Tijdschrift voor Bouwrecht

Uitgever Instituut voor Bouwrecht
Tijdschrift Tijdschrift voor Bouwrecht
Datum 13-08-2021
Aflevering 8
RubriekArtikelen
TitelOver ‘twee-fasen-proces’, ‘bouwteam met UAV-GC’ en ‘alliantie’: mogelijke oplossingen voor een verbeterde beheersing van het informatierisico bij de aanbesteding en realisatie van geïntegreerde projecten
CiteertitelTBR 2021/94
SamenvattingDit artikel bevat de belangrijkste bevindingen van een verkennend onderzoek van prof. mr. C.E.C. Jansen dat is gepubliceerd in het boekje ‘Herbezinning op de aanbesteding en realisatie van geïntegreerde bouwprojecten’. Daarin wordt inzicht geboden in de achtergronden van de problematische realisatie van geïntegreerde bouwprojecten op basis van contracten die na een competitieve aanbesteding tot stand zijn gekomen. Centraal in de problematiek staat het vraagstuk van de doelmatige en rechtmatige beheersing van het informatierisico. Voor een mogelijke oplossing van dat vraagstuk zijn in het onderzoek een zevental oude en nieuwe inrichtingen van het bouwproces onderzocht en met elkaar vergeleken op basis van een voorlopig toetsingskader. Met het onderzoek is beoogd aanknopingspunten te bieden voor vervolgonderzoek en debat.
Auteur(s)C.E.C. Jansen
LinkVolledige tekst artikel (VU.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelEen bouwcontract en geen juristencontract - Over een eenvoudig twee-fasencontract binnen de UAV-GC
CiteertitelTBR 2021/95
SamenvattingIn deze bijdrage bespreekt mr. R.G.T. Bleeker een variant van de twee fasen-overeenkomst. In het openingsartikel van Chris Jansen is deze variant ingedeeld in procesinrichting 4: de geïntegreerde uitbesteding op basis van één contract, met cesuur tussen de ontwerpfase en de vaststelling van de prijs voor de bouw.
Auteur(s)R.G.T. Bleeker
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelEerlijk werk voor eerlijk geld? Enkele beschouwingen over het twee-fasen proces en daarbij behorende kritische succesfactoren
CiteertitelTBR 2021/96
SamenvattingMomenteel wordt volop geëxperimenteerd met een twee-fasen proces met als doel vechtcontracten te voorkomen. Bijna alle overheidsopdrachtgevers willen het op hun eigen manier. Velen zijn zoekende naar de juiste inrichting van het proces. In deze bijdrage gaat mr. G.J. Huith in op de vraag of een twee-fasen proces een oplossing kan bieden voor de problemen die de bouwsector teisteren. Zijn de positieve geluiden terecht, of past ook enige nuancering? Welke kritische factoren bedreigen het succes?
Auteur(s)G.J. Huith
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelBouwteam samenwerking als een procesinrichting om het informatierisico en de gevolgen daarvan het hoofd te bieden
CiteertitelTBR 2021/97
SamenvattingHet bouwteam model als generieke juridisch-organisatorische procesinrichting is een van de benaderingen in de zoektocht naar optimale procesinrichtingen tussen deelnemers die bij de bouw van een project betrokken zijn, zijnde de opdrachtgever (onder wie gemakshalve ook eventuele andere ‘stakeholders’ worden geschaard), partijen die de ontwerpende taak uitvoeren (ontwerpers) en partijen die de uitvoerende taak uitvoeren (aannemers). In deze bijdrage bespreekt mr. A.M.B. Chao deze procesinrichting.
Auteur(s)A.M.B. Chao
LinkVolledige tekst artikel (LinkedIn.com)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe Alliantie verder ontrafeld
CiteertitelTBR 2021/98
SamenvattingIn deze bijdrage onderzoekt mr. A.G.J. van Wassenaer in hoeverre elementen uit het ‘alliantiemodel’ - variërend van een enkel element tot en met het integrale model - een werkbare oplossing kunnen zijn voor het zo goed mogelijk beheersen van risico’s die zich bij de realisatie van bouwprojecten kunnen voordoen, waaronder het door prof. mr. C.E.C. Jansen in zijn openingsbijdrage van dit themanummer gesignaleerde informatierisico.
Auteur(s)A.G.J. van Wassenaer
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelNaar een coherent aanbestedings- en juridisch-administratief kader voor de bouw: voorstel voor een routekaart
CiteertitelTBR 2021/99
SamenvattingIn dit artikel bespreken prof. mr. dr. E.M. Bruggeman en prof. mr. C.E.C. Jansen een routekaart om te komen tot een coherent stelsel van aanbestedings- en juridisch-administratieve in de bouw. Zij onderscheiden in dat verband drie kwesties waarover de bouw(recht)gemeenschap het gesprek zou moeten voeren: (1) de mogelijke vorm en inhoud van een mogelijk toekomstig stelsel; (2) de redenen waarom het tot op heden nog niet van zo’n stelsel is gekomen; en (3) het ontwikkelingsproces om tot een eventueel stelsel te komen en de daaraan te stellen noodzakelijke randvoorwaarden.
Auteur(s)E.M. Bruggeman , C.E.C. Jansen
LinkVolledige tekst artikel (VU.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Milieurecht
TitelRaad van State 31-03-2021
CiteertitelTBR 2021/100
SamenvattingVerzoek tot wijziging tenaamstelling natuurvergunning. Beslissing op verzoek is een besluit. Verzoek belanghebbende is een aanvraag. Toestemming en financiële compensatie oorspronkelijke vergunninghouder niet vereist.
Samenvatting (Bron)Het college van gedeputeerde staten van Gelderland heeft op 5 augustus 2016 de tenaamstelling van de aan [appellante sub 3] op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 verleende vergunning, gewijzigd in Dutch Dairy Genetics B.V.. In deze zaak gaat het over de vraag of tegen de wijziging van de tenaamstelling van een natuurvergunning geprocedeerd kan worden en als dat kan of het college de natuurvergunning die aan [appellante sub 3] was verleend op naam van Dutch Dairy mocht zetten. Het pluimveebedrijf is tijdens de beroepsprocedure over de natuurvergunning in april 2016 op een executieveiling verkocht aan Dutch Dairy Genetics B.V.. Zij heeft het college op 31 mei 2016 verzocht de natuurvergunning op haar naam te stellen. Het college heeft de tenaamstelling op 5 augustus 2016 gewijzigd.
AnnotatorR.H.W. Frins
UitspraakECLI:NL:RVS:2021:667
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Algemeen bestuursrecht
TitelHvJ EU 20-05-2021, C-120/19
CiteertitelTBR 2021/101
SamenvattingFormele rechtskracht. Relativiteitsvereiste. Exceptieve toetsing. Evidentiecriterium.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Derde kamer) van 20 mei 2021.#X tegen College van burgemeester en wethouders van de gemeente Purmerend en Tamoil Nederland BV.#Prejudici?le verwijzing - Vervoer van gevaarlijke goederen over land - Richtlijn 2008/68/EG - Artikel 5, lid 1 - Begrip ,constructievoorschrift' - Verbod om strengere constructievoorschriften vast te stellen - Autoriteit van een lidstaat die een tankstation verplicht om zich slechts van vloeibaar petroleumgas (lpg) te laten bevoorraden door tankwagens die zijn voorzien van een bijzondere, hittewerende bekleding die niet is voorgeschreven door de Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR) - Onrechtmatigheid - Besluit waartegen een categorie rechtzoekenden niet in rechte kan opkomen - Strikt afgebakende mogelijkheid om te verkrijgen dat een dergelijk besluit nietig wordt verklaard in geval van kennelijke strijdigheid met het Unierecht - Rechtzekerheidsbeginsel - Doeltreffendheidsbeginsel.#Zaak C-120/19.
AnnotatorR. Kegge
UitspraakECLI:EU:C:2021:398
Artikel aanvragenVia Praktizijn