zij tevens aandeelhouder zijn.
Samenvatting (Bron)Verweerder heeft zich terecht op het standpunt gesteld dat zij geen bestuursorgaan in de zin van de Algemene wet bestuursrecht is.
AnnotatorJ.P. Roelfsema
LinkVolledige tekst annotatie (RuG.nl)
UitspraakECLI:NL:RBOVE:2020:1772
Artikel aanvragenVia Praktizijn