Tijdschrift voor Agrarisch Recht

Uitgever Den Hollander
Tijdschrift Tijdschrift voor Agrarisch Recht
Datum 30-09-2021
Aflevering 9
RubriekKort & bondig
TitelDuurzaamheid inpassen in de reguliere pachtovereenkomst
CiteertitelTvAR 2021, afl. 9
SamenvattingDe druk om de landbouw duurzamer te maken wordt steeds hoger. De maatschappelijke roep, maar vooral Europese milieuregels (stikstof) en het nieuwe GLB en de Green Deal koersen op een drastische omslag. De vergroeningseisen nemen toe en de bedrijven die niet omschakelen en in kwetsbare gebieden liggen, liggen onder vuur. Binnen de wereld van de pacht heeft een en ander ook gevolgen. Daarbij is het idee onder verpachters en pachters vaak dat reguliere pacht onveranderlijk is en aanpassen aan de omstandigheden niet goed mogelijk is.
Auteur(s)Th.C.M. Willemse
LinkVolledige tekst artikel (denhollander.info)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe noodweg in het agrarische gebied
CiteertitelTvAR 2021, afl. 9
SamenvattingIn dit artikel staat de noodweg op grond van art. 5:57 BW en de toepassing hiervan in het agrarische gebied centraal. De noodweg zorgt ervoor dat een eigenaar die geen behoorlijke toegang heeft tot de openbare weg of een openbaar vaarwater, deze toegang alsnog kan krijgen. Wat precies een behoorlijke toegang is, hangt af van de concrete behoeften van de eigenaar van het ingesloten erf. Voor de aanwijzing van een noodweg is in ieder geval vereist dat de eigenaar de noodsituatie niet zelf heeft veroorzaakt, bijvoorbeeld door het aanleggen van erfafscheidingen, hagen en/of hekken of door het verpachten van de grond. Tegenover de noodweg staat een verplichting om volledige schadevergoeding te betalen. Na de aanwijzing biedt art. 5:57 BW zekerheid, maar ook genoeg flexibiliteit door de derdenwerking van de noodweg. Veranderen de behoeften en belangen van de eigenaars, dan kan in veel gevallen de noodweg worden aangepast of de schadevergoeding worden verhoogd.
Auteur(s)B. Hoops
LinkVolledige tekst wetsartikel (5:57 BW, wetten.overheid.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelPittige kost - Donkere pepertjes leggen de zwaktes van het Europese octrooisysteem bloot
CiteertitelTvAR 2021, afl. 9
SamenvattingTerwijl de wereld tot stilstand kwam vanwege de eerste coronagolf, heeft de Grote Kamer van Beroep van het Europees Octrooibureau in mei 2020 een uitspraak gedaan die het Europese octrooistelsel heeft doen schudden op zijn grondvesten. In een zaak over een octrooi op extreem donkergroene pepertjes oordeelde de Grote Kamer dat geen octrooien kunnen worden verleend voor planten en dieren die uitsluitend met een wezenlijk biologische werkwijze zijn verkregen.
Auteur(s)P.H. Blok
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe toekomst van het agrarisch recht – Rode draad - Heeft de landbouwvrijstelling in de inkomstenbelasting vanuit fiscaal-juridisch oogpunt nog toekomst?
CiteertitelTvAR 2021, afl. 9
SamenvattingTer gelegenheid van het afscheid van Willem Bruil als bijzonder hoogleraar Agrarisch recht aan de Rijksuniversiteit Groningen was er op 13 maart 2020 een afscheidssymposium georganiseerd. De titel van het symposium (dat niet doorging) was ‘De toekomst van het agrarisch recht’ met vier inleidingen. Aan de sprekers is destijds gevraagd om stil te staan bij de vraag of op het door hen beoefende onderdeel van het agrarisch recht er sprake is van een uitzonderingspositie in de landbouwregelgeving c.q. specifieke regelgeving voor landbouwbedrijven, wat de achtergrond daarvan is en of dat nog toekomst heeft.
Auteur(s)A. van Veelen-Visscher
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 04-05-2021
CiteertitelTvAR 2021/8064
SamenvattingPacht. Betalingsrechten. Fosfaatrechten.
Samenvatting (Bron)Het gaat in deze zaak om de vraag of de pachters betalingsrechten en fosfaatrechten aan de verpachter moeten overdragen op grond van de tussen hen gesloten geliberaliseerde pachtovereenkomsten van drie jaar. Het hof vindt van niet. Omdat de pachters twee jaar lang de betalingsrechten op grond van een kort gedingvonnis aan de verpachter hebben overgedragen, hebben zij schade geleden. Die schade moet na dit tussenarrest nog worden vastgesteld.
AnnotatorE.H.M. Harbers
UitspraakECLI:NL:GHARL:2021:4288
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRaad van State 03-02-2021
CiteertitelTvAR 2021/8065
SamenvattingPlanschade. Belastingschade.
Samenvatting (Bron)Bij uitspraak van 6 november 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3729, heeft de Afdeling de uitspraak van de rechtbank Gelderland van 12 december 2018 in zaak nr. 18/1731, voor zover daarin is bepaald dat de rechtsgevolgen van het vernietigde besluit van 5 april 2018 in stand blijven, vernietigd. APO Zevenaar B.V. is sinds 1999 eigenaar van een pand aan het Remigiusplein 6 in Duiven. In dit pand was tot 1 januari 2020 de horecaonderneming van [appellant] gevestigd. Bij brief van 9 maart 2015 hebben zij een verzoek om toekenning van planschade bij het college ingediend. Door de inwerkingtreding van het bestemmingsplan "Centrum fase-1" stellen zij schade te lijden omdat dit plan op korte afstand van het pand en het daarbij behorende terras meer bebouwing mogelijk maakt waardoor de horecaonderneming minder zichtbaar is vanaf het plein en de bezonning op het terras afneemt. Het plan heeft daardoor volgens APO Zevenaar B.V. en [appellant] een negatief effect op de omzet van de horecaonderneming.
AnnotatorM.J.H. van Baalen
UitspraakECLI:NL:RVS:2021:207
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRaad van State 30-06-2021
CiteertitelTvAR 2021/8066
SamenvattingActualisering bestemmingsplan
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 april 2020 heeft de raad van de gemeente Amsterdam het bestemmingsplan "Willemspark - Vondelpark 2019" vastgesteld. Het plan vormt een actualisering van de voorheen geldende bestemmingsplannen "Willemspark - Van Eeghenstraat" uit 2002 en "Vondelpark" uit 2004. Het plangebied dat gevormd wordt door het Vondelpark, de Willemsparkbuurt en de Van Eeghenstraat kenmerkt zich door hoge architectonische, cultuurhistorische en landschappelijke waarden. De bebouwing binnen het gebied kent een open structuur. Het plan voorziet onder meer in een beperking van onbenutte bouwrechten in de Willemsparkbuurt en de Van Eeghenstraat. Daarnaast wordt met het plan beoogd cultuurhistorische waarden beter te beschermen. [appellant sub 1] en anderen wonen op percelen die zijn gelegen in dan wel in de nabije omgeving van het plangebied.
AnnotatorP.P.A. Bodden
UitspraakECLI:NL:RVS:2021:1372
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRaad van State 01-09-2021
CiteertitelTvAR 2021/8067
SamenvattingInterne saldering bij bestemmingsplan. Volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: ‘de Afdeling’) heeft de feitelijk, planologisch legale situatie voorafgaand aan de vaststelling van het plan als referentiesituatie te gelden bij de toetsing van een plan aan artikel 2.7 lid 1 van de Wet natuurbescherming. Anders gezegd: de referentiesituatie is de planologisch legale situatie voorafgaand aan de vaststelling van het plan, maar alleen voor zover deze op dat moment ook feitelijk wordt benut (zie bijvoorbeeld recent: AbRS 21 juli 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1603, Westerveld, r.o. 15.3). Er zijn tal van situaties denkbaar waarbij deze strikte regel in de praktijk knelt.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 maart 2020 heeft de raad van de gemeente Heiloo het bestemmingsplan en het exploitatieplan "Zandzoom 2019" vastgesteld. Het gebied Zandzoom ten zuiden van de kern Heiloo is een vrij open en groen ingericht gebied. Het bestaat uit lintbebouwing te midden van weilanden, wat kleinschalige bedrijvigheid en wat clusters van woningen. Het plan transformeert dit tot een nieuwe woonwijk 'Zandzoom' met 1.285 nieuwe woningen. Meerdere appellanten betogen dat het plan onvoldoende garanties biedt voor een aanvaardbaar woon- en leefklimaat in de vorm van openheid, groen, privacy en uitzicht. Deze betogen hebben betrekking op het globale karakter van het bestemmingsplan, waarbij het plan moet worden uitgewerkt in verkavelingsplannen. Het betreft een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte als bedoeld in artikel 7c van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet. Meerdere appellanten betogen dat de gevolgen van het plan voor het verkeer onvoldoende zijn onderzocht.
AnnotatorP.P.A. Bodden
LinkVolledige tekst annotatie (Hekkelman.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2021:1960
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 08-06-2021
CiteertitelTvAR 2021/8068
SamenvattingGLB
Samenvatting (Bron)GLB; uitbetaling betalingsrechten 2019 en teruggave financiële discipline over het jaar 2019. Pachter niet bevoegd om percelen aan appellant in gebruik te geven. Beweidingsovereenkomst in dit geval geen rechtsgeldige gebruikstitel. Te goede trouw leidt niet tot een ander oordeel.
AnnotatorH.A. van Bommel
UitspraakECLI:NL:CBB:2021:589
Artikel aanvragenVia Praktizijn