Bouwrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Bouwrecht
Datum 10-09-2021
Aflevering 9
RubriekRedactioneel
TitelDe kerk in het midden
CiteertitelBR 2021/71
SamenvattingDe leegstand van kerkgebouwen.
Auteur(s)J.W. Zundert
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelKroniek Natuurbeschermingsrecht – Gebiedsbescherming (deel 2)
CiteertitelBR 2021/72
SamenvattingIn deze kroniek onder meer aandacht voor natuurbeschermingsrecht. De belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving en in de rechtspraak worden in dit artikel besproken.
Auteur(s)M.M. Kaajan , F. Onrust
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuursrecht algemeen
TitelRaad van State 30-06-2021
CiteertitelBR 2021/73
SamenvattingMag de omstandigheid dat de samenstelling van de raad is gewijzigd een rol spelen bij de vaststelling van een bestemmingsplan?
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 mei 2019 heeft de raad van de gemeente Tynaarlo onder meer besloten het bestemmingsplan "Supermarkt Ter Borch Eelderwolde" niet vast te stellen. De VOF en [appellante sub 2] zijn van plan een supermarkt met 3.000 m2 brutovloeroppervlakte en 2.000 m2 winkelvloeroppervlakte (hierna: wvo) te ontwikkelen op de hoek van de Ter Borchlaan en Borchsingel in Eelderwolde. In de stukken en hierna wordt dit perceel ook wel aangeduid als Borchsingel 25 te Eelderwolde of Entreegebied Ter Borch. Om de realisering van de supermarkt mogelijk te maken heeft het college een ontwerpbestemmingsplan met ontwerpbesluiten ter inzage gelegd. Over het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerpbesluiten zijn zienswijzen naar voren gebracht. Het college heeft aan de raad het voorstel gedaan om in te stemmen met de Nota zienswijzen coördinatieregeling bouw supermarkt aan de Borchsingel in Eelderwolde van 12 maart 2019.
AnnotatorJ.W. van Zundert
UitspraakECLI:NL:RVS:2021:1424
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuursrecht algemeen
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch 18-05-2021
CiteertitelBR 2021/74
SamenvattingSchending van het gelijkheidsbeginsel?
Samenvatting (Bron)Geen schending van het gelijkheidsbeginsel. Van ongelijke behandeling kan alleen sprake zijn als gelijke of vergelijkbare gevallen ongelijk worden behandeld zonder dat daarvoor een objectieve of redelijke rechtvaardiging bestaat. Buizerd heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat hiervan sprake is geweest in de verhouding tussen haar en andere initiatiefnemers in de gemeente Uden. Voor zover wel sprake zou zijn geweest van een fout van de gemeente, kan dit niet leiden tot de nietigheid van de overeenkomst tussen Buizerd en de gemeente, aangezien het gelijkheidsbeginsel niet zo ver strekt dat de gemeente gehouden is om een gemaakte fout te herhalen.
AnnotatorH. Zeilmaker
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2021:1447
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuursrecht algemeen
TitelRaad van State 16-06-2021
CiteertitelBR 2021/75
SamenvattingSchade door ganzen aan percelen
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 september 2018 heeft het college van gedeputeerde staten van Fryslân aan [appellante sub 2] een tegemoetkoming van 57.028,00 toegekend voor schade die ganzen hebben toegebracht aan haar percelen. Het college is hierbij uitgegaan van een schadebedrag van 71.284,00 en heeft hierop een eigen risico van 20% toegepast. Dit percentage is ontleend aan artikel 1.5 van de Beleidsregel Wet natuurbescherming Fryslân. Het college heeft het besluit van 26 september 2018 bij zijn besluit van 24 juli 2019 gehandhaafd. Aan dit besluit heeft het college ten grondslag gelegd dat voorop staat dat de bescherming van gewassen in de eerste plaats de verantwoordelijkheid is van de aanvrager zelf. De aanvrager dient alles in het werk te stellen om schade te voorkomen of te beperken. Het moet verder gaan om schade die niet tot het normale bedrijfsrisico en het normaal maatschappelijk risico van de aanvrager behoort.
AnnotatorJ.A. Hagen , B.P.M. van Ravels , B.J. Schueler
UitspraakECLI:NL:RVS:2021:1263
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuursrechtelijke schadevergoeding
TitelRaad van State 09-06-2021
CiteertitelBR 2021/76
SamenvattingVergoeding schade als gevolg van Luchtvaartindelingsbesluit afgewezen
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 januari 2019 heeft de besliscommissie van het Schadeschap luchthaven Schiphol de aanvraag van Sugar City om vergoeding van schade als gevolg van het Luchtvaartindelingsbesluit van 26 november 2002, in werking getreden op 20 februari 2003 (Lib 2003), afgewezen. De bedrijfsactiviteiten van de suikerfabriek zijn in de loop van de jaren negentig beëindigd. Op 20 maart 2000 is de suikerfabriek te koop aangeboden door de verkoop van de aandelen van B.V. Suikerfabriek Holland. In 2000 zijn alle aandelen overgedragen aan Cobraspen Vastgoedontwikkeling BV en werkt Cobraspen aan de herontwikkeling van het zogenoemde SugarCity-terrein. Het terrein krijgt een nieuwe functie. Een uitgangspunt voor de herontwikkeling is het behoud en de restauratie van bestaande industriële gebouwen, maar er zal ook nieuwbouw plaatsvinden. De silos zijn al omgebouwd tot kantoorruimtes en de fabriekshal wordt gebruikt als evenementenlocatie.
AnnotatorP.B.M.J. Beek-Gillessen , F.C.M.A. Michels , G. Snijders
UitspraakECLI:NL:RVS:2021:1238
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanbestedingsrecht
TitelRechtbank Den Haag 24-12-2020
CiteertitelBR 2021/77
SamenvattingAanbesteding. Afwijzing vordering tot intrekking gunningsbeslissing. Geen gerede twijfel aan inschrijving (ondanks handleiding) bij bevestiging door leverancier en aanbestedende dienst.
Samenvatting (Bron)Kort geding. Aanbesteding. Afwijzing vordering tot intrekking gunningsbeslissing. De enkele verwijzing door eiseres naar hetgeen staat vermeld over het door de winnende inschrijver ingediende product in handleidingen en brochures kan geen grondslag vormen voor het bestaan van gerede twijfel of die inschrijving voldoet aan de gestelde eisen. Van een verdergaande onderzoeksplicht van gedaagde is geen sprake en op de gevorderde bescheiden kan eiseres geen aanspraak maken.
AnnotatorE.H. Leenders
LinkVolledige tekst annotatie (infense.nl)
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2020:14344
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Arbitrage
TitelArbiter 10-05-2021, 36.868
CiteertitelBR 2021/78
SamenvattingUAV-GC 2005, aanspraak op kostenvergoeding niet binnen bekwame tijd bij opdrachtgever gemeld
AnnotatorM.A. Greven
LinkVolledige tekst uitspraak (raadvanarbitrage.info)
LinkVolledige tekst annotatie (infense.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn