Asiel & Migrantenrecht

Uitgever Stichting Migratierecht Nederland
Tijdschrift Asiel & Migrantenrecht
Datum 29-09-2021
Aflevering 8
RubriekRedactioneel
TitelVan maatwerk naar confectie naar maatwerk
CiteertitelA&MR 2021, afl. 8, p. 398
Samenvatting'Het bestuursorgaan moet maatwerk en geen confectie leveren, zeker bij ingrijpende aantasting van het huisrecht en het eigendomsrecht', lezen we in de behartenswaardige conclusie over de evenredigheidstoetsing door de bestuursrechter. De metafoor met naaiateliers is zeker in het vreemdelingenrecht niet nieuw.
Auteur(s)K. Geertsema
Pagina398
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelTerug naar wat je nooit bent geweest
CiteertitelA&MR 2021, afl. 8, p. 400
SamenvattingMet het hanteren van het veilig derde land-concept ontloopt een staat volgens UNHCR zijn internationale verantwoordelijkheid zonder verdragsverplichtingen te schenden. In Nederland wordt het concept regelmatig aan vreemdelingen tegengeworpen. Anna Chatelion Counet bespreekt de drie voorwaarden voor toepassing van het concept en concludeert dat de staatssecretaris met goedkeuring van de Afdeling de grenzen ervan op ontoelaatbare wijze verlegt.
Auteur(s)A. Chatelion Counet
Pagina400
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelBestuurlijke onpartijdigheid in het Nederlandse asielproces onvoldoende gewaarborgd
CiteertitelA&MR 2021, afl. 8, p. 407
SamenvattingHet Unierecht eist van het openbaar bestuur gelijke behandeling in het asielproces, door objectieve landeninformatie en een onbevangen werkhouding van medewerkers. Daartegenover signaleren onderzoekers dat IND-medewerkers, vaak in het nadeel van de asielzoeker, moeite hebben zich onpartijdig op te stellen. Dit roept de vraag op hoe bestuurlijke onpartijdigheid in het Nederlandse rechtsstelsel wordt geÔmplementeerd en toegepast. Pieter van Reenen analyseert ter beantwoording van die vraag: het juridisch kader; de landeninformatie en de rol van het Ministerie van Buitenlandse Zaken als leverancier ervan; en de instrumenten van de IND om onpartijdig werken te waarborgen. Vervolgens onderzoekt hij de Unierechtelijke elementen voor een onpartijdige grondhouding. Van Reenen concludeert dat het juridisch kader voldoet aan de Unierechtelijke normen maar dat het gebruik van landeninformatie onvoldoende waarborgen biedt en dat de IND haar medewerkers onvoldoende ondersteuning biedt om onpartijdig te werken. Hij sluit af met een serie aanbevelingen om de bestuurlijke onpartijdigheid beter te regelen.
Auteur(s)P. van Reenen
Pagina407
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHet recht op medisch noodzakelijke zorg van ongedocumenteerden: Verbeterpunten voor gebreken in het systeem
CiteertitelA&MR 2021, afl. 8, p. 420
SamenvattingHoe is het recht op zorg gewaarborgd voor de gezondheid van vreemdelingen die onrechtmatig in Nederland verblijven - tegen de achtergrond van de Koppelingswet en het overheidsbeleid? Veelke Derckx bespreekt het recht en de wettelijke uitzondering 'medisch noodzakelijke zorg'. Ze analyseert de jurisprudentie, geeft de knelpunten van het Nederlandse systeem weer en bepleit de instelling van een adviescommissie die in individuele gevallen beoordeelt of het niet verlenen of niet vergoeden van medische zorg tot schending van een mensenrecht leidt. Ook zou een op kinderen toespitste uitzondering op het koppelingsbeginsel rekening moeten houden met hun recht op ontwikkeling.
Auteur(s)V.L. Derckx
Pagina420
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekInterview
TitelScheidend redactievoorzitter Ashley Terlouw: 'Rechters moeten met elkaar praten: dit voelt niet goed, wat zullen we doen?'
CiteertitelA&MR 2021, afl. 8, p. 426
SamenvattingAshley Terlouw was ruim zes jaar voorzitter van de redactie van dit blad. Nu ze vertrekt vroegen we haar naar haar blik op het blad, op de rechter - die ze nu weer bijstaat in de zelfreflectie en de toegenomen behoefte aan maatwerk - en op haarzelf.
Auteur(s)L. Hesselink
Pagina426
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelPromotie Bahija Aarrass: mensenrechtennormen als grond voor toelating en verblijf. Binding en bodem van grondrechten binnen en buiten de migratiecontext
CiteertitelA&MR 2021, afl. 8, p. 429
SamenvattingOp grond van het verbod op foltering en het recht op gezinsleven worden verblijfsrechten toegekend. Kunnen deze rechten ook uit andere grondrechten voortvloeien? Bahija Aarrass onderzocht het en promoveerde 15 juni jl. op het onderzoek. Volgens haar kan dat inderdaad het geval zijn. Ze bepleit meer consistentie tussen het gebruik van grondrechten binnen een staat en het gebruik in een migratiecontext.
Auteur(s)E. Wolthuis
Pagina429
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelKroniek toelatingsgronden asiel
CiteertitelA&MR 2021, afl. 8, p. 432
SamenvattingIn deze kroniek onder meer aandacht voor beslissingen van het Kinderrechtencomitť, voor de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over de toepassing van artikel 1D in Gaza en voor prejudiciŽle vragen van Rechtbank Den Haag zittingsplaats Den Bosch over verwestering.
Auteur(s)S. Rafi
Pagina432
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVraag & antwoord
TitelWat is het verschil tussen een reguliere vergunning voor verblijf bij een gezinslid en een afgeleide asielstatus?
CiteertitelA&MR 2021, afl. 8, p. 441
SamenvattingDe juridische helpdesk van VluchtelingenWerk krijgt vaak de vraag wat het verschil is in materiele rechtspositie tussen gezinsleden met een reguliere vergunning als familie- en gezinslid (art. 8 EVRM) en gezinsleden met een afgeleide asielstatus (art. 29, lid 2 Vw). Er blijken veel verschillen te zijn.
Auteur(s)S. Pijnenburg
Pagina441
Artikel aanvragenVia Praktizijn