Agrarisch recht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Agrarisch recht
Datum 20-06-2005
Aflevering 6
TitelPacht en toeslagrechten: een voorstel
CiteertitelAgr.r. 2005, p. 330
SamenvattingIn een artikel in Agrarisch recht heeft prof. Snijders omstandig aangetoond dat er parallellen zijn te trekken tussen melkquotum en toeslagrechten. Hij stelt dat het geenszins is uit te sluiten dat de rechter in pachtverhoudingen tot voor beide fenomenen vergelijkbare conclusies zal komen. Daardoor heeft de verpachter wellicht zekere aanspraken op de toeslagrechten, die mede op zijn grond tot stand zijn gekomen, of de waarde daarvan.
Auteur(s)D.W. Bruil
Pagina330-336
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetgeving en literatuur
TitelWetgeving en literatuur
CiteertitelAgr.r. 2005, p. 342
Pagina342-356
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 01-03-2005, 2004/294 P
CiteertitelAgr.r. 2005/5281
SamenvattingPacht.

(Van Onna / Fortis Vastgoed B.V.).
AnnotatorE.H.M. Harbers
Pagina360-363
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 01-03-2005, 2004/329
CiteertitelAgr.r. 2005/5282
SamenvattingPacht.

(Polderman / Staat der Nederlanden).
Samenvatting (Bron)De onderhavige procedure staat in het teken van de vraag of het een pachter, die grond pacht waarop suikerbieten worden geteeld, vrijstaat om zijn basisreferentie polsuiker (verder te noemen: het bietenquotum) aan derden te vervreemden zonder toestemming van zijn verpachter. Zowel bij bevestigende als bij ontkennende beantwoording van deze vraag is tevens aan de orde de vraag of de pachter aan zijn verpachter, respectievelijk de verpachter aan zijn pachter, in dat verband een vergoeding verschuldigd is en zo ja, hoe hoog deze vergoeding dient te zijn.
AnnotatorE.H.M. Harbers
Pagina363-370
UitspraakECLI:NL:GHARN:2005:AS9387
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 03-12-2003, P 598/2003
CiteertitelAgr.r. 2005/5283
SamenvattingPacht. Verlenging. Tijdige kennisgeving. Niet-ontvankelijkheid. Overleden pachter.

(De Haan / Van Velthoven).
Pagina370-373
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRechtbank Zutphen, 07-09-2000, 34543 HA ZA 00-882
CiteertitelAgr.r. 2005/5284
SamenvattingLandinrichting. Aankoop na peildatum.

(Smeitink / Landinrichtingscommissie ruiverkaveling Hengelo-Zelhem).
Pagina374-377
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRechtbank Zwolle, 27-02-2002, 66699/HA RK 01-159
CiteertitelAgr.r. 2005/5285
SamenvattingLandinrichting. Afpalingsrecht eendenkooi.

(Kooiker / plan van toedeling in de ruilverkaveling Marshoek-Hoonhorst).
Pagina377-380
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRechtbank Roermond, 14-11-2002, 52039/HAZA 02-640
CiteertitelAgr.r. 2005/5286
SamenvattingLandinrichting. Waardebepaling van een schuur.

(Maatschap W.G.P. en E.M.L. Christiaens tegen de gezamenlijke belanghebbenden in de ruilverkaveling Melderslo).
Pagina380-382
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRechtbank Roermond, 14-11-2002, 52042/NAZA 02-643
CiteertitelAgr.r. 2005/5287
SamenvattingLandinrichting. Andere dan agrarische waarde van gronden.

(BBL/de gezamenlijke belanghebbenden in de ruilverkaveling Melderslo).
Pagina382-386
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Leeuwarden, 04-12-2002, Rolnummer 0200051
CiteertitelAgr.r. 2005/5288
SamenvattingLandinrichting. Hoger beroep van vonnis ter zake van plan van toedeling.

(Windemuller / de Staat der Nederlanden en Waterschap Reest en Wieden).
Samenvatting (Bron)-
Pagina386-389
UitspraakECLI:NL:GHLEE:2002:AF1622
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRechtbank Dordrecht, 05-02-2003, 46741 HAZA 02/2724
CiteertitelAgr.r. 2005/5289
SamenvattingLandinrichting. Verrekening overpad.

(Huissen c.c. / lijst der geldelijke regelingen in de ruilverkaveling Vijfheerenlanden).
Pagina389-390
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelP.S.A. Overwater en C.A.C. Westendorp-Frikkee, Handboek administratieve onteigeningsprocedure
CiteertitelAgr.r. 2005, p. 337
SamenvattingWanneer ik de losbladige uitgaven buiten beschouwing laat, kan ik niet anders dan constateren dat er maar weinig echte handboeken op het gebied van het onteigeningsrecht voorhanden zijn.
Auteur(s)J.A.M.A. Sluysmans
Pagina337-341
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelPublicaties
CiteertitelAgr.r. 2005, p. 356
Pagina356-358
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAgenda
TitelAgenda
CiteertitelAgr.r. 2005, p. 359
Pagina359-359
Artikel aanvragenVia Praktizijn