Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 24-09-2021
Aflevering 7528
RubriekRedactioneel
TitelWatersnood: ook een gevolg van falende ruimtelijke ordening
CiteertitelGst. 2021/115
SamenvattingWorden er lessen getrokken uit de enorme watersnood waardoor Limburg hartje zomer 2021 werd getroffen?
Auteur(s)J.M.H.F. Teunissen
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelUitbreiding van de Wet Bibob: de verdere decentralisatie van de aanpak van ondermijnende criminaliteit
CiteertitelGst. 2021/116
SamenvattingIn de schaduw van de coronacrisis stemde de Eerste Kamer op 30 juni 2020 in met de eerste tranche van de Uitbreidingswet Bibob. De wet is snel op 1 augustus 2020 in werking getreden. Dat onderstreept een zekere urgentie van de wetgever.
Auteur(s)A. Tollenaar
LinkMeer over dit wetsvoorstel (eerstekamer.nl)
LinkVolledige tekst artikel (RuG.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHoge Raad 08-06-2021
CiteertitelGst. 2021/117
SamenvattingBewezenverklaring valsheid in geschrift ontoereikend gemotiveerd.
Samenvatting (Bron)Valsheid in geschrift, art. 225 Sr. Opzet op valsheid? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:1986:AC9271 m.b.t. betekenis “valselijk opgemaakt” a.b.i. art. 225 Sr en opzet verdachte op valselijk opmaken van geschrift. Uit bewijsvoering kan, mede in licht van ttz. in h.b. gevoerd verweer – i.h.b. wat is aangevoerd over (naderhand door gemeente aangepaste) vraagstelling van formulier – niet z.m. worden afgeleid dat verdachte (voorwaardelijk) opzet had op valselijk opmaken van in bewezenverklaring genoemde geschrift. Door hof kennelijk als doorslaggevend in aanmerking genomen omstandigheid dat het op de weg van verdachte lag “zorg te dragen voor goede vertaling en voldoende informatie in te (laten) winnen over precieze betekenis van vragen bij gemeente alvorens vragen te beantwoorden en formulier te ondertekenen”, vormt onvoldoende grond voor dat oordeel. Bewezenverklaring is daarom ontoereikend gemotiveerd. Volgt vernietiging en terugwijzing.
AnnotatorB. van der Vorm
UitspraakECLI:NL:HR:2021:801
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 14-07-2021
CiteertitelGst. 2021/118
SamenvattingToezicht. Vordering inzage zakelijke gegevens en bescheiden. Toezichthouder bevoegd inzage slagboomgegevens chaletpark te vorderen. (Tholen)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 december 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders van Tholen besloten over te gaan tot invordering van volgens hem verbeurde dwangsom tot een bedrag van €15.000,-. Bij besluit van 11 september 2014 heeft het college aan [appellant] een last onder dwangsom van € 15.000,- ineens opgelegd om de permanente bewoning van de recreatiewoning aan de [locatie 1] in Sint-Annaland op Chaletparc Krabbenkreek voor 1 januari 2018 te beëindigen en beëindigd te houden. Aan de recreatiewoning is in het bestemmingsplan "Havenplateau, Sint-Annaland" de bestemming "Recreatie" toegekend. Na afloop van de begunstigingstermijn heeft het college een toezichthouder laten controleren of [appellant] aan de opgelegde last heeft voldaan. De toezichthouder heeft bij opeenvolgende controles op 22 februari 2018, 9 maart 2018, 28 maart 2018, 12 april 2018, 24 april 2018, 8 mei 2018 en 22 mei 2018 [appellant] in de recreatiewoning gezien.
AnnotatorC. van Mil
LinkVolledige tekst annotatie (Hekkelman.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2021:1514
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 02-06-2021
CiteertitelGst. 2021/119
SamenvattingStemgeluid vanuit plein bij kinderdagcentrum blijft buiten beschouwing bij bepalen van geluidniveaus, omdat dit plein niet zodanig door bebouwing is omgeven dat gesproken kan worden van een besloten ligging. (Muntendam)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 juni 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders van Midden-Groningen het verzoek van [appellant sub 1] om handhavend op te treden tegen de geluidoverlast die hij ervaart als gevolg van kinderdagcentrum De Kluft, gevestigd aan de Middenweg 100 te Muntendam, afgewezen vanwege het volgens het college ontbreken van een wettelijke grondslag om tot handhaving over te gaan. Een identieke brief heeft het college op 27 juni 2018 verzonden aan [appellant sub 2]. Het kinderdagcentrum De Kluft is gevestigd aan de Middenweg 100 te Muntendam en wordt geëxploiteerd door Stichting Cosis. In het kinderdagcentrum worden kinderen opgevangen met een ontwikkelingsachterstand, verstandelijke en/of lichamelijke beperking tot achttien jaar oud. Bij het kinderdagcentrum is een plein waar de kinderen buiten spelen. [appellant sub 1] en [appellant sub 2] hebben verschillende klachten ingediend over de overlast die zij ondervinden van het geluid van de spelende kinderen op dat plein.
AnnotatorA. Snijders
UitspraakECLI:NL:RVS:2021:1181
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 02-06-2021
CiteertitelGst. 2021/120
SamenvattingWet gemeentelijke schuldhulpverlening. Afwijzing schulddienstverlening. Medewerkingsplicht. Evenredigheidsbeginsel. (Zwolle)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 31 oktober 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders van Zwolle het verzoek van [appellant] om schulddienstverlening afgewezen. Op 18 september 2019 heeft [appellant] het college verzocht om schulddienstverlening. Het college heeft dit verzoek bij besluit van 31 oktober 2019, zoals gehandhaafd bij het besluit van 13 februari 2020, afgewezen, onder verwijzing naar artikel 4, eerste lid, aanhef en onder e alsmede onder g van de Beleidsregel schulddienstverlening gemeente Zwolle 2018 (hierna: de Beleidsregel). Volgens het college heeft [appellant] onvoldoende medewerking verleend. Dit blijkt uit zijn gedrag tijdens het intakegesprek op 17 oktober 2019, waar hij zich intimiderend opstelde en aangaf dat hij alleen op zijn eigen voorwaarden geholpen wil worden. Toen werd aangegeven dat dat niet kon, is hij verbaal agressief geworden en heeft de medewerker het gesprek moeten beëindigen en daarbij de alarmknop gebruikt.
AnnotatorG.A. le Noble
UitspraakECLI:NL:RVS:2021:1166
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep 30-03-2021
CiteertitelGst. 2021/121
SamenvattingOnderzoek naar aanwezigheid commerciële relatie in het kader van de kostendelersnorm onvoldoende. (Elburg)
Samenvatting (Bron)Schending inlichtingenverplichting. Gezamenlijk hoofdverblijf in opvanghuis voor jonge moeders. Vrijwilligersovereenkomst. Kostendelersnorm. Onderhuur. Commerciële relatie. Onzorgvuldig onderzoek. Appellante huurde van een stichting als hoofdbewoonster en vrijwilligster een woonruimte in een opvanghuis voor jonge moeders (gezinswoning). Het college heeft de bijstand van appellante herzien en teruggevorderd omdat zij geen melding had gemaakt van de medebewoonsters, de jonge moeders, X en Z. Het college heeft terecht de conclusie getrokken dat Y en Z hun hoofdverblijf hadden in de gezinswoning. Het verblijf van Y en Z ligt in het verlengde van de begeleiding en dienstverlening door de stichting aan Y en Z, waarmee de verhuur van de woonruimte onlosmakelijk is verbonden met de dienstverlening van de stichting aan de bewoonsters. Bovendien waren de bewoonsters ingeschreven in de Brp en was er geen sprake van een zeer tijdelijk verblijf. De melding van de zorgbegeleider van appellante over haar situatie en de komst van medebewoonster Y in de gezinswoning is direct gericht aan de consulent van appellante en moet daarmee geacht worden te zijn gedaan namens appellante. In zoverre heeft appellante haar inlichtingenverplichting niet geschonden. Dat appellante een huurprijs betaalde die op grond van het beleid niet commercieel was, is in dit geval nog niet genoeg om de conclusie te kunnen dragen dat appellante geen commerciële huurrelatie had met de stichting. De door appellante en de door Y en Z aan de stichting betaalde huurprijs kan niet los worden gezien van de afspraken met en de voorwaarden van de stichting over de aard en de wijze waarop appellante en Y en Z in de gezinswoning verbleven. Appellante moest immers bepaalde prestaties voor de stichting leveren en Y en Z moesten de door de stichting aangeboden hulp en begeleiding aanvaarden. Er is dan ook geen sprake van een gangbare (onder)huurrelatie waarbij de prestatie van de (onder)huurder slechts bestaat uit het betalen van huur en de prestatie van de (onder)verhuurder slechts bestaat uit het ter beschikking stellen van de woonruimte. Hieruit volgt dat het college onvoldoende heeft onderzocht of sprake was van een door de wetgever bedoelde zakelijke relatie tussen de stichting en appellante enerzijds en de stichting en de medebewoonsters Y en Z anderzijds.
AnnotatorM.I.T. Albers , J.C. de Wit
UitspraakECLI:NL:CRVB:2021:772
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelKroniek coronamaatregelen
CiteertitelGst. 2021/122
SamenvattingHet afgelopen jaar was een uitzonderlijk jaar. Het was het jaar waarin COVID-19 de kop opstak en het normale dagelijks leven in vergaande mate ontwrichtte. De redactie heeft de auteurs gevraagd een kroniek te wijden aan de maatregelen die de Nederlandse overheid heeft genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.
Auteur(s)J.H.A. van der Grinten , J. Wijmans
LinkVolledige tekst artikel (linkedin.com)
Artikel aanvragenVia Praktizijn