Milieu & Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Milieu & Recht
Datum 24-12-2021
Aflevering 10 Windturbineparken
RubriekOpinie
TitelAchterblijvende implementatie van het vervuiler betaalt-beginsel; nieuw elan nodig
CiteertitelM en R 2021/118
Samenvatting(Geplande) windturbineparken zijn regelmatig de oorzaak van maatschappelijke onvrede terwijl ze een belangrijk onderdeel van de klimaatstrategie vormen (Klimaatnota 2021, Kamerstukken II 2021/22, 32813, nr. 901). In deze aflevering van Milieu & Recht wordt ingegaan op de juridische ontwikkelingen omtrent windturbineparken.
Auteur(s)B. Krot
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelParticipatie en draagvlak bij besluitvorming over windparken op land: Een juridische analyse van participatie bij duurzame energieprojecten
CiteertitelM en R 2021/119
SamenvattingHet organiseren van vroegtijdige participatie en inspraak gericht op het realiseren van draagvlak voor windparken, heeft de wind in de rug. In deze bijdrage geven de auteurs op basis van literatuur en jurisprudentie een overzicht van en kritische reflectie op de juridische betekenis van participatie en draagvlak voor bestuursrechtelijke besluitvorming.
Auteur(s)H.D. Tolsma , K.J. de Graaf
LinkVolledige tekst artikel (RuG.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelVan Nevele naar Delfzijl en verder
CiteertitelM en R 2021/120
SamenvattingIn een themanummer over windturbineparken mag een beschouwing over het op 25 juni 2020 door het Hof van Justitie van de Europese Unie gewezen ‘Nevele-arrest’ niet ontbreken. In het arrest staat de vraag centraal wanneer sprake is van een ‘plan of programma’ als bedoeld in de Richtlijn strategische milieubeoordeling en in welke gevallen voor een dergelijk ‘plan of programma’ een plan-milieueffectrapport moet worden opgesteld.
Auteur(s)R.H.W. Frins , A.G.A. Nijmeijer
UitspraakECLI:EU:C:2020:503
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelRegulering van milieueffecten van windturbines, nu en onder de Omgevingswet
CiteertitelM en R 2021/121
SamenvattingDe afgelopen jaren is het aantal windparken op land hard gegroeid. En zoals bij elke ruimtelijke ontwikkeling die controversieel is, heeft dit ook tot veel rechtspraak over de publiekrechtelijke besluitvorming daarvoor geleid. Dit artikel gaat in op de rechtspraak over de meest relevante milieueffecten van windparken, zijnde geluid, slagschaduw en externe veiligheid.
Auteur(s)E. Noordover , R.A. Jager
LinkVolledige tekst artikel (newgroundlaw.com)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelWindparken en het soortenbeschermingsrecht
CiteertitelM en R 2021/122
SamenvattingDe opvattingen onder het brede publiek over windparken lopen nogal uiteen. Enerzijds bestaat het besef dat windparken (en zonneparken) nodig zijn als onderdeel van onze energiemix, en dat we de komende decennia vanwege de klimaatcrisis gestaag moeten overschakelen van fossiele brandstoffen naar meer duurzame en hernieuwbare vormen van energie. Anderzijds is er maatschappelijk veel weerstand, met name omdat windparken een nogal grote landschappelijke impact hebben en vanwege allerlei milieueffecten (geluid, slagschaduw, verlichting, veiligheid, bodemtrilling, etc.) waarvan burgers de negatieve gevolgen ondervinden.
Auteur(s)P. Mendelts
LinkVolledige tekst artikel (RuG.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 30-06-2021
CiteertitelM en R 2021/123
SamenvattingToepassing Nevele-arrest bij windpark Delfzijl Zuid: windturbinebepalingen vanwege strijd met het Unierecht buiten toepassing gelaten / bestemmingsplan en omgevingsvergunning onzorgvuldig voorbereid / bestuurlijke lus.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 juni 2020 heeft de raad het bestemmingsplan "Windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding 2020" vastgesteld. Bij besluit van 30 juni 2020 heeft het college van gedeputeerde staten van Groningen aan Koepel Windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding een omgevingsvergunning verleend voor de realisatie van het windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding. De besluiten maken de oprichting van het windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding mogelijk. Het windpark bestaat uit 16 windturbines, met een maximale ashoogte van 136 m en een maximale rotordiameter van 136 m. Het plaatsingsgebied voor de windturbines ligt direct ten zuiden van en aansluitend op het bestaande windpark Delfzijl Zuid in de gemeente Eemsdelta. Het plaatsingsgebied wordt globaal omsloten door de provinciale weg N362 aan de westzijde, het Termunterzijldiep aan de oostzijde en het bestaande windpark Delfzijl Zuid aan de noordzijde.
UitspraakECLI:NL:RVS:2021:1395
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 28-07-2021
CiteertitelM en R 2021/124
SamenvattingToepassing Nevele-arrest en Delfzijl Zuid op ander nieuw windpark; in casu geen bestuurlijke lus.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 oktober 2019, verzonden op 21 oktober 2019, heeft het college van burgemeester en wethouders van Houten aan Windpark Goyerbrug B.V. een omgevingsvergunning verleend voor een windpark met vier windturbines in een lijnopstelling ten zuiden van het Amsterdam-Rijnkanaal ter hoogte van de Goyerbrug in Houten. De lengte van de lijnopstelling is ongeveer 1.600 meter. De vier windturbines zijn gelijk aan elkaar en hebben een ashoogte van minimaal 145 meter en maximaal 166 meter, en een rotordiameter van maximaal 150 meter. Het opgesteld vermogen van het windpark bedraagt minimaal 14,4 MW en maximaal 22,4 MW. De definitieve keuze voor het type windturbine is in de omgevingsvergunning nog niet gemaakt. SBW en anderen en [appellant sub 2] kunnen zich niet verenigen met de verlening van deze omgevingsvergunning. Zij vrezen onder meer een aantasting van het landschap en ernstige geluidhinder in de omgeving als gevolg van het voorziene windpark.
UitspraakECLI:NL:RVS:2021:1679
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 28-07-2021
CiteertitelM en R 2021/125
SamenvattingWindmolenpark Elzenburg – De Geer: beroep op Nevele-arrest faalt omdat er een eigen, afwijkende en strengere normering is toegepast / beroep slaagt wel op andere gronden (o.a. t.a.v. het stellen van financiële zekerheid).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 juni 2019 heeft de raad van de gemeente Oss het bestemmingsplan "Windmolenpark Elzenburg - De Geer" vastgesteld. Bij besluit van 1 augustus 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders van Oss aan Raedthuys Windenergie B.V. een omgevingsvergunning verleend voor twee windturbines. Het plan voorziet in de realisatie van windpark Elzenburg - De Geer en voorziet voor zover van belang bij recht in vier windturbines met een maximale tiphoogte van 210 m ten noorden van het bedrijventerrein Elzenburg - De Geer en in twee windturbines door middel van een wijzigingsbevoegdheid. De omgevingsvergunningen zijn tijdelijke vergunningen voor de periode van 25 jaar. [appellant sub 1A] en [appellant sub 1B] wonen aan de [locatie 1]. [appellant sub 1C] is eigenaar van [bedrijf], een hondenfokkerij, -school, honden- en kattenpension, dagopvang en trimsalon, gevestigd aan de [locatie 1]. Hierna worden zij gezamenlijk en in enkelvoud aangeduid als [appellant sub 1].
UitspraakECLI:NL:RVS:2021:1681
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Midden-Nederland 04-10-2021
CiteertitelM en R 2021/126
SamenvattingToepassing Nevele-arrest / Delfzijl Zuid in civiel kort geding bij bestaand windturbinepark (I): verzoek om windmolens per direct stop te zetten wordt afgewezen.
Samenvatting (Bron)Geschil over hinder door windmolens. Er kan niet worden vooruitgelopen op de uitkomst van bestuursrechtelijke bodemprocedures. Voor zover de civielrechtelijke voorzieningenrechter hier een taak heeft, geldt dat de uitkomst van die procedures in dit geval te onzeker is. Dat er sprake is van onrechtmatige hinder hebben eisers te weinig concreet gemaakt. Objectieve en gekwantificeerde gegevens ontbreken.
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2021:4956
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Gelderland 18-10-2021
CiteertitelM en R 2021/127
SamenvattingToepassing Nevele-arrest / Delfzijl Zuid in civiel kort geding bij bestaand windturbinepark (II): verzoek om windmolens per direct stop te zetten wordt afgewezen.
Samenvatting (Bron)Kort geding. Invloed uitspraken Hof van Justitie van de Europese Unie (ECLI:EU:C:2020:503 en (ECLI:EU:C:2004:17) en uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2021:1395) op gebruik vergunning voor realiseren windmolenpark. Hinder ex artikel 5:37 BW jo artikel 6:162 BW.
UitspraakECLI:NL:RBGEL:2021:5515
Artikel aanvragenVia Praktizijn