AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 20-12-2021
Aflevering 47
RubriekHof van Justitie van de Europese Unie
TitelHvJ EU 28-10-2021, C-357/20
CiteertitelAB 2021/335
SamenvattingEen ‘voortplantingsplaats’ strekt zich mede uit tot de omgeving en de periode die nodig is voor succesvolle voortplanting. Beschadiging en vernieling zien op de geleidelijke vermindering respectievelijk op het volledige verlies van de functionaliteit van een ‘rust’- of ‘voortplantingsplaats’.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 28 oktober 2021.#IE tegen Magistrat der Stadt Wien.#Verzoek van het Verwaltungsgericht Wien om een prejudici?le beslissing.#Prejudici?le verwijzing - Instandhouding van de natuurlijke habitats en van de wilde flora en fauna - Richtlijn 92/43/EEG - Artikel 12, lid 1 - Systeem van strikte bescherming van diersoorten - Bijlage IV, onder a) - Cricetus cricetus (veldhamster) - Rust- en voortplantingsplaatsen - Beschadiging of vernieling.#Zaak C-357/20.
AnnotatorS.D.P. Kole
UitspraakECLI:EU:C:2021:881
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAfdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
TitelRaad van State 06-10-2021
CiteertitelAB 2021/336
SamenvattingRechtstreeks beroep. Judiciële lus. Instanties overslaan.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 april 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders van Roermond opnieuw aan [vergunninghouder], initiatiefneemster van [bedrijf], een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een rijhal met paardenstalling en bijbehorende voorzieningen op het adres [locatie] te Roermond. Bij besluit van 12 december 2017 heeft het college de gevraagde vergunning verleend. [appellant A] en anderen hebben tegen dat besluit bezwaar gemaakt. Het college heeft ingestemd met hun verzoek om met toepassing van artikel 7:1a van de Algemene wet bestuursrecht rechtstreeks beroep in te stellen bij de bestuursrechter. De rechtbank heeft op 4 oktober 2018 uitspraak gedaan op het beroep van [appellant A] en anderen. Bij uitspraak van 31 juli 2019, ECLI:NL:RVS:2019:2623, heeft de Afdeling het door [appellant A] en anderen daartegen ingestelde hoger beroep gegrond verklaard, de rechtbankuitspraak gedeeltelijk vernietigd en het besluit van 12 december 2017 vernietigd.
AnnotatorC.J. Seijsener
UitspraakECLI:NL:RVS:2021:2218
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAfdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
TitelRaad van State 22-09-2021
CiteertitelAB 2021/337
SamenvattingMet de onrechtmatigheid van het besluit staat de onrechtmatigheid van het voornemen om dat besluit te nemen nog niet zonder meer vast. De vraag is of de voorbereidingshandeling zelf de schending van een zorgvuldigheidsnorm oplevert.
Samenvatting (Bron)Bij uitspraak van 24 februari 2020 heeft de rechtbank het verzoek van [appellant] om schadevergoeding op grond van artikel 8:88, eerste lid, van de Awb afgewezen. [appellant] is vanaf 11 december 2017 door Randstad namens ISS Integrated Facility Services tot en met 16 maart 2018 gedetacheerd bij de Dienst Justitiële Inrichtingen. Op 11 december 2017 heeft DJI voor [appellant] een aanvraag voor een verklaring omtrent het gedrag ingediend.Bij besluit van 23 februari 2018 heeft de minister de aanvraag afgewezen. Bij besluit op bezwaar van 18 juli 2018 heeft de minister het daartegen door [appellant] gemaakte bezwaar gegrond verklaard. Daaraan heeft de minister ten grondslag gelegd dat de aanvraag is gedaan voor de functie medewerker inrichting incl. contact. Uit de door [appellant] geschetste werkzaamheden blijkt echter dat hij geen contact met gedetineerden zal hebben. Daarmee vormt hij volgens de minister geen risico in de beoogde functie.
AnnotatorC.N.J. Kortmann
UitspraakECLI:NL:RVS:2021:2133
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAfdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
TitelRaad van State 18-12-2019
CiteertitelAB 2021/338
SamenvattingVerschil noodbevel en noodverordening.
Samenvatting (Bron)Op 11 maart 2017 heeft de burgemeester van Rotterdam een noodbevel uitgevaardigd, waarin de afsluiting is bevolen van de Straatweg, vanaf de kruising van de Straatweg met de Kleiweg tot aan de kruising van de Straatweg met de Weissenbruchlaan en de Bergse Dorpsstraat en waarbij personen zich uit dat gebied moesten verwijderen. Deze uitspraak gaat over twee noodbevelen die de burgemeester van Rotterdam heeft uitgevaardigd in maart 2017, namelijk voor de omgeving van het Turkse consulaat en voor de omgeving van het gebied Centrum.
AnnotatorJ.G. Brouwer , A.E. Schilder
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:4275
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 29-04-2021
CiteertitelAB 2021/339
SamenvattingOmdat nog een arbeidskundig onderzoek dient plaats te vinden, geen finale geschilbeslechting. Wel judiciële lus.
Samenvatting (Bron)Weigering WIA-uitkering toe te kennen. Stewardess met klachten in verband met aerotoxic syndrome. Daargelaten het al dan niet bestaan van een aerotoxic syndrome, heeft de door de rechtbank geraadpleegde verzekeringsarts Klijn voldoende en inzichtelijk gemotiveerd dat sprake is van een medisch substraat. Klijn heeft op basis van de medische informatie, waaronder die van dr. Hageman en publicaties in wetenschappelijke tijdschriften, aangenomen dat de vermoeidheidsklachten en hieruit voortvloeiende energetische beperkingen van betrokkene het gevolg waren van de bij betrokkene vastgestelde afwijkingen. De rechtbank heeft terecht geen aanleiding gezien Klijn niet te volgen in deze conclusie. Omdat op basis van de vastgestelde urenbeperking en beperking voor avond- en nachtdiensten nog een arbeidskundig onderzoek dient plaats te vinden, ziet de Raad geen mogelijkheid voor finale geschilbeslechting en zal het Uwv worden opgedragen een nieuwe beslissing te nemen op het bezwaar van betrokkene met inachtneming van deze uitspraak.
AnnotatorA.M.L. Jansen
UitspraakECLI:NL:CRVB:2021:1015
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCollege van Beroep voor het bedrijfsleven
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 14-09-2021
CiteertitelAB 2021/340
SamenvattingDe AFM is gehouden een onderneming die niet meewerkt aan een onderzoek eerst te horen alvorens een last mag worden genomen ter nakoming van de medewerkingsplicht.
Samenvatting (Bron)Wet op het financieel toezicht, hoger beroep, onaangekondigd onderzoek ter plaatse, last onder dwangsom, medewerkingsverplichting en horen in primaire fase (artikel 4:8 van de Awb)
AnnotatorR. Stijnen
UitspraakECLI:NL:CBB:2021:883
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht Gezondheidszorg
TitelRegionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 19-10-2020, 151/2020
CiteertitelAB 2021/341
SamenvattingNieuwe brief psychiater over keuringsuitslag resulteert in nieuwe tuchtklachten. Uitleg ne bis in idem-beginsel.
AnnotatorA.C. Hendriks
UitspraakECLI:NL:TGZRZWO:2021:91
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNationale ombudsman
TitelNationale ombudsman 11-11-2021, 2021/158
CiteertitelAB 2021/342
SamenvattingHoogheemraadschap had proactief informatie moeten geven over vergunningaanvraag. Vereiste van behoorlijke informatievoorziening.
AnnotatorP.J. Stolk
LinkVolledige tekst rapport (nationaleombudsman.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn