Tijdschrift voor Agrarisch Recht

Uitgever Den Hollander
Tijdschrift Tijdschrift voor Agrarisch Recht
Datum 25-08-2021
Aflevering 7-8
RubriekKort & bondig
TitelUitbreiding van rechtspraak.nl
CiteertitelTvAR 2021, afl. 7-8
SamenvattingVorige maand ontvouwde de voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak, mr. H.C. Naves in de pers plannen om (veel) meer uitspraken van rechterlijke instanties te publiceren op rechtspraak.nl. Nu wordt slechts minder dan 5% van de uitspraken op deze wijze openbaar gemaakt, dat percentage zou naar 75% moeten. Uitgaande van de huidige omvang van 1000 uitspraken per week zouden dat er dus tenminste 15.000 worden, of bijna 800.000 per jaar.
Auteur(s)D.W. Bruil
Pagina323
LinkVolledige tekst artikel (denhollander.info)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHet begrip ‘agrarische waarde’
CiteertitelTvAR 2021, afl. 7-8
SamenvattingNiet in het minst door het arrest van de Hoge Raad van 13 februari 2004 is het begrip ‘agrarische waarde’ dé maatstaf voor waardering van landbouwbedrijven in het kader van bedrijfsopvolging in de familiesfeer. De auteur gaat in op dit waardebegrip en met name op de toepassing ervan in de praktijk.
Auteur(s)A. Verduijn
Pagina325
UitspraakECLI:NL:HR:2004:AN8172
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe betekenis van de meerwaardeclausule bij agrarische bedrijfsopvolging
CiteertitelTvAR 2021, afl. 7-8
SamenvattingVoor een bedrijfsopvolger is het veelal moeilijk de overnameprijs van een onderneming te financieren. Dat geldt voor veel ondernemingen, maar zeker voor agrarische ondernemingen, waarbij het gezien de grondgebondenheid om enorme bedragen gaat. Daarbij komt dat de onderneming veelal voor de overdragende ondernemer het belangrijkste vermogensbestanddeel is, dat hij heeft
Auteur(s)T.J. Mellema-Kranenburg
Pagina333
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe registratie van een agrarische bedrijfsoverdracht
CiteertitelTvAR 2021, afl. 7-8
SamenvattingEindelijk is het dan zo ver: samen naar de notaris. De opvolger wordt eigenaar van het agrarische bedrijf. Jarenlang hebben ze ernaar toegeleefd en toegewerkt. Maar het traject van bedrijfsoverdracht is met de eigendomsoverdracht vaak nog niet voltooid. Loslaten is moeilijk, samenwerken gaat soms nog jaren door. Elders in deze uitgave komt het ‘meerwaardebeding’ aan bod dat de opvolger vaak langdurig met zich meedraagt.
Auteur(s)H.A. van Bommel , C.C. van Harten
Pagina338
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe ‘voorzienbare’ bedrijfsoverdracht bij planschade/nadeelcompensatie
CiteertitelTvAR 2021, afl. 7-8
SamenvattingVoorzienbare investeringsbeslissingen zijn een dankbaar onderwerp om over te procederen. De voorzienbaarheid heeft een ‘alles-of-niets’ karakter dat het verschil maakt tussen wel of geen tegemoetkoming. Een aanspraak op nadeelcompensatie kan alleen worden toegekend voor zover de benadeelde ten tijde van de investeringsbeslissing géén rekening behoefde te houden met de schadeveroorzakende handeling.
Auteur(s)P.W.H. Herder
Pagina347
LinkVolledige tekst artikel (Gloudemans.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20-10-2020
CiteertitelTvAR 2021/8061
SamenvattingTekortkomingen pachter. Tussentijdse vervreemding fosfaatrechten levert geen tekortkoming op.
Samenvatting (Bron)7:370 en 376 BW. Opzegging. Verzet tijdig? Tekortkomingen pachter. Tussentijdse vervreemding fosfaatrechten levert geen tekortkoming op.
AnnotatorJ.M.M. Menu
UitspraakECLI:NL:GHARL:2020:8518
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 22-06-2021
CiteertitelTvAR 2021/8063
SamenvattingUitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB. Vergroeningseisen
Samenvatting (Bron)Landbouw. Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB. Vergroeningseisen. Verweerder heeft de relatienummers waaronder de Gecombineerde opgaven in 2016 en in 2018 zijn gedaan voor de varkenshouderij respectievelijk de rundveehouderij gekoppeld en deze (steeds) samengevoegd als één aanvraag van één landbouwer. Als gevolg daarvan voldoet appellant niet meer aan de vrijstellingsvoorwaarden van de aanwezigheid van een ecologisch aandachtsgebied en is op de uitbetaling voor de beide jaren een korting toegepast. Het College overweegt met verwijzing naar de uitspraak van 29 mei 2018 (ECLI:NL:CBB:2018:229) dat het gemeenschappelijk landbouwbeleid voorziet in inkomenssteun voor een landbouwer, en niet in inkomenssteun voor een bedrijf. De steun wordt aan de landbouwer toegekend voor al zijn landbouwactiviteiten. De rundveehouderij en de varkenshouderij moeten dan ook worden aangemerkt als eenheden die tezamen één landbouwbedrijf van appellant vormen. Verweerder heeft dan ook terecht bij de beoordeling van het recht op uitbetaling van de basis- en de vergroeningsbetaling de beide eenheden en alle in dat kader opgegeven percelen samen genomen. Dat dit als bijkomend effect heeft dat appellant daardoor niet aan de vergroeningseisen voldoet, kan niet leiden tot een ander oordeel. Beroep ongegrond. Wel ambtshalve toekenning schadevergoeding wegens overschrijding van de redelijke termijn.
AnnotatorH.A. van Bommel
UitspraakECLI:NL:CBB:2021:636
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 04-05-2021
CiteertitelTvAR 2021/8062
SamenvattingHoevepacht.
Samenvatting (Bron)In een eerdere procedure is tussen partijen een hoevepachtovereenkomst vastgelegd voor een melkveehouderij met 500 koeplaatsen en 250 ha grond. Deze procedure gaat voornamelijk om de inhoud van de overeenkomst. In het hoger beroep van de pachter strijden partijen over de vraag of tussen hen de voorwaarde is overeengekomen dat de pachter op maximaal 40 ha van de 250 ha gepachte grond andere gewassen dan gras en mais mag telen. Het hof oordeelt dat partijen die voorwaarde niet zijn overeengekomen en dat die voorwaarde ook niet op andere gronden tussen hen geldt. In het hoger beroep van de verpachter gaat het om de vragen of er algemene voorwaarden gelden tussen partijen en of de pachter overnamekosten moet betalen. Het hof vindt in beide gevallen dat het niet zo is.
AnnotatorE.H.M. Harbers
UitspraakECLI:NL:GHARL:2021:4270
Artikel aanvragenVia Praktizijn