Tijdschrift voor Bouwrecht

Uitgever Instituut voor Bouwrecht
Tijdschrift Tijdschrift voor Bouwrecht
Datum 15-11-2021
Aflevering 11
RubriekGastcolumn
TitelIter extaticum
CiteertitelTBR 2021/127
SamenvattingHet heeft wel iets van opgetogenheid, misschien zelfs wel van een zekere mate van extase waarmee de weg afgelegd wordt om te komen tot een eindversie van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Zoals bekend één van de vier op de Omgevingswet gebaseerde amvb’s. Sinds de publicatie op 31 augustus 2018 van een eerste versie is er sprake van talrijke opeenvolgende noodzakelijk en nuttig geachte wijzigingsbesluiten.
Auteur(s)H.C.W.M. Moesker
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelOmgevingsrechtelijk instrumentarium voor duurzaam gebruik van daken
CiteertitelTBR 2021/128
SamenvattingDe schaarse ruimte in Nederland dient zo optimaal mogelijk te worden benut. Als het mogelijk is om ruimte voor meerdere doeleinden te gebruiken, geeft dit op andere locaties juist weer de mogelijkheid andere functies te realiseren.
Auteur(s)J.J. Karens , H.C.W.M. Moesker
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelCausaliteit bij samenloop van vertragingsomstandigheden in de bouw
CiteertitelTBR 2021/129
SamenvattingBijdrage over vertraging in de bouw en samenloop van vertragingsomstandigheden (‘concurrent delay’). Behoefte aan meer duidelijkheid over dit aspect van vertraging in de Nederlandse bouwrechtpraktijk.
Auteur(s)M.R. van Rijckevorsel , A. Hijmans van den Bergh
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 28-04-2021
CiteertitelTBR 2021/130
SamenvattingBestemmingsplan verbrede reikwijdte. Omgevingsplan. Publicatie. Participatie. Omgevingsdialoog.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 januari 2020 heeft de raad van de gemeente Brielle het bestemmingsplan "Omgevingsplan Buitengebied Brielle" vastgesteld. Met het plan dat nu ter beoordeling staat, beoogt de raad een actuele planologische regeling te geven voor het buitengebied en daar verschillende nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken. Het plan is een zogenoemd bestemmingsplan met verbrede reikwijdte. Dit betekent dat de raad gebruik heeft gemaakt van extra mogelijkheden voor de inrichting van het bestemmingsplan op basis van artikel 2.4 van de Crisis- en herstelwet in verbinding met artikel 7c van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet. De raad wil hiermee anticiperen op de inwerkingtreding van de Omgevingswet.
AnnotatorK.M.G. Hamelink , H.P. Wiersema
UitspraakECLI:NL:RVS:2021:913
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 15-09-2021
CiteertitelTBR 2021/131
SamenvattingReductie plancapaciteit detailhandel. Geen strijd met goede procesorde. Geen strijd met DRL. Wegbestemmen vestigingsmogelijkheden detailhandel niet onredelijk. Economische uitvoerbaarheid en planschadeclaim.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 april 2019 heeft de raad van de gemeente Delfzijl het bestemmingsplan "Facetplan Delfzijl - Farmsum" vastgesteld. Progres is eigenaar van het perceel Weg naar Den Dam 1 te Delfzijl. Op dit perceel staat een voormalige steenfabriek. In het bestemmingsplan "Delfzijl-Kern West", dat door de raad is vastgesteld op 15 december 2011, heeft het perceel de bestemming "Bedrijf". Progres wenst daar te bouwen voor een discount- (Aldi) in combinatie met een full-service (Jumbo) supermarkt. Op 26 januari 2017 heeft Progres een omgevingsvergunning aangevraagd voor de vestiging van twee supermarkten op het perceel. Daarbij heeft Progres ook een sloopmelding gedaan voor de huidige bebouwing. Naar aanleiding van de door Progres ingediende aanvraag om omgevingsvergunning heeft de raad geconstateerd dat het bestemmingsplan "Delfzijl-Kern West" - volgens de raad ten onrechte - ruimte liet voor detailhandel, waaronder de vestiging van supermarkten, op locaties met de bestemming "Bedrijf".
AnnotatorR.J.J.M. Pans , G.T.J.M. Jurgens , B.J. Schueler
UitspraakECLI:NL:RVS:2021:2086
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 01-09-2021
CiteertitelTBR 2021/132
SamenvattingBestemmingsplan met verbrede reikwijdte, globale planregel, verkavelingsplan, beleidsregel, Natura 2000-gebied, referentiesituatie stikstofemissie.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 maart 2020 heeft de raad van de gemeente Heiloo het bestemmingsplan en het exploitatieplan "Zandzoom 2019" vastgesteld. Het gebied Zandzoom ten zuiden van de kern Heiloo is een vrij open en groen ingericht gebied. Het bestaat uit lintbebouwing te midden van weilanden, wat kleinschalige bedrijvigheid en wat clusters van woningen. Het plan transformeert dit tot een nieuwe woonwijk 'Zandzoom' met 1.285 nieuwe woningen. Meerdere appellanten betogen dat het plan onvoldoende garanties biedt voor een aanvaardbaar woon- en leefklimaat in de vorm van openheid, groen, privacy en uitzicht. Deze betogen hebben betrekking op het globale karakter van het bestemmingsplan, waarbij het plan moet worden uitgewerkt in verkavelingsplannen. Het betreft een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte als bedoeld in artikel 7c van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet. Meerdere appellanten betogen dat de gevolgen van het plan voor het verkeer onvoldoende zijn onderzocht.
AnnotatorR. Kegge
UitspraakECLI:NL:RVS:2021:1960
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Wabo
TitelRaad van State 29-09-2021
CiteertitelTBR 2021/133
SamenvattingBelanghebbende, aanvraag omgevingsvergunning, evidente privaatrechtelijke belemmering.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 juli 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders van Epe aan de gemeente Epe een omgevingsvergunning verleend voor het afwijken van het bestemmingsplan op het perceel [locatie] in Vaassen, kadastraal bekend gemeente Vaassen, sectie C, nummers 3493, 3555 en 4263, met het oog op het realiseren van acht woningen. [appellant] is eigenaar van het perceel. Hij heeft daar een garagebedrijf en een loods waarin hij hobby-auto's (klassieke vrachtwagens) stalt. Ook zijn woning staat op het perceel. De gemeente wil acht woningen op het perceel realiseren en wil de gronden van [appellant] aankopen. Hierover hebben partijen overleg gevoerd. Daarbij is onderzocht of voor [appellant] elders in de gemeente een plek kan worden gevonden waar hij kan wonen en waar hij voldoende ruimte heeft voor het stallen van zijn klassieke vrachtwagens. Partijen hebben geen overeenstemming bereikt over de aankoop van het perceel door de gemeente.
AnnotatorB. Rademaker
UitspraakECLI:NL:RVS:2021:2173
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanbestedingsrecht
TitelHvJ EU 17-06-2021, C-23/20
CiteertitelTBR 2021/134
SamenvattingPrejudiciële procedure. Vermelden geraamde hoeveelheid of waarde. Maximumhoeveelheid of maximumwaarde van leveringen. Beginselen van het aanbestedingsrecht. Gelijkheidsbeginsel. Transparantiebeginsel.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 17 juni 2021.#Simonsen & Weel A/S tegen Region Nordjylland og Region Syddanmark.#Verzoek van Klagenaevnet for Udbud om een prejudici?le beslissing.#Prejudici?le verwijzing - Overheidsopdrachten - Raamovereenkomst - Richtlijn 2014/24/EU - Artikel 5, lid 5 - Artikel 18, lid 1 - Artikelen 33 en 49 - Bijlage V, deel C, punten 7, 8 en 10 - Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1986 - Bijlage II, rubrieken II.1.5 en II.2.6 - Procedures voor het plaatsen van opdrachten - Verplichting om in de aankondiging van de opdracht of het bestek enerzijds de geraamde hoeveelheid of waarde en anderzijds de maximumhoeveelheid of -waarde te vermelden van de leveringen die op grond van een raamovereenkomst moeten worden verricht - Beginselen van gelijke behandeling en transparantie - Richtlijn 89/665/EEG - Artikel 2 quinquies, lid 1 - Beroepsprocedures inzake het plaatsen van overheidsopdrachten - Onverbindendheid van de overeenkomst - Daarvan uitgesloten.#Zaak C-23/20.
AnnotatorJ.H.J. Bax
UitspraakECLI:EU:C:2021:490
Artikel aanvragenVia Praktizijn