Ars Aequi

Uitgever Stichting Ars Aequi
Tijdschrift Ars Aequi
Datum 13-07-2021
Aflevering 7-8
RubriekBijzonder nummer
TitelDe ongekende opleving van het noodrecht in de coronacrisis
CiteertitelAA 2021/0660
SamenvattingOns infectieziektebestrijdingsrecht bleek na de uitbraak van het coronavirus al snel volstrekt ontoereikend voor de noodzakelijk geachte maatregelen. De juridische queeste naar aanvullende bevoegdheden resulteerde uiteindelijk in een speciale coronawet. In langdurige afwachting van die wet werd intensief gebruik­gemaakt van het gemeentelijke noodrecht om het gat te dichten. Zelfs het staatsnoodrecht werd ingezet ter infectieziekte­bestrijding. Dit uitzonderlijke gebruik van het noodrecht staat centraal in dit artikel.
Auteur(s)A.J. Wierenga
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBijzonder nummer
TitelCoronacrisis, staatsnood(recht) en mensenrechten: beeld van een driehoeksverhouding
CiteertitelAA 2021/0672
SamenvattingEr is afgelopen anderhalf jaar veel politieke en juridische discussie geweest over staatsrechtelijke en grondwettelijke aspecten van de maatregelen ter bestrijding van de coronacrisis. Daarbij kwam onder meer de vraag aan de orde of het staats­noodrecht gebruikt zou kunnen worden om deze crisis het hoofd te bieden. Deze bijdrage bekijkt de corona­maatregelen en het staatsnoodrecht vanuit een mensen­rechtelijk en verdrags­rechtelijk perspectief.
Auteur(s)J.-P. Loof
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBijzonder nummer
TitelRampenbestrijding en gezondheidszorg
CiteertitelAA 2021/0682
SamenvattingVoor rampen op het gebied van de volksgezondheid fungeert de Wet publieke gezondheid in combinatie met de Wet veiligheidsregio's. De COVID-19-pandemie heeft laten zien dat de overheid met deze wetten niet was voorbereid op een pandemie. Een tijdelijke wet moest hier de oplossing bieden. Deze crisis legde de spanning tussen publiek en privaat optreden bloot en noopt tot structurele herziening.
Auteur(s)J. Sijmons
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBijzonder nummer
TitelDe ECB in crisistijd: juridische aandachtspunten bij onconventionele maatregelen
CiteertitelAA 2021/0692
SamenvattingCentrale banken kopen op grote schaal door hun overheden uitgegeven schuldpapier op om de inflatie aan te jagen. Als gevolg daarvan worden die overheden voornamelijk gefinancierd door centrale banken. Wat betekent dit voor de begrotingsdiscipline van EU-lidstaten en hoe kijkt het Europese Hof van Justitie hier tegenaan? In dit artikel worden juridische aandachtspunten besproken die ook komende tijd actueel zullen blijven.
Auteur(s)W.H. Bovenschen , C.A.R. Oudhuis , A.W.M. van Toor
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBijzonder nummer
TitelNood breekt wet?
CiteertitelAA 2021/0704
SamenvattingIn geval van dreiging is het verleidelijk om de noodtoestand af te kondigen. Ofschoon de noodtoestand een juridische grondslag kent, is de uitwerking en doorwerking ervan niet op voorhand duidelijk. De auteurs laten zien dat de betekenis van noodmaatregelen van land tot land verschilt, en dat de noodtoestand vooral door politiek-bestuurlijke actie wordt gevormd.
Auteur(s)M. Noordegraaf , N. Terpstra , S. Douglas , M.-J. Schiffelers , B. de Graaf , H. Kummeling
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBijzonder nummer
TitelNood breekt wet, maar dat is zelden nodig als je goed bent voorbereid
CiteertitelAA 2021/0713
SamenvattingIn het Nederlandse overstromingsrisicobeheer is het voorkomen van overstromingen (door middel van het aanleggen en beheren van waterkeringen en het creëren van meer ruimte voor water) de dominante strategie. In dit artikel bespreken wij dat systeem en de positie daarvan binnen het bredere Nederlandse overstromingsrisicobeheer.
Auteur(s)M. Lanz , W.J. van Doorn-Hoekveld , H.K. Gilissen , F. Groothuijse , M. van Rijswick
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBijzonder nummer
TitelArbeidsmigranten (on)beschermd door de COVID-19-crisismaatregelen
CiteertitelAA 2021/0724
SamenvattingArbeidsmigranten vervullen cruciale functies in essen­tiële sectoren, maar verkeren ook in een kwetsbare positie. Deze bijdrage beschrijft enkele maatregelen en oplossingen die tijdens de COVID-19-pandemie nodig bleken om hun komst en inzet mogelijk te blijven maken en hun gezondheid te beschermen.
Auteur(s)A. Böcker , T. de Lange
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBijzonder nummer
TitelRampen en crises: aansprakelijkheid & verzekering of overheidsschadefonds?
CiteertitelAA 2021/0734
SamenvattingDe coronacrisis is ongekend, juist ook door de gevolgen van de getroffen overheidsmaatregelen, maar ook bij eerdere rampen en crises speelde de overheid in ieder geval in de afwikkelingsfase een hoofdrol. Het normale systeem van aansprakelijkheid en verzekering maakt bij de afwikkeling van schade door rampen en crises al snel plaats voor al dan niet incidentele overheids­schadefondsen. Hoe komt dat en valt hier wat aan te doen?
Auteur(s)T. Hartlief
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBijzonder nummer
TitelVerzekering van catastrofale schade
CiteertitelAA 2021/0752
SamenvattingGebeurtenissen als oorlogen, terroristische aanslagen, natuurrampen en atoomkern­reacties kunnen tot catastrofale schade leiden. Schadeverzekeraars sluiten dergelijke catastrofe­risico's veelal uit in de verzekerings­voorwaarden. De vraag is welke schaderisico's onder deze uitsluitingen vallen. Omvat het bijvoorbeeld ook schade door rellen en cyber­terrorisme? Tevens is de vraag hoe catastrofale schade dan wel kan worden opgevangen. In deze bijdrage wordt op deze vragen nader ingegaan.
Auteur(s)W. Weterings
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBijzonder nummer
TitelGegevensbescherming in gezondheidscrises in de EU: apps in de strijd tegen COVID-19
CiteertitelAA 2021/0766
SamenvattingIn crisissituaties - waaronder de coronacrisis - wordt steeds meer gebruik gemaakt van mobiele technologie. Apps verwerken grote hoeveelheden persoonsgegevens van individuen, met gevolgen voor het grondrecht op gegevensbescherming. Deze bijdrage gaat in op de rol van gegevensbescherming in crisisbeheersing en -bestrijding in de EU en bespreekt in hoeverre het recht op gegevensbescherming kan worden ingeperkt in het kader van een gezondheidscrisis.
Auteur(s)H. van Kolfschooten
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBijzonder nummer
TitelDe coronacrisis en de roep om een sterkere Europese gezondheidsunie
SamenvattingIn respons op de uitbraak van het coronavirus heeft de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, de EU-lidstaten opgeroepen een 'sterkere Europese gezondheidsunie' te bouwen. Daartoe zouden de EU-lidstaten eventueel meer bevoegdheden op de terreinen van het volksgezondheids- en gezondheidszorgbeleid aan de EU moeten overdragen. Deze bijdrage beziet of dit inderdaad wenselijk is.
Auteur(s)A. van der Mei
Artikel aanvragenVia Praktizijn