Tijdschrift voor Bouwrecht

Uitgever Instituut voor Bouwrecht
Tijdschrift Tijdschrift voor Bouwrecht
Datum 10-09-2021
Aflevering 9
RubriekArtikelen
TitelCirculair bestemmen onder de Omgevingswet
CiteertitelTBR 2021/103
SamenvattingDe juridische mogelijkheden van het omgevingsplan om hoogwaardig hergebruik van bestaande bouwwerken en bouwmaterialen te bevorderen
Auteur(s)R. van Dam , A.R. Neerhof
LinkVolledige tekst artikel (Stibbe.com)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelThe devil is in the detail: Waarom de eenheidsambitie van DSO faalt
CiteertitelTBR 2021/104
SamenvattingIn deze bijdrage bouwt de auteur voort op het eerder verschenen artikel ‘Van bestemmingen naar werkingsgebieden, bevalt dat?’. In dat artikel beschreef de auteur onder meer hoe en waarom de wetgever de nadruk is gaan leggen op het regelen van activiteiten in plaats van het toewijzen van functies.
Auteur(s)J. Struiksma
LinkVolledige tekst artikel (Stibbe.com)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe verplichting tot aansluiting op warmtenetten in Duitsland en Nederland: Een rechtsvergelijkende analyse
CiteertitelTBR 2021/105
SamenvattingDe aansluiting van nieuwe en bestaande bouwwerken op een warmtenet wint in het licht van klimaatdoelstellingen aan belang. Binnen de ambities om Nederland in 2050 aardgasvrij te maken spelen warmtenetten dan ook een rol van betekenis
Auteur(s)B. Hoops , J.J. Karens
LinkVolledige tekst artikel (Stibbe.com)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelIs de VvE wettelijk procesbevoegd in non-conformiteitszaken of is cessie ter incasso vereist?
CiteertitelTBR 2021/106
SamenvattingIn deze bijdrage gaat de auteur in op de procesbevoegdheid van de VvE op grond van de wet, statuten en krachtens volmacht.
Auteur(s)R.P.M. de Laat
LinkVolledige tekst artikel (Stibbe.com)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelKroniek van het Europese Aanbestedingsrecht
CiteertitelTBR 2021/107
SamenvattingDeze jaarlijks verschijnende kroniek vat een aantal in het oog springende uitspraken samen die door het Europese Hof van Justitie zijn gewezen op het gebied van het aanbestedingsrecht in de tweede helft van 2020 en de eerste helft van 2021.
Auteur(s)I.A.F. Hendriksen , E. Verweij , D. Muis , A.B. de Blanken
LinkVolledige tekst artikel (Stibbe.com)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOpinie
TitelPar. 3 lid 3 concept UAV-GC en bodem: een pleidooi voor een andere regeling
CiteertitelTBR 2021/108
SamenvattingDe vraag wat de aannemer mag verwachten van het terrein dat zijn opdrachtgever hem ter beschikking stelt blijft de gemoederen bezighouden. Een belangrijke vraag is wie aansprakelijk is voor de vertraging en de schade die ontstaat als de aannemer onverwacht een niet natuurlijke situatie of bodemvreemde objecten aantreft, zoals bodem- of grondwaterverontreiniging, archeologische vondsten, betonnen platen, niet getrokken palen, puin, niet gesprongen explosieven etc.
Auteur(s)W.J.M. Herber
LinkVolledige tekst artikel (Stibbe.com)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Milieurecht
TitelRaad van State 21-04-2021
CiteertitelTBR 2021/109
SamenvattingSoortenbescherming. Vleermuizen. NOM-renovatie. Gedragscode verenigbaar met Habitatrichtlijn?
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 december 2017 heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit krachtens artikel 3.31, tweede lid, van de Wet natuurbescherming de door vereniging De Brede Stroomversnelling opgestelde Gedragscode natuurinclusief renoveren bestemd voor projecten met het NOM keur goedgekeurd voor een periode van vijf jaar. De Brede Stroomversnelling is een vereniging die zich inzet voor de energietransitie van woningen en wijken in Nederland. Zij heeft in samenwerking met diverse andere partijen de Gedragscode opgesteld. Zij wil met de Gedragscode een standaardaanpak aanbieden die initiatiefnemers kunnen gebruiken bij het uitvoeren van verduurzamingsconcepten voor woningen met een zogenoemd Nul op de Meter-keurmerk. Dit moet bijdragen aan een efficiënte uitvoering van de energietransitie. Die transitie is van belang voor het behalen van de doelstellingen van het Energieakkoord, waarin de overheid en private partijen afspraken hebben gemaakt over het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad.
AnnotatorW. Zwier
UitspraakECLI:NL:RVS:2021:853
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Milieurecht
TitelRaad van State 30-06-2021
CiteertitelTBR 2021/110
SamenvattingBestemmingsplan, windturbinebepalingen, plan of programma, Activiteitenbesluit, milieubeoordeling, exceptieve toetsing
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 juni 2020 heeft de raad het bestemmingsplan "Windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding 2020" vastgesteld. Bij besluit van 30 juni 2020 heeft het college van gedeputeerde staten van Groningen aan Koepel Windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding een omgevingsvergunning verleend voor de realisatie van het windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding. De besluiten maken de oprichting van het windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding mogelijk. Het windpark bestaat uit 16 windturbines, met een maximale ashoogte van 136 m en een maximale rotordiameter van 136 m. Het plaatsingsgebied voor de windturbines ligt direct ten zuiden van en aansluitend op het bestaande windpark Delfzijl Zuid in de gemeente Eemsdelta. Het plaatsingsgebied wordt globaal omsloten door de provinciale weg N362 aan de westzijde, het Termunterzijldiep aan de oostzijde en het bestaande windpark Delfzijl Zuid aan de noordzijde.
AnnotatorR. Benhadi
UitspraakECLI:NL:RVS:2021:1395
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 28-04-2020
CiteertitelTBR 2021/111
SamenvattingWaarschuwingsplicht. Meerwerk. Kostenverhogende omstandigheden:
Samenvatting (Bron)Aannemingsovereenkomst, algemene voorwaarden, battle of forms, meerwerk ex 7:755 of kostenverhogende omstandigheden ex 7:753, waarschuwingsplicht.
AnnotatorL.H. Muller
UitspraakECLI:NL:GHARL:2020:3373
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelRechtbank Zeeland-West-Brabant 12-05-2021
CiteertitelTBR 2021/112
SamenvattingArt. 23 Bouwteamovereenkomst onredelijk bezwarend voor consument opdrachtgever
Samenvatting (Bron)Bouwteamovereenkomst. Artikel 23 VGBouw Model Bouwteamovereenkomst 1992 is onredelijk bezwarend ten aanzien van consument opdrachtgever. Strijd met dwingend recht. Kosten die aannemer heeft moeten maken ter vaststelling schade en aansprakelijkheid op grond van artikel 6:96 lid 2 sub b BW toegewezen, in het midden kan blijven of sprake was van schade. Onjuiste aanvangsdatum 14-dagen termijn genoemd in incassobrief.
AnnotatorK.H.J. Vermarien
LinkVolledige tekst annotatie (RuG.nl)
UitspraakECLI:NL:RBZWB:2021:2382
Artikel aanvragenVia Praktizijn