Milieu & Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Milieu & Recht
Datum 12-11-2021
Aflevering 9
RubriekOpinie
TitelGezondheid!
CiteertitelM en R 2021/105
SamenvattingTerecht wensen we elkaar dat regelmatig toe. Enerzijds kunnen we zelf proberen om onze gezondheid op peil te houden, maar voor een belangrijk deel zijn we daarvoor ook van anderen afhankelijk.
Auteur(s)J. van der Velden
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelModieuze milieudelicten
CiteertitelM en R 2021/106
SamenvattingStrafrechtelijk gesanctioneerde zorgplicht- en vangnetbepalingen in de omgevingswetgeving. In deze bijdrage wordt aandacht besteed aan de toenemende betekenis van strafrechtelijk gesanctioneerde zorgplichtbepalingen in de omgevingswetgeving. Daarbij wordt niet alleen vooruitgekeken naar het nieuwe regime onder de Omgevingswet, maar tevens teruggeblikt op de praktijkervaringen met de bestaande zorgplichtbepalingen.
Auteur(s)D.R. Doorenbos
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelEen drempelwaarde voor activiteiten die zeer geringe stikstofdeposities veroorzaken als deel van een oplossing van de stikstofcrisis
CiteertitelM en R 2021/107
SamenvattingDit artikel doet een poging om één element van een toekomstig effectief, efficiënt en robuust stelsel voor de beoordeling van stikstofemitterende activiteiten juridisch te analyseren: een drempelwaarde voor activiteiten die zeer kleine deposities op overbelaste Natura 2000-gebieden tot gevolg hebben. Wij gaan in op verschillende mogelijkheden om een dergelijke drempel Europees- en nationaalrechtelijk vorm te geven en te onderbouwen.
Auteur(s)Ch.W. Backes , L. Boerema
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelEHRM 01-07-2021, 56176/18
CiteertitelM en R 2021/108
SamenvattingArtikel 6 EVRM is van toepassing op milieuorganisaties indien zij de aan hen in het nationale recht toegekende procedurele milieurechten rechtens willen afdwingen; toegang tot (correcte) milieu-informatie is essentieel voor milieuorganisaties om het in artikel 10 EVRM neergelegde recht op vrijheid van meningsuiting te benutten.
AnnotatorM. Peeters
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 07-07-2021
CiteertitelM en R 2021/109
SamenvattingOp 10 januari 2018 oordeelde de Afdeling al dat de bescherming van rust- en verblijfplaatsen van habitatrichtlijnsoorten zich uitstrekt tot omgelegen essentieel foerageergebied. In deze uitspraak oordeelt de Afdeling dat dit ook geldt voor andere soorten zoals de das.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 juli 2017 heeft het college van gedeputeerde staten van Overijssel, naar aanleiding van een verzoek van Das en Boom en anderen, aan [appellante sub 1] een last onder dwangsom opgelegd, vanwege overtreding van artikel 3.10, eerste lid, onder b, van de Wet natuurbescherming. Deze zaak gaat over natuurcamping [appellante sub 1] aan de [locatie] in Diffelen. [appellante sub 1] exploiteert de camping en wil deze uitbreiden in de richting van het terrein achter de huidige camping. [appellante sub 1] heeft daarmee in 2016 een begin gemaakt. De camping is toen uitgebreid met een parkeerplaats, een natuurvijver en een gebouw met sanitaire voorzieningen. De bestaande camping ligt op het perceel dat wordt aangeduid als perceel 0. Het uitbreidingsterrein bestaat uit twee graspercelen met de nummers 2 en 3a, ten zuiden van de waterloop de Rheerzerwaterleiding. Er zijn nog twee percelen die wel een rol spelen in deze zaak maar waar geen uitbreiding van de camping is beoogd.
AnnotatorP. Mendelts
UitspraakECLI:NL:RVS:2021:1457
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 07-07-2021
CiteertitelM en R 2021/110
SamenvattingEconomische zaak. Een vervolgingsbeslissing die niet strookt met de Landelijke Handhavingsstrategie is geen reden voor niet-ontvankelijkverklaring van het openbaar ministerie in de vervolging, nu de LHS geen recht is in de zin van artikel 79 RO. Volgt vernietiging van het vonnis en terugwijzing naar de rechtbank.
Samenvatting (Bron)Economische zaak. Een vervolgingsbeslissing die niet strookt met de Landelijke Handhavingsstrategie (LHS) is geen reden voor niet-ontvankelijkverklaring van het openbaar ministerie in de vervolging, nu de LHS geen recht is in de zin van artikel 79 RO. Volgt vernietiging van het vonnis en terugwijzing naar de rechtbank.
AnnotatorM. Velthuis
UitspraakECLI:NL:GHARL:2021:6840
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHvJ EU 21-05-2021, C-121/21 R
CiteertitelM en R 2021/111
SamenvattingVerzoek Tsjechië om de Republiek Polen te gelasten de bruinkoolwinning in de mijn van Turów onmiddellijk te staken toegewezen.
Samenvatting (Bron)Beschikking van de vicepresident van het Hof van 20 september 2021.#Tsjechische Republiek tegen Republiek Polen.#Kort geding - Artikel 279 VWEU - Milieu - Bruinkoolwinning in een dagbouwmijn - Bruinkoolmijn in Turow (Polen) - Niet-uitvoering - Wijziging van omstandigheden - Geen - Dwangsom.#Zaak C-121/21 R.
AnnotatorB. Arentz
UitspraakECLI:EU:C:2021:752
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHvJ EU 20-09-2021, C-121/21 R
CiteertitelM en R 2021/112
SamenvattingPolen continueert (ondanks de opgelegde voorlopige maatregel) de bruinkoolwinning en krijgt een dwangsom opgelegd.
Samenvatting (Bron)Beschikking van de vicepresident van het Hof van 20 september 2021.#Tsjechische Republiek tegen Republiek Polen.#Kort geding - Artikel 279 VWEU - Milieu - Bruinkoolwinning in een dagbouwmijn - Bruinkoolmijn in Turow (Polen) - Niet-uitvoering - Wijziging van omstandigheden - Geen - Dwangsom.#Zaak C-121/21 R.
AnnotatorB. Arentz
UitspraakECLI:EU:C:2021:752
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Rotterdam 04-08-2021
CiteertitelM en R 2021/113
SamenvattingOpgelegde eisen ter naleving van artikel 5, eerste lid Brzo houden geen stand. Geen kans op een zwaar ongeval. Afstemming Inspectie ISZW met DCMR.
Samenvatting (Bron)De minister heeft aan Shell met toepassing van artikel 27 van de Arbowet ter zake van haar tanks een drietal Eisen gesteld over de wijze waarop artikel 5 van het Besluit risico's zware ongevallen 2015 (hierna: het Brzo) moet worden nageleefd om zware ongevallen als gevolg van overvullen bij het opslaan van brandbare vloeistoffen in tanks te voorkomen. Het standpunt van verweerder dat reeds het overvullen op zich als een zwaar ongeval aangemerkt dient te worden slaagt niet. Daarbij dient tevens beoordeeld te worden of de maatregelen die Shell ter zake van deze tanks heeft genomen afdoende zijn om een zwaar ongeval te voorkomen. Het enkele feit dat Shell de maatregel uit de PGS 29 ten aanzien van de niet-Buncefield tanks niet heeft genomen, betekent niet per definitie dat Shell in dit geval onvoldoende maatregelen heeft genomen. Artikel 5, eerste lid, van het Brzo vormt daarvoor het toetsingskader. Vooralsnog heeft Shell aannemelijk gemaakt dat, als deze tanks al zouden (kunnen) overvullen, gelet op de feitelijke situatie bij haar een zwaar ongeval als bedoeld in artikel 1 van het Brzo niet kan plaatsvinden. Verweerder dient nader te motiveren of ter zake van deze tanks bij overvullen een zwaar ongeval kan ontstaan. In het geval verweerder dit kan aantonen dan wel aannemelijk kan maken, zal verweerder aan de hand van het preventiebeleid van Shell nader moeten motiveren of de specifieke situatie van deze tanks zodanig is dat het Proactieve operator monitoring programma van Shell een voldoende dan wel onvoldoende maatregel vormt om een mogelijk zwaar ongeval ook daadwerkelijk te voorkomen.
AnnotatorA. Collignon , D.C.M. Vleeskens
LinkVolledige tekst annotatie (Stibbe.com)
UitspraakECLI:NL:RBROT:2021:7604
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Midden-Nederland 22-09-2021
CiteertitelM en R 2021/114
SamenvattingHet afzien van handhavend optreden jegens een PAS-melder vergt een belangenafweging.
Samenvatting (Bron)Wet natuurbescherming, stikstofemissie. De rechtbank vernietigt de weigering om handhavend op te treden tegen een vleesverwerkingsbedrijf in IJsselstein. Beoordeling situatie PAS-melders; zicht op legalisatie en evenredigheid; aansluiting bij criteria uitspraak Logtsebaan.
AnnotatorP. Mendelts
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2021:4523
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Midden-Nederland 22-09-2021
CiteertitelM en R 2021/115
SamenvattingBeoordeling intern salderen na uitspraak Logtsebaan; Rav-emissiefactoren van emissiearme stalsystemen kunnen vooralsnog niet langer meer gehanteerd worden.
Samenvatting (Bron)Wet natuurbescherming, stikstofemissie. De rechtbank vernietigt de vergunning voor de uitbreiding van een veehouderij in Snelrewaard. Beoordeling intern salderen na uitspraak Logtsebaan; Rav-emissiefactoren van emissiearme stalsystemen.
AnnotatorC.W. Backes
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2021:4519
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHoge Raad 24-09-2021
CiteertitelM en R 2021/116
SamenvattingAmsterdams opt-in-systeem reclamedrukwerk blijft overeind (dat van Utrecht – dat ook huis-aan-huis-bladen omvatte – niet).
Samenvatting (Bron)Onrechtmatige overheidsdaad. Afvalstoffenverordening gemeente Amsterdam. Opt-in-systeem voor ongeadresseerd reclamedrukwerk. Verordenende bevoegdheid gemeente. Strijd met Wet Milieubeheer? Toetsing gemeentelijke verordening aan algemene rechtsbeginselen. Binnenvaart-arrest (HR 18 mei 2018, ECLI:NL:HR:2018:729).
AnnotatorB. Arentz
UitspraakECLI:NL:HR:2021:1360
Artikel aanvragenVia Praktizijn