Milieu & Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Milieu & Recht
Datum 28-07-2021
Aflevering 6
RubriekOpinie
TitelIntern salderen en provinciaal stikstofreductiebeleid: spoorwijziging nodig
CiteertitelM en R 2021/63
SamenvattingOp 9 maart 2021 hebben GS van Zuid-Holland de Beleidsregels intern en extern salderen gewijzigd. Aanleiding was de uitspraak ‘Logtsebaan’ van de Afdeling bestuursrechtspraak. Uit die uitspraak volgt dat voor een wijziging van (agrarisch) gebruik waarbij intern wordt gesaldeerd, niet langer een natuurvergunning is vereist.
Auteur(s)T. Nijmeijer
UitspraakECLI:NL:RVS:2021:71
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelAnders omgaan met het ‘Varkens in Nood-arrest’
CiteertitelM en R 2021/64
SamenvattingOp 14 januari 2021 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: het Hof) uitspraak gedaan in zaak C-826/18. Het draait in deze zaak om de toepassing van het Verdrag van Aarhus (verder: het verdrag). De uitspraak staat inmiddels bekend als het ‘Varkens in Nood-arrest’, genoemd naar één van de appellerende stichtingen.
Auteur(s)R.H.W. Frins , S. Hillegers , T.E.P.A. Lam , A.G.A. Nijmeijer
UitspraakECLI:EU:C:2021:7
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUit de praktijk
TitelVoorkomen van ontbossing voor vlees- en palmolieproductie via verduurzaming van mondiale handelsketens
CiteertitelM en R 2021/65
SamenvattingOp 14 april 2021 organiseerde de Werkgroep Mondiale Duurzaamheid van de Vereniging voor Milieurecht (VMR) het webinar ‘Voorkomen van ontbossing voor vlees- en palmolieproductie via verduurzaming van mondiale handelsketens’. Het kon bijna niet actueler: op dezelfde dag verkondigde het Wereld Natuur Fonds dat Nederland een grote Europese aanjager is van ontbossing. Onder leiding van moderator prof. dr. Jonathan Verschuuren spraken dr. Wybe Douma en dr. Laurens Ankersmit vanuit hun expertise over de vraag: kan de mondiale handel in palmolie en vlees verduurzaamd worden om ontbossing tegen te gaan?
Auteur(s)G.W. Kozijn
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUit de praktijk
TitelCETA and its Investor-State Dispute Settlement System: Blessing or Threat to Sustainable Development?
CiteertitelM en R 2021/66
SamenvattingInspiration for this webinar is due to the different conversations occurring in the Dutch Parliament for the ratifications of CETA and other countries equally. Members of these parliaments felt uninformed to be able to participate sufficiently in these conversations. Some states hold CETA to be the Gold Standard whereas others consider this to be ‘GreenWashing’. The webinar, therefore, is to provide some clarification for this polarizing trade deal.
Auteur(s)C. Khosravi
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 13-01-2021
CiteertitelM en R 2021/67
SamenvattingOpvullen geluidzone bij bestemmingsplan. Voorwaarden sloopvergunning voor geluidafschermende bebouwing.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 januari 2019 heeft de raad van de gemeente Zwijndrecht het bestemmingsplan "1e herziening Groote Lindt, geluidverkaveling" vastgesteld. Het plangebied ligt aan de zuidkant van Zwijndrecht en omvat het buitendijks gelegen bedrijventerrein Groote Lindt en een deel van de Oude Maas. Het bedrijventerrein Groote Lindt vormt samen met bedrijventerrein Dordt-West in Dordrecht één industrieterrein in de zin van de Wet geluidhinder (hierna: Wgh). Om dit industrieterrein ligt een geluidzone. Voor beide delen van dit industrieterrein is in 2014 een bestemmingsplan vastgesteld. In het bestemmingsplan "Zeehavens Dordrecht", vastgesteld op 26 november 2014, is voor het terrein Dordt-West een regeling opgenomen voor de geluidruimteverdeling. In het bestemmingsplan "Groote Lindt", vastgesteld op 4 februari 2014, ontbrak een soortgelijke regeling.
AnnotatorW. Claassen-Dales
UitspraakECLI:NL:RVS:2021:66
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHvJEU 25-03-2021, C-565/19 P
CiteertitelM en R 2021/68
SamenvattingDe Carvalho-zaak; de claim van een groep van 37 appellanten gericht op aanscherping van het EU-broeikasgas-emissiereductiedoel strandt op niet-ontvankelijkheid. Carvalho e.a./Parlement en Raad
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 25 maart 2021.#Armando Carvalho e.a. tegen Europees Parlement en Raad van de Europese Unie.#Zaak C-565/19 P.
AnnotatorM. Peeters
UitspraakECLI:EU:C:2021:252
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 07-04-2021
CiteertitelM en R 2021/69
SamenvattingGoedkeuring faunabeheerplan smient door GS Zuid-Holland – gunstige staat van instandhouding.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 november 2017 heeft het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland het door het bestuur van de Faunabeheereenheid vastgestelde Faunabeheerplan smient Zuid-Holland 2017-2023 voor de periode van 10 november 2017 tot en met 9 november 2023 (het faunabeheerplan) goedgekeurd (het goedkeuringsbesluit). De Faunabeheereenheid heeft het faunabeheerplan opgesteld om de schade die smienten aanbrengen aan gras en andere gewassen te kunnen beperken. Dat kan door de vogels te weren, te verjagen of af te schieten. Voor het mogen afschieten is vrijstelling verleend in de Verordening. Volgens het faunabeheerplan kunnen maximaal 6500 smienten worden afgeschoten zonder dat dat een nadelige invloed heeft op de gunstige staat van instandhouding van de soort. Naar het oordeel van de rechtbank heeft het college onvoldoende gemotiveerd dat de staat van instandhouding van de smient niet verder zal verslechteren door uitvoering van het faunabeheerplan.
AnnotatorP. Mendelts
UitspraakECLI:NL:RVS:2021:745
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch 13-04-2021
CiteertitelM en R 2021/70
SamenvattingPlicht waterschap t.a.v. beschoeiingen reikt niet verder dan voor zover nodig voor de waterkering en een deugdelijke waterhuishouding en dient niet ter voorkoming van enkel verzakkingen.
Samenvatting (Bron)Vervolg op ECLI:NL:GHSHE:2018:3431. Onrechtmatige daad. Relativiteit. De aan de normschending ten grondslag gelegde norm strekt niet tot bescherming van het geschonden belang.
AnnotatorJ.J.H. van Kempen
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2021:1083
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 14-04-2021
CiteertitelM en R 2021/71
SamenvattingToepassing Arrest Varkens in Nood (1); in alle gevallen waarin in omgevingsrechtelijke zaken de uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure is toegepast, wordt artikel 6:13 van de Awb niet tegengeworpen aan belanghebbenden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 oktober 2019 heeft de raad van de gemeente Almelo het bestemmingsplan "Haghoek Rosarium Westeres" vastgesteld. Uit de toelichting bij het bestemmingsplan "Haghoek Rosarium Westeres" blijkt dat de raad hiermee wil voorzien in een plan ter actualisatie van verschillende bestemmingsplannen, met een overwegend consoliderend karakter. [appellante sub 1] en anderen zijn eigenaren van de percelen [locatie 1] en [locatie 2] in Almelo. [appellant sub 2] is eigenaar van de percelen [locatie 3] en [locatie 4] in Almelo. Aan de gronden van de percelen [locatie 1] en [locatie 2] is in het plan de bestemming "Gemengd - 2" toegekend. [appellante sub 1] en anderen kunnen zich niet ermee verenigen dat in het plan het gebruik van de percelen [locatie 1] en [locatie 2] voor de huisvesting van meer dan één huishouden en kamerverhuur niet is toegestaan. [appellant sub 2] keert zich ook tegen de planregeling voor de percelen [locatie 1] en [locatie 2].
UitspraakECLI:NL:RVS:2021:786
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Noord-Nederland 19-04-2021
CiteertitelM en R 2021/72
SamenvattingVerzoek tot intrekking van de (onherroepelijke) natuurvergunning van de RWE-centrale in de Eemshaven.
Samenvatting (Bron)Verzoek tot intrekking van de (onherroepelijke) natuurvergunning van de RWE-centrale in de Eemshaven. Bevoegdheid van verweerder is beperkt tot de Natura 2000-gebieden die in de provincie Groningen zijn gelegen (Lieftinghsbroek). Doorzendplicht voor verweerder. Toetsingskader rechtbank voor wat betreft verzoek tot intrekking van natuurvergunningen. Artikel 5.4, tweede lid, van de Wnb betreft een gebonden bevoegdheid. Wel heeft verweerder beoordelingsruimte voor wat betreft de toe te passen maatregelen. Staat van instandhouding van Lieftinghsbroek. Overschrijding van de kritische depositiewaarde (KDW) voor stikstof, gedurende langere tijd. Verklaringen van ecologen. Matige stand van instandhouding bepaalde habitat. Onvoldoende motivering dat de habitats in Lieftinghsbroek alle in een goede staat van instandhouding verkeren. Geen aanleiding om opnieuw een passende beoordeling voor het project te verlangen.
AnnotatorA.A. Freriks
UitspraakECLI:NL:RBNNE:2021:1466
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHvJEU 29-04-2021, C-617/19
CiteertitelM en R 2021/73
SamenvattingNu ook in Nederland relevant: de uitleg van de ETS-begrippen ‘installatie’ en ‘exploitant’. Granarolo.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 29 april 2021.#Granarolo SpA tegen Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e.a.#Verzoek van de Tribunale amministrativo regionale per il Lazio om een prejudici?le beslissing.#Prejudici?le verwijzing - Milieu - Richtlijn 2003/87/EG - Regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten - Artikel 3, onder e) - Begrip ,installatie' - Artikel 3, onder f) - Begrip ,exploitant' - Bijlage I, punten 2 en 3 - Aggregatieregel - Optelling van de capaciteit van de activiteiten van een installatie - Overdracht van een warmte-krachteenheid door de eigenaar van een fabriek - Energieleveringsovereenkomst tussen de overdragende en de verkrijgende onderneming - Aanpassing van de broeikasgasemissievergunning.#Zaak C-617/19.
AnnotatorI.F. Kieft
UitspraakECLI:EU:C:2021:338
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 04-05-2021
CiteertitelM en R 2021/74
SamenvattingToepassing Arrest Varkens in Nood (2); ook niet-belanghebbende (die een zienswijze heeft ingediend) is beroepsgerechtigd.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 september 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders van Hoogeveen aan Powerfield een omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een zonnepark op de locatie Gijsselterweg 6a1 te Fluitenberg. Powerfield heeft een omgevingsvergunning aangevraagd om tijdelijk een zonnepark met ongeveer 87.000 zonnepanelen en enkele transformator stations te realiseren. Het is de bedoeling dat met een zonnepark van deze omvang stroom kan worden opgewekt voor naar schatting 6.666 huishoudens. De gronden waarop deze zonnepanelen zullen worden geplaatst, hebben een gezamenlijke oppervlakte van ongeveer 20 hectare. Het hele projectgebied, waarbij ook de gronden worden meegeteld die worden gebruikt voor de landschappelijke inpassing, heeft een oppervlakte van ongeveer 28 hectare. Rondom het projectgebied wordt een haag gepland met een hoogte van maximaal 2 m. Het bouwplan is in strijd met het bestemmingsplan "Buitengebied Hoogeveen 2017".
UitspraakECLI:NL:RVS:2021:953
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 12-05-2021
CiteertitelM en R 2021/75
SamenvattingPlan-m.e.r. geldt als project-m.e.r.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 maart 2019 heeft de raad van de gemeente Krimpenerwaard het bestemmingsplan "Natuurgebieden Veenweiden Krimpenerwaard" gewijzigd vastgesteld. Het plan heeft als doel de ontwikkeling van natuur en een duurzaam watersysteem in de Krimpenerwaard. Het plan voorziet, onder meer, in de aanleg van natuur op gronden die nu nog in gebruik zijn voor agrarische doeleinden. De te ontwikkelen natuur zal onderdeel worden van het Natuurnetwerk Nederland. Deze ontwikkeling vloeit voort uit de Gebiedsovereenkomst Veenweiden Krimpenerwaard 2014-2021, die in 2014 is gesloten tussen de provincie Zuid-Holland, het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en de voormalige gemeenten Bergambacht, Ouderkerk, Nederlek, Schoonhoven en Vlist (tegenwoordig gezamenlijk: gemeente Krimpenerwaard). Om de natuurontwikkeling van in totaal ongeveer 2.250 ha planologisch mogelijk te maken, zijn de benodigde bestemmingsplannen voor een aantal deelgebieden van het NNN al vastgesteld.
AnnotatorP.E. Lindhout
UitspraakECLI:NL:RVS:2021:1012
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Limburg 19-05-2021
CiteertitelM en R 2021/76
SamenvattingExtern salderen; instandhoudings- en passende maatregel of mitigerende maatregel?
Samenvatting (Bron)In geschil is de natuurvergunning voor de uitbreiding van een varkenshouderij. Twee organisaties met een ideëel doel op het gebied van natuurbescherming hebben met name de bij vergunningverlening toegepaste externe saldering aangevochten. Die saldering houdt in dat de toename van stikstofdepositie op omliggende Natura 2000-gebieden wordt weggestreept tegen het wegvallen van mogelijke depositie doordat vergunningen van andere veehouderijen worden ingetrokken. Zij hebben daartoe een beroep gedaan op bepalingen van de Habitatrichtlijn (Hrl). De rechtbank heeft overwogen dat artikel 6, derde lid, van de Hrl, bezien in onderlinge samenhang met de andere onderdelen van die bepaling, er niet aan in de weg staat dat een maatregel die specifiek voor een project wordt getroffen en daarmee onlosmakelijk functioneel is verbonden, en die derhalve achterwege zou blijven als het aangevraagde project niet tot stand komt, is aan te merken als een mogelijke beschermingsmaatregel in het kader van de passende beoordeling mits zodanige maatregel overigens in alle opzichten voldoet aan de strikte voorwaarden die uit die bepaling voortvloeien. De rechtbank is dan ook van oordeel dat geen sprake is van een onduidelijkheid over de uitleg van de Habitatrichtlijn die aanleiding is om préjudiciële vragen te stellen, wat door de eiseressen was voorgesteld. De rechtbank is tevens van oordeel dat verweerder ingevolge artikel 6 van de Hrl niet kan volstaan met de enkele vergelijking van de toename en de afname in het kader van artikel 6, derde lid, van de Hrl, maar zich eveneens moet vergewissen van de staat van instandhouding en instandhoudingsdoelstellingen van de betrokken Natura 2000-gebieden, in hoeverre daarvoor herstel- en verbetervoorstellen gelden, in verband daarmee andere maatregelen (moeten) worden getroffen en wat daarvan het te verwachten resultaat is. De rechtbank acht dit niet strijdig met de uitspraak van de Afdeling van 30 september 2020 waaruit volgt dat reductie van de depositie na toepassing van extern salderen geen voorwaarde is om extern salderen als mitigerende maatregel in een passende beoordeling te betrekken. Ook al is reductie geen voorwaarde, het eindresultaat van de passende beoordeling dient mede in het licht van artikel 6, eerste en tweede lid, van de Hrl te worden bezien en gemotiveerd. Onderhavig geval vergt dan ook een motivering omtrent de stikstofdepositie als gevolg van het oprichten en exploiteren van de betrokken varkenshouderij op de locaties (hexagonen) waarop (met toepassing van AERIUS) een toename is voorzien en berekend in het licht van eventuele noodzakelijke herstel- en verbetervoorstellen, in verband daarmee andere getroffen maatregelen en het resultaat daarvan.
AnnotatorM.M. Kaajan
UitspraakECLI:NL:RBLIM:2021:4127
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 19-05-2021
CiteertitelM en R 2021/77
SamenvattingPassende beoordeling bestemmingsplan voor kleine gebieden hoeft niet per se tot plan-mer-plicht te leiden. Plan-mer-beoordeling is gelijk aan project-mer-beoordeling. Plan-mer-gebrek kan niet worden gepasseerd omdat in het kader van de plan-mer-beoordeling geen raadpleging adviseurs en bestuursorganen heeft plaatsgevonden.
Samenvatting (Bron)Bij tussenuitspraak van 15 januari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:66, heeft de Afdeling de raad van de gemeente Texel opgedragen een aantal gebreken te herstellen in zijn besluit van 21 februari 2018 tot vaststelling van het bestemmingsplan "Oudeschild, uitbreiding bedrijventerrein". Het plan voorziet in het uitbreiden van het bedrijventerrein Oudeschild op Texel ten behoeve van het verplaatsen van de Texelse Bierbrouwerij. In de tussenuitspraak is naar aanleiding van het beroep van [appellant sub 2] onder 6.4 overwogen dat het besluit van 21 februari 2018 wat artikel 3, lid 3.4, onder c, van de planregels betreft niet zorgvuldig is genomen. Dit is het geval omdat de raad in die bepaling, anders dan hij heeft beoogd, niet heeft geregeld dat bij toepassing van de desbetreffende afwijkingsbevoegdheid rekening moet worden gehouden met de windvang van windturbines. Ter uitvoering van de tussenuitspraak heeft de raad nader onderzoek laten uitvoeren naar de akoestische en verkeerskundige situatie en naar de depositie.
AnnotatorM.A.A. Soppe
LinkVolledige tekst annotatie (Soppegundelach.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2021:1054
Artikel aanvragenVia Praktizijn