Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht
Datum 14-10-2021
Aflevering 7-8
RubriekVrij verkeer
TitelEconomisch niet-actieve EU-burgers en de zorgverzekeringseis onder de Burgerschapsrichtlijn
CiteertitelNTER 2021, afl. 7-8
SamenvattingIn de recente zaak A doet het Hof van Justitie uitspraak over een economisch niet-actieve EU-burger die aansluiting zoekt bij het openbare gezondheidszorgstelsel van een lidstaat. Het Letse ministerie van Volksgezondheid weigerde A hierin op te nemen omdat hij buiten de categorieën viel die in de Letse toepasselijke regelgeving opgenoemd werden.
Auteur(s)L.S.J. Kortese
Pagina145
UitspraakECLI:EU:C:2021:595
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSociaal beleid
TitelGelijk loon voor gelijk werk: beginsel heeft ook voor gelijkwaardig werk directe werking
CiteertitelNTER 2021, afl. 7-8
SamenvattingIn de zaak Tesco Stores sprak het Hof van Justitie zich op 3 juni 2021 uit over de directe werking van artikel 157 VWEU, dat het beginsel van gelijk loon voor gelijke en gelijkwaardige arbeid bevat. Dat beginsel is ouder dan de Europese Unie zelf, maar in de praktijk is het voor individuen vaak niet gemakkelijk om het beginsel voor de nationale rechter af te dwingen.
Auteur(s)D. De Meyst
Pagina152
UitspraakECLI:EU:C:2021:429
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSociaal beleid
TitelCoördinatie van sociale zekerheid en ‘forumshopping’
CiteertitelNTER 2021, afl. 7-8
SamenvattingDe centrale vraag in de in deze bijdrage te bespreken arresten is of, en zo ja, onder welke voorwaarden, ondernemingen gebruik kunnen maken van hun recht op verkeer om profijt te trekken uit verschillen in de socialezekerheidsbijdragen die zij voor hun werknemers moeten betalen.
Auteur(s)A.P. van der Mei
Pagina157
UitspraakECLI:EU:C:2021:427
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMededinging
TitelArtikel 22 Covo: terug van weggeweest?
CiteertitelNTER 2021, afl. 7-8
SamenvattingIn dit artikel wordt ingegaan op de recente ontwikkelingen ten aanzien van artikel 22 Covo en het (nieuwe) beleid van de Europese Commissie betreffende verwijzingen van mededingingszaken onder dat artikel. Ook wordt de zaak Illumina/Grail kort besproken en wordt nader ingegaan op een aantal aandachtspunten voor de praktijk als gevolg van het (nieuwe) beleid van de Europese Commissie.
Pagina164
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekConsumenten
TitelDe Richtlijn representatieve vorderingen: Game changer voor het Nederlandse afwikkelingssysteem van massaclaims?
CiteertitelNTER 2021, afl. 7-8
SamenvattingIn deze bijdrage wordt bekeken hoe de Nederlandse wetgever de kracht van het door hem ontwikkelde afwikkelingssysteem voor massaclaims kan waarborgen in het licht van de inhoud van de RVV.
Auteur(s)B. Van Hattum
Pagina173
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekIntellectuele eigendom
TitelKunnen (video)deelplatformen de dans ontspringen voor aansprakelijkheid voor illegale downloads?
CiteertitelNTER 2021, afl. 7-8
SamenvattingDankzij online videodeelplatformen kan iedereen (veelal kosteloos) voor het publiek toegankelijke video’s online plaatsen. Het bekendste videodeelplatform is YouTube, een dochteronderneming van Google LCC. Regelmatig worden auteursrechtelijk beschermde werken illegaal op de (video)deelplatformen geplaatst.
Auteur(s)M.P.A. Dekoninck
Pagina182
LinkVolledige tekst artikel (bjutijdschriften.nl)
UitspraakECLI:EU:C:2021:503
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekExterne betrekkingen
TitelDe nieuwe Dual use-verordening: een gemiste kans
CiteertitelNTER 2021, afl. 7-8
SamenvattingDe nieuwe Europese verordening voor de controle op uitvoer van goederen voor civiel en militair gebruik (dual use) laat huidige uitdagingen, zoals geopolitieke machtsverschuivingen, agressieve uitbreiding van de invloedssfeer door sommige staten en de toenemende aandacht voor (en regulering van) nationale veiligheid door de daardoor geraakte staten, opkomende nieuwe technologieën en geglobaliseerde distributieketens (zoals voor semiconductors), grotendeels ongemoeid.
Auteur(s)N.J. Helder , C.C. Klaui
Pagina188
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBrexit
TitelEen gelijk speelveld voor EU-ondernemingen?
CiteertitelNTER 2021, afl. 7-8
SamenvattingDe staatssteunregeling in de handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het VK. In deze bijdrage wordt nagegaan in hoeverre de afspraken tussen de EU en het VK inderdaad voorzien in een regime in het VK dat op het gebied van – in EU-termen – staatssteun een gelijk speelveld waarborgt en wat kan worden ondernomen tegen steunverlening die in strijd met de gemaakte afspraken verstrekt wordt.
Auteur(s)C.T. Dekker
Pagina195
LinkVolledige tekst artikel (bjutijdschriften.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn