AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 26-11-2021
Aflevering 44
RubriekAfdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
TitelRaad van State 15-09-2021
CiteertitelAB 2021/319
SamenvattingWaterwet. Samenhang tussen peilbesluit door waterschap en het Klimaatverdrag.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 mei 2018 heeft het dagelijks bestuur van het Wetterskip Frysl‚n het peilbesluit Koningsdiep West deelgebied Oranje vastgesteld. Het peilbesluit heeft betrekking op een gebied van 3.615 m≤ ten zuidwesten van Drachten en is een uitwerking van het Watergebiedsplan Koningsdiep West uit 2011. In het peilgebied zijn er 104 peilvakken die deel uitmaken van 13 watersystemen. In het peilbesluit zijn alle - ten opzichte van de vorige peilbesluiten - partiŽle wijzigingen opgenomen, alsook wijzigingen in 12 peilvakken, waarbij in zes peilvakken het peil wordt gewijzigd. Milieudefensie kan zich niet verenigen met het peilbesluit, omdat de lage waterstanden zorgen voor veenoxidatie en, in het verlengde daarvan, de klimaatdoelen niet zullen worden gehaald. Volgens haar is daarom in een veel groter gebied een peilverhoging noodzakelijk om te voldoen aan verschillende internationale verdragen.
AnnotatorF.A.G. Groothuijse , M.M.W. van Gils
UitspraakECLI:NL:RVS:2021:2077
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 01-09-2021
CiteertitelAB 2021/320
SamenvattingBeginselplicht tot handhaving. Erfafscheiding. Niet deugdelijk gemotiveerd waarom ondanks lage prioriteit overtreding toch handhavend is opgetreden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 januari 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders van Wijdemeren [appellante] onder oplegging van een dwangsom gelast een houten erfafscheiding op het perceel [locatie A] in Loosdrecht aan te passen tot een hoogte van 1 m en aangepast te houden, of te verwijderen en verwijderd te houden. Naar aanleiding van een verzoek om handhaving heeft het college een controle van het perceel uitgevoerd. Uit die controle is gebleken dat [appellante] op het perceel een erfafscheiding heeft geplaatst met een maximale hoogte van 2 m. Niet in geschil is dat de erfafscheiding in strijd is met het bestemmingsplan "Loosdrecht landelijk gebied noordoost - 2012", omdat de bouwhoogte van erfafscheidingen ten hoogste 1 m mag bedragen. Ook is niet in geschil dat [appellante] door het plaatsen van de erfafscheiding in strijd heeft gehandeld met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
AnnotatorC.M.M. van Mil
LinkVolledige tekst annotatie (Hekkelman.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2021:1961
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 04-08-2021
CiteertitelAB 2021/321
SamenvattingProfessional binnen sociale netwerk van cliŽnt. Lokale Wmo-verordening. Pgb-tarief.
Samenvatting (Bron)Pgb terecht verstrekt op basis van het tarief voor sociaal netwerk. Gelet op het wettelijk kader, zoals uitgewerkt in artikel 7, eerste lid, van de Verordening Wmo gemeente Delfzijl 2018, is in de gemeente Eemsdelta gebruik gemaakt van de door de wetgever geboden ruimte om binnen een gemeente de mogelijkheid te bieden om onder voorwaarden betreffende het tarief diensten te betrekken van een persoon die behoort tot het sociaal netwerk. Nu de moeder van appellant tot zijn sociale netwerk behoort, heeft het college in overeenstemming met artikel 7, eerste lid, van de Verordening terecht aan appellant een pgb verstrekt naar het tarief voor sociaal netwerk.
AnnotatorC.W.C.A. Bruggeman
UitspraakECLI:NL:CRVB:2021:1999
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep 01-09-2021
CiteertitelAB 2021/322
SamenvattingProfessional binnen sociale netwerk van cliŽnt. Lokale Wmo-verordening. Pgb-tarief.
Samenvatting (Bron)Bij besluiten 1 en 2 heeft het college over de periode van 1 mei 2017 tot en met 31 juli 2018 aan appellante terecht een pgb verstrekt op basis van het tarief voor sociaal netwerk. Nu de moeder van appellante tot haar sociale netwerk behoort, heeft het college in overeenstemming met artikel 7, vijfde lid, van de Verordening terecht aan appellante een pgb verstrekt naar het tarief voor sociaal netwerk. Gelet op de duidelijke tekst van de Verordening, kan hetgeen appellante heeft aangevoerd niet slagen. Bij besluit 3 heeft het college terecht overwogen dat nader onderzoek door een gemeente-arts nodig is. De beroepsgrond van appellante dat zij wel medewerking heeft verleend aan het medisch onderzoek slaagt niet. Schadevergoeding wegens overschrijding van de redelijke termijn.
AnnotatorC.W.C.A. Bruggeman
LinkVolledige tekst annotatie (Schulinck.nl)
UitspraakECLI:NL:CRVB:2021:2175
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCollege van Beroep voor het bedrijfsleven
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 12-10-2021
CiteertitelAB 2021/323
SamenvattingWettelijke bepalingen over de tijdigheid van een bezwaar zijn dwingend van aard.
Samenvatting (Bron)artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht artikel 6:8, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht artikel 6:9, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht artikel 6:11 van de Algemene wet bestuursrecht Niet verschoonbare termijnoverschrijding. De bezwaarschriften zijn ťťn dag te laat ingediend. Het is vaste rechtspraak dat de omstandigheid dat de termijnoverschrijding gering is, niet kan leiden tot het oordeel dat de termijnoverschrijding niet kan worden tegengeworpen. Geen gronden om de overschrijding verschoonbaar te achten. De stelling van appellanten dat de termijn pas op 26 augustus 2020 is afgelopen, is niet in overeenstemming met artikel 6:9, eerste lid, van de Awb. Met de brieven is niet het vertrouwen gewekt dat de bezwaren tijdig zijn ingediend. In die brieven heeft verweerder gronden van bezwaar opgevraagd, terwijl al duidelijk kon zijn dat het bezwaar te laat was ingediend. Daarmee heeft verweerder echter geen toezegging gedaan dat hij zou overgaan tot een inhoudelijke beoordeling van het bezwaar. Het beroep op het vertrouwensbeginsel slaagt daarom niet.
AnnotatorL.M. Koenraad
UitspraakECLI:NL:CBB:2021:931
Artikel aanvragenVia Praktizijn