Tijdschrift voor Bouwrecht

Uitgever Instituut voor Bouwrecht
Tijdschrift Tijdschrift voor Bouwrecht
Datum 10-12-2021
Aflevering 12
RubriekArtikelen
TitelDecentrale milieunormstelling en nadeelcompensatie nu en onder de Omgevingswet
CiteertitelTBR 2021/137
SamenvattingMet de Omgevingswet wordt beoogd om eenvoudiger en beter in te kunnen spelen op de dynamiek in de samenleving en daardoor de balans te bewaren tussen het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving. Met het oog op dit doel voorziet de wet in aantal flexibiliteitsmogelijkheden, waaronder de bevoegdheid voor gemeenten om milieuregels in het omgevingsplan op te nemen. In dit artikel gaat de auteur hier nader op in, waarbij ik specifiek aandacht besteed aan de relatie met nadeelcompensatie.
Auteur(s)M.E. Stuiver
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelKroniek toezicht Nederlandse bestuursrechters op de naleving en handhaving van de Europese staatssteunregels 2016-2021
CiteertitelTBR 2021/138
SamenvattingDit artikel geeft een overzicht over de periode 2016-2021 waarin de vraag centraal staat hoe Nederlandse bestuursrechters in die periode toezicht hebben gehouden op de naleving en handhaving van de Europese staatssteunregels.
Auteur(s)J. Langer , T.E. Hovius , T.F.T. Naber , T. Groot
LinkVolledige tekst artikel (Stijladvocaten.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelToepassing van par. 47 UAV 2012: draait het om de harde cijfers of - toch weer - de omstandigheden van het geval?
CiteertitelTBR 2021/139
SamenvattingDe bouwsector heeft echter meer dan ooit behoefte aan zekerheid over hoe par. 47 UAV 2012 wordt toegepast. Het lijkt daarom nuttig om het ondernemersrisico en het aanzienlijkheidsvereiste eens goed tegen het licht te houden.
Auteur(s)J. Springelkamp
LinkVolledige tekst artikel (https://www.ibr.nl/extreme-prijsstijgingen-van-bouwmaterialen-voor-wiens-rekening-komt-dat/)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelNaar een coherent en toekomstbestendig stelsel van juridisch-administratieve voorwaarden in de bouw: voorstel voor een routekaart
CiteertitelTBR 2021/140
SamenvattingVerslag van het IBR congres gehouden op 22 september 2021 te Utrecht.
Auteur(s)A.D. de Jonge
LinkVolledige tekst artikel (Feltz.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Wabo
TitelRaad van State 27-10-2021
CiteertitelTBR 2021/141
SamenvattingBuChw : art. 7c. lid 14, ; Bro : art. 3.1.4, Bestemmingsplan met verbrede reikwijdte, open norm, beleidsregels, rechtszekerheid:
Samenvatting (Bron)Bij tussenuitspraak van 19 augustus 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2004, heeft de Afdeling de raad van de gemeente Maastricht, naar aanleiding van de beroepen van DRET en anderen, Valkenhuizen en Meubelboulevard, opgedragen om binnen 26 weken het bestemmingsplan "Retailpark Belvédère" te herstellen. Het plan "Retailpark Belvédère" voorziet in de realisatie van drie clusters van het zogenoemde "Retailpark Belvédère" met voorzieningen voor perifere en grootschalige detailhandel en leisure. Verder bevat het plan een afwijkingsbevoegdheid voor horeca. Aan de gronden zijn onder meer de bestemmingen "Bedrijventerrein", "Detailhandel - PDV+", "Gemengd - Transformatie" en "Verkeer-Verblijfsgebied" toegekend. Reeds in 2012 is het gebied Belvédère - een bedrijventerrein - aangewezen als een locatie voor geconcentreerde perifere detailhandel.
AnnotatorB. Rademaker
UitspraakECLI:NL:RVS:2021:2388
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Wabo
TitelRaad van State 21-07-2021
CiteertitelTBR 2021/142
SamenvattingWabo : art. 2.2. lid 1 onder g , ; United Nations Framework Convention on Climate Change : art. 2, art. 5, ; Grondwet : art. 93, art. 94, Omgevingsvergunning, bomenkap, VN-Klimaatverdrag, bindende normen
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 juli 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders van Groningen aan de gemeente Groningen omgevingsvergunning verleend voor het vellen van vijf bomen, het verplaatsen van één boom en het verwijderen van 105 m² houtopstand (taxus) aan het Akerkhof te Groningen. Ten behoeve van het realiseren van de herinrichting Binnenstad West heeft de gemeente Groningen op 2 juli 2018 een omgevingsvergunning aangevraagd voor het kappen van houtopstand op het Akerkhof in het centrum van Groningen. Met de voorziene herinrichting wil het gemeentebestuur onder meer op de plek voor de Der Aa-kerk een kwalitatief goed en aantrekkelijk verblijfsgebied realiseren. Met het besluit van 19 juli 2018 heeft het college omgevingsvergunning verleend voor het kappen van vijf bomen, het verplaatsen van één boom en het verwijderen van 105 m² taxusbeplanting op het Akerkhof voor de kerk.
AnnotatorJ.J, Akkerman , M.C. Brans
UitspraakECLI:NL:RVS:2021:1597
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Milieurecht
TitelRaad van State 27-10-2021
CiteertitelTBR 2021/143
SamenvattingWro : art. 3.1, ; Wabo : art. 2.1, Goede ruimtelijke ordening, geitenhouderijen, voorzorgsbeginsel, bewijslastverdeling:
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 oktober 2020 heeft de raad van de gemeente Het Hogeland het bestemmingsplan Facetregeling geitenhouderijen vastgesteld. Het plan bewerkstelligt dat in alle bestemmingsplannen die zijn genoemd in bijlage I bij de planregels is bepaald dat de nieuwvestiging en uitbreiding van geitenhouderijen niet langer is toegestaan. Van dit verbod kan alleen worden afgeweken als uit onderzoek in voldoende mate is gebleken dat gezondheidsrisico's zijn uit te sluiten voor de personen die in de omgeving verblijven. [bedrijf] exploiteert een melkveehouderij aan de [locatie] te Kantens.
AnnotatorR. Kegge
UitspraakECLI:NL:RVS:2021:2396
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuurlijke schadevergoeding
TitelRaad van State 03-11-2021
CiteertitelTBR 2021/144
SamenvattingWro : art. 6.1, art. 6.2, art. 6.3 , ; Ow : art. 15.7 lid 1, Planschade. Normaal maatschappelijk risico
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 juni 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders van Zundert aan [appellanten] een tegemoetkoming in planschade van 4.450,00 toegekend. [appellanten] zijn eigenaar van een woning aan de [locatie] in Rijsbergen. Zij hebben het college verzocht om een tegemoetkoming in de planschade die zij in de vorm van waardevermindering van die woning hebben geleden als gevolg van, voor zover thans nog van belang, de inwerkingtreding van het bestemmingsplan Wonen Werken Waterman (hierna: het nieuwe bestemmingsplan) op 30 januari 2014. Met dit plan is aan drie zijden van hun perceel woningbouw mogelijk gemaakt. Bij besluit van 19 juni 2018 heeft het college op basis van een advies van Thorbecke aan [appellanten] een tegemoetkoming in planschade van 4.450,00 toegekend. Het hiertegen door hen gemaakte bezwaar heeft het college bij besluit van 21 mei 2019 ongegrond verklaard. Hiertegen hebben [appellanten] beroep ingesteld.
AnnotatorF.A. Mulder , C.C. Corsten
UitspraakECLI:NL:RVS:2021:2402
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw 13-07-2020, 36.945
CiteertitelTBR 2021/145
SamenvattingUAV : , Snelle behandeling. Ontbinding. Opzegging. Oplevering. Bouwtijdverlenging. Afrekening. Meerwerk. Verzuim. Korting. Proceskosten
AnnotatorF.M. van Cassel-van Zeeland
LinkVolledige tekst uitspraak (raadvanarbitrage.info)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw 25-02-2021, 37.030
CiteertitelTBR 2021/146
SamenvattingGebreken. Remedies. Omzettingsverklaring.
AnnotatorP. Vermeij
LinkVolledige tekst uitspraak (raadvanarbitrage.info)
Artikel aanvragenVia Praktizijn