AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 27-06-2005
Aflevering 25
TitelRaad van State, 04-05-2005, 200403730/1
CiteertitelAB 2005/196
SamenvattingTen onrechte verkorte procedure voor verlening ontgrondingsvergunning in de Noordzee gevolgd; geen sprake van ontgronding van eenvoudige aard; drempelwaarde van 100 hectare in Besluit-m.e.r. bepalend, bij gebreke van duidelijkheid dienaangaande in de wettelijke regelingen.
Samenvatting (Bron)Verweerder heeft bij besluit van 23 maart 2004, no. AMU/1046, een vergunning onder voorschriften ingevolge de Ontgrondingenwet verleend aan [vergunninghouder]. te [plaats] voor het tot en met 31 maart 2007 winnen van 6 miljoen m≥ zeezand in de vakken L12C, L12D, L12E, L17A, M9B, M9D, Q2A, Q2B, Q5C' noord, Q5C' zuid, Q5D, Q10B, Q10F, Q13C, Q16D, Q16F, S3A, S3B, S4C, S5A, S7B, S7C, S7G, S7H, S7I en S8B binnen de blokken L12, L17, M9, Q2, Q5, Q10, Q13, Q16, S3, S4, S5, S7 en S8, welke naamgeving gebruikelijk is volgens de Mijnbouwwet.
AnnotatorA.A.J. de Gier
Pagina1101-1105
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT5132
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 20-04-2005, 200405129/1
CiteertitelAB 2005/197
SamenvattingBouwstop. Door hoofd Bouw- en woningtoezicht namens B&W ondertekend besluit is rechtmatig.
Samenvatting (Bron)Op 2 april 2002 zijn namens het college van burgemeester en wethouders van Breda (hierna: het college) de bouwwerkzaamheden op het adres [locaties] te Breda stilgelegd. Het besluit tot stillegging van de bouwwerkzaamheden is op 3 april 2002 op schrift gesteld.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
Pagina1105-1107
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT4250
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 24-11-2004, 200401978/1
CiteertitelAB 2005/198
SamenvattingBouwstop genegeerd door bouwer. Terecht last onder dwangsom opgelegd.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 november 2002 heeft appellant sub 1 (hierna: het college) bepaald dat appellant sub 2 met onmiddellijke ingang de bouwwerkzaamheden ten behoeve van een overkapping van een zwembad op het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: de overkapping) dient te staken. Bij besluit van 15 november 2002 heeft het college, onder intrekking van het hiervoor genoemde besluit van 5 november 2002, bepaald dat appellant sub 2 dwangsommen verbeurt indien de bouwwerkzaamheden aan de overkapping niet worden beŽindigd.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
Pagina1107-1110
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR6266
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 29-12-2004, 200401692/1
CiteertitelAB 2005/199
SamenvattingBeslissing tot verdaging besluit omtrent aanvraag bouwvergunning te laat bekend gemaakt; bouwvergunning van rechtswege ontstaan.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 29 oktober 2001 heeft appellante bezwaar gemaakt tegen het uitblijven van een beslissing op haar op 13 augustus 2001 ingediende aanvraag van een †bouwvergunning voor een distributiecentrum op het bedrijventerrein Ecofactorij te Apeldoorn.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
Pagina1110-1114
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR8349
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 30-03-2005, 200404084/1
CiteertitelAB 2005/200
SamenvattingOnafhankelijkheid deskundige in adviescommissie, die ook in andere hoedanigheid adviseert; zorgvuldig onderzoek.
Samenvatting (Bron)Op 23 april 2002 heeft het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden (thans: het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Waterschap Rivierenland; hierna: het college) een verzoek van appellanten om toekenning van nadeelcompensatie afgewezen.
AnnotatorA. van Hall
Pagina1114-1117
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT2781
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 23-03-2005, 200404874/1
CiteertitelAB 2005/201
SamenvattingSpecialiteitsbeginsel; belang waterschap ligt ook buiten stroombelang of vaargeul; waterschap bevoegd gezag tot verkeersbesluit.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 september 2002 heeft het college van dijkgraaf en heemraden van het Waterschap Rivierenland (hierna: het college), onder intrekking van de aan [appellant A] verleende ligplaatsontheffing voor de [woonark 1], appellanten ontheffing verleend voor het innemen van een ligplaats met de [woonark 2] in het Kanaal van Steenenhoek te Gorinchem. Daarbij is afgewezen het verzoek van appellanten het ingenomen ruimtebeslag uit te breiden boven 95 m2.
AnnotatorA. van Hall
Pagina1117-1119
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT1985
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 22-09-2004, 200402960/1
CiteertitelAB 2005/202
SamenvattingNieuwe beslissing op bezwaar na vernietiging. Opnieuw horen nodig, nu sprake is van nieuwe gegevens van aanmerkelijk belang.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 oktober 2002 heeft verweerder het verzoek van appellant om toepassing van bestuurlijke handhavingsmaatregelen met betrekking tot de inrichtingen op het perceel [locatie] te Reusel afgewezen.
AnnotatorB.W.N. de Waard
Pagina1119-1121
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR2513
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 01-09-2004, 200305214/1
CiteertitelAB 2005/203
SamenvattingAanwijzing als beschermd monument dient bekendgemaakt volgens het regime van art. 3:41 Awb.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 oktober 2001 heeft de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (hierna: de Staatssecretaris) enkele complexen onroerende zaken aan de [locaties A, B en C] te Wassenaar, tezamen "[naam]" geheten, aangewezen als beschermd monument in de zin van de Monumentenwet 1988.
AnnotatorB.W.N. de Waard
Pagina1121-1124
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AQ8734
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 21-07-2004, 200400912/1
CiteertitelAB 2005/204
SamenvattingBestuursorgaan als belanghebbende, aan het bestuursorgaan toevertrouwde belangen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 maart 2000 (Stcr. 31 maart 2000, nr. 65) heeft verweerder het op de bij dat besluit behorende kaart aangegeven gebied, bekend onder de naam Grevelingen, aangewezen voor opname in de lijst van watergebieden van internationale betekenis als bedoeld in artikel 2 van de op 2 februari 1971 te Ramsar, Iran, tot stand gekomen Overeenkomst inzake watergebieden van internationale betekenis, in het bijzonder als verblijfplaats voor watervogels (Trb. 1975, 84 en Trb. 1980, 90; hierna: Wetlands-Conventie).
AnnotatorC.M. Bitter
Pagina1125-1127
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AQ3694
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 15-04-2005, 00/744 AKW
CiteertitelAB 2005/205
SamenvattingRaad gaat om: erkenning van buitenlandse vaderschapsrelaties.
Samenvatting (Bron)Nieuwe interpretatie van het begrip eigen kind in de AKW.
AnnotatorF.J.L. Pennings
Pagina1128-1133
UitspraakECLI:NL:CRVB:2005:AT4754
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 06-04-2005, AWB 04/352
CiteertitelAB 2005/206
SamenvattingBeroepstermijn; einde; bij verweerder ingekomen en als beroepschrift aan CBB doorgezonden brief; terpostbezorging beroepschrift; verzet na 'kennelijk niet-ontvankelijk'.

(Fennavera Beheermaatschappij BV/ Het hoofdbedrijfschap Afbouw en Onderhoud)
Samenvatting (Bron)Registratie
AnnotatorJ.H. van der Veen
Pagina1133-1134
UitspraakECLI:NL:CBB:2005:AT3428
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Roermond, 30-07-2004, 04 / 188 BELEI K1
CiteertitelAB 2005/207
SamenvattingConsequenties beleidswijziging bovenregionaal vervoer voor de gemeentelijke zorgplicht bij de Wvg.
Samenvatting (Bron)Het beroep van de colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Roermond, Roerdalen, Maasbracht en Swalmen tegen een besluit van de Minister van VWS is ongegrond omdat dat de rechtbank van oordeel is dat de minister op goede gronden kon overgaan tot de beleidswijziging om het landelijk systeem van bovenregionaal (keten) vervoer voor gehandicapten (TraXX) niet langer te laten functioneren voor ritten vanaf vijf tariefzones van het openbaar vervoer, maar vanaf zes zones.
AnnotatorA. Tollenaar
Pagina1134-1141
UitspraakECLI:NL:RBROE:2004:AQ6072
Artikel aanvragenVia Praktizijn