Nederlands Juristenblad

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Nederlands Juristenblad
Datum 14-10-2021
Aflevering 35 De staat van het recht (kroniekennummer)
RubriekKronieken
TitelKroniek van het vermogensrecht
CiteertitelNJB 2021/2595
SamenvattingAuteurs hebben hun rechtsgevoel moeten laten spreken in de selectie van wat vermeldenswaardig is in deze kroniek. Grote spelers als Albert Heijn, Shell en Booking.com komen langs maar ook meer particuliere zaken over bijvoorbeeld erfdienstbaarheden met betrekking tot vensters en bomen ontsnapten niet aan de aandacht, evenmin als aansprakelijkheid voor koppen en kommen van heupprothesen die niet gelijktijdig in het verkeer zijn gebracht.
Auteur(s)E. van Wechem , J.G.J. Rinkes
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek van het algemeen bestuursrecht: Bestuursrecht in transitie: varen over woelige baren met algemene beginselen van behoorlijk bestuur als navigatiemiddelen
CiteertitelNJB 2021/2596
SamenvattingOok nu weer heeft de kroniekperiode weer een rijke oogst opgeleverd, zij het dat de ontwikkelingen zich onveranderd concentreren rondom de thematiek van het responsiever en mensvriendelijker maken van het bestuursrecht en het leveren van maatwerk waar mogelijk.
Auteur(s)I. van der Heijden , J.P. Heinrich , J. Bootsma
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek van het straf(proces)recht
CiteertitelNJB 2021/2597
SamenvattingIn deze kroniekperiode vonden onder het mandaat van het Europees Openbaar Ministerie (EOM) doorzoekingen plaats in panden in Nederland, is voorzien in wetgeving op het gebied van strafrechtelijke samenwerking met het Verenigd Koninkrijk na de Brexit, stelde de minister pilots voor om te experimenteren met onderdelen uit de beoogde Modernisering Strafvordering en is de bekritiseerde verschijningsplicht van de voorlopig gehechte verdachte van een ernstig zeden- of geweldsmisdrijf een feit.
Auteur(s)S. Lestrade
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek van het burgerlijk procesrecht
CiteertitelNJB 2021/2598
SamenvattingDe komende jaren zal de aandacht moeten uitgaan naar het oplossen van de capaciteitsproblemen in de rechtspraak, en moet worden ingezet op verdere digitalisering en modernisering van bestaande wetgeving.
Auteur(s)M. de Boer , J.W. Meijer
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek van het constitutioneel recht: Constitutie in tijden van corona en formatie
CiteertitelNJB 2021/2599
SamenvattingIn deze jaarlijkse kroniek van het constitutionele recht kan de aanpak van de coronacrisis weer niet ontbreken, zeker niet nu zij langer aanhoudt dan aanvankelijk verwacht. Daarbij is de zeggenschap van het parlement bij het nemen van (nood)maatregelen door de regering prominent aan de orde en stelt zich de vraag hoe we ons juridisch kader moeten inrichten in het helaas niet denkbeeldige geval dat zeer besmettelijke infectieziekten permanent onder ons zullen blijven.
Auteur(s)G. Boogaard , M. van Emmerik , G.J. Geertjes , L. Verhey , J. Uzman
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek personen- en familierecht
CiteertitelNJB 2021/2600
SamenvattingDe wetgever is op dit rechtsgebied bijzonder actief. Met het wetsvoorstel tot afschaffing van de verleningsbeschikking meent het kabinet wat overbodige bureaucratie rondom de uithuisplaatsing van kinderen weg te halen. Het is hiermee echter flink op een dwaalspoor geraakt.
Auteur(s)C. Forder , R. Bakker
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek van het belastingrecht
CiteertitelNJB 2021/2601
SamenvattingIn het afgelopen jaar is het aantal ontwikkelingen op het terrein van het belastingrecht overstelpend te noemen. Deze kroniek bevat een selectie van de vele gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan. De discussie over de kwaliteit en complexiteit van fiscale wetgeving en – in het verlengde daarvan – de uitvoerbaarheid van wetten kan niemand zijn ontgaan.
Auteur(s)R. Pieterse
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek van het Migratierecht
CiteertitelNJB 2021/2602
SamenvattingGrootse maar weinig veelbelovende plannen voor de herziening van het Europees asielrecht, etnisch profileren door de Marechaussee, een langzaam in het asielrecht tot ontploffing komende bom over de herhaalde aanvragen in asielprocedures, en een scherpe uitspraak van het Hof van Justitie over gebrekkige terugkeerbesluiten voor onbegeleide kinderen.
Auteur(s)H. Battjes , E. Brouwer , G. Cornelisse , E. Hilbrink , N. Ismaili , M. Reneman , L. Slingenberg , T. Spijkerboer , M. Stronks
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek van het sociaal recht
CiteertitelNJB 2021/2603
SamenvattingDe coronacrisis leidde tot veel geschillen tussen werkgevers en werknemers, over rechten en plichten ten aanzien van veiligheidsmaatregelen zoals testen en vaccineren. En tot principiële vragen over de verhouding tussen vrijheid opeisen en verantwoordelijkheid nemen, ook voor het welzijn van collega’s. Ook andere fundamentele onderwerpen lagen het afgelopen jaar prominent op tafel.
Auteur(s)B. Barentsen , S. Sagel
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek van het Caribisch recht
CiteertitelNJB 2021/2604
SamenvattingDe Kroniekennummers zijn vertrouwde en gewaardeerde afleveringen van het NJB. Maar daarin is tot op heden nooit aandacht besteed aan de ontwikkelingen in die rechtsgebieden die weliswaar geen Nederlands recht zijn, maar daar wel ten nauwste mee verbonden: het recht van de drie andere landen in het Koninkrijk der Nederlanden, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. In die leemte wordt met deze kroniek voor het eerst voorzien.
Auteur(s)H.G. Hoogers , G. Rekwest , M. Dekker , W. Geursen
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek van het Europees materieel recht
CiteertitelNJB 2021/2605
SamenvattingIn deze kroniek, die de periode van 1 september 2019 tot 1 september 2021 bestrijkt, wordt een beknopt overzicht gegeven van de belangrijkste ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan op het terrein van het Europees materieel recht, in het bijzonder inzake Unieburgerschap, de vier vrijheden, het mededingingsrecht, staatssteun en de Economische en Monetaire Unie.
Auteur(s)S. van den Bogaert , M. Jesse , B. Van Rompuy , V. Borger , D. van Wamel
Artikel aanvragenVia Praktizijn