Tijdschrift voor Bouwrecht

Uitgever Instituut voor Bouwrecht
Tijdschrift Tijdschrift voor Bouwrecht
Datum 15-10-2021
Aflevering 10
RubriekArtikelen
TitelJuridisch instrumentarium voor de reductie van CO2-emissie uit veengebieden: gefundeerd op slappe bodem?
CiteertitelTBR 2021/115
SamenvattingIn dit artikel staat de volgende vraag centraal: In hoeverre biedt het juridisch instrumentarium van de Omgevingswet mogelijkheden voor (decentrale) overheden om een CO2-reductiedoelstelling voor veengebieden juridisch bindend te verankeren, en om maatregelen te nemen of voor te schrijven waarmee een reductie van CO2-emissie uit veengebieden kan worden gerealiseerd?
Auteur(s)M.M.W. van Gils , F.A.G. Groothuijse
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelWie van de drie: wil het echte Bouwteam Model opstaan? Bespreking van het Bouwteam Model 2021 van Koninklijke Bouwend Nederland
CiteertitelTBR 2021/116
SamenvattingEr zit 28 jaar tussen het verschijnen van het VGBouw Model en het DG 2020 Model. Tussen het DG 2020 Model en het hier te bespreken Model 2021 zit amper een jaar. Voldoende aanleiding om het nieuwste Model nader te bestuderen en te bezien hoe dit Model past in de recente (markt)ontwikkelingen.
Auteur(s)B.E. Hertstein
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDigitalisering in het ontwerp- en bouwproces: het ei van Columbus en de ontdekking van een nieuwe wereld voor bouwrechtjuristen. Een eerste verkenning van de bescherming van BIM-modellen onder het IE-recht.
CiteertitelTBR 2021/117
SamenvattingHet kan de bouwrechtjurist inmiddels niet ontgaan zijn: digitalisering van het ontwerp- en bouwproces is geen toekomstmuziek meer. Steeds vaker wordt door partijen in de bouw digitale informatie, data of datasets verzameld, bewerkt en (door)geleverd. Het kan gaan om vrij eenvoudige data- of informatieleveringen van of aan opdrachtgevers, (onder)aannemers, architecten, constructeurs of leveranciers, maar ook om meer complexe datasets als bijvoorbeeld onderhouds- of gebruiksgegevens van bruggen, of complete BIM-modellen.
Auteur(s)E.B. Bruggeman
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekReactie
TitelReactie op J. Struiksma, ‘The devil is in the details: waarom de eenheidsambitie van DSO faalt’
CiteertitelTBR 2021/118
SamenvattingIn deze reactie plaats ik twee nuances bij de constateringen van Struiksma. Allereerst vraag ik me af of we daadwerkelijk al definitief afscheid hebben genomen van de structurerende werking van functies. Ten tweede wil ik de rol van de activiteitengroep als tussenlaag tussen activiteiten en de functionele structuur aanstippen.
Auteur(s)D. Jansen
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 14-07-2021
CiteertitelTBR 2021/119
SamenvattingWeigering bestemmingsplan, bouw moskee. Motivering besluit bestaat uitsluitend uit verslag van de vergadering van de stadsdeelcommissie, het woordelijk verslag van de raadsvergadering en de uitgesproken stemverklaringen. Geen deugdelijke motivering met kenbare belangenafweging. Met noot H.J. de Vries, red.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 december 2020 heeft de raad van de gemeente Enschede besloten om het bestemmingsplan "Moskee Kuipersdijk 2020" niet vast te stellen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Enschede heeft een ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd dat voorziet in de bouw van een moskee op de hoek van de Kuipersdijk en de Wethouder Beversstraat te Enschede. Over dit ontwerpplan zijn zienswijzen naar voren gebracht. Het college heeft aan de raad voorgesteld het bestemmingsplan vast te stellen. De raad heeft besloten om het plan niet vast te stellen. De stichting stelt dat het besluit van de raad om het plan niet vast te stellen niet is gemotiveerd. De raad stelt dat de motivering van het besluit staat in het verslag van de vergadering van de stadsdeelcommissie van 8 december 2020, het woordelijk verslag van de raadsvergadering van 14 december 2020 en de uitgesproken stemverklaringen van 15 december 2020.
AnnotatorH.J. de Vries
UitspraakECLI:NL:RVS:2021:1515
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Wabo
TitelRaad van State 25-08-2021
CiteertitelTBR 2021/120
SamenvattingWabo : art. 2.1 lid 1 onder a en onder c, In tuin geplaatste (kunst)objecten. Bouwwerk? Erfafscheiding? Te Haarlemmermeer
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 november 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer [appellanten sub 2] onder oplegging van een dwangsom gelast de objecten die geplaatst zijn vóór de voorgevelrooilijn op het perceel aan het [locatie A] te Hoofddorp, te verwijderen en verwijderd te houden of te verlagen naar een maximale hoogte van 1 m. [appellanten sub 2] zijn de eigenaren van de woning aan [locatie A] in Hoofddorp. Naar aanleiding van een melding over objecten in de voortuin heeft een toezichthouder van de gemeente een controle uitgevoerd bij het perceel. De bevindingen van die inspectie zijn neergelegd in het rapport van 3 juni 2019. Door de toezichthouder is geconstateerd dat in de voortuin negen grijs/zwarte objecten zijn geplaatst. Zes van deze objecten staan voor de voorgevelrooilijn en drie daarvan staan daarachter. De last heeft betrekking op de voor de voorgevelrooilijn geplaatste objecten.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
UitspraakECLI:NL:RVS:2021:1911
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Milieurecht
TitelRaad van State 19-05-2021
CiteertitelTBR 2021/121
SamenvattingBesluit mer : art. 2 2 lid 5 onder b, art. 3, Bestemmingsplan, klein gebied, Mer-beoordeling: Met gastnoot K.L. Markerink, Red.
Samenvatting (Bron)Bij tussenuitspraak van 15 januari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:66, heeft de Afdeling de raad van de gemeente Texel opgedragen een aantal gebreken te herstellen in zijn besluit van 21 februari 2018 tot vaststelling van het bestemmingsplan "Oudeschild, uitbreiding bedrijventerrein". Het plan voorziet in het uitbreiden van het bedrijventerrein Oudeschild op Texel ten behoeve van het verplaatsen van de Texelse Bierbrouwerij. In de tussenuitspraak is naar aanleiding van het beroep van [appellant sub 2] onder 6.4 overwogen dat het besluit van 21 februari 2018 wat artikel 3, lid 3.4, onder c, van de planregels betreft niet zorgvuldig is genomen. Dit is het geval omdat de raad in die bepaling, anders dan hij heeft beoogd, niet heeft geregeld dat bij toepassing van de desbetreffende afwijkingsbevoegdheid rekening moet worden gehouden met de windvang van windturbines. Ter uitvoering van de tussenuitspraak heeft de raad nader onderzoek laten uitvoeren naar de akoestische en verkeerskundige situatie en naar de depositie.
AnnotatorK.L. Markerink
UitspraakECLI:NL:RVS:2021:1054
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Grondbeleid
TitelRechtbank Den Haag 10-03-2021
CiteertitelTBR 2021/122
SamenvattingNevenaanneming. Contractuele rechtsverhouding. Coördinatie. Planning. Inspanningsverbintenis: Met gastnoot S. van Gulijk, L.H. Muller, Red.
Samenvatting (Bron)Project waarbij in een wijk gelijktijdig civiele werkzaamheden (in opdracht van de gemeente) en aanpassingen van de nutsvoorzieningen (door de aannemer van de nutsbedrijven) worden uitgevoerd. Op de civiele aannemer rust een coördinatieplicht. Ook moet de aannemer o.g.v. het bestek enkele werkzaamheden verrichten (sleuven graven) t.b.v. de aanpassing van de NUTS. Werk civiele aannemer loopt als gevolg van vertraging en problemen bij nutswerkzaamheden uit. Gemeente en aannemer twisten over de vraag voor wiens rekening die uitloop komt. Aan de orde zijn o.a.: betekenis planning 28 weken van de aannemer (algemeen tijdschema i.d.z.v. par. 26 UAV 2012?), verhouding tot bouwtijd van één jaar (par. 8 UAV 2012), recht op bijbetaling (par. 26 lid 7 UAV 2012) en omvang coördinatieplicht aannemer.
AnnotatorS. van Gulijk , L.H. Muller
LinkVolledige tekst annotatie (constructadvocaten.nl)
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2021:2174
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Overig privaatrecht
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 30-03-2021
CiteertitelTBR 2021/124
SamenvattingToerekenbare tekortkoming gemeente bij anterieure overeenkomst. Overheidsbesluitaansprakelijkheid. Anterieure overeenkomst. Vernietiging bestemmingsplannen. Toerekenbare tekortkoming gemeente, maar geen onrechtmatige daad.
Samenvatting (Bron)Bevoegdhedenovereenkomst. Vaststellen van bestemmingsplannen. Toerekenbare tekortkoming. Geen onrechtmatige daad.
AnnotatorT. Groot , M.H.J. van Driel
LinkVolledige tekst annotatie (Stijladvocaten.nl)
UitspraakECLI:NL:GHARL:2021:3030
Artikel aanvragenVia Praktizijn