Milieu & Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Milieu & Recht
Datum 15-06-2005
Aflevering 5
TitelVage normen, concrete verwachtingen
CiteertitelM en R 2005/5, nr.
SamenvattingDoor bedrijven die milieuregels na moeten leven wordt vaak geklaagd over vage normen. Het onderwerp houdt ook juristen bezig. Zo gaan in dit nummer Alders en Biezeveld met elkaar in discussie over zorgplichtbepalingen.
Auteur(s)A. de Lange
Pagina261-261
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRecente ontwikkelingen in het EG-milieurecht
CiteertitelM en R 2005/5, nr.
SamenvattingIn dit artikel komen recente Europese milieuwetgeving en recente rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen aan de orde.
Auteur(s)H.H.B. Vedder
Pagina262-270
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe ene zorgplicht is de andere niet
CiteertitelM en R 2005/5, nr.
SamenvattingDe zogeheten Herijking van de VROM-regelgeving is ingezet en de contouren beginnen zichtbaar te worden van de eerste speerpunten, te weten de uitbreiding van (de werkingssfeer van) de 8.40-AMvB's en voorts de flexibeler Wm-vergunning. Daarbij moet veel van het oude en bekende worden losgelaten. Dat kost sommigen grote moeite, niet alleen bij deze onderwerpen maar ook bij andere herijkings-dossiers.
Auteur(s)E. Alders
Pagina271-273
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelReactie op 'De ene zorgplicht is de andere niet'
CiteertitelM en R 2005/5, nr.
SamenvattingDe milieuwetgever zet in op een groter gebruik van zorgplichten in vergunningen en amvb's. Dit past in het streven van dit kabinet naar een bruikbare rechtsorde. De wetgeving moet beter aansluiten bij de praktijk en minder onnodig belastend of belemmerend zijn.
Auteur(s)G.A. Biezeveld
Pagina273-274
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelNaschrift
CiteertitelM en R 2005/5, nr.
SamenvattingUit de reactie blijkt de spagaat in de discussie: zorgplichten zijn kennelijk nodig, maar ze moeten wel voldoende concreet zijn. Dat is onverenigbaar. Op zich heb ik geen moeite met enigszins algemeen gestelde voorschriften, zoals de eis dat zuinig met water moet worden omgegaan, als daar een helder referentiekader achter zit met bijvoorbeeld informatiebladen die een bandbreedte aangeven van hetgeen 'een zuinig gebruik' is.
Auteur(s)E. Alders
Pagina274-274
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 30-03-2005, 200405961/1
CiteertitelM en R 2005/5, nr. 43K
SamenvattingInstemming saneringsplan hangt niet af van bereikbaarheid, geurhinder, explosiegevaar en zettingsgevaar.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 december 2003, kenmerk SO/Mil/033520235 heeft verweerder ingestemd met het saneringsplan ingevolge de Wet bodembescherming voor de [locatie] te 's-Hertogenbosch.
Pagina282-282
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT2794
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVoorzieningenrechter†Rechtbank Dordrecht, 02-03-2005, AWB 04/1183, AWB 05/67 t/m AWB 05/70
CiteertitelM en R 2005/5, nr. 44K
SamenvattingGrenswaarden Besluit luchtkwaliteit; saldering.
Samenvatting (Bron)besluit tot vrijstelling ex artikel 19.2 WRO en bouwvergunning ten behoeve van onder meer oprichting parkeergarage Bagijnhof te Dordrecht geschorst op grond van de overweging dat vw onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de bouw van de parkeergarage in voldoende mate bijdraagt aan realisering van de grenswaarden uit het Besluit luchtkwaliteit.
Pagina282-282
UitspraakECLI:NL:RBDOR:2005:AS8543
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVoorzitter†Raad van State, 02-03-2005, 200500864/1
CiteertitelM en R 2005/5, nr. 45K
SamenvattingMelding in situatie dat voorschriften reeds niet kunnen worden nageleefd.
Pagina282-282
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS9252
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 09-02-2005, 200308170/1
CiteertitelM en R 2005/5, nr. 46K
SamenvattingGeurhinder; toepassing bijzondere regeling NER; jaarlijks onderzoek naar rendement onbekende maatregel.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 september 2003, kenmerk M 33-2001, heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan appellante sub 1 een revisievergunning als geregeld in artikel 8.4, eerste lid, van deze wet verleend voor een inrichting voor de productie van vee- en diervoeders op het perceel [locatie 1] te Helmond, kadastraal bekend gemeente Helmond, sectie [], nummers [] (alle gedeeltelijk). Dit besluit is op 24 oktober 2003 ter inzage gelegd.
Pagina282-283
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS5535
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 16-02-2005, 200308882/1
CiteertitelM en R 2005/5, nr. 47K
SamenvattingBeroep, ontvankelijkheid, voorbereidingsprocedure.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 maart 2003 heeft de gemeenteraad van Ambt Montfort, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 februari 2003, het bestemmingsplan "Rijksweg 73-Zuid (wegvak H)" vastgesteld.
Pagina283-283
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS6214
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 23-02-2005, 200401868/1
CiteertitelM en R 2005/5, nr. 48K
SamenvattingMilieubelang in bestemmingsplan.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 juni 2003 heeft de gemeenteraad van Wognum, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 juni 2003, het bestemmingsplan "Landelijk Gebied 2003" vastgesteld.
Pagina283-283
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS7229
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 09-03-2005, 200404381/1
CiteertitelM en R 2005/5, nr. 49K
SamenvattingBestemmingsplan, onderzoek, verhouding.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 augustus 2003 heeft de gemeenteraad van Dronten, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 juli 2003, het bestemmingsplan "De Munten I" vastgesteld.
Pagina283-283
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS9263
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 22-03-2005, 200402102/1
CiteertitelM en R 2005/5, nr. 50K
SamenvattingVergunning voor verbrandingsinstallatie voor pluimveemest annex energiecentrale vernietigd omdat bedrijfsterrein niet is gezoneerd.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 februari 2004, kenmerk MW03.15547, heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer voor een periode van tien jaar aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Fibroned B.V." een vergunning verleend voor het oprichten en in werking hebben van een pluimveemestverbrandingsinstallatie annex energiecentrale op het bedrijventerrein De Ecofactorij te Apeldoorn. Dit besluit is op 26 februari 2004 ter inzage gelegd.
Pagina283-283
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT2772
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 23-03-2005, 200403837/1
CiteertitelM en R 2005/5, nr. 51K
SamenvattingAanlegvergunning; belanghebbende en MER.

Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 september 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Bergen (L.) (hierna: het college) aan de [vergunninghoudster] een aanlegvergunning verleend voor de verwezenlijking van een golfterrein op gronden rond de ruÔne van het kasteel Bleijenbeek te Afferden.
Pagina283-284
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT1984
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 30-03-2005, 200404573/1
CiteertitelM en R 2005/5, nr. 52K
SamenvattingGeen aanvullende voorschriften naast Besluit (LPG-)tankstations milieubeheer.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 maart 2004, kenmerk 304043, heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan appellante een revisievergunning als geregeld in artikel 8.4, eerste lid, van deze wet verleend voor een inrichting bestaande uit een tankstation met onderhouds- en reparatiewerkzaamheden en verkoop van onderdelen aan het [locatie] te [plaats], kadastraal bekend gemeente Spijkenisse, nummer []. Vergunning is geweigerd voor het afleveren van motorbrandstoffen in de uren tussen 23.00 en 07.00. Dit besluit is op 23 april 2004 ter inzage gelegd.
Pagina284-284
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT2798
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 16-03-2005, 200406999/1
CiteertitelM en R 2005/5, nr. 53K
SamenvattingBewoners van woningen langs een sluiproute zijn belanghebbende bij wegaanpassingsbesluit.
Samenvatting (Bron)De minister van Verkeer en Waterstaat heeft op grond van artikel 9, eerste lid, van de Spoedwet wegverbreding op 23 juni 2004 het wegaanpassingsbesluit betreffende de aanpassing van de rijksweg A27 op het traject Gorinchem-Noordeloos, ter plaatse van het wegvak gelegen tussen km 37,3 en km 43,0, vastgesteld.
Pagina284-284
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT0595
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 06-04-2005, 200407349/1
CiteertitelM en R 2005/5, nr. 54K
SamenvattingVragen van vovo geen in redelijkheid te verlangen schadebeperkende maatregel.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 april 2001 heeft appellant een aanvraag van [verzoeker rechtbank] om een aanlegvergunning afgewezen.
Pagina284-284
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT3270
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 13-04-2005, 200405420/1
CiteertitelM en R 2005/5, nr. 55K
SamenvattingEisen van financiŽle zekerheid is ook mogelijk nadat nadelige milieugevolgen zijn veroorzaakt.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 mei 2004, kenmerk PTV/PL/26110, heeft verweerder op verzoek van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Vetira-Romance Aerosols B.V.", gevestigd te Zaandam, de aan haar bij besluiten van 23 augustus 1983, 6 juni 1989 en 6 maart 1990 verleende vergunningen voor een inrichting voor het afvullen van spuitbussen aan de Sluispolderweg 9 te Zaandam ingetrokken. Dit besluit is op 20 mei 2004 ter inzage gelegd.
Pagina284-285
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT3714
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 06-04-2005, 200404645/1
CiteertitelM en R 2005/5, nr. 56K
SamenvattingBegunstigingstermijn bij een dwangsombesluit kan niet worden gekoppeld aan het onherroepelijk worden van dat besluit.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 december 2003, kenmerk 02/4503, heeft verweerder aan appellant sub 2 lasten onder dwangsom als bedoeld in artikel 5:32, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht opgelegd wegens overtreding van de artikelen 1.1a, eerste en tweede lid, en 8.1, eerste lid, onder b, van de Wet milieubeheer en van de voorschriften 1, 4 en 10 van het hoofdstuk "Algemene voorwaarden" verbonden aan de bij besluit van 16 augustus 1978 krachtens de Hinderwet verleende oprichtingsvergunning respectievelijk de voorschriften 1, 2 en 9 van het hoofdstuk "Algemene voorwaarden" verbonden aan de bij besluit van 24 september 1985 krachtens de Hinderwet verleende uitbreidingsvergunning voor een mestkuikenhouderij op het perceel [locatie] te [plaats], kadastraal bekend gemeente [plaats], sectie [], nummers []. Bij besluit van eveneens 11 december 2003, kenmerk 02/4503, heeft verweerder beslist op het verzoek van appellanten sub 1 om toepassing van bestuursrechtelijke handhavingsmiddelen met betrekking tot deze inrichting. Daarbij is het verzoek gedeeltelijk ingewilligd onder verwijzing naar de bij genoemd besluit van 11 december 2003 aan appellant sub 2 opgelegde lasten onder dwangsom en is het voor het overige afgewezen.
Pagina285-285
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT3242
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 16-03-2005, 200406755/1, 200406965/1, 200408144/1, 200406913/1 en 200406883/1
CiteertitelM en R 2005/5, nr. 57K
SamenvattingGS niet bevoegd om bij vaststelling van de EHS kwetsbare gebieden als bedoeld in artikel 2 lid 1 Wav bindend aan te wijzen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 februari 2004, kenmerk LNL/2004/176, heeft verweerder krachtens artikel 2, tweede lid, van de Wet ammoniak en veehouderij (hierna: de Wet) beweerdelijk vastgesteld welke gebieden in de provincie Overijssel deel uitmaken van de Ecologische Hoofdstructuur (hierna: de EHS) in de zin van artikel 2, eerste lid, van de Wet.
Pagina285-285
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT0565
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerecht van Eerste Aanleg, 16-02-2005, T-142/03
CiteertitelM en R 2005/5, nr. 46
SamenvattingFost Plus is niet individueel geraakt door de beschikking van de Commissie waarbij verdergaande Belgische maatregelen op het terrein van verpakkingen en verpakkingsafval worden bevestigd. Beroep niet-ontvankelijk.

AnnotatorJ.H. Jans
Pagina285-291
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 08-02-2005, 00791/04 E
CiteertitelM en R 2005/5, nr. 47
SamenvattingArt. 4.1 Vuurwerkbesluit Wet milieugevaarlijke stoffen (oud), inhoudende dat vuurwerk moet zijn voorzien van de aanduiding 'bestemd voor particulier gebruik', moet geacht worden niet te gelden t.a.v. professioneel vuurwerk dat, doordat het uiteindelijk een particuliere bestemming krijgt, alsnog onder het regiem van het Vuurwerkbesluit (oud) komt te vallen.
Samenvatting (Bron)Art. 4.1 Vuurwerkbesluit Wet milieugevaarlijke stoffen (oud), inhoudende dat vuurwerk moet zijn voorzien van de aanduiding bestemd voor particulier gebruik, moet geacht worden niet te gelden t.a.v. professioneel vuurwerk dat, doordat het uiteindelijk een particuliere bestemming krijgt, alsnog onder het regiem van het Vuurwerkbesluit (oud) komt te vallen.
Pagina291-293
UitspraakECLI:NL:HR:2005:AR3214
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Zwolle, 07-04-2004, 87923 HAZA 03-746
CiteertitelM en R 2005/5, nr. 48
SamenvattingDe asbestdeeltjes die op het terrein van Jancho en Waarden Beheer terechtkomen zijn voor menselijke beheersing vatbare stoffen -op te pakken en op te ruimen- en kunnen derhalve worden gekwalificeerd als zaken in de zin van artikel 3:2 BW.

(1. Jancho BV, 2. Waarden Beheer BV tegen ALC Onroerend Goed BV).
Samenvatting (Bron)Artikel 3:2 BW. Artikel 6:162 BW. Door brand verspreide asbestdeeltjes zijn zaken. Eigenaar van (afgebrand) pand waarin asbest was verwerkt, heeft onzorgvuldig en daarmee onrechtmatig gehandeld jegens eigenaren van in de buurt van het pand gelegen percelen door niet zo spoedig als mogelijk tot verwijdering van asbestdeeltjes over te gaan, en is daarmee aansprakelijkheid voor kosten van opruimen van deze deeltjes.
Annotator Meijer
Pagina293-296
UitspraakECLI:NL:RBZWO:2004:AP0579
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 08-04-2005, 200409626/1 en 38 andere nummers
CiteertitelM en R 2005/5, nr. 49
SamenvattingEerste tussenuitspraak inzake het eerste nationaal toewijzingsbesluit van CO2-emissierechten.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 oktober 2004, kenmerk KVI/2004101123, hebben verweerders broeikasgasemissierechten voor de planperiode 2005 tot en met 2007 toegewezen aan inrichtingen die vallen onder het systeem van de handel in broeikasgasemissierechten. Dit besluit is op 22 en 25 oktober 2004 aan belanghebbenden toegezonden; de kennisgeving is op 25 oktober 2004 gepubliceerd (Stcrt. 2004, nr. 205).
Annotator Brink , J.H.G. van den Broek , Hammerstein-Schoonderwoerd , Mouton
Pagina296-308
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT3731
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 23-07-2003, 200200248/1
CiteertitelM en R 2005/5, nr. 50
SamenvattingDove gevel in relatie tot bestemmingsplan. Een definitie van het begrip 'dove gevel' in de planvoorschriften die geen nadere eisen aan het geluidwerend vermogen van deze gevel telt, waarborgt niet het wettelijke vereiste binnenniveau van 35 dB(A).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 april 2001 heeft de gemeenteraad van Amsterdam, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 3 april 2001, het bestemmingsplan "Wooneilanden Houthavens" vastgesteld. Verweerder heeft bij zijn besluit van 20 november 2001, kenmerk 2001-15905, beslist over de goedkeuring van het bestemmingsplan. Tegen dit besluit hebben appellanten sub 1 bij brief van 14 januari 2002, bij de Raad van State ingekomen op 15 januari 2002, en appellant sub 2 bij brief van 16 januari 2002, bij de Raad van State ingekomen op 17 januari 2002, beroep ingesteld.
Annotator van Buuren , Kosto , Schaafsma
Pagina309-311
UitspraakECLI:NL:RVS:2003:AI0175
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 01-12-2004, 200307297/1
CiteertitelM en R 2005/5, nr. 51
SamenvattingDove gevel in relatie tot milieuvergunning Verlening revisievergunning t.b.v. opslag en reparatie van pallets en verhuur bedrijfsruimten. Zijgevel naburige woning aangemerkt als 'dove gevel'.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 september 2003, kenmerk 2002/012, heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan [vergunninghoudster] een revisievergunning als geregeld in artikel 8.4, eerste lid, van deze wet verleend voor een inrichting voor het vervaardigen, repareren, verhandelen en verhuren van houten pallets en kisten met opslag op het terrein en het verhuren van kantoor- en opslagruimten aan derden, op het perceel [locatie 1] te [plaats], kadastraal bekend gemeente [plaats], sectie [], nummers []. Dit besluit is op 25 september 2003 ter inzage gelegd.
Annotator Beekhuis
Pagina311-313
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR6740
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 25-08-2004, 200304332/1
CiteertitelM en R 2005/5, nr. 52
SamenvattingGoedkeuring bestemmingsplan voor woningbouw. Er is een MER opgesteld bij de voorbereiding van de streekplanuitwerking. Die uitwerking kan echter niet worden aangemerkt als het eerste ruimtelijke plan dat in de m.e.r.-plichtige activiteit voorziet.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 oktober 2002 heeft de gemeenteraad van Hoorn, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 8 oktober 2002, het bestemmingsplan Bangert en Oosterpolder vastgesteld.
Annotator Hoekstra , Lauwaars , Pieters , Voorhoeve
Pagina313-316
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AQ7468
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 09-02-2005, 200401688/1
CiteertitelM en R 2005/5, nr. 53
SamenvattingBestemmingsplan maakt deel uit van omvangrijker gebied waarbinnen de bouw van ongeveer 6500 woningen is voorzien. De Afdeling acht verschillende omstandigheden relevant voor haar oordeel dat art. 7.16 Wm niet toegepast kan worden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 mei 2003 heeft de gemeenteraad van Leeuwarden, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 april 2003, het bestemmingsplan "Leeuwarden-Zuid, fase A" vastgesteld.
Annotator Bartel , Kosto , Voorhoeve
Pagina316-319
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS5515
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 22-12-2004, 200308720/1
CiteertitelM en R 2005/5, nr. 54
SamenvattingIntrekken grondwaterwetvergunningen die in strijd met vigerende beleid waren verleend. Er is sprake van 'omstandigheden of feiten, waardoor in verband met de bij het grondwaterbeheer betrokken belangen' de onttrekkingen ten behoeve van de doelen fertigatie en gewasbescherming niet langer toelaatbaar zijn.
Samenvatting (Bron)Bij besluiten van 28 oktober 2003, met hetzelfde kenmerk MB/03.030976/A, heeft verweerder de aan appellante verleende vergunningen krachtens de Grondwaterwet voor het onttrekken van grondwater krachtens artikel 24, eerste lid, van die wet gedeeltelijk ingetrokken per 1 mei 2005. Deze besluiten zijn op 12 november 2003 ter inzage gelegd.
Annotator Borstlap , Brink , Hammerstein-Schoonderwoerd , van Rijswick
Pagina319-323
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR7987
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 11-11-2004, AWB 03/112
CiteertitelM en R 2005/5, nr. 55
SamenvattingWeigering van de verlenging van de toelating van het bestrijdingsmiddel Symphonie vanwege het niet voldoen aan de toelatingscriteria (ontbreken vereiste gegevens).
Samenvatting (Bron)Bestrijdingsmiddelenwet Toelating
Annotator Cusell , Fierstra , van der Ham
Pagina323-327
UitspraakECLI:NL:CBB:2004:AR6628
Artikel aanvragenVia Praktizijn