Milieu & Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Milieu & Recht
Datum 31-07-2021
Aflevering 7
RubriekOpinie
TitelDe tegenpartij
CiteertitelM en R 2021/79
SamenvattingAuteur zette in een noot het begrip 'tegenpartij' bewust tussen haakjes, maar de noot teruglezend besefte hij hoe fout het gebruik van die term eigenlijk is. Het is begrijpelijk, want in de setting van een rechtszaak is die omwonende, de concurrent of de belangengroepering ook daadwerkelijk de tegenstander in de procedure en het gevoel dat er sprake is van een tegenpartij is volkomen menselijk … maar het blijft fout!
Auteur(s)B. Arentz
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelAansprakelijkheid Shell voor klimaatverandering. Een ‘carbon major’ geconfronteerd met een reductiebevel
CiteertitelM en R 2021/80
SamenvattingOp 26 mei 2021 heeft de rechtbank Den Haag een interessant en belangwekkend vonnis gewezen in een klimaatzaak. Anders dan in de Urgenda-zaak (ECLI:NL:RBDHA:2015:7196, ECLI:NL:GHDHA:2018:2610, ECLI:NL:HR:2019:2007.) draait het in de uitspraak niet om het handelen of nalaten van de overheid, maar om dat van een multinational; Royal Dutch Shell (RDS).
Auteur(s)E.H.P. Brans , M.W. Scheltema
LinkVolledige tekst artikel (PelsRijcken.nl)
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2021:5337
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUit de praktijk
TitelZorgvuldigheid voor mens en milieu bij internationaal ondernemen, van vrijwilligheid naar bindende regels
CiteertitelM en R 2021/81
SamenvattingVerslag van VMR Webinar, 22 juni 2021
Auteur(s)N.M. Hoek
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 21-04-2021
CiteertitelM en R 2021/82
SamenvattingGedragscode De Brede Stroomversnelling, een vereniging die zich inzet voor de energietransitie van woningen en wijken in Nederland.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 december 2017 heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit krachtens artikel 3.31, tweede lid, van de Wet natuurbescherming de door vereniging De Brede Stroomversnelling opgestelde Gedragscode natuurinclusief renoveren bestemd voor projecten met het NOM keur goedgekeurd voor een periode van vijf jaar. De Brede Stroomversnelling is een vereniging die zich inzet voor de energietransitie van woningen en wijken in Nederland. Zij heeft in samenwerking met diverse andere partijen de Gedragscode opgesteld. Zij wil met de Gedragscode een standaardaanpak aanbieden die initiatiefnemers kunnen gebruiken bij het uitvoeren van verduurzamingsconcepten voor woningen met een zogenoemd Nul op de Meter-keurmerk. Dit moet bijdragen aan een efficiënte uitvoering van de energietransitie. Die transitie is van belang voor het behalen van de doelstellingen van het Energieakkoord, waarin de overheid en private partijen afspraken hebben gemaakt over het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad.
AnnotatorP. Mendelts
UitspraakECLI:NL:RVS:2021:853
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 29-04-2021
CiteertitelM en R 2021/83
SamenvattingVerzoek handhaving Wakker Dier
Samenvatting (Bron)Verzoek om een voorlopige voorziening. Verweerder heeft het verzoek om handhavend optreden op grond van artikel 4:5 van de Awb buiten behandeling gesteld. De voorzieningenrechter oordeelt dat het verzoek voldoende concreet is en dat de informatie van Wakker Dier enig aanknopingspunt biedt voor nader onderzoek door verweerder. Wakker Dier heeft duidelijk omschreven dat het gaat om drie pluimveeservicebedrijven die volgens haar de EU-Transportverordening overtreden door kippen aan de poten op te tillen als zij worden gevangen voorafgaand aan het transport. Wakker Dier heeft de informatie overgelegd waarover zij redelijkerwijs kon beschikken. Zij heeft gedaan wat zij kon om informatie te verzamelen over de werkwijzen van de drie bedrijven. Dat Wakker Dier geen tijdstip en specifieke plek heeft benoemd maakt dat niet anders. Bij verweerder is bekend bij welk bedrijf en op welk moment kippen worden gevangen omdat pluimveehouders bij toezichthouder NWVA moeten melden wanneer zij pluimvee gaan vervoeren naar het slachthuis. De voorzieningenrechter wijst het verzoek om voorlopige voorziening toe en bepaalt dat verweerder moet gaan onderzoeken of de drie bedrijven bij het vangen van kippen de EU-Transportverordening overtreden.
AnnotatorB. Arentz
UitspraakECLI:NL:CBB:2021:454
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHvJ EU 06-05-2021, C-499/18 P
CiteertitelM en R 2021/84
SamenvattingZaden die zijn behandeld met gewasbeschermingsmiddelen die deze werkzame stoffen bevatten
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 6 mei 2021.#Bayer CropScience AG en Bayer AG tegen Europese Commissie.#Hogere voorziening - Verordening (EG) nr. 1107/2009 - Artikelen 4 en 21 - Goedkeuringscriteria - Herziening van de goedkeuring - Gewasbeschermingsmiddelen - Uitvoeringsverordening (EU) nr. 485/2013 - Werkzame stoffen clothianidin en imidacloprid - Zaden die zijn behandeld met gewasbeschermingsmiddelen die deze werkzame stoffen bevatten - Verbod op niet-professioneel gebruik - Voorzorgsbeginsel.#Zaak C-499/18 P.
AnnotatorE. Broeren
UitspraakECLI:EU:C:2021:367
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 26-05-2021
CiteertitelM en R 2021/85
SamenvattingProvincie Zeeland belanghebbende? Watervergunning. Strekdammen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 april 2019 heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat aan de provincie Zeeland een watervergunning verleend voor het aanleggen en behouden van drie strekdammen (Z1, Z2 en Z3) in de nabijheid van de Geul te Zimmerman in de gemeente Reimerswaal in het kader van het project Buitendijkse Maatregelen Natuur Pakket Westerschelde en voor het realiseren van een belevingspunt op de buitenberm van strekdam Z2. Het gaat om een vergunning als bedoeld in artikel 6.5, aanhef en onder a, van de Waterwet, artikel 6.12 van het Waterbesluit en artikel 4.1, leden 5, onder a, 6, onder a, en 7, van de Keur watersysteem Waterschap Scheldestromen 2012. De watervergunning is met toepassing van artikel 6.17, eerste en derde lid, van de Waterwet verleend. Twee strekdammen worden gerealiseerd op het buitendijkse perceel dat eigendom is van [appellant].
AnnotatorJ.J.H. van Kempen
UitspraakECLI:NL:RVS:2021:1094
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Den Haag 26-05-2021
CiteertitelM en R 2021/86
SamenvattingKlimaatzaak tegen Royal Dutch Shell
Samenvatting (Bron)zie ECLI nummer: ECLI:NL:RBDHA:2021:5339 (Engelse versie): Klimaatzaak tegen Royal Dutch Shell Ontvankelijkheid vorderingen. Toepasselijk recht. RDS is verplicht om via het concernbeleid van de Shell-groep te zorgen voor CO2-reductie van de Shell-groep, haar toeleveranciers en afnemers. Dat volgt uit de voor RDS geldende ongeschreven zorgvuldigheidsnorm, die de rechtbank heeft ingevuld aan de hand van de feiten, breed gedragen inzichten en internationaal aanvaarde standaarden. Geen schending van deze verplichting, wel een dreigende schending. Bevel.
AnnotatorB. Arentz
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2021:5337
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 02-06-2021
CiteertitelM en R 2021/87
SamenvattingGeluidsoverlast bezoekers TivoliVredenburg
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 juni 2018 heeft de burgemeester van Utrecht het verzoek van [appellante] om handhavend op te treden met betrekking tot de geluidsoverlast die zij ondervindt van de bezoekers van TivoliVredenburg afgewezen. [appellante] woont aan de [locatie] te Utrecht. Onder meer vanwege de geluidsoverlast die zij ondervindt van de bezoekers van Tivoli, heeft zij de burgemeester op 24 april 2018 verzocht om daartegen handhavend op te treden. De burgemeester heeft dat verzoek bij besluit van 18 juni 2018, gehandhaafd bij besluit van 14 november 2018, afgewezen. De rechtbank heeft in haar uitspraak overwogen dat gelet op de omgeving waar [appellante] woont, namelijk het stadscentrum met een uitgaansgebied, enige mate van geluidsoverlast valt te verwachten. [appellante] heeft niet aannemelijk gemaakt dat sprake is van onaanvaardbare geluidsoverlast, zodat de burgemeester geen aanleiding heeft hoeven zien om handhavend op te treden.
AnnotatorB. Arentz
UitspraakECLI:NL:RVS:2021:1167
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 02-06-2021
CiteertitelM en R 2021/88
SamenvattingOpheffen waterbergingsgebied. Vrees voor schade door wateroverlast als gevolg van het nabijgelegen waterbergingsgebied.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 februari 2020 heeft de raad van de gemeente Mill en Sint Hubert het bestemmingsplan "Buitengebied Mill en Sint Hubert, regionale waterberging Grave" vastgesteld. Het plan voorziet deels in het opheffen van het waterbergingsgebied in het plangebied door de gebiedsaanduiding "overige zone - op te heffen waterbergingsgebied". Daarnaast voorziet het plan voor een deel van de gronden in de dubbelbestemming "Waterstaat - Regionaal waterbergingsgebied". Ter plaatse van deze bestemming zijn de gronden mede bestemd voor de tijdelijke opvang van water. Het plan heeft als doel om het risico op wateroverlast in de vestingstad Grave te verminderen. [appellante sub 1] ligt in het gedeelte van het plangebied waar het waterbergingsgebied wordt opgeheven. Zij vreest voor schade door wateroverlast als gevolg van het nabijgelegen waterbergingsgebied. [appellant sub 2] exploiteert een melkvee- en varkensbedrijf en heeft gronden buiten het plangebied in eigendom die worden gebruikt voor landbouwdoeleinden.
AnnotatorP.E. Lindhout
UitspraakECLI:NL:RVS:2021:1136
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Noord-Nederland 25-06-2021
CiteertitelM en R 2021/89
SamenvattingWob-verzoek PAS-meldingen
Samenvatting (Bron)Wob-verzoek PAS-meldingen. Derde-belanghebbenden hebben zelfstandig beroepsrecht en zijn daarom niet ambtshalve als partij aangemerkt. Onder locatiegegevens worden ook verstaan de in de PAS-meldingen vermelde bedrijfsadresgegevens, aangezien die een emissiegegeven betreffen. Opleggen van een dwangsom aan verweerder.
AnnotatorB. Arentz
UitspraakECLI:NL:RBNNE:2021:2715
Artikel aanvragenVia Praktizijn